Home > > Matthew Ward - 21. listopadu 2008

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 21. listopadu 20085. Věděli jsme o vysoce vyvinutém osudu duše Baracka Obamy dříve, než se narodil, protože je v kontinuu, kde není lineární čas, a kde existuje veškerý potenciál. Veškerá nasměrovaná energie promění jakýkoliv potenciál na skutečnost vize.

6. Vaše zaznamenaná historie je jen nepatrný zlomek - a velmi nepřesný zlomek ve vesmírné historii vaší planety. Po tisíciletí řídila mysl a srdce národů tma. Život za životem jste se inkarnovali s volbou osvobození se od této kontroly. Až na velmi malé výjimky jste pokračovaly v neúspěchu. Nebyli jste zbaveni vlastního zmocnění a božskosti, ale spoutaní strachem temných sil mimo planetu a realizovaným loutkami na planetě. Poznání na úrovni duše bylo blokováno, aby dosáhlo vědomí.

7. Po celou dobu se světlo stmívalo. Zarovnání nebeských těles a strategické směřování energie představovalo další příležitost pro světlo, aby porazilo temnotu, která tak dlouho ovládala životy na planetě. Tato časová historie již nejde více opakovat. Tentokrát byla potřebná masivní infuze světla z jiných civilizací, které nejen zajistily přežití planety, ale také osvěžily její obyvatele, aby mohli dělat vědomé volby v souladu s vizí Země - klidný, zdravý svět, kde lidstvo žije v souladu s přírodou.

8. Pouze v nadčasovosti kontinua bylo možné pečlivě zvážit a uspořádat nesčetné složitosti potřebné k tomu, aby se tato vize projevila ve skutečnosti. Nejdůležitějším hlediskem byl kosmický zákon, který musel ctít Stvořitelův dar svobodné vůle s jeho neoddělitelnou silou manifestace. Protože Země chtěla spoluvytvářet se svými obyvateli, muselo to odpovídat tomu, co si představovali. Každý jednotlivec projevuje svůj osobní život a kombinace životů tvoří celý svět. Bylo nutné zajistit, aby bylo dostatek kolektivních myslí osvícených, inspirovaných a oddaných k vytváření Zlatého věku vize Země. Nejdůležitější byla rovnováha, která musela být dosažena dokončením karmy třetí hustoty, která vznikla duším v mnoha životech na Zemi a na různých místech ve vesmíru. Bylo potřeba, aby duše pocházely z vysoce duchovně a intelektuálně rozvinutých civilizací, aby ukazovali cestu a vedli duše, které se vyvinuly méně.

9. K provedení Božího mandátu, který ctil svobodnou vůli Země vzestupovat, se členové galaktických a mezigalaktických federací setkali s radou nejvyšších bytostí v tomto vesmíru a z diskusí na této úrovni byl vytvořen plán, který by umožnil Zemi opustit třetí hustotu, kde se daří temnotě, a vystoupat do páté hustoty, kde temnota nemůže existovat. Během procesu vzestupu by musela být dohrána karma třetí hustoty, takže většina rolí byla s velmi obtížnými zkušenostmi: zbídačující, nebo brutálně represivní režimy, životy ukrácené válkou, genocidou, hladem, vraždou, truchlení, fyzické nebo duševní neschopnosti, otroctví, právní nespravedlnost, rodinný, národní a mezinárodní nesoulad - vše, co by mohlo ublížit tělu, mysli a duchu, muselo být překonáno a být ukončeno. Některé duše musely být jedinci, kteří způsobí veškeré utrpení, disharmonii a smrt, aby masy mohly dokončit své nedokončené karmické prožívání.

10. Se znalostí všech důsledků plánu, a protože základem pro každou volbu role v životech je bezpodmínečná láska ke všem duším, které ovlivňuje, chtělo se zúčastnit mnohem více duší, než mohlo během desetiletí vzestupu obývat planetu. Ti, kteří nebyli vybráni k inkarnaci, přispěli jinými životně důležitými způsoby, a ti, kteří byli vybráni, se těšili na naplnění rolí, které by jim umožnily vyvíjet se ve stejnou dobu, kdy pomáhali druhým v jejich duchovním růstu.

11. Bez ohledu na nebeský původ a současnou kulturu, věk, barvu pleti, náboženství, pohlaví, etnický původ či národnost pobytu před narozením znaly všechny národy na planetě duši, která by se inkarnovala jako Barack Obama a radostně souhlasili s tím, že se stane prezidentem Spojených států a povede tuto zemi a svět do zlatého věku. S tímto poznáním se narodily všechny zúčastněné duše. Ale vše bylo zapomenuto při přizpůsobení se „životu v těle“ a jeho potřebám. Ještě více pak indoktrinací rodiny, pedagogů, náboženství a společnosti. Všichni ale věděli, že se tak stane, protože takové je provedení třetí hustoty. Proto, podle plánu, bylo bytostmi v celém vesmíru poskytováno světlo ve stále se zvyšující intenzitě, aby spojilo vědomí pozemských lidí s vědomím jejich úrovně duše.

12. Takže to, co je ve vašem světě považováno za nedávnou politickou událost, má své počátky dávno v historii. Většina lidí nemá žádnou představu o tom, jak je to skutečně historická událost. Dosud nedosáhli svého vědomí duše. Tato éra na Zemi je jedinečná, co se děje je ve vesmíru bezprecedentní.

13. Obama se musí vymanit z linie těch, kteří ho postrčili kupředu. Většina z nich následuje své vlastní dohody před narozením. Zatím nemá žádnou prezidentskou autoritu, aby inicioval dramatické změny, a akce v jeho současném rozsahu rozhodování nejsou nezpochybnitelné. Vyjádřete své obavy o jeho bezpečnost vděčností za štít ochranného Kristova světla, které ho obklopuje. Světlo ve vašich modlitbách skutečně přispívá k jeho blahu.

16. Temnotu, kterou po tisíciletí vyvolávaly strašné situace pro Zemi a její rezidentní formy života, s nimiž se potýkají, nelze zvrátit přes noc, alespoň ne energií myšlenek třetí hustoty. Jen málo lidí zná fenomenální sílu svých myšlenek nebo ví, že nikdy dříve neměla transformace a duchovní obnova světový rozsah s ohromující rychlostí a rozsahem plánu Zlatého věku. Toto je čas pro vytrvalost v naději, optimismu, vděčnosti a LÁSCE!

17. Domnívám se, že stojí za to opakovat něco jiného: Vzestup Země je jasný a probíhá. Záleží na každém jednotlivci, aby se jí rozhodl fyzicky doprovázet. Pokud to chcete, energie strachu nebo jiné negativní vazby nejsou vaším spojencem, protože blokují světlo, které těla potřebují k přežití.

18. Absorbovat světlo je jednoduché. Čiňte druhým, co byste chtěli sobě.

19. Země dosáhla energetických hladin, kde vyšší kmitočty všechno zrychlují a co je ve vašich myšlenkách, se projevuje rychleji než dříve. Buďte opatrní, co si myslíte! Nejen, že je důležité zaměřit se pouze na to, co chcete ve svém životě a na svůj svět, ale také se zdržet myšlenek na odplatu, pomstu nebo trestání ostatních. To nese těžké negativní energetické vazby, které odpovídají za dlouhé generace násilí, brutality a útlaku. Jedna strana odplácí za to, co předkové druhé strany dělali předkům první strany. Karma za karmou pro všechny ty duše, se kterými se vypořádávají. Chápeme touhu přivést k odpovědnosti prezidenta Bushe a další, kteří působí v rámci iluminátů, za jejich zločiny. Nechali soudní systém dělat to, co bude, a spokojte se s tím.

20. Když byl formulován plán Zlatého věku, Bush a ostatní silné duše ochotně souhlasili s plněním svých rolí tak dlouho, jak to bude nutné, aby se pak spojili se světelnými silami. Tyto role byly nezbytné pro část plánu, který pokrýval karmické dokončení třetí hustoty a následné usmíření temnoty a světla v rovnováze, kde vše je světlo. Přestože instinktivně věděli, že nastal čas, aby se spojili se světlem, jejich požitek z moci a neochota vzdát se ho oslabily odhodlání duše a umožnily temnotě vstoupit do jejich psychiky, zničit jejich svědomí a ovládnout jejich rozhodnutí a činy. V důsledku toho mnoho milionů duší požádalo a byly jim uděleny pozměněné smlouvy, protože jejich fyzická životnost byla mnohem obtížnější, než byla vybrána, nebo byla zkrácena; pozměněné smlouvy poskytují v duchovních světech možnosti růstu, které planetární okolnosti těmto duším upírají a ve svém vývoji se pohybují rychle.

21. Bush a všichni ostatní podobně smýšlející jedinci si na sebe uvalili nepředstavitelně přísnější následky, než je jakýkoli trest, který podle vás odpovídá jejich zločinu podle vašich právních systémů. Podle všeobecných zákonů budou tyto duše při fyzické smrti taženy do oblastí, kde je energie úměrná jejich celoživotní registraci energie, a v povinném přezkoumání minulého života zažijí každou emoci a bolest, kterou kdy způsobili ostatním. To je peklo, kterému nemůžete porozumět, ale pokud byste mohli, neoddělitelnost každé duše s každou další a s Bohem by vás vedla ke stejnému soucitu, který pro ně cítíme. Posílejte jim lásku.

22. Byli byste v úžasu, kdybyste mohli na úrovni duše znát osoby, které se dohodli hrát tyto role. Kdyby splnili tyto poslání, v tomto závažném závěrečném aktu třetí hustoty. Ale v tomto okamžiku zvyšování vědomí může většina z vás znát ostatní pouze prostřednictvím jejich zjevných postojů a činů. Proto je dalším aspektem plánu zlatého věku nesoudit, abyste nebyli souzeni. Stejná transformace probíhající ve Spojených státech platí pro všechny národy na Zemi.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |