Home > > Matthew Ward - 15. října 2019

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 15. října 2019


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Máme radostné zprávy - sprej, který tvoří chemtrails, již neobsahuje toxické prvky. Dalo by se říci, že tento vývoj prošel řetězem velení, aby nezpochybňoval Stvořitelův dar svobodné vůle těch, kteří jsou za postřiky. Gaia požádala Boha, aby ukončil toto ohrožení jejích obyvatel, vzduchu, vod a půdy. Bůh proto povolil dobrovolníkům speciálních sil, aby přeměnili toxiny ve spreji na chemické látky přírodní pro Zemi. Jednotlivci, kteří si nařídili chemtrails, se nadále mohou rozhodovat, ale všechny stopy, které mohou křižovat vaši oblohu, jsou neškodné.

Matthew, tohle je úžasné! Nebudou podezíraví, že se něco děje, zkoumat a snažit se toxiny vrátit?

Mami, prosím napiš, co jsi právě řekla. ..... Děkuji. Chtěl bych, aby čtenáři věděli, že při přenosu informací o nich často mluvíme. Je to pro nás přirozené, a před mnoha lety byly otázky a komentáře součástí zpráv. Poté jsme změnili formát, abychom zkrátili délku zpráv a zachovali nejdůležitější informace.

Tito jedinci jsou nyní více než podezíraví. Mají strach, a to nejen proto, že předpokládají, že toxiny ve spreji byly odstraněny. Bojí se všech ostatních akcí, které také narušují jejich zbývající fragmenty moci. A nechali vyšetřovat některé z jejich přisluhovačů – všem bylo oznámeno, že pokud se budou i nadále účastnit, budou zatčeni za nezákonné používání toxických chemikálií.

Řada z vás se ptala, zda Greta Thunbergová reprezentuje, nebo je manipulována temnými organizacemi. Ne, není - tato spekulace, nebo přesněji, obvinění, byla šířena jednotlivci ze sobeckých důvodů. A ano, Matka Země je na cestě zpět do mírného klimatu po celém světě, ale vaše nenormální počasí není její dílo. Ničivé události, které jsou způsobeny technologickou manipulací s počasím, těžbou a znečištěním fosilními palivy, brzdí úsilí Gaii. Vážíme si Grety za její čistotu účelu a důrazně žádáme, aby byla přijata opatření pro planetu a její budoucí generace.

Otázka: Vysvětlete, prosím, rozdíly mezi Stvořitelem, který je Nejvyšší bytostí tohoto vesmíru, a Bohem. Pokud si vzpomínám, občas se tato označení objevila v Matthewových zprávách, naposledy v Arnoldově laskavé zprávě. Byl bych velmi rád, kdyby se názvy objasnily, pokud to bude možné.

Matthew: Mé rané přenosy, které obsahují informace o Bohu a Stvořiteli, vysvětlují také vaše začátky coby nedotknutelné, nezávislé duše a původ vašich silných vrozených schopností. [Následující část je součástí kapitoly „Naše kosmické dědictví“ z knihy Revelations for a New Era]

******************

Abychom pochopili účel našich životů, musíme pochopit náš vztah ke Stvořiteli, nejvyšší síle ve vesmíru. Jednoduše řečeno je to vztah otce a jeho dětí, ale původ našich duší ve Stvořiteli nelze označit tak jednoduše.

Energie Stvořitele / Stvoření – což je správné označení úplnosti nebo zdroje či jednoty všeho - je čisté milostné světlo a nejmocnější síla ve vesmíru. Toto označení jména je také nejvíc popisné a zahrnuje jak úplnou podstatu tohoto nejvyššího zdroje, tak tvůrčí činnost. Pro jednoduchost komunikace obvykle říkáme pouze Stvořitel.

Před Stvořitelem nebylo nic, kromě spící síly Stvořitele, až do prvního sebevyjádření Jeho podstaty. V tu chvíli, kterou někteří nazývají „Velký třesk“, vzešla původní fragmentace Stvořitelovy lásky, moudrosti a moci jako individuální duševní entity.

Pojem „fragmentace“ v tomto kontextu neznamená rozdělení, nebo rozpad celku. Dává všem jednotlivým částem stejné vlastnosti a elementy, které tvoří celek. A od tohoto prvního okamžiku Stvoření jsou tyto první duše a vše ostatní, co existuje v celém vesmíru, neoddělitelné od Stvořitele a od sebe navzájem. Na úrovni duše je VŠE JEDNO a navždy bude.

Jakkoli neuctivá se může tato analogie zdát, je to nejlepší vizuální pomůcka, kterou dokáži vymyslet. Zkuste si představit duchovní hierarchii Stvořitele jako koláč. Celý koláč je duše Stvořitele: Všemocný celek, zdroj všeho. Ve středu je Stvořitelská mysl - Vševědoucnost, všechny znalosti. Počínaje středem si představte řadu soustředných prstenů pokrývajících celý koláč - prsteny jsou sféry hierarchie, flexibilní rozdělení Stvořitele.

Použijte obrácenou perspektivu. Představte si koláč rozřezaný na nesčetné plátky, jejichž nejširší konce se dotýkají středu, neomezené mysli Stvořitele, a zužují se směrem od středu. Dílky představují nezávisle prožívající fragmenty duše Stvořitele, které kdy byly vytvořeny nebo projeveny. Každá porce obsahuje proporcionálně přesně stejné ingredience jako celý koláč, a žádná porce není oddělena od ostatních. V celém Stvoření je vše stejné.

Nyní se vraťme k počátku, kdy se Stvořitel poprvé rozdělil. Každý z fragmentů v první sféře dokonalého světla a čistoty duchovní hierarchie měl pravomoci shodné se Stvořitelem. Toto je sféra kristovského světla, odkud pocházela otcovská síla zvaná Archanděl Michael a další archandělé, a kde po neznámé eony existovalo pouze čisté vědomí.

Potom dal Stvořitel všem těmto částem sebe sama největší dar, svobodnou vůli s vlastní schopností spoluvytváření Stvořitelova spoluvytváření, protože zdroj energie všeho pochází od Stvořitele a tvorba vychází z myšlenek duší. A tak tito nejvyšší andělé a Stvořitel vytvořili druhou andělskou sféru. Ačkoli nebyla Stvořitelově mysli tak blízká, jako archandělé, byly tyto novější duše také složeny z čistého světla, bez formy nebo podstaty.

Jako odraz nespočetných věků dvě andělské říše dostaly nápad spoluvytvářet duše se životním potenciálem. Měli na výběr zůstat diskarnovaní, bez formy, nebo manifestovat formu pro širší prožívání. Výsledkem společného tvoření v této třetí sféře jsou nebeská tělesa v celém vesmíru a bohové a bohyně, kteří se mohli rozhodnout zůstat diskarnované, nebo se ztělesnit v mužských a ženských formách. Tak, či onak jsou tyto duše androgynní, dokonalá rovnováha mezi mužskou a ženskou energií. Jak tomu rozumíme, duše, které Stvořitel vybral, aby vládly vesmírem, jsou diskarnované. Mohou projevit svou přítomnost jako téměř oslepující zlatobílé světlo, ale jejich neomezená schopnost spoluvytváření a nápady jsou patrné ve všem, co existuje v jejich příslušných vesmírech.

Jedním z těchto bohů je Nejvyšší Bytí našeho vesmíru a spolu se Stvořitelem stvořili všechno v něm. Mami, jelikož na něj myslíš ve smyslu některých pozemských náboženství, budu tak na něj odkazovat. Bůh je také dokonalým spojením mužských a ženských energií a přesně jako matka/otec Bůh vyjadřuje svou podstatu. Na Zemi je ale obvykle označován pouze jako otec, a s maskulinními zájmeny. Tak se přirozeně vyvinula převaha mužské energie a tisíciletí zpět ve vašem čase začaly vládnout povaze pozemských civilizací. Přestože je ženská energie bohyně na planetu vyzařována hojně, pro zjednodušení použiji obvyklejší maskulinní označení, na které jste zvyklí.

Původní Boží bytosti, které se nazývají kořenové duše, se pro ještě větší prožívání projevily v částečkách nazývaných fragmenty duše, jiskry duše, fragmenty Boha nebo jiskry Boha. Postupně se se tyto duše dále rozdělovaly na jiskřičky, které se dále rozdělily na subjiskřičky. Subjekty vytvořené další fragmentací se také nazývají sub-jiskřičky. Nesčetné individuální, nezávislé a nedotknutelné životy každé duše na všech úrovních fragmentace se nazývají osobnosti/postavy.

Mohou existovat i další označení. Použil jsem je, abych ukázal řád linií v nesčetných sférách vyzařujících z mysli Stvořitele. Žádné z označení nedefinuje evoluční duchovní status vývoje duší a jednoduché označení „duše“ není dostačující, protože v jejich spojení se Stvořitelem nebo jeho proporcionálním vyjádřením neexistuje žádný rozdíl. Životní síla i té nejnovější duše, její vlastní nezávislé, nedotknutelné Já je VŽDY neoddělitelně spjata s Bohem a Stvořitelem, stejně jako každá jednotlivá buňka ve vašem těle je životaschopnou, nezávisle fungující buňkou a zároveň je neoddělitelnou částí celku - osoby, kterou jste.

Matthew, kam v těchto sférách zapadá naše současná populace?

Primárně na úroveň sub-jiskřiček, ale neznamená to evoluci duší - je to jen určité pořadí osobností duší vytvořených pro nezávislé prožívání! Myslím, že váš výraz „stará duše“ se týká evoluční části a ne pořadí linií. Ty spolu nemusí vůbec souviset. Duchovní růst je určován svobodnou vůlí každé duše, ne počtem životů, než učinila rozhodnutí, která ji zvedla na vyšší úroveň duchovního vývoje. A nyní je bezprecedentní čas nejen na Zemi, ale v celém vesmíru! Na vaší planetě jsou některé extrémně „staré duše“, které vás ostatní přivedou k většímu osvícení.

Děkuji, Matthew. Je Stvořitel nejvyšší bytostí ve vesmíru a Bůh jeho pomocníkem?

Ne. Kosmos a vesmír se často zaměňují jako synonymum, ale každý vesmír je pouze jednou částí kosmu, který má několik vesmírů. Každý vesmír má svého vlastního boha nebo bohyni jako svou nejvyšší bytost. Protože si lidé na Zemi nejsou vědomi jiných vesmírů a jejich vládců nebo duchovní hierarchie stvoření, některá náboženství dali Stvořiteli jméno Bůh. Jedná se o obecný výraz, formální jméno, jako např. děvče. Není neobvyklé, ani nesprávné hovořit o Bohu jako o „našem stvořiteli“. Je naším stvořitelem. Ale to jen přidává další zmatek v označení Stvořitele a Boha.

Nevím, jak chybné označení začalo. Možná odchylka v hlubokém dávnověku, když bylo známo, že Stvořitel / Stvoření je Zdroj, Vše, JÁ, Všemohoucí, Jednota, Celistvost a další jména, která označují Stvořitele jako Nejvyšší bytost celého vesmíru. Na názvu nezáleží. Když je milost a úcta dána Stvořiteli a Bohu, či naopak, je společenství ctěno v plnosti.

Trojici křesťanských církví lze interpretovat jako Otec (Stvořitel: nejvyšší moc ve vesmíru, jakkoli nazvaný v náboženstvích), Syn (Bůh, který je stvořením neboli „synem“ Stvořitele, a přestože je Nejvyšší bytostí pouze našeho vesmíru, na Zemi je obecně uznáván jako shodný se Stvořitelem) a Duch Svatý (říše nebo sféra nejblíže Stvořiteli, nazývaná také kristovská říše, kde jsou nejvyšší bytosti dokonalé lásky vyjádřené jako světlo. A odtud se inkarnují duše představitelů hlavních duchovních vlivů, včetně Ježíše Krista a Buddhy).

Bez ohledu na pojmenování a interpretace je vzájemná provázanost tohoto trojjediného řádu stejná. Není žádný rozdíl v božském řádu Všemohoucích a Vševědoucích bytostí Stvořitele a jeho následných sil.

Matthew, kromě velikosti jejich „jurisdikce“, liší se Bůh a Stvořitel nějakým způsobem?

Ano, existují dva základní rozdíly, ale nejprve zopakuji, že jakákoli část Stvořitele obsahuje VŠECHNY její prvky. Bůh je proto dokonalým, neředěným vyjádřením Stvořitele a ve skutečnosti je Stvořitelem pro tento vesmír - Stvořitelská mysl v poznání a moudrosti, Stvořitelské srdce v lásce, Stvořitelská síla v autoritě a odpovědnosti.

První podstatný rozdíl: Základní esence Stvořitele je centrum řádu a života v kosmu. Životně důležitá funkce této esence není aktivní, poskytuje „centrální ukotvení“ pro pohybující se části. Stabilní síla uvnitř Stvořitele umožňuje konstantní pohyb jejích ostatních částí. Pokud tato stabilita ustane, život sám skončí. Vznik života v jakékoli formě vyžaduje tempo energetických frekvencí, a to vyžaduje jak stabilní, tak aktivní aspekty fungování Stvořitele.

Bůh je aktivní ve všech aspektech. Jako zvětšená aktivní síla Stvořitele v tomto vesmíru má stejnou kvalitu a rozsah Stvořitelovy lásky a světelné energie. Bůh zde iniciuje všechny formy života a všechen řád. Stejně jako v kosmu je nejvyšší, nejsilnější energií světlo - podstata Stvořitele, je to v tomto vesmíru Boží podstata. Světlo je fluktuující, rozšiřující se a stahující se pohyb, který neustále roste ve své síle, aby zahrnul více milující schopnosti a pocitu. Světlo lze nasměrovat, ale nikdy ho nelze zachytit, ani zničit, a láska je nekonečná. Síla lásky a světla je stejná energie jednoduše vyjádřená odlišně, je základem jednotlivých duší, které interagují s Bohem.

Protože život ve všech podobách v našem vesmíru pochází od Boha, lze říci, že jsou lidé stvořeni k Jeho obrazu tím, že připisují lidská stvoření Jemu. Myšlenka na lidský vzhled a materiál, z něhož jsou fyzická těla vyrobena, pocházela z Boží mysli.

Prostřednictvím stvoření života v našem vesmíru uvedl do pohybu nezastavitelnou hybnost zákonů, kterými se řídí vše od orbit galaxií po semínko, které ví, kdy má začít růst. Od té doby, co se to začalo, se původní průběh božského účelu a pohybu energie pouze jemně zdokonaluje prostřednictvím technologie. V samotné energii změna být nemůže, protože energie je stvořena. Klíčem k tvoření je to, jak je energie využita a použita.

Na počátku bylo vše stvořené v tomto vesmíru bezchybné, čisté, svaté a milující. Vše bylo v dokonalé harmonii a jednotě a život měl být takto žit. Stvořitel zamýšlel, že svobodná vůle je dar všem duším. Proto jsou podle kosmického zákona vládci všech vesmírů povinni ctít volby svobodné vůle každé duše v jejich příslušných doménách. Je však umožněno, aby tento nejvyšší dar - úplná svoboda duší si vybrat, byl tak zneužíván, že jej nelze považovat za zlatý dar, jakým kdysi byl. V některých vesmírech je svobodná vůle neznámá. Jelikož dokonce i v částech tohoto vesmíru duše absorbovaly dar do takové záře, že již nejde o individuální rozhodnutí, ale spíše o jednotnou volbu myriád kolektivních duší. Nicméně, v souladu se zákonem Stvořitele je na Zemi svobodná vůle řádem života, ve kterém ruka Boží vždy pozoruje, ale nikdy nesmí omezovat nebo popírat volby duší.

Druhý podstatný rozdíl mezi Stvořitelem a Bohem: Zatímco Stvořitel si je vědom každého jednotlivého života v celém vesmíru, neexistuje žádné měřítko pro jeho zapojení se do života duší nebo interakci s nimi. Bůh si uvědomuje každou osobnost duše v tomto vesmíru, zná všechny zármutky, tajné sny, trápení, radosti, strachy každého člověka. VŠE je Bohu známé.

Když Stvořitel opustil svůj stav vznešeného klidu, bylo jeho cílem zažít skrze stvoření. Jako dokonalé vyjádření Stvořitele má Bůh stejný účel. Jeho vnímavý aspekt je v každém z jeho výtvorů v jakémkoli inkarnovaném, nebo diskarnovaném životě. Cítí stejné emoce, které pociťují všechny duše v duchu nebo ve fyzických světech. Ani na jediný okamžik se neodpoutá od pocitů všech duší, bez ohledu na jejich stav duchovního vývoje a svobodné vůle. To se týká také každé formy života.

Na mnohem vyšší úrovni prožívá Bůh úzkost Země v jejím současném zmatku a těžké negativitě a také pocity všech ostatních nebeských těles. Nemohu dostatečně zdůraznit neoddělitelnost Boha od každé formy života v jeho vesmíru. Stejná propojenost platí pro každou duši ve vztahu k jiné duši v jakékoli formě života. Výraz „osobní Bůh“, který se někdy používá na Zemi, je naprosto přesný, protože Bohem je každý člověk, stejně jako každá jiná duše v říších zvířat a rostlin. I pro ty nejrozvinutější duše v tomto vesmíru je nepředstavitelné cítit kolektivní pocity veškerého života na Zemi, tím spíše pocity veškerého života v tomto vesmíru.

Matthew, to, že se Stvořitel nezapojuje do našich životů, znamená, že nevnímá fyzickou bolest duší a emoční utrpení jako Bůh?

Mami, označit Stvořitele jednoduše jako „TO“ není nijak ponižující, i když u vás to znamená spíše věc, nebo stav, než bytost. Se Stvořitelem je to jako s bílou, bílá není barva, je to barevný kompozit. Z bílé jsou všechny barvy vesmíru rozptýleny do mnoha vlastních esencí mnoha nádherných odstínů , na vaší planetě neznámých.

Stvořitel skutečně pociťuje pocity duší v celém Stvoření a do mnohem větší výšky vnímání, než je kapacita vašich těl třetí hustoty, ale nezapojuje se, ani neposkytuje osobní reakci na situaci žádné duše. Na druhou stranu Bůh neustále uvádí do pohybu všechny možnosti, jak pomoci jeho duším v rámci jejich volby před narozením. Boží paže, pokud budete chtít, přijmout každou duši v tomto vesmíru, rychleji než mrknutím oka. A jeho vyslanci reagují na jeho autorizaci pomoci duším v nouzi, která není v jejich dohodách.

********************

Děkuji, mami, za vložení tohoto materiálu. Milované sestry a bratři, jste zosobnění nesrovnatelné velkoleposti a síly Stvořitelovy energie milostného světla, která vás navždy spojuje se vším ostatním v celém vesmíru.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |