Home > Hrvatski > Montague Keen - October 23, 2011

October 23, 2011


JER MI SE NE BORIMO PROTIV MESA I KRVI,
VEĆ PROTIV PRINCIPA, PROTIV MOĆNIKA,
PROTIV VLADARA TAME OVOGA SVIJETA,
PROTIV DUHOVNE MALODUŠNOSTI NA VISOKIM POLOŽAJIMA.
(Efezijancijam 6:12)


Moja draga, grozni događaji proŠloga tjedna probudit Će joŠ mnoge u pravu istinu o tome Što se događa. Šokiralo je svako normalno ljudsko biĆe do same srŽi. Kada je takvo zlo usmjereno k masama i kada je tehnologija upotrebljena da bi ih se razdraŽilo, tada je ovo rezultat. Da li je to put kojim Želite iĆi? Gdje vlada novac i gdje se ljudski Život brutalno gasi radi DOBITI. Kako ikada viŠe moŽete te zemlje doŽivjeti kao civilizirane?*

Ovo nije vrijeme za skrivanje i nadu da Ćete vi i vaŠi biti sigurni. Zapamtite, “Ti si čuvar brata svoga”. VaŠom Šutnjom, i vi, postajete ubojicom. To je pokuŠaj Tamne Smutnje da preuzme i odrŽi kontrolu; da ukloni sve koji im nisu duŽni. Toliko je vaŽno da traŽite istinu, znajuĆi da Će ona biti vaŠ spas.

Reci Peteru (Welsfordu) da je u pravu kad pretppostavlja tko su mu predci. Oni se vesele radosnom ponovnom susretu s njim kada bude njegovo vrijeme da nam se pridruŽi.

Znam da je ovo teŠko vrijeme za Život na Zemlji. Ali, vaŽno je da se ujedinite i podrŽavate jedni druge. Znate u svojoj duŠi da Će svjetlo izgnati mrak; tada je na vama da promovirate mlade koji su veĆ opremljeni za Život u Novoj Energiji. Vi Ćete biti poput čuvara, osigurajavaĆu da oni razumiju svoje uloge u Novom Svijetu mira i ljubavi. VaŠ svijet Će se vratiti religiji ljubavi koja je cvala u drevnoj Irskoj. Ona je brutalno uklonjena od strane Vatikana. Uzbudljivo je, moja draga, kako Iska polako odaje svoje tajne u ovo vrijeme otkrivanja.

Na zemaljskom planu, vi se na različitim razinama svjesnosti. Neki od vas imaju duboku vezu s onim Što se događa. Drugi su prazni poput ljuŠtura, bez vidljivog znaka svjetla. Oni su ti koje koristi Tamna Smutnja da bi obavljali njihove naredbe. Oni prepoznaju svoje, upravo kao i vi. Ti i ja smo se prepoznali kad smo se sreli upravo kao Što danas ti prepoznajeŠ BiĆa Svjetlosti kojima si okruŽena. Tamni se pojavljuju pod svakakvim krinkama. Nemojte dozvoliti da vas zavaraju. Njihov Će izgled izvana biti normalan, ali Će uskoro otkriti svoju pravu prirodu. Oni nemaju skroviŠta. Oni ne mogu preŽivjeti u istini i ljubavi.

Oni koji rade na tome da otkriju istinu su osuđivani i zlostavljani, čak ukoliko progovara i netko od njihovih. Bog je svima dao slobodnu volju. To se ne prakticira u mnogim takozvanim religijama, ali je pravo svakoga da Živi svoj Život onako kako vidi da mu odgovara i da ne dozvoljava da njime vladaju nepoŠtene sekte sklone kontroli. Vi ne stiŽete na ovaj svijet s natpisom na čelu. Vi slobodno moŽete birati.

Na ovoj strani Života uopĆe ne postoji religija jer mi znamo istinu. Sve Što vas je razdvajalo na Zemlji postaje nevaŽno. Mi ne trebamo jezike ili nacionalnosti ili sustave vjerovanja. Te su sve razlike izmiŠljene od čovjeka tako da nemaju posljedica kada prijeđete u Duh. Pitanje je kako ste proŽivjeli svoj Život na Zemlji, niŠta drugo. Ne moŽete prisiliti drugo ljudsko biĆe da bude ono Što nije. Kritički procjenite one koji vam pokuŠavaju nametnuti svoje stavove ili vas kontrolirati. Mnogi zakoni su doneŠeni, a da ih vi joŠ niste svjesni. To je učinjeno da bi vam se nametnula kontrola jer oni slijepo slijede Plan. Hrana Će biti koriŠtena kao oruŽje da bi vas se prisililo da se pokorite. Dijelovi Sjedinjenih DrŽava veĆ pokuŠavaju tako postupati.

Blagoslovite one koji protestiraju u tiŠini bez potrebe za nasiljem. Među njih su infiltrirani mnogi koji očajnički pokuŠavaju izazvati nasilje i izazvati nevolju. Prosvjednici su primjer svima vama kako moŽete postiĆi svoje ciljeve. VaŠi mediji su ih pokuŠali ignorirati, pretvarati se da se prosvjedi ne događaju. Ali su podbacili. Prosvjednici imaju podrŠku na obje strane Života. Dugujemo im zahvalnost. Promatrao sam tvoje neodobravanje krivih interpretacija tih ljudi putem radija i TV-a, čak i novina. Bila si Šokirana da je radio stanica koju sluŠaŠ veĆ oko 50 godina totalno kontrolirana; oni svi čitaju iz istog scenarija. Sloboda govora ne postoji. Gdje Ćete dobiti pravu sliku o tome Što se događa?

Mi smo zahvalni ljudima koji se, kroz svoju vezu sa Duhom, usuđuju pokazati pravu sliku onoga Što se zbiva. Nemojte dozvoliti pohlepi nekolicine da uniŠti joŠ od vaŠega svijeta, bez obzira s kojom fantastičnom pričom nastupaju ne bi li opravdali razloge zaŠto moraju napasti druge zemlje. Vi znate da oni laŽu, ali su robovi Plana: moraju ga ispoŠtovati jer Će inače biti smijenjeni s duŽnosti.

Njihov svijet se bliŽi kraju. Njihova vladavina terora je gotovo zavrŠena, zauvijek. Oni neĆe uspjeti u uniŠtavanju vaŠeg svijeta ili vaŠih ljudi. Sve za Što su Živjeli te pomoĆu čega, ukradeno je ili stečeno nasiljem. čak i njihova povijest NIJE njihova - i to je ukradeno.

Istina se otkriva i objaŠnjava. Prevaranti Će biti uklonjeni. To Će biti učinjeno bez posizanja za nasiljem ili svađom. Oni Će upotrijebiti STRAH. To im je prolazilo u proŠlosti. Oni vole svoje isprobane i testirane načine. Ali vi ste sada prozreli njihove LAŽI. ViŠe neĆete na njih nasjesti. Nemojte dozvoliti da STRAH ima pristup u vaŠe Živote. To je njihovo oruŽje izbora da bi vas konrolirali.

Ujedinite se. Ne dozvolite da vas nova religija ili rasa podijeli. Stvarajte energiju ljubavi i nade gdje god idete. Vi se posebni, vi donosite promjenu. Ljubav Će biti jedino 'oruŽje' koje Će biti upotrebljeno. Sve Što je potrebno je ljubav. Ljubav je sve.

Moja draga, ti osjeĆaŠ bol i nemir drugih. Tebi teŠko pada ovo vrijeme. Objasnio sam ti da jednom kad duŠa napusti tijelo, ne posjeduje sjeĆanje na patnje. Ujedinjena je sa svojim predcima. Ubijanje mora prestati.

Moramo obaviti posao, ti i ja. I mi Ćemo ga zavrŠiti! Budi sigurna da Će te voditi moja ljubav.

Ja sam tvoj voljeni, Monty

*ubojstvo Muammara Gaddafija u Libiji (op. prev.)


Website: Montague Keen
Preveo: Marijana
Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.