Home > > Matthew Ward - 14. dubna, 2019

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 14. dubna, 2019


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew.

Byli jsme dotázáni, zda existuje jeden konkrétní aspekt života na Zemi, na který se mohou pracovníci světla zaměřit a urychlit evoluci civilizace. Po nesčetné věky se civilizace na planetě se proměňovala kvůli nelidskému zacházení s ostatními a zvířaty. Proto musí být opak tohoto chování - láska, laskavost a respekt k veškerému životu - cestou k evoluci civilizace. Vysoké vibrace světla, které otevírají mysl a srdce, skutečně posouvají společnost směrem ke shovívavosti ve všech aspektech života. Je pravda, že pokrok v některých oblastech vážně zaostává, a poznámka čtenáře je relevantní:

Vězeňské a soudní systémy a planetární a osobní vzestup?
Věznění může být, bez ohledu na karmickou volbu, jeden z vašich velkých neduhů. Vidíme, co děláte. V represivních režimech jsou lidé považovaní za „politické disidenty“ zavřeni bez právního postihu, zbaveni základních potřeb a často jsou vystaveni mučení. Zacházení s válečnými zajatci je velmi podobné. Lidé nazývaní „menšiny“ dostávají dlouhé tresty za drobné právní přestupky a jsou posíláni do často přeplněných věznic, které poskytují malé nebo žádné nápravné služby. Někteří nevinní jsou přesto shledáni vinnými v chybných nebo zkorumpovaných soudních systémech. Jsou-li odsouzeni „bílé límečky“, tito zločinci stráví jen krátká období v zařízeních, která jim poskytují obvyklé pohodlí a vymoženosti. Osoby, které trpí duševním onemocněním, jsou často umisťovány do vězení namísto zdravotnických středisek, kde mohou být náležitě léčeni.

Jelikož je tato nespravedlnost všudypřítomná, jak nemá mít vliv na planetární vzestup? Země se stále pohybuje směrem k cíli v páté hustotě.

Osobní vzestup se významně odlišuje. Jde o to, jak úzce se lidé rozhodnou dodržovat ustanovení smluv o duši, které jsou součástí dohod před narozením se všemi ostatními, se kterými sdílejí současný život. Uvažujte o vězních v tomto kontextu. Hlavní úvaha je: Je věznice součástí dohody?

Je-li tomu tak, pak verdikt, ať už je, či nikoliv, představuje každého růstovou zkušenost, kterou si zvolil, aby dokončil karmické lekce třetí hustoty, nebo pomohl ostatním v dohodě, aby tak učinily. Pokud následují svou intuici, aby se pozitivně vypořádali s novými výzvami, které mění život, dosáhnou požadovaného pokroku. Pokud není spravedlivé, nebo nespravedlivé odsouzení součástí dohody, má vězeň a všechny ostatní osoby, jejichž životy jsou postiženy, stejný potenciál. Hořkost, hněv nebo zmatenost u osob, které se setkávají s obtížnými situacemi mimo dohodnutý výběr duší, však mohou zabránit jejich rozpoznání jako příležitosti k růstu.

Další úvahy, které se týkají každého vězně, také mohou, nebo nemusí být ustanoveními smlouvy: skutek, který vedl k uvěznění; chování vůči ostatním vězňům a pracovníkům zařízení; způsob trávení čas uvěznění; a, pokud je podmínečně propuštěn, volby aktivity, postojů a nového nebo starého kruhu známých. Tato široká škála možných reakcí je jaksi navíc ke všem ostatním volbám předcházejícím uvěznění. Proto světová vězeňská populace zahrnuje osoby, jejichž stav vzestupu je třetí, čtvrtý a v případě dobrovolných duší i z jiných civilizací vyšší hustoty.

Chamtivost a korupce jdou ruku v ruce s mocí ovládat hrozbou uvěznění. To, co společnost dělá, a budoucnost mnoha milionů vězněných lidí je významným faktorem evolučního tempa civilizace Země. Málo lidí ví, co děláte: Vysílání lásky lásky k světu duší ve vězeňských táborech a vůdcům těchto represivních režimů pomůže tuto tyranii ukončit. Je však všeobecně známo, že snižování počtu trestných činů vyžaduje nápravu podmínek, které k nim často vedou - zoufalství v důsledku chudoby, snadný přístup k pouličním drogám a zbraním, nedostatek vzdělání a poradenství, podřadné nebo žádné zaměstnání, předsudky v mnoha formách.

Historicky, reformy v těchto a jiných oblastech s velkým dopadem začínají ve vyloučených a odpadlých komunitách národními programy prevence kriminality, spravedlností v soudních řízeních a věznicích, vzděláváním, zaměstnáním vězňů a pomocí při hledání zaměstnání po propuštění a zákony o vyloučení diskriminace bývalých odsouzených a jiných „menšinových“ populací. Je třeba odstranit i soukromé věznice. Čím více lidí je usvědčeno, tím je to pro tyto věznice výhodnější, a to může vést k oboustranně výhodným finančním opatřením mezi vlastníky věznic a spolupracujícími soudci.

Vidíme také povzbudivý pokrok, který děláte - vězeňské a soudní systémy zavedly do určité míry výše uvedené reformy. Zločinci z řad „bílých límečků“ jsou odsouzeni častěji než dříve a počet národů, které zrušily trest smrti, roste. V reakci na rostoucí vibrace, spravedlivé právní procesy a odsouzení, úctivé zacházení se všemi, kdo jsou uvězněni, a konec vězeňských táborů a trestu smrti se bude postupně zvyšovat. Když je Zlatý věk Země v plném květu, nebudou ve vašem světě žádné věznice.

Pomůže vegetariánská nebo veganská strava regenerovat DNA?
Ano, do určité míry, když je cílem pomoci ukončit nepříjemnou situaci zvířat v průmyslových farmách. Ctíme každého, kdo si z tohoto důvodu vybere tuto dietu. Je to však kolektivní energie celkového přístupu člověka, jeho přesvědčení a skutků, která určuje množství světla, které tělo absorbuje, a světlo je to, co transformuje uhlíkové buňky na krystalické, v nichž jsou reaktivovány spící části DNA.

Lze změna v buňkách změřit v laboratoři? S přesnými měřícími metodami by změny mezi karbonovou a krystalickou buňkou byly detekovatelné, i když by vědci nevěděli, co je způsobuje. Těla s krystalovými buňkami se pro vyvinuté jednotlivce na planetě stanou běžná. Vědci budou vědět, jak světlo ovlivňuje buněčnou strukturu.

Jakou radu byste nám dal ohledně implantace éterických zařízení?
To, co označujete jako„ éterická zařízení “, je s největší pravděpodobností kódování DNA, které udržuje specifickou buněčnou paměť neporušenou, takže kumulativní duše postav žijících v různých civilizacích si zachovávají znalosti o svých počátcích a dědictví předků. Nyní jsou zde „fyzické“ implantáty. Některé jsou určeny pro ovládání mysli. Ve starověku to posloužilo k vyvolání strachu. Když loutky temných sil deaktivovaly řetězce DNA v rodících se civilizacích, aby je ve všech aspektech bytí oslabily, řekly národům, že jim byla implantována neodstranitelná látka, která nejen ovládá jejich mysl, ale dědí se ve všech generacích jejich potomků. Jak lépe vytvořit strach, jehož nízké vibrace živí a plní temné, čímž zajišťují jejich přežití?

Jak se civilizace vyvinuly, bylo toto prohlášení zapomenuto a eony později v lineárním čase si temní na Zemi zřídili aktuální program na kontrolu mysli. Ovlivnili jedince v zajetí pomocí velmi špatného fyzického, duševního a emocionálního zacházení, a poté implantovali naprogramovaná zařízení, která přinutila po „spuštění“ vykonávat přidělené úkoly. Muži byli naprogramováni, aby se zapojili do náhodných střeleb, a pak se zabili. Programování žen mělo získávat důvěrné informace od konkrétních osob, provádět požadované sexuální úkony, a poté zapomenout na celou zkušenost.

Ovšem dlouho předtím, než se tento program vyvinul, byla kontrola mysli mas úspěšně zvládnuta náboženským dogmatem a školou, která udržovala národy v neznalosti všeho, co temní chtěli. Propagovali koncepty, které jim také dobře sloužily: Zabíjet „nepřítele“ je vlastenectví a dokazuje lásku k zemi. Jakékoli „autority“ jsou ve vašem nejlepším zájmu. Násilí v arénách a o tisíciletí později ve filmech a hrách je pro vaši zábavu. A když vyšla najevo některá z nesčetných temných činností, kontrolovaná mainstreamová média ji označila za konspirační teorie.

Jak sílící světlo odhalovalo stále více tmy, ovládání mysli se stalo méně a méně účinným. Temní opouštěli svůj program ovládání jednotlivců strategickými podněty, ale nemohli zabránit lidem, aby se ptali autorit ve vládách, náboženstvích, médiích, hospodářských, korporátních, zdravotnických, sportovních, zábavních, právních a soudních sektorech. Nemohou zastavit národy, aby osvobodili svět zpod temné kontroly, a podpořili vývoj civilizace Země.

Jsou všichni miliardáři ilumináti?
Ne všichni nejbohatší jednotlivci světa jsou ilumináti. Pouze nezákonně či nemravně nashromážděné jmění bude zabaveno a použito k ukončení zbídačení po celém světě.

Účelem “revalvace“, přehodnocení měny, je zavést globální ekonomický systém založený na cenných kovech. Ten byl základem dolaru předtím, než ilumináti vytvořili systém, ve kterém mohli ovládat světové zásoby zlata a profitovat z obchodování s měnami, zabíráním národních zdrojů a manipulací s akciovými trhy. To vše rozšířilo rozdíly po světě. Nakonec se národy Země dozví, co rozvinuté civilizace již dávno znají: Výměna zboží ke službě a pomoci každému člověku na planetě prospívá celému lidstvu, aby žil prosperujícím a harmonickým způsobem v mírovém světě.

Sjednocená globální vláda?
Můžeme hovořit jen o tom, co víme. Nový světový řád a vláda jednoho světa jsou dvě označení autoritářské vlády, kterou ilumináti plánovali realizovat poté, co by odstranili většinu světové populace prostřednictvím válek, pandemií, toxických znečistění a hladovění. Chtěli nechat přežít dostatek lidí, ale ovlivnit jejich jídlo, lékařskou péči a vzdělání, vyklidit domy a veřejné budovy, poskytovat dopravu, pomůcky, oděv, stavba, terénní úpravy, opravy - zkrátka, populace sluhů, kteří by dostávali to, co by chtěli ilumináti.

Mezi tímto plánem a budoucností Země jsou obrovské rozdíly. Nejlepší aspekty vaší současné filosofie budou integrovány do jedné, která budou sloužit všem národům na celém světě, s univerzálními zákony a úctou k přírodě jako základ. Jednotlivci mezinárodně uznávaní pro moudrost, obezřetnost a morální integritu budou vybráni jako vůdci. Tato forma vládnutí, která je v lineárním čase v diskusních a plánovacích fázích, vzkvétá v kontinuu a v úsilí lidí naplněných radostí. Pokrokové duchovní a vědomé povědomí nahrazuje lidské náboženské dogma a nespravedlivé zákony. Utlačování a válčení je historií, stejně jako kasty a jiné povrchní formy rozdělení. Celé lidstvo sdílí hojnost Země.

Milovaní pracovníci světla, jste předvojem posílených hnutí, která nakonec vytvoří tento svět. Nikdy nejste sami v této službě lidem Země - bezpodmínečná láska k bohu a všem ostatním světelným bytostem v tomto vesmíru vás podporují na každém kroku cesty.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |