Home > > Montague Keen - 18. ledna, 2015

Montague Keen - 18. ledna, 2015

ROZDELUJ A PANUJ je dnes ve vašem svete úspešne používáno. V minulosti to vždy fungovalo. Pripustíte, aby to fungovalo i dnes? Nikdy to neselže v tom, aby to zamlžilo a narušilo proud PRAVDY, která se objevuje, aby probudila lidstvo. Lidé si vetšinou nejsou vedomi skutecnosti, že jsou využíváni k tomu, aby šírili falešné informace. Ty jsou peclive umísteny mezi informace pravdivé, o kterých ti lidé hovorí, za úcelem, aby byla zpochybnena poctivost tech, které chce Kabala umlcet. Prosím, pozorne to zvažujte a mejte se na pozoru. Pozorne zkoumejte skutecná fakta, než zacnete soudit. Je to hra, kterou Kabala úspešne hrála po staletí. Neskocte jim na to znovu.

Kabala nemá co ztratit od doby, co boj prohrála. Chtejí pouze vytvorit mezi vámi zmatek. Neposuzujte, protože rozhodnutí, která ted uciníte, ovlivní budoucnost, kterou tvoríte. Podívejte se na historii: tento scénár se znovu a znovu opakuje, a nekterí se na to znovu nachytají. Otevrete oci, podívejte se do srdce a sami se rozhodnete - poté, co jste peclive posoudili všechna fakta. Pak se sami rozhodnete, cemu veríte a co prijmete jako pravdu.

Vaši utlacovatelé jsou závislí na tom, jak lehce se necháte odvést od pravdy. Tyto poslední týdny byly pro ty, kdo hledají pravdu, nocní murou. Pamatujte, že ne vždy vidíte to, na co se díváte. Prijímáte, TO, CO JE VÁM RECENO, ŽE SE NA TO DÍVÁTE. To je neco úplne jiného. Je to trik, který je znovu a znovu používán. Je mi líto, že to musím ríct, ale je lehké vás vést, jste jako ovce. Máte toho tolik co ztratit, když veríte tomu, co není pravda. Od doby, co jsem prešel k Duchu, jsem vám casto pripomínal, že NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ.

Dlužíte to sobe, abyste plne zkoumali PRAVDU. Ptejte se sami sebe, kdo má z toho nejvetší užitek? Tím je vždy dobré zacít. Kdo zajde až nejdál, aby bylo dosaženo, co chtejí? Kdo je veden chamtivostí a nemá žádnou úctu k lidskému životu?

Bitva je skoncena, ale mnozí z nich tento fakt ješte neprijali. Nesmíte se mezi sebou prít. Vy jste JEDNO, oni se pokoušejí vás rozdelit tím, že vytvorili mezi vámi falešné rozdíly a vseli pochybnosti do vašich myslí. Neskocte na tento trik. Jste v situaci MY nebo ONI. „My“ bylo príliš silné, takže muselo být narušeno a vy jste na to naleteli!

VÁM záleží na pravde. Nedovolte, aby vás jejich peclive volené magické lži svedly z cesty. Použijí jakýchkoliv prostredku, aby prevzali Planetu Zemi. Nechtejí lidi, opovrhují vámi. Mnozí z vás to nechtejí videt, ale když predstíráte, že to není, oslabujete své postavení. Je vulí Zdroje vám pomoci odstranit vše, co je temné a negativní, abyste mohli znovu zacít s cistým štítem. Pomoc pro to je již pripravena, a ceká v záloze, až otevrete oci. Spojte se, abyste vytvorili budoucnost beze všeho stresu a potíží, které pro vás vytvorili, aby vás udrželi v otroctví. Otevrete vrata vašeho vezení a okuste ve vašem svete svobodu.

Podívejte se na pokrok, jaký jste ucinili od doby, kdy jste si uvedomili duležitost uvolnování energie ley linií. Tento proces otevrel dvere informacím, které byly pred vámi skryty. Prosím, pokracujte v této mimorádne duležité a potrebné práci. Energie muže být použita pro dobro nebo pro zlo. Posvátná místa musí být vždy udržována ve svetle, zejména v Irsku, protože odtud je ovládáno mnohé. Casem se dovíte o mimorádné duležitosti Irska. Snažne prosím irský lid, aby ochranoval svuj posvátný ostrov. Cente si všeho, co je posvátné a co je ve vaší péci.

Veronika s tím mela trpkou zkušenost, když byla silná energie posvátného místa v Irsku použita, aby jí ublížila, lidmi, kterým nemela verit. Zlí lidé pricházejí v ruzných prevleceních, tak se mejte vždy na pozoru. Pricházejí, aby pomohli...ale pomohli k cemu? Nyní je nesmírne duležité, komu veríte. Budte vždy ve strehu.

Je plánováno mnoho dalších událostí pod falešnou vlajkou. Ocekávejte je, protože pokaždé se odhalí. Jsou tak peclive pripraveny - jak byste si vubec mohli myslet, že je provedli novácci? Nekdy mohou nekoho ošálit, ale všechny a ne trvale. Poznejte svého neprítele - kdo pokaždé ukáže prstem. Je zajímavé, jak témer okamžite prohlašují, kdo to provedl. Mají pripravené své „mouly“, kterí jsou zranitelní, a pokaždé je to stejný scénár.

To, co v techto nejistých casech deláte, je velmi duležité. Musíte krácet po ceste k lepšímu svetu pro celé lidstvo. Byli jste vybráni, abyste byli v této dobe na Zemi, abyste to uskutecnili. Je to obrovská odpovednost. Jste na ni pripraveni?

Spolecne to mužete dokázat. Nenechte se zlákat k nenávisti k jiným lidem, protože to bylo peclive zorganizováno, aby byly mezi vámi vytvoreny rozdíly. Všechna náboženství byla vymyšlena a vytvorena Vatikánem, aby vzniklo mezi lidmi rozdelení, války a konflikty. Musíte pripustit, že to fungovalo. Každý na to skocil. Ale nyní je cas videt svetlo a k tomu, abyste se z techto lécek vyprostili. O vedení žádejte Zdroj a ne PROSTREDNÍKA. Nebyl nikdy zapotrebí, ale bylo pro nej vhodnejší predstírat, že tomu tak je. Vyhrál; vy, bohužel, jste prohráli, když jste svou duveru vložili do špatných rukou. Když se vrátíte k Duchu, vše se stane zcela jasné, a okamžite uvidíte, jak byla náboženství zneužívána k manipulaci s lidskou rasou. Osvobodte se, prátelé. Odstrante všechny falešné bariéry a spojte se v lásce a prátelství.

Moje drahá Veroniko, opatruj se a bud stále ostražitá. Neprepínej se. Pomoc se objeví, když ji nejméne ocekáváš. Nyní jsme pár metru od cíle. Již nemohou udržet krok.

Miluji te. Tvuj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |