Home > > Cosmic Awareness om den 21. september 2013

Cosmic Awareness om den 21. september 2013

Vi finder denne kanalisering fra “Cosmic Awareness” (Kosmisk Bevidsthed) værd at læse (eller lytte til). Jeg har personlig fulgt denne kanal, Will Berlinghof, i en del år, og jeg anser ham for at være en af de reneste kanaler. Her taler han om det paradigmeskift, som vil finde sted den 21. september 2013. Dette er præcis 9 måneder efter den famøse dato den 21. december 2012, som passerede, uden at der skete særlig meget for de fleste af os. ”Cosmic Awareness” siger, at det tager tid for et gammelt paradigme at dø helt og for et nyt at overtage pladsen.

D. 21. september 2013 er dagen, hvor det nye paradigme endelig er på plads. Den mest bemærkelsesværdige egenskab ved disse nye energier er ”øjeblikkelig karma”. Sagt med andre ord: Når du fokusérer på noget, vil det manifestere sig meget hurtigere end før. Det er vigtigt at forstå dette, så du ikke bruger din tid på frygtbaserede nyheder og andet. Visualisér positive og smukke ting!

I kærlighed og lys – Kees, GalacticChannelings.com


Lydfilen til denne live-kanalisering kan findes her, og udskriften kommer her:


The September 21 Transition

(Overgangen, som finder sted den 21. september)

Velkommen, Bevidsthed (Awareness). Tak, fordi du er med os ved denne Rainbow-Phoenix-session den 16. september 2013. Will Berlinghof fortolker dine budskaber, og Joan Mills stiller spørgsmål og er energileder. Kærlighedsloven og Lysloven er blevet påberåbt. Er der et åbningsbudskab eller en aktuel hændelse, du ønsker at omtale, før vi bevæger os hen til de spørgsmål, vi har på dette tidspunkt?

Ja, denne Bevidsthed har i sandhed et åbningsbudskab for hver og én af jer. Denne Bevidsthed vil gerne fastslå, at en hændelse af stor vigtighed hurtigt bevæger sig mod jeres planet, mod den kollektive, menneskelige bevidsthed. Det er denne hændelse, denne Bevidsthed har talt om i adskillige måneder. Denne hændelse er afslutningen på ni-måneders cyklussen og på det, som vi betragter som en pause i tid og sted set fra vores niveau af højere bevidsthed, som er hinsides den menneskelige bevidsthed.

Denne Bevidsthed har omtalt denne tidsperiode som vigtig for indre refleksion, for indre arbejde, for at opnå et niveau af forståelse og parathed i forhold til de hændelser, som er ved at begynde. Det ville være fejlagtigt at tænke, at dette er det samme som, at intet er sket gennem den seneste periode på ni måneder. Faktisk er der sket meget både på det personlige niveau for mange mennesker såvel som på det kollektive niveau for planeten, den kollektive menneskelige bevidsthed.

Verdenshændelser viser da også, at der er sket en progression, og for mange, som ikke er bevidste, og som ikke forstår vigtigheden af denne seneste ni-måneders periode, vil det synes, som om det kun er ydre hændelser, som er foregået.

Men for dem, som har arbejdet bevidst hen imod indre øget bevidsthed og forståelse som forberedelse til det kommende skift, har mange da også oplevet forandring på det personlige plan og oplevet personlige hændelser af en sådan natur, som har vist dem, at noget rent faktisk er sket på det forståelsesniveau, som er fundament for både den menneskelige og også den personlige bevidsthed.

Nu er denne ni-måneders periode ved at udløbe, og datoen den 21. september 2013, som denne Bevidsthed har omtalt, er oprindet som afslutning på denne ni-måneders forberedelsesperiode.

Denne Bevidsthed ønsker på dette tidspunkt at gå mere i dybden med denne dag. Den ønsker i første omgang at erklære, at dette er slutningen på det paradigme af overbevisninger og bevidsthed, som har været dominerende på den gamle AB-planet, og at i forbindelse med afslutningen på dette gamle paradigme er der en proces i gang med indsættelse af nye paradigmer med nye overbevisninger og forståelse, og den 21. september vil markere slutningen på det gamle paradigme, så de nye paradigmer kan begynde. Mange håber, at den 21. september vil blive en radikal hændelse, hvorved verden, som vi har kendt den, vil forsvinde, og at de nu befinder sig i den nye energi på A-planeten.

Denne Bevidsthed ønsker på dette tidspunkt at sige, at for det store flertal vil det ikke blive sådan, at de vil opleve radikale hændelser på denne dag. For flertallet vil denne dag ikke blive synderlig forskellig fra andre dage, selv ikke for dem, som har forberedt sig og er parate til afslutningen af det gamle paradigme, hvorved de nye paradigmer kan begynde.

Hvad der er vigtigt at indse er, at denne dag ganske enkelt er fødselsdagen for et nyt paradigme, som nu er en realitet. Selve fødselsdagen vil blive monumental, men den vil stadig være afhængig af en energi af forståelse, som er vokset, som har udvidet sig. For dem, som har arbejdet på indre niveauer, såvel bevidst som ubevidst, vil det hurtigt blive klart, at hændelser og omstændigheder vil manifestere sig langt hurtigere end før.

Af denne grund er det yderst vigtigt at forstå, at når man fokusérer sin opmærksomhed i en bestemt retning, så er sandsynligheden for manifestation nu betydeligt øget i forhold til før. Der er et koncept, som er kendt som ”øjeblikkelig karma” (instant karma). Når man har sat en tankeproces eller en handling i gang, så forekommer der umiddelbart et resultat af tanken og handlingen. Dette vil i sandhed blive en realitet for mange, og de vil virkelig begynde at se, hvordan det forholder sig. At når de fokusérer i en bestemt retning, vil de hurtigt opleve konsekvenserne ved deres valg og fokus. At vide dette vil være en stor hjælp for de mange, som har arbejdet så hårdt for at rense deres personlige dagsordener, for at give slip på karma, ikke bare fra dette liv, men fra mange andre liv.

Mange vil måske tænke, at de ikke har foretaget sig den slags arbejde, men denne Bevidsthed vil gerne med det samme slå fast, at mange har arbejdet dermed på et ubevidst niveau, et niveau, som kan forstås som en drømmetilstand, og selv om de i deres daglige liv måske ikke ser resultat af deres arbejde, er det alligevel foregået hos mange, som har en intention og et ønske om et bevidsthedsskift.

Derfor vil den 21. september 2013 markere afslutningen på den gamle sfæres tankegang og overbevisninger, som så længe har domineret planeten Jorden, den gamle AB-model. En fødsel er ikke andet end en ny begyndelse, og derfor vil det være fejlagtigt at tro, at på selve dagen vil alt forandre sig drastisk, og at man vil blive indsat i den Nye Verden, og at den gamle verden simpelthen vil forsvinde.

Når et barn fødes, kan dette barn ikke omgående danse step. Dette barn kan ikke umiddelbart udtrykke sig selv på højere niveauer. Dette barn kan ikke foretage sig det samme, som det kan, når det er vokset og har opnået modenhed. Dette kan anvendes på to niveauer. På det personlige niveau skal man ikke forvente, at man omgående kan skabe magi på højeste plan, men man skal heller ikke afvise muligheden for at kunne skabe magi på højeste plan. Vær ganske enkelt tålmodig; forstå, at du er nyfødt i dette nye paradigme af overbevisninger, som netop er dukket frem, og som vil kræve noget tid med vækst og modning, før man når en højere grad af aktualisering.

Vær også opmærksom på, at som du tænker, sådan vil det blive, og de, der forstår dette, vil også forstå det store ansvar, som følger med: ansvaret for ejerskab af ens tanker og ens overbevisninger. Mange har arbejdet hen imod dette, og derfor vil dette trin, dette samspil mellem tanke og handling, blive mere tydeligt for dem og mere konkret. Men mange vil ikke forstå dette og vil fortsætte i det gamle spor med at være styret af deres tanker, som de ikke har gjort sig bevidst om, og som de ikke har taget ansvar og ejerskab for.

Dette leder denne Bevidsthed til den anden manifestation, som følger i kølvandet på den nye orden inden for overbevisninger og overførsel, nemlig på det kollektive niveau. Det nye paradigme vil være af en sådan karakter, at man ikke umiddelbart kollektivt vil forstå og indse, hvad der nu er muligt, hvad der er til rådighed, og de vil fortsætte med at leve det liv, de altid har levet, være optaget af de samme tanker og overbevisninger, som de altid har været optaget af. Dette er en overgangstid.

Med karma forholder det sig sådan, at mange kommer til denne planet med det sjælsformål at forholde sig til sjælens karma, og individet vil få oplevelser af denne karma gennem hele livet med den hensigt at eliminere karmaen, således at Dharma kan begynde. Dharma er tilstanden af en ren tavle, hvorpå intet er skrevet i forvejen, hvorimod den karmiske tilstand er en tilstand, hvori der allerede er skrevet på tavlen, og hvor man må gennemgå tjeklisten med karma og forholde sig til karma, hvorved man kan eliminere denne karma, og hvorved den rene Dharma-tavle kan skabes. I det øjeblik man har forholdt sig til sin sjæls karma, som så mange har påtaget sig at gøre i dette liv, kan en tilstand mellem karma og Dharma siges at eksistere. Når man er vant til at gøre noget på en bestemt måde og pludselig ikke behøver at gøre det på denne vis længere, er det ikke nødvendigvis automatisk sådan, at man har den indsigt, at det forholder sig sådan. Derfor vil mange, som nu befinder sig i en karmafri tilstand, fortsætte med at opføre sig, som om karma stadig eksisterer i deres liv, og således vil deres handlinger, deres tankegang og reaktioner stadig være styret af den gamle måde, indtil de indser, at det ikke er nødvendigt længere og ikke længere er tilfældet.

På dette tidspunkt kan de i sandhed bevæge sig ind i deres Dharma og begynde at fylde tavlen med deres egen liste og deres egne skabelser. Men denne tidsperiode mellem afslutningen på de gamle, karmiske mønstre og den fulde aktualisering af den nye måde, hvor man arbejder med sin Dharma og fra en tilstand af Dharma, vil tage noget tid. Det forholder sig sådan på det personlige niveau, men det forholder sig i særlig grad sådan på det kollektive niveau.

Selv om den 21. september 2013 markerer afslutningen på det gamle paradigme, kan det tage masserne noget tid fuldt ud at forstå og sætte pris på den nye status i forhold til overbevisninger og bevidsthed. I denne tidsperiode vil mange stadig kigge efter ydre tegn for at bevise, hvad de ønsker at bevise, eller for at verificere, hvad de tror eller tænker. Det er i sandhed tiden til fuldt ud at forstå: At så længe man fokusérer sin opmærksomhed på noget, selv i en dharmisk tilstand, vil man stadig opleve det, som om karma er på spil, eller at det gamle paradigme stadig har magt.

Det vil tage civilisationen et længere tidsrum fuldt ud at inkorporere denne forståelse. Forvent derfor ikke på datoen den 21. september, at en ny verden pludselig vil komme til syne, og at den gamle verden vil forsvinde. Det er vigtigt at forstå, at sjælsudviklingen foregår i et kontinuum, er en støt bevægelse fremad. Når man derfor forstår dette, vil man ikke blive skuffet, ligesom mange blev det den 21. december 2012, da A-planeten ikke pludselig viste sig for dem, og at de ikke pludselig befandt sig på A-planeten. At forstå dette vil hjælpe dem, som ser hændelser ske, som om intet havde forandret sig.

Alt har virkelig forandret sig, men det kan tage tid for individet fuldt ud at fatte og forstå dette og derfor implementere det. Det vil tage civilisationen, den kollektive, menneskelige bevidsthed, noget tid at indse disse forandringer. Af denne grund vil de mennesker, som har tilbudt at være til tjeneste gennem denne afgørende tid, være af absolut central betydning. Mange af dem, som har søgt mod et højere bevidsthedsniveau og som stærkt har ændret deres væsen som følge deraf, vil finde sig selv i situationer, hvor flere endelig får øje på dem og på, hvad de har udtrykt, for der vil trods alt forekomme et skift, selvom det måske kommer til at ske på et ubevidst plan i den kollektive, menneskelige bevidsthed.

Men ligesom man må være tålmodig med et spædbarn og ikke kan forvente, at det kan danse step lige fra fødslen, men derimod må vente på den vækst og udviklingen af kroppen og bevidstheden hos den nyfødte, således må det også være for selve menneskeheden. Menneskeheden vil være nyfødt, men indser ikke dette. Derfor vil det kræve af de mennesker, som har forpligtet sig til at lære fra sig, guide og heale, at de har en højere bevidsthed og en større tålmodighed for at få øje på, at en højere opfattelse og bevidsthed faktisk er undervejs, selvom ting ikke forandrer sig øjeblikkeligt.

Individer, som har nået dette højere sted med en højere bevidsthed, vil begynde at se, hvor hurtigt ting sker først og fremmest i deres eget liv, for dette skal altid vedblive med at være fokus for ens opmærksomhed, ens individuelle rejse, men de vil begynde at se, hvordan energierne forandrer sig, hvordan de bevæger sig, og med denne bevidsthed vil de se den 21. september 2013 som fødselsdagen for det nye paradigme med bevidst tro og bevidst fokusering.

Det bliver en lovende dag, men ikke nødvendigvis en dag, som vil skænke hele den fagre, nye verden, som de så desperat længes efter. De, som for alvor forstår dette, vil virkelig begynde at bygge denne fagre, nye verden, vil tillade civilisationen at udvikle sig i sin egen hastighed, mere end før, men ikke så meget, som nogle kunne ønske sig det. Denne tålmodighed vil blive påkrævet, således at man ikke bliver frustreret, således at man ikke overser det, som faktisk er sket, men snarere kan være oprigtig åben for den høje, guddommelige magi, som vil være tilgængelig.

Denne Bevidsthed har for nu fuldført sit budskab.

Tak for det, Bevidsthed, det var meget, meget opmuntrende. Vi takker dig.


Kanal: Will Berlinghof
Hjemmeside: Rainbow-Phoenix
Oversættelse: Anna Grete Telesford


< previous message | next message >


Share |