Home > > Mike Quinsey – 30. marts 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 30. marts 2018

Mike Quinsey

Vibrationerne tiltager ganske hurtigt og har allerede en effekt, der er mærkbar. Der er en forandring i stemningen blandt mennesker, der resulterer i en mere fredelig tilgang til forholdene i verden. Sympatien for dem, der er i nød og lever i fattige kår, er vokset, og enhedsfølelsen hos den Menneskelige Race bliver forstået og værdsat. Der er møder mellem dem, der har været ærkefjender. Endelig ses krigens nyttesløshed og dens konsekvenser som uacceptable, og der er en bevægelse i retning af gensidigt samarbejde. Der opstår muligheder for at løse gamle problemer på en måde, der er acceptabel for alle involverede.

Udfaldet vil til en vis grad afhænge af, hvem der fører an mht. forandringerne, da acceptable forslag, der tilfredsstiller alle aspekter, kan fremlægges af de rigtige mennesker, der kan forstå alle aspekter i dem. Efterhånden som Lysets Hærskarer rykker nærmere og nærmere Jorden, har deres tilstedeværelse større indflydelse på jeres handlinger. Det betyder, at som tiden går, vil de negative energier have mindre indflydelse, og at I kan se frem til flere handlinger, der bringer fred til Jorden. Der er nu helt sikkert flere sjæle på Jorden, der arbejder for Lyset, og de har større indflydelse end deres forgængere, plus viljen til at lykkes, som forudset for længe siden.

Lysets tiltagen vil fortsætte, og det går hurtigere og hurtigere, så begivenheder indtræffer meget hurtigere end nogensinde før. Samtidig afslører det de Mørkes længe tilbageholdte hemmeligheder og deres onde virke. Men ligegyldigt hvor hårdt de prøver, vil de ikke være i stand til at hindre sandheden i at komme ud, og der vil ikke være nogen steder at skjule sig og undgå at blive stillet til ansvar for deres handlinger. Flugt er ikke mulig, selvom de forlader Jorden, før retfærdighed kan ske fyldest. Forstå, at enten på den ene eller anden måde, på eller udenfor Jorden, vil de stå til ansvar for deres handlinger. Kriminelle tror ofte, at de kan undgå retfærdigheden, men der er intet skjulested, så I behøver ikke at bekymre jer om udfaldet. Det er retfærdigt og har til formål at rehabilitere dem, og det fortsætter i efterfølgende liv, indtil lektionerne er blevet lært. Det er derfor helt forkert at se på det som en straf.

Selvfølgelig, hvis en sjæl vågner op og så at sige "vender et nyt blad", så kan det karmiske udfald lempes, men der er stadig lektioner at lære. Nogle gange kan karma tilgives, så det er op til sjælen at gøre det godt igen, så snart de forstår fejlen ved deres måder. Det indebærer også, at de beviser, at de anerkender Lyset og viser deres hensigt om at ændre sig, og så bliver al den hjælp, de måtte have brug for, tilgængelig for dem. Som sjæle med fri vilje er I alene ansvarlige for jeres handlinger og for at forstå sandheden i dem. Det er vigtigt for den åndelige vækst at undgå gentagelse, og udligning af karma, der har resulteret i skade for andre. Det er en kendsgerning, at når en sjæl har set Lyset, undergår de nogle gange en omvendelse og ændrer fuldstændig karakter.

En stor fremtid venter jer, og den vil snart begynde for alvor, da nogle store forandringer virkelig vil føre jer i den Nye Tidsalder. Til sidst vil I ikke længere være nødt til at leve sammen med dem, der vil fortsætte med at nægte jer jeres rettigheder, da de vil blive fjernet og placeret, hvor de ikke længere kan gribe ind i jeres liv. Det vil sikre en lykkelig og tilfredsstillende oplevelse fra da af, da I til den tid vil have udviklet jer betydeligt. Så I har alt at vinde ved at koncentrere jer om den forhåndenværende opgave, og lad intet aflede jer fra jeres vej mod Opstigning. I er kommet langt, siden I først drog ud på jeres rejse, og endelig når I til vejs ende, da I styrer mod Lysets højere dimensioner.

Den bedste tilgang i øjeblikket er, om muligt, at ignorere, hvad der foregår omkring jer og koncentrere jer om jeres egen udvikling velvidende, at alt kommer til at ende godt. Jeres venten vil blive godt belønnet, og I vil opdage, at alle forventninger vil blive opfyldt. Opstigningens udfald er både retfærdig og rimelig, da alle sjæle har haft lige muligheder for at højne deres vibrationer, og ingen taber. Jeres næste fase i evolutionen er omhyggeligt planlagt, så jeres fremskridt sker på en ordentlig måde, og hver sjæl bliver hjulpet efter deres evner. Det er klart, at nogle sjæle har brug for mere tid til at absorbere de informationer, de får, så I går frem i jeres eget tempo, og ingen forventer mere af jer, end I kan overkomme. I virkeligheden findes tid ikke, som I forstår den, da alt er i "nuet".

Det må synes underligt for jer, at jeres nuværende virkelighed er lidt som en drømmetilstand, selvom alt synes fuldstændig virkeligt. Det hele er resultatet af tankens kraft, og selv nu har den Menneskelige Race en hånd med i manifestering af forandringerne. Der, hvor I lægger jeres energi, vil bestemme arten af forandringerne i forhold til jeres nuværende vilkår. Kampen mellem Lyset og mørket fortsætter, men fordi vibrationerne højnes, har de negative energier ikke længere den grad af magt, de havde, før den Nye Tidsalder begyndte. De Mørke er som en tandløs Tiger, de lyder frygtindgydende, men er ikke den fare for Menneskeheden, som de plejede at være. Mange af dem har indset, at "spillet er ude" og flygter fra retfærdighed for at undgå at stå til ansvar for deres forbrydelser mod Menneskeheden. Det vil være forgæves, da enhver sjæl i sidste ende vil stå til ansvar for deres handlinger, men som tidligere nævnt ikke på en måde, der er underlagt straf, men hjælpes til at overvinde deres negativitet.

Hvis I er i et personligt forhold, så erkend også, at I er blevet bragt sammen, fordi I har noget at tilbyde hinanden. Et, der er fyldt med problemer, er en måde at teste jeres tålmodighed og formåen, men alle oplevelser er sat i stand, så alle de involverede lærer af dem. Nogle tvivler på, at jeres oplevelser i det store og hele er planlagt, de er imidlertid sat i stand på en sådan måde, at de giver jer alle muligheder for at vinde ved dem, så I ikke behøver de samme oplevelser igen. Men med jeres frie vilje afviger I måske fra jeres vej, og som følge heraf kan det medføre mere karma, hvilket betyder, at I bliver nødt til at gå igennem visse oplevelser igen. Fra jeres perspektiv vil det synes kompliceret og endda usandsynligt, men vær forvisset om, at jeres Guider vil inspirere jer til at følge jeres livsplan.

Dvæl ikke ved fortiden, den er allerede gammel og går til side for, at de nye energier kan indtage dens plads. Dermed vil alt det komme, der er positivt og meget acceptabelt, da I løftes op af de højere vibrationer. I har fortjent de fordele, der kommer jeres vej, og i virkeligheden behøver I ikke at vente længe på deres manifestation.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne besked kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og enhver sjæl har samme forbindelse til Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |