Home > > متیو وارد ۲۱ خرداد ۱۳۹۲

متیو وارد ۲۱ خرداد ۱۳۹۲

با درودی عاشقانه از طرف همه روحهای حاضر در این ایستگاه ، من متیو هستم. ضمن اینکه ما درباره مواردی کهخوانندگان بیشترین علاقه را نشان داده اند گفتگو می کنیم ، لطفا" بیاد داشته باشید که امکان پایان "منفی" طیفدوگانگیها در اوج خود است ، چرا که وقتی انرژی به حرکت درآمد ، باید که تا به آخر راه خود برود. شما شاهدید که جمعی از افراد با گرایشهای خشونت طلبانه ، مصرانه در پی ایجاد خشونت هستند - یا در عملیاتی منفرد و گاه و بی گاه و یا رهبرانی که مردم خود را سرکوب می کنند - و این انرژی را در شرایط گوناگون در سراسر جهان بکار می گیرند.

آشوب در ترکیه ، ظاهرا" بمنظور حفظ پارک ، بوسیله بخش عملیات سیاه (Black Ops) وابسته به سازمان مرکزیجاسوسی آمریکا (CIA) تحریک و برای افروختن شعله جنگ بین شیعه و سنی ، دامن زده می شود. درست مشابهآنچه که در همه دیگر کشورهای جهان می کنند. ترکیه سیاستهایی دارد که راضی کننده همه شهروندانش نیست ، ولی از دیدگاه اقتصادی شایسته و موجب پیشرفت است - و این همان چیزی است که مفسدان جهانخوار (Illuminati)اراده بر تخریب آن دارند. اگر چه شبکه جهانی آنها شکافهای عمیقی برداشته ، تعداد کمی از نفرات برجسته آنها هنوز غرق در توهمات خود بوده گمان دارند که همه خاورمیانه را تحت سلطه خود درآورده و از آنجا برای کنترل بقیه جهان اقدام کنند. بطور یقین چنین نخواهد شد ، تغییراتی پدید خواهند آمد که روند توسعه و پیشرفت آن کشور را تقویت خواهد نمود.

در کشورهای خاور میانه ، جایی که مردم حکومتهای استبدادی و یا سلسله های سلطنتی را سرنگون کرده اند ، آزادی چیز تازه ای است و گیجی و سردرگمی درباره رهبری و حکومت امری طبیعی است. در نهایت هریک از آن کشورها به تفاهمی همگانی درباب شیوه برقراری دولتی آزاد که مناسب آنهاست دست خواهند یافت.

سوریه تا حدودی فرق دارد چون گروههای ناامیدی در حال جنگ با رژیم اسد هستند - آنها نیز هدفی مشابه دارند ، ولی هریک از این گروهها دستور کار و برنامه ای ویژه خود دارد. هنگامی که پیروزی سربرسد ، زمان بروز مناقشات و نفاقهای ژرف بین قشری گراترین گروهها فرا خواهد رسید تا حس و حکمت همگانی بر اوضاع چیره شود ، آنگاه با همبستگی و اتحاد با یکدیگر کشور را بسوی ثباتی صلح آمیز پیش خواهند برد.

چین علاقه ای به "تسخیر اقتصادی آمریکا" نداشته ، مایل به حل و فصل موارد و مشکلات جدی داخلی خود است. از دیدگاه اقتصادی ، دو کشور بزرگ جهان آمریکا و چین ژرفترین چالشهای داخلی را دارند. بواسطه طبیعت استبدادی خو گرفته با دیدگاه روشن و واضح آن و بواسطه انحراف دموکراسی از مسیر راستین خود ، حکومت چین در تلاش یافتن راه حلهایی برای مسایل و نواحی مشکل آفرین خود بوده ، اقدامات او در ارتباط با مسایل و موارد مزاحم و ناپایدار در آمریکا در حال سکون نسبی است.

اینک زمان مناسبی است که به پرسشهای بسیاری از خوانندگان پیامهای ما پاسخ دهیم: چگونه است که اوباما ، رییس جمهور آمریکا از عملیات سازمان امنیت ملی (National Security Agency , NSA) در مورد جمع آوریاطلاعات از مکالمات خصوصی تلفنی و اینترنت شهروندان آمریکا دفاع می کند؟ چرا او قانون حمایت و حفاظت ازمونسانتو Monsanto ( شرکتی چند ملیتی که با ایجاد تغییرات ژنیتیکی در محصولات کشاورزی و حیواناتی که به مصرف خوراک مردم می رسند ، موجب بروز بیماریهای غیرقابل درمان در بین مردم و آلودگی زمینهای کشاورزی شده ، مبالغ بسیار بسیار هنگفتی هم به جیب می زند) را امضا کرده؟ مذاکرات علنی داخل کنگره باطلاع همگان می رسد ولی آنچه که در پشت درهای بسته می گذرد کاملا محرمانه می مانند ، و ما خواهیم گفت چه چیزهایی در ارتباط با آن دو مورد است.

رییس جمهور اوباما از گردآوری اطلاعات بوسیله سازمان امنیت ملی (NSA) که در زمان ریاست جمهوری جرج بوش تحت نام قانون وطن پرستی (Patriot Act) به تصویب رسیده دفاع کرده ، بنا به دلیل خدشه ناپذیری که موجب کشف تعدادی نقشه های عملیات تروریستی شده. آنچه که رییس جمهور نمی تواند فاش کند - و جرج بوش هرگز فاش نمی کرد - اینست که گسترده ترین نقشه های عملیات تروریستی که با شکست مواجه شدند و بسیاری از عملیات کوچکتر که خنثی شدند ، آنهایی بودند که بوسیله جناحی از سازمان جاسوسی مرکزی (CIA) که تحت سلطه مفسدان جهانخوار (Illuminati) است طراحی شده بودند.

همچنین اوباما نمی تواند فاش کند که فرازمینیان در سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) و دیگر سازمانهای آمریکا و دیگر کشورها در حال فعالیت و کار هستند. آنها مشغول گردآوری و بررسی دانسته ها در مورد فعالیتهای مفسدان جهانخوار (Illuminati) در اطراف و اکناف جهان برای کاهش توان آنها در عملیاتشان و نیز جمع آوری مدارک لازم برای دادگاههای آنها هستند. هنگامی که این کارها پایان یافتند - و سلطه مفسدان جهانخوار به آخر رسید - سازمان امنیت داخلی و نیز قانون وطن پرستی به پایان خواهند رسید.

درباره قانون حمایت و حفاظت از مونسانتو (Monsanto Protection Act) ، سخنگوی مفسدان جهانخوار(Illuminati) به رییس جمهور گفته که اگر این قانون را نفی کند ، کنگره برخلاف نظر وی رای داده آنرا تصویب خواهد کرد. فزون بر آن ، آنها اقدامات خود را برای بی اثر نمودن قانون بهداشت و درمان ارزان قیمت شدت بخشیده ، قانونی را که برخی موارد مهاجرات را آزاد کرده متوقف ، و با تحریکات منفی و منافقانه خود در ارتباط با برهم زدن روند مذاکرات منطقی در مناقشات بین المللی موجب ایجاد رویاروییهای دشمنانه خواهند شد.

این همان دلیل خاکی و بدون غرور اوباما است که آن لایحه را امضا کرد ، ولی این امر وجه دیگری هم دارد که مفسدان جهانخوار نمی دانند (مترجم: به گمان این حقیر ، حالا دیگر می دانند ، حتی اگر از پیش نمی دانستند!). باوجود تهدید آنها ، رییس جمهور بنا نداشت که آنرا امضا کند - او بدین کار تن در داد چون فرازمینیان نزدیک به وی چنین توصیه کردند. دیدگاه برتر آنها اینست که خشم مردم از این لایحه موذیانه انگیزه ای باشد برای ایجاد فشار در ابطال آن. مردم باید از حقوق و مسولیتهای خود بهره گرفته ، خواستار آن باشند که مقامات منتخبشان به حمایتهای خیره سرانه و لجوجانه از نابکاران خاتمه داده ، دست بردارند از اینکه آراٌ آنها در تصویب قوانین و لوایح بوسیله پول زورمداران و ستمکاران دیکته شود ، و بجای آن آغاز کنند به ارایه خدمات در جهت منافع راستین کشور.

این امر تحت هیچ شرایطی منحصر به ایالات متحده نیست! حکومتها و حاکمان در هر کشوری باید شروع به خدمت در جهت نیازهای مردم خود کنند ، چرا که این مهم از درون قلب دوران طلایی زمین و سیر تکامل روح سرچشمه می گیرد!

همانگونه که در پیام پیشین هم گفتیم ، ساکنان زمین از دیدگاه موقعیت فیزیکی هم اکنون در بعد چهارم هستند ولی بسیاری از آنها هنوز از نظر عرفانی و آگاهی و هوشیاری بدانجا نرسیده اند. همچنانکه درباره عروج کره زمین از پیش تصمیم گرفته شده بود ، همانگونه نیز دوران طلایی آن طراحی شده بود ، ولی هنگامی که آن دوران به شکوه و شکوفایی کامل رسید ، در خط زمانی شما ، عروج شما بستگی دارد به احساسات ، اندیشه ها و اعمال همگانی مردم."ما بیش از این نمی توانیم اصرار کنیم که چه بسیار نور فرد فرد شما برای پیشرفت و توسعه جوامع شما در امر هوشیاری و آگاهی عارفانه مورد نیاز است."

قانون جذابیت کیهانی بخش بسیار لازم پیشرفت است. مردم با تمرکز روی نارضایتیها از اعمال غیرعادلانه ونابکارانه سیستمهای دولتی ، انرژی تولید و پخش می کنند که "تداوم دهنده" شرایطی است که آرزوی پایان آنرا دارند!در حالیکه باید بدانند با تمرکز روی آنچه که "می خواهند" ، تولید کننده انرژی خواهند بود که موجب ظهور خواستههایشان خواهد شد. مردم باید با رجوع و بازگشت به قلب خود ، تشخیص درستی درباره همه اطلاعاتی که از همه منابع دریافت می کنند داشته باشند ، آنجا (قلب) مکانی است که همه حقایق در آن نهفته و بخوبی مشخص است که آیا خبری واقعیت دارد یا خیالپردازی ، درست است یا دروغ.

ما برای اولین بار پیش از انتخابات اصلی آمریکا در سال ۲۰۰۸ درباره برک اوباما گفتگو نموده در آن هنگام بیان داشتیم که او رییس جمهور منتخب خواهد بود. از آن هنگام تا کنون بارها درباره اش گفته ایم ، از جمله پیش از انتخابات سال ۲۰۱۲ که گفتیم او در مقام خود باقی خواهد ماند و به چه دلیل. پس از هریک از بسیار پیامهایی که فرستاده یادآور شدیم که اوباما اقدامی کرده ، مادر من با سیل یی میلهایی از طرف هواداران سینه چاک حزب جمهوریخواه روبرو شده که گفتار ما را بشدت محکوم کرده اند و در نتیجه طرفداران اوباما مایلند بدانند که آیا او یارای رویارویی با مخالفین توانمند خود را دارد؟ برخی پرسیده اند؟ "آیا او هنوز موجودی مملو از نور است؟" بلی ،او نورانی است!

بگذارید ما هم کمی بدان بیافزاییم ، ولی پیش از آن باید گفت ، این سیاست بازیها بود که نسلهای پی در پی کره زمین را به جنگهایی با تلفات سنگین و خرابیهای وحشتناک کشانده ، موجب گردیده که ثروتهای جهان شما غیر عادلانه تقسیم شود. ما نقشی را که مذاهب در این میان بازی کرده اند نادیده می گیریم ، در حالیکه آنهایی که کلیساها (مساجد و کنیسه ها) و در عین حال دولتها را هم رهبری می کنند ، پیروانشان را به میادین جنگ گسیل داشته اند.

برای مدتهای مدید ، شالوده سیستم سیاسی جهان شما بر مبنای پیروزیها و کشتارهای دیوانه وار و فساد و فریب بود. این جریان در نهایت چنان روند منفی بخود گرفت که حتی زندگی کره زمین را به مخاطره انداخت. گایا (Gaia)روحی که دارای جسم سیاره شماست ، مایل نبود که بدنش و همه انواع زندگی روی آن بمیرند.

در نتیجه ، براساس درخواست گایا و برکت خداوندی ، تمدنهای بسیار دوردست به سیاره شما نور زندگی بخش تزریق کردند و بالاترین شورای جهان هستی نقشه ای طرح کرد برای دوران جدیدی که با نام دوران طلایی زمین شناخته می شود. آنها از روحی از یک تمدن بسیار پیشرفته خواستند که یکی از سخت ترین ماموریتها را بپذیرد که -همانا ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا است ، نقشی که سیاستها و سیاست بازیها را در سطح جهان تغییر می دهد.

بلی ، بدون تردید برک اوباما مملو از نور است و بهمان اندازه ای که هنگامی که پذیرفت ماموریت اصلاح غلطها در آن کشور و پیشتاز آورندگان صلح و آشتی در جهان باشد! در طول همه مدتی که او در این سمت است ، در پشت صحنه با پشتکار در پی برچیدن شبکه ای است که مفسدان جهانخوار (Illuminati) را قادر ساخته هر چیزی که اثری بر زندگی در جهان شما دارد را کنترل داشته باشند. توانمندیهای آنها در ضربه زدن و یا از مسیر خارج کردن تلاشهای اوباما بشکل گسترده ای موفق بوده ، ولی هنگامی که نفوذشان در کنگره آمریکا و مراجع بالاتر پایان پذیرفت ، شما شاهد درستی گفتار ما در مورد اوباما خواهید بود.

اینک اجازه دهید که این انرژی منفی را در زمینه آب و هوا و رویدادهای جغرافیایی بررسی کنیم ، که شاید شما آنهارا بعنوان شواهدی حاکی از تغییرات در نظر نگرفته اید. نور شدیدی که زندگی کره زمین را نجات داده ، به او ایننیرو را نیز داده که از طریق زمین لرزه های شدید ، آتشفشانها و توفانهای بزرگی که به تلفات جانی و خرابیهای بسیار انجامیده ، شروع به تخلیه و پاکسازی انرژیهای منفی نماید.

آخرین بخش از انرژی منفی "کهنه" نزدیک شش ماه پیش پاکسازی شد - که به کره زمین قدرت داد که به بعد چهارم وارد شود. انرژی منفی "نو" که محصول خشونتهای مستمر است از طریق زمین لرزه های و آتشفشانهای خفیف درمناطقی که احتمال بروز تلفات و خرابیهایی وجود نداشته یا بسیار ناچیز است زدوده می شوند. مقادیر بیشتری از آن انرژی نیز از طریق بارانهای سیل آسا در برخی نواحی و آتش سوزیهای بزرگ در دیگر مناطق پراکنده می شوند -آب و آتش عناصر پاکسازی کننده طبیعت هستند.

انرژی منفی دیگربار هرگز روی کره زمین انباشته نشده و هیچ یک از آن فجایع ناگهانی طبیعی پیش بینی شده نیز پدید نخواهند آمد. تاریکی که برای دوران درازی زمین را پوشانده بود از میان رفته ، ولی پاکسازی آنچه که از آن باقی مانده همچنان ادامه خواهد داشت تا هنگامی که زمین به مرحله ای برسد که خشونت در آن موجود نباشد. بدیهی است این مهم طی هفته یا ماه آینده عملی نخواهد شد ، ولی از یاوری گسترده نیروهایی در درون و برون زمین و فراتر از آنها بخوبی بهره می گیرد. زمین در حال حرکت در آن فضا با سرعتی منحصر بفرد در این کیهان و در تمامی طول مسیر است ، خشونتها کاهش خواهند یافت و توفانها ، زمین لرزه ها و آتشفشانها نیز.

اکنون اجازه دهید به پرسشهای بعدی خوانندگان بپردازیم ، مدتی پیش تشعشعات رادیواکتیو ناشی از تاسیسات صدمه دیده اتمی ژاپن ، باندازه ای بی اثر و زدوده شده که خطر جدیدی برای سلامتی در برنداشته باشد. در نهایت همه نیروگاههای اتمی ، انبارهای مواد زاید رادیواکتیو و دیگر آلودگیهای سموم با بهره گیری از فن آوریهای برتر ما محو و نابود (dematerialise) خواهند شد ، در حالیکه هم اکنون نیز ، خدمه سفینه های ما در آسمانهای شما با بهره گیریاز فن آوریهای موجود در سفینه های خود در حال حفاظت از نیروگاههایی که هنوز فعالند ، هستند.

نگرانی درباره تحرکات عجولانه کشورهای دارای سلاح هسته ای ، کشورهای دیگری که در حال گسترش و یا تلاش برای بدست آوردن چنان سلاحهایی هستند ، و شلیک اشتباهی و بدون برنامه آن سلاحها ، بطور کامل بی مورد و غیر ضروری است. به فرمان خالق و با مجوز خدا ، تمدنهایی که توانایی جلوگیری از استفاده عمدی و سهوی سلاحهای هسته ای را دارند ، به کارشان ادامه خواهند داد.

در کنفرانس بیلدربرگ (Bilderberg) مفسدان جهانخوار (Illuminati) به سختی توانستند هراس فزاینده خود را در باب اینکه چه مقدار خواهند توانست بانکها را زیر کنترل خود داشته باشند ، در سراسر جهان وام داده یا سرمایه گذاری کنند ، پنهان نمایند. آنها تقریبا از تلاش برای حفظ و نگهداری ثروت فراوان خود خسته شده ، از پا افتاده اند.همانگونه که پیش از این یادآور شدیم ، افرادی در درون و بیرون سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) در حالگردآوری مدارکی دال بر غیرقانونی و غیراخلاقی بودن ثروتهای مفسدان جهانخوار هستند ، اگرچه تا زمانی که همه مدارک در پرونده های مهر و موم شده به دادگاههای مختلف ارایه نشده و احکام عادلانه درباره آنها صادر نشده ، آن ثروتها در دست مفسدان جهانخوار باقی خواهند ماند.

شنیدن بیانات وزیر دفاع کانادا مبنی بر حضور دیگر تمدنها بسی شادی آفرین بود! هنوز مشخص نیست که این امر چه مقدار بر زمان فرود سفینه ها اثر خواهد کرد و چه هنگام فرازمینیانی که در میان شما زندگی می کنند خود را معرفی خواهند نمود. مادر (خطاب به مادر خود که کانال ارتباطی او هم هست) لطفا پاسخ هاتون (Hatonn) به پرسش خودت را در اینجا درج کنید.

"بهمان اندازه که این بیانیه تشویق کننده است ، برای فرودهای ما در همین فردا کافی نیست. دستوری که ما دریافت کرده ایم اینست ، شما باید اول خانه های خود را مرتب کنید (آمادگی بیشتری کسب کنید). هیچ کس انتظار ندارد که شما به تنهایی این کار را انجام دهید - بهمین دلیل ما اینجا هستیم!"

"سوزی (نام مادر متیو) ، دوست من ، شما می دانید که ما جهان شما را تسخیر نخواهیم کرد ولی بیشتر مردم نمیدانند. آنها درباره ما کنجکاو هستند ولی هنوز متعاقد نیستند که اگر سفینه های ما فرود آمدند ، تنها با هدف کمکخواهد بود. آنها هیچ خبر و سرنخی از آنچه که ما طی قرنها برای کره زمین انجام داده ایم ، ندارند - آنها بیشتر چنین می اندیشند که ، چرا فرازمینیان به ما علاقه نشان می دهند؟"

"هنگامی که آنها دیدند که همه چیز در مسیرهای خوبی به حرکت درآمده و اعتماد بیشتری درباره تغییرات بدستآوردند ، شاید اینهمه نسبت به ورود بیگانگان با شک و تردید ننگرند. شاید که تبلیغات مفسدان جهانخوار(Illuminati) درباره فرازمینیان دوستانه به نظر آید ولی ادعای اینکه آنها برای به بردگی کشیدن شما به زمین خواهندآمد را در سراسر اینترنت می توان یافت."

"بهرحال ، نهایت کار اینست که ، خداوند زمام امور را در دست دارد ، او خواهد دانست که چه هنگام شما آمادگی استقبال از ما خواهید داشت و آنگاه اجازه حرکت را به شورا خواهد داد. ما بر این امر مشتاقتر از شما هستیم ، سوزی!"

سپاسگزارم مادر ، خواهش می کنم لینک مربوط به آن ویدیوی کوتاه را که انرژی بر سرعت روزی که شما با"حامیان فضایی" خود دیدار خواهید کرد ، می افزاید ، نیز در اینجا کپی کنید. امیدوارم که شما از آن الهام گرفته با پشتیبانی از این گروه در پخش گفتار آنها بکوشید:http://www.youtube.com/embed/b3RYMb9uoZ0

ای خانواده زمینی ما که عاشقانه دوستتان داریم ، میلیاردها روح همان چیزی را می خواهند که شما می خواهید ،زندگی در جهانی صلح آمیز ، جایی که نیاز های هر فردی در نهایت وفور برآورده شود ، جایی که همه رهبران داناو محترم بوده و زندگی در هماهنگی کامل با طبیعت باشد. ولی آنها نمی دانند که چگونه می توان جهان را بدان شیوهبنا کرد ولی شما می دانید - شما آنجا هستید که راهنمایان و راهگشایان آنها باشید.

با زیستن از طریق قلب خود ، نمونه ای هستید برای همه اطرافیانتان که "عشق" تنها راه برای ساختن جهانی است که هم آنها ، و هم شما می خواهید. بیاد بیاورید ، در زنجیره وجود جهان ، صلح و آشتی ، شادی ، زیبایی ، مهربانی ، احترام متقابل ، فراوانی و وفور و ماجراهای شگفت انگیز در واقع وجود داشته ، حاضرند.

______________________________________

با عشق و صلح

سوزان وارد


Website: The Matthew Books
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید

Att: Behi

arcturian.nation@gmail.com


< previous message | next message >


Share |