Home > > Blossom Goodchild, March 26, 2013

Blossom Goodchild, March 26, 2013

بلاسم گود چایلد- 6 فروردین-1392

واو! به نظر می رسد مدت زمان مدیدی از گفتگوی ما سپری شده و احساس می کنم طی این پنج هفته ای که دور بوده ام، از لحاظ ذهنی و روحی سفر طولانی را پشت سر گذاشته ام. (طیاین مدت) بدنبال رویدادهای دنیوی نبوده ام، بنابراین مشتاقم بدانم راجع به چه مطلبی مایلید صحبت کنید. قطعا کمی راجع به حس انرژی قوی تعالی بخش ... بسیار تسلی بخشو دلگرم کننده(خواهد بود). بنابراین ... آیا شما آنجایید؟

البته که ما اینجاییم و خوشحالیم از اینکه مجددا با شما صحبت می کنیم. اکنون ما به جایگاه متعالی تری انتقال یافته ایم.

میبخشید... مقصودتان چیست؟

مقصود... ای کنجکاو ... انرژی هایی که اکنون در حال استقرارند... آن دسته از ما که در انرژیهای بالاتر مستقر هستیم، مجاز به انجام این کار می باشیم. همانگونه که سیاره شمادر حال تجربه این تازگی ها می باشد... ما نیز مختاریم جایی باشیم که به آنجا تعلق داریم. در واقع آنچه که تسلی بخش است آن است که در ملک شخصی خود باشی و بدانی کهآنجا خانه ات است.

پس ما نسبت به آنچه که برایمان در حال رویدادن است در چه جایگاهی قرار داریم و آیا آنرا مناسب می دانید؟

آنچه که برای شما روی می دهد، بسیار بستگی به انتخاب خودتان دارد که چه می خواهید بشوید. واقعا به همین سادگی. شما به شگفتی های خود پی خواهید برد و این شگفتی هاسریعا شما را مجذوب خود خواهند ساخت... بنابراین مشتاق به داشتن آن خواهید شد. این راهش است. اگر شما تصمیم به شاد بودن بگیرید و به آن (شادی) نیز اجازه حضور بدهید ...آنگاه (شادی) از آن شما خواهد بود. اگر هم ناله و زاری باشد، آنگاه طبق روال، همان چیزی خواهد بود که شما به آن ارائه می دهید. به خودتان بستگی دارد. هنگام اندیشیدن به آن،نفسهای عمیق بکشید و آگاه باشید که در خلال این نفسها، شما متصل به آنچه که (واقعا) هستید، می باشید.

تا وقتی که حسی اینگونه دارید ... ارتباط شما (با خود واقعیتان) قطع نشدنی است.

بله... وقتی در انگلستان بودم، این حس را داشتم. روح من احساس دوری زیادی از خانه می کرد، هم کالبدم و هم روحم. در برخی موارد این حس را داشتم... (یکبار) چند قدم یک بری(ازپهلو) برداشتم و مطمئن نبودم که خودم هستم! هنوز مطمئن نیستم که واقعی بود یا نه و هیچ ردپایی هم در راه به جا نمانده بود... اما من به آنجا رسیده بودم.

این بخشی از تمام راهی است که موجودات میپیمایند. فرد بررسی می کند که آنها چه هستند، تا همانی بشود که واقعا هستند. اگر بازنگری نکند، چگونه میتواند پی ببرد که چهمقدار راه پیموده است؟ مایلیم به همه شما خاطر نشان سازیم... که آگاه باشید که همه موجودات درحال پیشرفت به سوی تعالی می باشند. آیا می توانی این را حس کنی بلاسم؟

اکنون من واقعا می توانم یک خانه متفاوتی را حس کنم... درون خودم...و به نظر میرسد جهان همه نوع فرصتی را که موجب ارتقا من به تعالی میشود، از خود به بیرون پرتاب نمودهاست.

و این طریقی است که خواهد بود. این روند همچنان ادامه خواهد یافت. چرا که بسیاری از شما اکنون آمادگی آنرا دارید. شما مدت مدیدی را انتظار کشیده اید و برخی هم دچار یاس شدهاند، (مانند) مبارز نیرومندی که خود را در هیچکدام از عرصه هایی که انتظار آنرا می کشیده، حاضر نبیند. فعلا توجه شما بر این نکته معطوف است که چرا تغییرات آنگونه کهتصور می نمودید صورت نگرفته است... تغییرات حقیقتا عظیم بوده اند.

برخی از شما با هوشیاری بیشتری نسبت به دیگران، به سادگی به آن دست خواهید یافت. این مسائل در قبال آنچه که با خود جدیدتان سروکار دارید، قدمی نیست. به خود شمابستگی دارد... درعین حال آگاه بشید که آن در حال رخ دادن است، انرژی های اطراف خود را احساس کنید... آنها بخشی از شما شده اند.

ممکن است اندکی دچار آشفتگی شوید! به دلیل (سردرگمی در) تشخیص کامل آنچه که بکار می آید و آنچه که بکار نمی آید. طی این فرایند دل خود را روشن نگه دارید... برایراندن خود از ذهنیات نمی توان ارزشی تعیین نمود... یا خدمت کردن.

پس از آن زندگی شما چگونه است؟ چه ارتقایی داشته است؟

ما روشهای جدید خدمت را فراگرفته ایم.

مانند؟

تجربه همراه با تعهد در پیشرفت که در زمان انتقال، آنرا آسان خواهد نمود مانند عبور یک نفر از کنار شما.

بسیار خب... با همه احترامم...خیلی ها از من می پرسند که چرا شما نمی توانید چگونگی آنرا بیان نمایید، ممکن است بدانم چرا؟ منظورم این است... که آخرین جمله شما... هنوز همنتوانسته پاسخ من را بدهد. چرا نمی توانید یک پاسخ صریح بدهید؟ اگر به این کار مبادرت بورزید، ذهن خیلیها را خرسند خواهید نمود. آنچه شما بیان نمودید می تواند هزاران مفهومداشته باشد.

آنچه که ما گفتیم دقیقا همان چیزی است که انجام داده ایم. ما تمام تلاش خود را نمودیم تا بتوانیم برایتان شرح دهیم، زیرا ما در بعد متفاوتی زندگی می کنیم. روش "کردار" مااز اندیشه شما بسیار دور می باشد. چرا که ما متفاوتیم. پیشرفت شما و سیاره تان، بخشی از ماموریت ما می باشد.

ما شما را دوست داریم. در عین حال "روشهای ما" از هر لحاظ بسیار پیشرفته تر می باشد، چرا که حقیقتا منجر به این گردیده که شما حتی تلاش نمی کنید تا آنچه را که ما انجاممی دهیم بعنوان یک حقیقت مسلم لحاظ کنید. این امر به سادگی امکان پذیر نیست.

پس... شما بطور فیزیکی فعالیت می کنید؟ یا تمام روز را نشسته و به "om" می گذرانید؟ من فقط مایلم یک تصویر گسترده ای داشته باشم که شما کی هستید و ایام خود راچگونه صرف می کنید. اکنون ما مدت مدیدی است که یکدیگر را می شناسیم...مطمئنا ما می توانیم آنرا برقرار سازیم.

ما روزهایی برای گذراندن نداریم. همانگونه که می دانید چیزی بنام زمان برای ما وجود ندارد. بنابراین ما درگیر جدول زمانی و زندگی بر اساس شب و روز و زمانبندی نمی باشیم.

ما هستیم!... ما وجود داریم.

و شما که هستید؟

زنده!

آهان! پاسخ زیبایی بود. لطفا با همین آهنگ ادامه دهید.

ما زنده ایم... در تمامی اشکال آن. ما قادریم با کسب تجربه، به هر فرمی از حیات مبدل شویم... (البته)به کسب اطلاعات از منبعی خاص نیاز خواهیم داشت.

صحیح. این فوق العاده است. قطعا شما باید بسیار "آگاه" و پیشرفته باشید که قادر به انجام این کار باشید. پس شما...گروه شما...فدراسیون نور...که با من ارتباط برقرارنموده اید... آنچنانکه که بسیاری شما را بعنوان "دوستان کهکشانی" می پندارند یا تصور می کنند... به گونه کاملا انسانی، گربه سان... یا هر گونه ای که در فدراسیونکهکشانی ممکن است وجود داشته باشد نیستید. یا هستید؟

زنده!

من تلاش کردم تا از شما پاسخی دریافت کنم که شکل واقعی شما چیست...شما ابراز نمودید که می توانید فرم مناسب به خود را بگیرید...با این حال من تا کنون از این اوصافی کهاکنون شرح آنرا داده اید هیچ ندیده ام. پس... شما...هنگامی که هیچ فرمی را بخود نگرفته اید... یا وقتی که در حالتی که راحتترید قرار دارید، ...ظاهرتان چه شکلی است؟ یا اینکهاصلا شکلی ندارید، پس فرم حقیقی شما چیست؟

مایلم از آنچه که ما هستیم بگویم، فرم حقیقی ما از نور است. این راحترین درک ما نسبت به خودمان است.

و آیا شما واقعا در یک سفینه عظیم مستقر هستید؟

این موضوع بسیار پیچیده ای است... با این حال آنرا به بهترین نحو پرتاب می کنیم(توضیح می دهیم)...(اصطلاحی) که شما بکار می برید.

لزومی ندارد در سفینه مستقر باشیم. در واقع اصلا لازم نیست که ما در جایی مستقر باشیم. بعنوان نور ما قادریم هر جایی، همه جا و... هیچ کجا باشیم. با این حال...بعنوانوجودی از انرژی نور... ما تمایل به خدمت داریم. بنابراین ما قادریم خود را به کاربردی ترین وضعیتی که شرح آن داده شد مبدل سازیم.

بگذارید راجع به سفینه هایمان صحبت کنم. آنچنانکه مشاهده می کنید... این سفینه هایی که برخی در آسمان شما می بینند، نماینده واقعی ما هستند. حالا...بپردازیم بهسفینه... و موادی که از آن ساخته شده است و بیش از اینها... عملکرد آن. در خصوص وسایل حمل و نقل خودتان متوجه باشید که... شما تولیدات متفاوتی دارید، ماشینها، موتورها،هواپیماها و الی آخر...که هیچ نوع از آنها خاص نیستند. بر حسب شرایط، این سفینه ها قادرند فرم خود را در یک آن تغییر دهند. زیرا ما با انرژی کار می کنیم... و با آن زندگی میکنیم. ما خود، انرژی هستیم و می دانیم که چگونه با آن ممزوج شده و از آن بهره مند گردیم.

آیا شما خورد و خواب هم دارید... شما گروه شاد؟

نیازی نداریم. ما جسمی نداریم که نیازمند تغذیه و استراحت باشد.

پس... هیچ دبدغه ای؟

ما از نور نشات گرفته ایم.

عالیست!

شاید برای این اینجاییم که از این پیشرفتی که در جهان شما در حال رخ دادن است لذت می بریم.

واقعا در حال تغییر است.

شما... همه شما در حال تغییرید.

شما در زمان جدیدی هستید. با این حال تازه آغاز شده است. یک لحظه خوب را بخاطر بیاورید... چقدر آنچه که به آن مبدل می شوید و خدمتی که ارائه میدهید، هیجان انگیز است ونسبت به آن احساس شادمانی می کنید... و به یاد داشته باشید که شما مانند کودکی هستید که نخستین گامها را بر می دارد. بعد تصور کنید... ای عزیزترین دوستان ما... کهمفتخریم به دعوت شما...به سوی آنچه که در پیش رو است، هنگامی که جست و خیز نمودن و دویدن را فرا گرفتید!

شادی شادی شادی!

بیش از همه...آگاه باشید که شما خود، عشق هستید.

عشق، شمایید.

و در هر لحظه، سعادت را در سطوح بالای عشق تصور کنید. شما دارید به خود حقیقی تان مبدل می گردید و اکنون دیگر می توانید نظری اجمالی به آنچه را که شامل می گردد،بیافکنید. آن فراتر از تصورات افسار گسیخته شما می باشد. بسیار فراتر از آنچه در رویاهایتان تصور می کنید. البته آن صرفا متناسب با (سطح) ارتقا شما می باشد...سپس قادر به درک آنچه که در ماورا است خواهید بود. با ورود به هر سطح... شما قادر به درک اندکی از هر آنچه که در سطوح بالاتر از آن در انتظار شما می باشد، خواهید بود.

فقط در حال بهتر و بهتر شدن است.

این را به شما قول می دهیم.

به آن آگاه باشید!

هر آنچه که کامیابی شما است... هر آنچه که مطلوب شما است... هر آنچه که... مقصود شما است...مورد اشتیاق شما است...آغاز گردیده. قلب و رویاهای خویش را دنبال کنید. با زندگیدر خود حقیقی و رویاهایتان و عشق به هر لحظه حضور در...قلب و ذهن خود و آگاهی از اینکه در حال انجام آنچه که به خاطر آن پا به این سیاره گذاشته اید هستید...طرحهایی که میباید پیاده شوند، ادامه خواهند یافت.

عملکرد آن بسیار شگفت انگیز است. کاملا بی عیب و نقص. بسیار ساده!

همه چیز آسانتر خواهد شد، عزیزان. زندگی بر اساس کشمکش بنا نشده است، با این حال هنوز هم به همین صورت به نظر می رسد...جبران انرژی های تاریک که نتوانستند بر هرآنچه که موجود است دست یابند، ضروریست!

آن... زندگی...آنگونه نیست که شما تا بحال از خود به نمایش گذاشته اید.

شما می دانید که زندگی چیست، چرا که شما خود زندگی هستید.

شما می دانید که درک حقیقت و عشق به نور درونتان، در واقع همان خویشتن (واقعی) شما می باشد. و همچنانکه شما به خود(حقیقی تان) رجعت می کنید...بیاد می آورید...و همانطور که بیاد می آورید...اجازه میدهید که چیزهای کهنه که مقرر بود بروند، شما را ترک کنند، به (زندگی) جدید خوش آمدید.

آن اینجاست.

دنیای جدید اینجاست.

آنرا بدرون بکشید، یا آنرا پس بزنید. با این حال بسیاری از شما آنرا بدرون می کشید...انرژی ایجاد شده، به پاک سازی کسانی که در خواب بسر می برند می پردازد. مانند یکهاله روحانی که (حسی) ورای حواس پنجگانه شخص را به حرکت درآورده و به تدریج که شخص چشمان خود را باز می کند، همه چیز را آنطور که حقیقتا هست می بیند.

روح خود را آنچنان ارتقا بخشید که در آسودگی باشد.

با انرژی های بالاتر ممزوج شوید و در آن سکنی گزینید.

در آرامش و لذت بسر برید که حقیقتا متعلق به شماست.

زندگی!

سپاس. راجر و دیگران. حضور شما دوستان موجب خرسندی بود. با عشق و سپاس.

خرسندی از آن همه ما است.

اوه، من اینطور فکر نمی کنم.


مترجم: سعید

Website: Blossom Goodchild

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |