Home > > Matthew Ward - 23. března 2008

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 23. března 2008


5. Frekvence, které nyní převažují, zvyšují vědomí v globálním měřítku. Vzpoura proti represivním silám a úsilí pro mír se zvyšují. Stejně tak snaha ukončit hladovění a genocidu, zbídačení a nelidské zákony. Zintenzivňují se akce proti ničení životního prostředí a ochranu zvířat a rostlin. Stručně řečeno, sledujete své před narozením zvolené mise, a svou vytrvalostí ve světelných silách uspějete!

6. Stejné frekvence také představují fyzické anomálie a emocionální vrcholy a údolí. Pochopení může zmírnit úzkostné okamžiky, zmírnit stres, frustrace a neklid. Udělejte si čas od svých rušných dnů, abyste dosáhli posvátného prostoru uvnitř - meditací, hledáním duše, modlitbou či útěkem ze světa. Výsledný klid je balzám na mysl, tělo a ducha. Chcete-li se aktivněji zapojit, setkávejte se se spřízněnými dušemi, zvířaty a stromy. Pusťte nepříjemné pocity, které jste měli pod kontrolou, poslouchejte melodickou hudbu, napište příteli, sledujte komedie, čtěte, procházejte se a zapojte se do dobrovolné činnosti, podle toho, čemu se cítíte více nakloněni. Usmějte se! Každý okamžik strávený smysluplným způsobem uklidňuje mysl a vede k rovnováze uvnitř.

Každé tělo je jedinečné. Je důležité, abyste pili hodně čisté vody a pomohli vyvážit elektromagnetický systém těla a vyplavili toxiny. Velké výhody pro zlepšení fungování mozku a duchovní jasnosti má monoatomické zlato.

****************************

Duše je samou podstatou života, jak poprvé vzešla ze Stvořitele. Je to nezničitelná živá bytost světelné energie, která může mít fyzické tělo, éterické tělo nebo astrální tělo, nebo může existovat pouze ve svobodném duchu. Naše duše, spoluvytvořené Bohem a Stvořitelem, jsou projevem Božího lásky a obsahují v mikrokosmech veškerou podstatu Boha. V každé formě je duše nezničitelnou nezávislou bytostí a zároveň existuje neoddělitelně s Bohem a Stvořitelem a všemi ostatními dušemi.

Tělo je jen velmi pomíjivým prostředkem používaný duší, která je mnohem silnější a houževnatější než jakékoli těleso třetí hustoty, jakým je i pozemské tělo. A tělo neudržuje duši, duše vytváří tělo pro specifické prožívání zvolené v každém ztělesněném životě. Když je duše uvolněna z fyzického těla, ve stejném okamžiku je uvolněno její éterické tělo. V tomto éterickém těle duše bleskově přechází ze Země do Nirvány.

Duše je energií všeho, co existuje na Zemi. Je životní síla všech jejích částí, které vytváří pro stále větší prožívání. Na každé úrovni vývoje je každá část duše nezávislým já s inteligencí, vlastnostmi, volbami, cíli a všemi ostatními prvky života, které činí každého člověka jedinečnou bytostí.

Každý jednotlivý život duše je její osobností/postavou. Suma osobností duše je kumulativní duše a všechny získané znalosti jsou dostupné všem. Každá osobnost přináší do kumulativní duše moudrost zážitků tohoto života, každá osobnost se vyvíjí stejně jako kumulativní duše.

Ego je součástí osobnosti. V souladu s úsilím a úspěchy je sebeidentitou a sebehodnotou. Vážit si ega jako odrazu vlastní identity neznamená egoismus. Vnímání sebe je pro osobnost nezbytné, ale často je „ego“ v tomto kontextu zastíněno jeho derivacemi „egoistický“, „egocentrický“ a „egoismus“, které definují jedince zaměřeného pouze na sebe a jeho potřeby a touhy, nabubřelost z jeho vlastností a úspěchů. Tento druh člověka je považován za pompézního a domýšlivého, bez kousku pokory a nepříjemného pro okolí.

Mnohem závažnější, než neochvějná osobnost, je nulový smysl pro pokoru, která je přirozeným a automatickým aspektem duchovního růstu. Tato osoba stagnuje ve vývoji duše. Duchovní růst je formování vlastního ega způsoby, které jsou v souladu se smlouvou o duši. Nyní je čas, kdy končí zažívání třetí hustoty, kdy jsou volby smlouvy duší navrženy tak, aby překonaly rysy, které jsou kontraproduktivní pro duchovní růst a pro posílení vlastností tento růst podporující.

Vnímáte-li naplňující pocity, jako je sebedůvěra, víte, že děláte vše, co je ve vašich silách. Sebeúcta přichází s vědomím sebeurčení žít zbožně, sebejistoty, že jste nebo se stáváte „tím“, jakého vaše duše podepsala a sebeuvědoměním, že jste součástí Boha a neoddělitelný od Jednoty Stvoření.

Připoutání se k egu je přesně to, jak funguje temnota. Následky jdou daleko za hranice „marnosti a pokory.“ Temnota zakrývá svou identitu klamem. Osoba je přesvědčená o svém správném úsudku, co je pravdivé a co falešné. Pevně odolává myšlenkám, které její tvrzení ohrožují, nebo by mohla zmírnit tvrdohlavost ega. Vytváří si tak uzavřenou mysl, nebo "žije ve svých vzorcích". Cestou, jak překročit vlastní stín a zvládnout i ostatní formy temného vlivu, je láska.

Vědomí duše má schopnost dosáhnout všech vědomostí, které existují v celém stvoření. Vesmírná mysl - celé spektrum sil lidských, božských a všech, kteří prožívají existenci tohoto vesmíru - je v každé duši. Když se k nim duše dostane, hlásí to, co „vidí“ do mozku, což je osobní počítač, který zpracovává data pro mysl, aby se asimilovala a přemýšlela. Klíčem k dosažení tohoto cíle je uklidnit své myšlenky, abyste mohli přijímat zprávy z vaší duše, které mohou přijít jako obrazy, slova nebo silné pocity.

Mozek třetí hustoty nedokáže chápat, co všechno je v univerzální mysli. Tento druh komunikace se odehrává na úrovni duše. Vaše duše se dotýká všeho, co zná vaše kumulativní duše.

Kumulativní duše nemá žádné konkrétní místo bydliště, protože kumulativní duše není individuální entitou, nýbrž neoddělitelnou sumou všech jejích osobností kdekoli, kde žijí, a rostou. Každý přidává své prožívání do stále se měnícího kompozitu. Možná nejlepším popis kumulativní duše je silové pole, které odvozuje svou podstatu ze všech svých osobností kdekoli ve vesmíru.

Znáte osobně ostatní osoby ve své kumulativní duši nebo máte přístup pouze k jejich znalostem?

Znám ty, kteří jsou v této říši. Někteří z nás se stali přáteli. Někteří tráví svůj současný život na Zemi a já o nich vím velmi dobře. Někteří se posunuli tak daleko ke světlu, že naše energetické hustoty jsou neslučitelné, takže se setkat nemůžeme. A jiní se vrátili daleko od světla do nižších hustot, a já opravdu nemám zájem tam jít. Někteří si vybrali životy mimo tuto galaxii, kam často necestuji, takže jsem s nimi ledva poznal.

Každý musí dokončit svůj vlastní růst duše. Všude tam, kde ostatní osobnosti prožívají svůj individuální růst, jsme vždy v rodinném spojení naší kumulativní duše. Není však nutné, abychom se setkávali nebo sdíleli celoživotní zájmy nebo znali všechny podrobnosti o svých životech. Sdílíme naše esenciální znalosti našeho kolektivního uvědomění. Jinak by se učení všech individuálních duší promrhalo.

Kumulativní duše může postupovat ze své stanice směrem ke světlu pouze rozvojem svých osobností. Proto každá z osobností má nejen výhodu souhrnného poznání kumulativní duše, ale je neustále podporována na úrovni duše, aby zvládla své zvolené lekce, aby se mohla kumulativní duše vyvíjet. To však není samoúčelné - s rozvojem této duše mají všechny její osobnosti příležitost vyvíjet se. V závislosti na volbě každé svobodné vůle však může osobnost buď růst směrem ke světlu, nebo se vrátit tak daleko, že se dostane do pasti se základní energií.

Životní energie osobnosti v základním energetickém umístění nemá vliv na její kumulativní duši, protože jedinečný proud energie této osobnosti má svou vlastní cestu zcela podle své svobodné volby. Kumulativní duše může povzbuzovat své osobnosti, ale nemůže nikdy zasahovat do jejich svobodné vůle. Kumulativní duše však ze své lásky ke všem svým osobnostem může požádat o Boží milost, aby pomohla každému, kdo se ocitne v základní energii.

Jsou si jednotlivé duše vždy vědomi všeho, co jejich kumulativní duše ví?

Dovolte mi to srovnat s vaší pamětí. Nic, co jste se kdy dozvěděli nebo zažili, se ve vašem paměťovém systému nikdy neztratí, ale vše si nemůžete upamatovat současně - bylo by to ohromující! Mnohé z vašich zkušeností navíc byly tak bezvýznamné, nedůležité pro následné prožívání a tak se nikdy nevrátily do vaší vědomé mysli. Ale všechny zůstávají uloženy ve vaší paměťové bance. Stejné je to s osobnostmi kumulativní duše a jejich celoživotním učením.

Každá osobnost je vlastní duší a nikdo jiný! Kumulativní duše je syntézou všech jejích osobností.
Termíny, které jsem vám dal pro různé aspekty vyjádření duše - kumulativní duše, osobnosti, fragmenty duše nebo jiskry a podobně - jsou určeny pouze k tomu, aby ukázaly, že duše má dlouhou cestu, snaží se prožít co nejvíce životů, aby se vrátila na svůj počátek v dokonalé lásce a světlu Stvořitele.

Evidence energie duše ve vesmíru je důkazem její evoluční stanice. Vzhledem k tomu, že každá duše je svým vlastním neporušeným já bez ohledu na její postavení nebo počet potomků, myslíme na každého jednoduše jako na „duši“. Mluvíme tak o každém z vás, dokud se nesnažíme vysvětlit fáze růstu duše díky jejím nezávisle fungujícím aspektům, nebo neoddělitelné a věčné spojení každé duše s Bohem a všemi ostatními dušemi ve vesmíru.

Nejdůležitějším bodem je to, že veškeré prožívání všech duší je v kontinuu. Neexistuje lineární časová základna pro dělení a rozdělení na nezávislé subjekty. To, co můžete nazvat "minulými životy", je v procesu souběžné se "současnými" a "budoucími" životy kumulativní duše. Všichni jsou jen v různých životních formách v různých stádiích vývoje v různých umístěních ve vesmíru. Vzhledem k tomu, že nemůžete pochopit kontinuum, můžeme to jen vysvětlit v souladu s vaší minulou, současnou a budoucí časovou strukturou, nazvat různé „životy“ „reinkarnací“ a umístit je do duchovní hierarchické struktury, která se vejde do vaší schopnosti chápat.

Toto zdánlivě nepochopitelné tajemství pochopíte, když se vaše duše vrátí do Nirvány.

Máme ty a já stejnou kumulativní duši?

Určitě ano, matko! Jsme spolu téměř od začátku naší kumulativní duše, asi před půl milionem let v čase. To je důvod, proč vy a já máme takovou podobnou energii a speciální pouto. Někteří z naší rodiny a jiní nejdražší lidé se do ní dostali později, ale mnoho z nich přišlo pokračováním řady kumulativních duší, když jsme je potřebovali nebo naopak.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |