Home > > Matthew Ward - May 1, 2012

Matthew Ward - May 1, 2012

Síla a vyjádření lásky; vývoj duše; schopnosti a vědomosti pracovníků světla; není čeho se bát.

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Nedávno milióny lidí na světě slavily Den Země, dnes je Globální den lásky, a brzy bude Den osvobození světa. My si vážíme těchto událostí, které oslavují lásku – lásku k vaší planetě, vzájemnou lásku lidí, a lásku ke svobodě, aby lidé všech národů mohli žít v radosti a beze strachu.

2. Se svolením zde zařazujeme krátkou pasáž z prvního letáku nadace Globálního dne lásky, z 11. dubna 2003:

Láska začíná u mě. Spojte se s lidmi z celého světa, abychom poznali, oslavili a sdíleli lásku, kterou máme uvnitř. Toto je speciální den, který připomíná, že láska je spoj, který pojí nás všechny. Je to také úžasná síla, která uzdravuje a transformuje vše, čeho se dotkne.

Každý z nás je mocnou silou lásky, když dovolíme této energii, aby se vyjádřila. Není třeba v podstatě nic dělat, spíše musíme jen dovolit sami sobě cítit lásku a být láskou. Tak prosté to je. Globální den lásky je jenom náš způsob, jak si vzájemně říci: připomeňme si, že máme v každém okamžiku svého života být láskou a sdílet lásku.

3. Ano, milé duše, láska je takto prostá – dovolte jí být! I když je slovo láska často vyslovováno, psáno či čteno, je možné – pravděpodobné! – že síla lásky a mnohost forem, v nichž se projevuje, jsou málokdy uznávány. Láska a světlo jsou dvě stránky energetické podstaty Stvořitele, nejmocnější síly v kosmu. Zejména teď, když Země za krátkou dobu dosáhne čtvrté hustoty, je životně nutné pochopit, že láska je klíčem k vzestupu každé duše. Proto jsem požádal matku, aby zde vložila část knihy, kde jsme spolu hovořili o lásce a světle.

**************************

4. Následující pasáž je z revidované edice knihy Iluminace pro novou éru:

Suzanne: Myslela jsem, že když milujeme lidi, tak jim automaticky posíláme světlo, ale chtěla bych vědět, zda v tom není něco více.

Matthew. Matko, máš pravdu, že city lásky k někomu přinášejí té osobě světlo, ale máš také pravdu, že je v tom něco více. Takže, i když není nezbytné, abys chápala „vysílací“ proces, aby účinkoval, vysvětlím ti, jak to funguje.

Světlo je ve tvém duchu, je to pocit, který popisuješ jako „světlo v srdci“, když ti někdo dává radost, nebo když si vzpomeneš na něco, co ti bylo drahé. Vzpomeň si, jaký je to pocit, když se s tebou přijde pomazlit některý ze tvých psů, nebo slyšíš jednu z tvých oblíbených symfonií, nebo se díváš na nádherný východ Slunce – je to, jako by se celé tvé já naplnilo světlem, a právě to se také děje. Jsi skutečně naplněna světlem prostě na základě zážitku.

Světlo přichází z tvé duše, spojuje se s tvou myslí a proudí celým tvým tělem, aby vytvořilo příjemné pocity, nebo inspirující Aha! Nemusíš dělat nic, abys dostala tento pocit, a ať ho vyvolá cokoli, nemuselo to vykonat žádné zvláštní úsilí, aby vytvořilo tvé pocity – získáš je prostou vnímavostí tvé duše ke světlu!

Světlo – říkejme mu láska, protože o té tady mluvíme – přecházející z jedné osoby na druhou má vždy stejnou příčinu i účinek, ale můžete ho chtít vyvolat tím, že se na někoho soustředíte. Když to učiníte, okamžitě vibrace ve vašich myšlenkách a citech dosáhnou k oné osobě. Energie plyne od vás společně s vaší myšlenkovou formou záměru a intenzity, a stejná míra lásky, kterou vysíláte, jde přímo na „energetickou adresu“, na kterou chcete. Nemůže dojít k omylu, protože záměr a pocity jsou naprosto jasné. Přijímající se to vědomě nedoví, samozřejmě, ale duše přijímajícího je si vědoma „dodávky“.

Myslím, že rozumím, můj Matýsku. Mluvil jsi o „vnímavosti ke světlu“, ale nejsem si jistá, co to znamená. Nebo bych asi měla říci, že nevím, jaký je to pocit. Řekneš mi, jak můžeme vědět, zda přijímáme světlo a jak ho využíváme v každodenním životě?

Rád ti to řeknu, matko! Nejjednodušeji řečeno, být vnímavý ke světlu umožňuje duchovní jasnost, která překonává omezení třetí hustoty. Ta omezeni jsou předsudky, nenávist k rozdílům, chamtivé jednání, souzení ostatních pro jejich volby, udržování zášti, touha po pomstě, bezohlednost, podvádění a lhaní, ovládání životů ostatních lidí a popírání jejich svobodné vůle, slepé následování dogmat a příkazů, když instinkt říká, že nejsou založeny na božskosti. A největší z omezení třetí hustoty je strach – v podstatě všechny ostatní negativní emoce a činnosti, které jsem zmínil, pocházejí ze strachu.

Je logické se domnívat, že změníte-li některou z oblastí, které jsem zmínil, stáváte se vnímavými ke světlu a duchovně rostete. Pozitivní změny zajisté postupují, ale ne takovým tempem, jak byste mysleli, pokud stále máte obavy o osobní či světovou situací. Duchovní růst znamená, že se učíte žit bez strachu, učíte se plně důvěřovat nepřekonatelné síle lásky.

Pokud jde o „každodenní“ využití světla, matko, tam tomu říkejme láska. Ve vašem světě je láska bezmezná, a přece to není uznáváno, i když to slovo se tak běžně užívá, že se dá říci, že je zneužíváno, jako „miluji artyčoky“, nebo „miluji tu píseň“. Takže nejprve řeknu, co není láska.

Jídlo a hudba mohou dát mnoho radosti, a já zajisté nesnižuji radosti, které pozvedají ducha, ale to není láska.

Láska není ani fyzická přitažlivost jedné osoby k druhé, která vede k úzkosti o dlouhodobou jistotu ve vztahu. Láska není ovládání bližního, není to ani litování a starost o rodinu a přátele, není to profesionální úspěch, není to majetek.

Láska není závislá na slávě, společenském postavení, finančním bohatství nebo dalších názorech na vás. Láska není boj za své názory či obracení někoho na svou víru. Láska nevyžaduje pochopení mystických duchovních učení či karmických složek prožívání, ani pochopení kontinua, které zahrnuje veškerý čas a prostor současně, ani zákonů vesmíru.

Pak tedy co je láska? V nejjednodušších pojmech je láska boží sdílení sama sebe s veškerým svým stvořením. Láska je uzdravující síla vesmíru. Láska je uvnitř duše a potřebuje pouze vaši podporu těchto vrozených citů, které vás nabádají milovat ostatní a přijímat jejich lásku k vám. Láska nemá hranice, nemá omezení ve své kapacitě.

Projevovat lásku znamená jednat s ostatními s laskavostí, poctivostí, čestností, soucitem, pomocí, péčí. Pokud se dá říci, že láska má „ingredience“, pak jde o ingredience božského projevu v praxi.

Vědět, že vy i Bůh i každé jiné boží stvoření jste neoddělitelní, je láska. Vědět, že Země je cítící, vědomý život, a respektovat všechny její životní formy je láska.

Uvědomovat si, že nikdo nemůže znát ostatní na úrovni duše, a proto nemůže soudit je, ale pouze jejich škodlivé jednání, je láska.
Naslouchat svému božskému já je láska. Žít takovým životem, který plodí lásku k sobě, je láska. Cítit radost, když ji vidíte u ostatních, je láska.

Dělat něco, co přináší radost druhému, je láska. Odpouštět sám sobě i jiným je láska. Sdílet své zdroje s plným srdcem je láska. Konat skutky, aniž jsme připoutáni k výsledkům, je láska.

Cítit mír v srdci a mysli je láska. Klidné rozechvění při pohledu na východ slunce či při poslechu ptačí písně je láska, a úsměv je jedním z nejprostších a nejzářivějších vyjádření lásky.

Pokud projevujete tyto věci, i mnohé další, s nimiž se setkáváte a instinktivně víte, že je to láska v praxi, projevujete boží lásku a lásku k Bohu.

Matko, nemyslím, že jsem ti řekl něco zcela překvapujícího. Ale snad je dobré mít nějaké údaje jako vedoucí světlo v těchto dobách, kdy se zdá, že temnota zastiňuje velkolepou hojnost lásky ve vašem světě.

**************************

Děkuji, matko.

5. Čist si o duchovních věcech a záležitostech metafyzické povahy může být vskutku fascinující a povznášející, ale není to nezbytné pro vývoj duše. Stejně tak to je s navštěvováním kurzů a seminářů, které poskytují záblesky vhledu do tajemna, není nutné mít gurua nebo učitele, který vám pomáhá pochopit tajemství života, ani se řídit osvícením nabízeným „Mistry“ - jsou tam uvozovky, protože tyto vysoce vyspělé duše samy sebe tak nenazývají. Duchovní růst je osobní zkušeností každé jednotlivé osoby, a spočívá v žití v srdci – to je sídlo duše, sídlo fyzické realizovatelnosti, a centrum svého Já, které vysílá a přijímá lásku. Prostě, vývoj duše znamená BÝT láskou.

6. Právě vysoké vibrace lásky, či světla, začaly před sedmi desetiletími probouzet vědomou bdělost jednotlivců, když daleko vzdálené mocné civilizace začaly vysílat tuto život zachraňující energii na vaši domovskou planetu. Byla to právě ona narůstající intenzita světla na Zemi, která pozvedla kolektivní vědomí jejích obyvatel a přivedla ji do tohoto bodu na cestě vzestupu.

7. Z této stanice můžeme v kontinuu pozorovat to, čemu vy říkáte minulost, přítomnost a budoucnost. Právě tak jako vy můžete vidět na obrazovkách svých počítačů současně různé obrazy, my můžeme vidět, nakolik byla Země zbavena světla před oněmi sedmdesáti lety, kdy nastoupila na svou cestu ven z hluboké třetí hustoty, a vidíme i všechny kroky postupu k její dnešní zářivosti na pokraji Zlatého věku.

8. Nikdy předtím v tomto vesmíru žádný svět nepovstal ze zakořeněné temnoty s takovou rychlostí, ani neměl tak monumentální pomoc od množství světelných zdrojů. Nikdy předtím nepřišlo tolik vysoce vyvinutých duší z jiných civilizací, aby se účastnily na duchovním obrození světa. Vy tvoříte historii vesmíru!

9. Ale nyní zpět k Zemi: chválíme vaši trpělivost s tím, co se dá nazývat „dětské krůčky“, pokud jde ukončování zmatků, násilí a ekonomických potíží, které se dotýkají miliard lidí. V mainstreamových médiích dosud existuje cenzura do té míry, že pokud se hovoří o snahách ukončit konflikty a překonat těžkosti, informování je minimální, ve srovnání s prostorem, který je věnován například vraždám, skandálům celebrit či politickému hašteření; a velká část toho, co se odehrává, se stále děje tajně.

10. Avšak když si spojíte částečky toho, o čem se informuje, můžete vidět pokrok sil světla, aniž se příliš vystavují na veřejnost osoby, které spáchaly zločiny proti lidskosti, korupci nebo krádeže v nepředstavitelném měřítku. Jejich odstraňování z vlivných pozic pokračuje spolu s podrobným zkoumáním a vyšetřováním četných dalších jednotlivců v mnoha zemích. Důkazy v těchto případech musí být neotřesitelné, a pracovníci světla ve vašich zákonných a justičních systémech pracují 24 hodin denně, aby urychleně vyřídili zatčení, soudy a usvědčování. Každá procedura musí být v souladu s vaším státním i mezinárodním právem, kde kola mají tendenci točit se pomalu, jinak by došlo k chaosu a anarchii.

11. Váš svět se transformuj evolucí, nikoliv revolucí. Výsledkem revolucí byla výměna stráží, z kterých měla prospěch malá hrstka lidí, a protože přetrvávala všepronikající temnota, lidé, kteří se ujali vlády, dále pokračovali v ovládání lidí. To, co se děje nyní, nejen způsobí, že temní budou voláni k odpovědnosti za své činy, ale také zaručí, že žádní další se záměry na globální vládu nebudou moci plánovat běh osudu vašeho světa.

12. Většina populace nemá ani zdání o obřích krocích v kolektivním vědomí, které skutečně vedly k probíhajícím diskusím mezi některými z vašich vůdců a zástupců jiných civilizací. Většina lidí neví, že technologie ve vesmírných lodích obklopujících vaši planetu způsobují, že vysoce ničivé pozemské válečné zbraně přestávají fungovat. Tyto technologie vyrovnávají účinky geofyzických událostí a redukují toxicitu všech typů znečištění, včetně radioaktivních prvků z jaderných výbuchu a škodlivých substancí v chemtrails.

13. Většina lidí na Zemi neví, že jsou činěny opatrné plány, aby některé posádky mohly přistát a být oficiálně přivítány, ani že tito cizinci přinesou své technologie, které vám pomohou vyčistit planetu. Většina bude šokována, až se dozví, že mezi vámi žijí členové jiných civilizací a někteří z nich maří plány Illuminátů na znovuzískání moci otevřením nových bitevních front.

14. Většina lidí neví, že Země již téměř vystoupila z třetí hustoty, ani že zákony fyziky řídící život v tomto vesmíru praví, že nic s nízkými vibracemi či temnotou nemůže vstoupit do vysokých vibrací čtvrté hustoty. To se týká fyzických těl, činností, plánů, dogmat, zákonů, zvyků, rituálů – vše naplněné temným úmyslem ovládat populaci, vše, co je škodlivé pro tělo, mysl a ducha; vše, co po tisíciletí drželo váš svět v bahně třetí hustoty skončí v řádu měsíců.

15. Vy toto vše víte již poměrně dlouho, a proto vám tleskáme za vaši trpělivost, s níž očekáváte nezvratné důkazy toho, co jsme vám řekli. Čekání je téměř u konce – hra hojnosti je již přímo za rohem!

16. Protože je ve vaší společnosti jen málo takových, kteří vědí to, co vy, reakce mas na přicházející hluboké pravdy, reformy a představení členů naší univerzální rodiny bude zmatek, popírání a různé stupně strachu. Váš uklidňující vliv bude velice potřebný, a jak jsme vám často říkali, jste dobře připraveni nejen se vypořádat se vším, s čím se setkáte, ale i pomoci těm, kteří jsou ochotni přijmout pomoc. Není nutné znát poslání, které jste si zvolili ve své smlouvě duše – až nastane příležitost, uvidíte, že vaše duchovní síla, moudrost a zkušenosti z mnohačetných životů vám budou zcela k dispozici.

17. Je nesmírně povzbudivé, že nyní jen málo pracovníků světla se nechává zviklat neblaze znějícími informacemi v internetových článcích o mimoplanetárních temných bytostech či hroznými zprávami v mainstreamových médiích. Přesto někteří pracovníci světla, jakožto i mnozí ostatní lidé, jsou ponořeni až po uši do strachu, dokud se neukáže, že nová předpověď či prohlášení je neopodstatněné. V předchozích poselstvích jsme vám specifikovali množství podobných strach vyvolávajících záměrných desinformací a scénářů zkázy, takže už je nebudeme opakovat, ale chceme vás opět ujistit, že veškeré nedávné hrozivě znějící situace, jako příprava válečného konfliktu s Iránem, možná radiace z výbuchu v Japonsku a teroristické plány Al Kajdy budou mít nulový výsledek.

18. Už jsme za dobou, kdy strach může živit temné mezi vámi, protože se živí energií strachu, a nemohou ani zvrátit či zdržet vzestupnou cestu Země. Avšak strach má dosud velkou roli v osudech jednotlivců. S bezpodmínečnou láskou vás snažně prosíme, abyste rozvíjeli svou schopnost rozlišování a šli si pro odpovědi dovnitř. Ať tomu říkáte dosažení svého vnitřního já, božského já, vnitřního poznání, samotného Boha, či ať tento „hlas“ označujete jinak, je to vaše duše komunikující s vaším vědomím, a v ní je obsažena veškerá pravda.

19. A toto nás přivádí opět k lásce – k lásce vyššího Já. Když je láska plně přítomna, nemůže existovat strach. A když se objeví okamžik strachu, požádejte o pomoc, aby byl odstraněn z vaší bytosti. Stále přítomné milující paže Boha a jeho vyslanců vás jemně pozvednou k vaší osobní vrozené síle prvorozeného, jako bohy a bohyně, kterými jste vždy byli a vždy budete.

20. Během těchto posledních kroků na vaší cestě vzestupu jsou s vámi v duchu i fyzicky vedle vás nesčetné bytosti světla z celého tohoto vesmíru.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Orgo Net - matthewcesky.blogspot.com

[Poznámka od Suzy: Je pro mě radostí vám sdělit, že konečně jsou knihy Matthewe, řekni mi o nebi, a aktualizovaná vydání Odhalení pro novou éru, Iluminace pro novou éru, Hlasy vesmíru a Moje konverzace se zvířaty I a II dostupné na Amazon.com jako knihy i jako elektronické knihy pro Kindle.

Také vám chci doporučit odkaz na stránky, kde nádherný kůň jménem Jack sdílí svou udivující moudrost „staré duše“: http://jeanrockefeller.com/jacks-corner.html

Děkuji vám za všechny emaily a dopisy oceňující Matthewovy vzkazy a knihy, a zejména díky za pochopení, že na ně nemohu odpovídat. Cením si pozvání na Facebook či další sociální fóra, ale ani na ně nemám čas.]Share |