Home > > Matthew Ward - 19. dubna 2008

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 19. dubna 2008


4. Zprávy mohou znít hrozně, dokud je nedáte do kontextu mnohem významnějších pravomocí, které ovlivňují události ve vašem světě.

5. Existuje řada základních faktorů, počínaje dekretem Stvořitele, že žádné další jaderné války nikde ve vesmíru nebudou, kvůli vážným škodám, které udělaly některým duším - ne tělům, které jsou dočasným „příbytkem“ individuálního fyzického života duše. Stejně tak se to netýká duše, která tělo dočasně obývá, ale duše v duchu, která se nachází poblíž místa v okamžiku exploze. Stvořitel učinil tuto jedinou výjimku ze svého zákona svobodné vůle. Všechny osoby, které se snaží vést jadernou válku, budou zastaveny, kdekoli ve vesmíru. Bůh na základě Stvořitelovy vyhlášky povolil duchovně, intelektuálně a technologicky vyvinutým civilizacím v tomto vesmíru zabránit všem pokusům iniciovat takovou válku. Na Zemi se to v posledních letech podařilo úspěšně provést více než jednou.

6. Další Boží povolení těmto civilizacím zahrnuje respektování svobodné vůle Země o ukončení veškerého násilí a ničení na jejím planetárním těle. V době této volby, ve čtyřicátých letech vašeho lineárního času, začaly nesčetné světelné bytosti - mnoho obrovských a mocných kolektivních duší, které si nedokážete představit - zaplavovat Zemi svým světlem. Tento masivní příliv světla nejen zachránil její planetární tělo, ale také zvýšil vědomí národů. Tisíciletí násilí v populaci však nemohou být náhle odstraněny, takže energie investovaná do udržování válečného stroje s jeho peněžními zisky a pozemními dobýváními a záměrem některých duší ovládat všechny ostatní musí dohrát sama sebe. Pomyslete na dnešní globální protesty za mír ve srovnání s mentalitou převládající během druhé světové války.

7. Pokročilé civilizace nemohou zasáhnout, aniž by o to byli požádáni. Výkřik Země o jejich pomoc byl dostačující. Automaticky se přidaly vaše žádosti o globální úsilí o mír a konec útlaku. Není nutné, aby lidé věřili, že ve vesmíru existuje jiný život, mnoho vysoce rozvinutých duší žije mezi vámi a miliony obklopují vaši planetu - vaše touha po lepším světě je vaše vědomé vyjádření neverbalizovaného pozvání nebeským pomocníkům.

8. Nejtemnější mysli ve vašem světě vědí o přítomnosti světlých civilizací a jejich nepřetržité pomoci od té doby, co Země požádala o pomoc, aby vystoupila ze třetí hustoty, kde vzkvétala temnota. Ze strachu ztratili jak schopnost myslet racionálně, tak svědomí. Čím více jejich plánů na nadvládu selhalo, tím více se zoufale drželi zbytků.

9. Dráha vzestupu Země dosáhla vyšších energetických frekvencí, kde si extrémy duality hrají sami, takže povaha lidstva se může vrátit do rovnováhy, která je ve světle. Všechny vlastnosti a emoce jsou zesíleny, což je evidentní v chování lidí. Jeden extrém je brutalita, utlačování, chamtivost a panika ze ztrácení kontroly. Na druhé straně moudřejší a duchovně uvědomělé duše stejně oddaně vedou „zákulisní“ akce, aby vrátily zdravý rozum vůdcům a na celém světě zavedly rozsáhlé reformy.

10. Informace často „unikají“ pouze za účelem vytvoření strachu. Úsilí o provedení nejtvrdších opatření nedosáhne uskutečnění.

12. Tisíciletí temné kontroly na Zemi nemohou být rychle odstraněny, protože kolektivní víra třetí hustoty je, že nemohou. Negativita stále ještě drží většinu duší v této hustotě, kde je jen málo vědomé uvědomění si vrozených projevujících se schopností. Planetární očista a probouzení srdcí a myslí musí být procesem. Tento proces se však pohybuje mnohem rychleji, než může být realizován. Zatímco kdysi byla v lidstvu pevně zakořeněná „houpačka“ duality s hustotou negativity, nyní se zrychluje vyvážení energie.

15. Nikdo z nás na této stanici ani ve všech světelných duších v duchu ve vesmíru nemůže zastavit to, co bylo ve vašem světě uvedeno do pohybu. Máme dovolený paprsek láskyplné, abyste mohli zastavit hrůzy sami! S nezměrnou pomocí jiných civilizací, které reagují na žádost Země a vaši vroucí touhu žít ve světě, který chcete.

16. Naslouchejte svým dětem. Povzbuzujte je, aby hovořili o svých myšlenkách, strachu, plánech, nadějích, snech, rozčarování a zklamání. Povzbuzujte je, aby si stanovili realistické, ale nikoli omezující cíle, aby napodobovali, ale nesrovnávali se s jedinci, kteří je inspirují. A především je milujte.

17. Vše, co se děje na Zemi, ovlivňuje vesmír. Události byly až příliš dlouho negativní a důsledky ovlivnily nesčetné duše v nižších hustotách. Civilizace ve vyšších hustotách nejsou nepříznivě ovlivněny, ale mají za úkol pomáhat duším s nižší hustotou, které se probudí z duchovního zapomnění. Zvedání vědomí i jedné duše napomáhá k povznesení ostatním. V Jednotě řetězce je důležitý každý kousek. Proto duchovně silné duše přebírají svůj úkol dychtivě a láskyplně. Čím více se duše vyvíjí, tím méně je třeba mezi nimi dělat rozdíly - světlo v každé duši je dostatečné rozlišení. Označení „průzkumná lidská rasa“ se týká duší, které v mnoha životech od starověku znali světelnou podstatu svého počátku. Ukazují cestu méně vyvinutým bytostem. „Učedníci stvořitelů“ jsou duše, které vstupují do třetí hustoty, nebo jsou v ní ztraceny, jako téměř všichni obyvatelé Země po tisíciletí. Vy, kteří s ní cestujete do cíle v páté hustotě, budete ukazovat cestu. V některých případech to pro vás bude návrat k tomuto evolučnímu stavu.

22. I vaši psi mají anděla strážného. Anděl v psí doméně si vybral své psy, aby přijali lásku a péči. Žádné z vašich adoptovaných "chlupatých dětí" k vám nepřišlo náhodou, ale odměnou nebo náhradou za ně. Stejné je to se všemi zvířaty a jejich milujícími pečovateli, kteří jsou k sobě „vedeni“.
Stejně tak ta zvířata, které byste nepovažovali za tak laskavá. Pro každý druh existuje anděl prostřednictvím připoutání na úrovni duše, nikoli individuálního úkolu, jako jsou například andělé lidí. Tito zvláštní andělé jsou starověké duše, jejichž počátek byl jako zvířecí život, když všechna zvířata v tomto vesmíru byla mírná, duchovní a inteligentní bytosti.

Na úrovni duše si zvířata jsou vědoma andělské laskavosti v jejich zastoupení. Dokonce i ti, jejichž životy jsou mizerné, mají sílu aneb vliv, aby zmírnily nepohodlí nebo ukončily strašně bolestivé fyzické životy. Někteří andělé mají větší množství zvířat nebo více inteligentních k ochraně než jiní, ale žádné povinnosti anděla nejsou důležitější než jiné, protože všechny tyto životy mají smysl pro univerzální vyvážení energie zvířat.

Andělé přinášejí svým zvířatům pocit jednoty, aby zachovali tento druh, ale jejich výsadou není vyhnat ze Země ty lidi, kteří jsou krutí vůči jednotlivým zvířatům nebo dokonce celému druhu. Ochránci životního prostředí, kteří jednají v dobré víře - tedy nikoli pro sobecké politické, osobní nebo ekonomické důvody - jsou v jejich úsilí inspirováni anděly zvířat.

26. Rozhodl jsem se ukončit tuto zprávu osobní poznámkou. Před dvěma dny uplynulo 28 let, co jsem opustil svůj poslední život na Zemi. V tento den, před 26 lety, moje matka hluboce truchlila a skrze mou drahou duši, která občas předávala zprávy o mém životě v Nirváně, jsem poslal vzkaz, že má brát toto datum ne jako moji smrt, ale jako mé nebeské narozeniny. Matka a já jsme zasadili a starali se o květiny, když jsem byl malý chlapec. Vzkázal jsem, že kdyby si koupila květiny na mé narozeniny, byl bych s ní a spolu bychom to oslavili. Říkám vám to, protože tento nový pohled na každoroční výročí byl pro mou matku útěchou a doufám, že to také může poskytnout útěchu všem, kteří truchlí nad svými milovanými lidmi, kteří se posunuli v evoluci své duše.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |