Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 4, 2012

SaLuSa, April 4, 2012Jûs gribçjât darbîbu, jûs gribçjât rezultâtus, un jums tagad tas ir, ja vien jûs esat ievçrojuði daþus cilvçkus, kuri ir ieguvuði reputâciju sekmîgi atklâjot patiesîbu.Milzîgs ar simtiem daþâdu personâlu, ir gatavi aizturçt noziedzniekus, kuri bijuði aiz visvairâk ciniskiem un ienesîgiem noziegumiem pret jums pçdçjâ laikâ. Ðî projekta lielums nodroðinâs, ka tas ïaus medijiem sçdçt un veikt paziòojumus, jo tos nebûs iespçjams ignorçt. Tas bûs sâkums vairâkiem atklâtiem ziòojumiem, kas tiks godîgi teikti, un netiks ietçrpti ðoka ietekmç. Beidzot sasniegumi bûs veikti, jo tie jau sen ir aizkavçjuðies. Ir svarîgi saglabât mieru un neïaut atklâsmçm radît maldîgu priekðstatus par to, kas ir iesaistîts. Laiks pierâdîs, ka tie kas iesaistîti vainîgo saukðanâ pie atbildîbas, ir rîkojuðies cilvçku labâ un ka zem tâ pamatâ nav apslçpts motîvs .

Tîrîðana aptver daudzas daþâdas dzîves jomas, un padarot ceïu pagaidu valdîbâm ir svarîga numur viens prasîba, ja ðîs izmaiòas plûdîs vienmçrîgi. Esiet pârliecinâti, mums ir kopçja izpratne par to, kâ jûs domâjat, un strâdât, un tas nozîmç, ka mçs varam paredzçt, kâ lietas notiks. Mûsu sabiedrotie ir labi iesaistîti daþâdâs atbildîbâs, un mçs paredzam, ka ðîs atveres notikumi bûs veiksmîgi.Visgrûtâkais uzdevums ir pirmais ko mçs izpildâm, un tas bûs reâls acu atvçrçjs ikvienam. Lai ko jûs zinât tagad, bûs tâlu no visas patiesîbas par to, kas noticis jau. Nav gandrîz neviena no jûsu sabiedrîbas vai uzòçmçjsabiedrîbâm, kas nav trençtas jomai par tumðo darîjumiem.Daþreiz pat godîgi cilvçki ir neapzinâti nokïuvuði savâs darbîbâs, bet tie nebûs mûsu mçríis.

Mîïie,kraliskâs kaujas ir sâkuðâs, bet kopð mçs esam dominçjoðie, mums ir visi iemesli, kas kalpo par lielisku uzvaru. Jûs arî varat òemt daïu no atzinîbas, jo bez jums un jûsu apòçmîbas celt nepiecieðamâs izmaiòas, mçs nebûtu tur, kur mçs esam ðodien.Ir jauns skaits Gaismas sekotâju un tie bruìç ceïu uz Augðâmcelðanos. Apziòas Lîmenis turpina pieaugt, un tas ir arî vçl viens pierâdîjums tam, cik labi Jûs esat lietojuði uzdevumu sagatavoties Augðâmcelðanai. Ðajâ mazajâ laikâ, kas paliek pirms gada beigâm kas sakïaujas ar jums, jûs sapratîsiet, ka tas bûs pildîts darbîbâm un daudz pamâcîbâm.

Jau daþâdas valstis un to valdîbas ir veiktas, lai saprastu, ka agresija ir jâpârtrauc, un ka mums ir atïauts veikt visus nepiecieðamos pasâkumus, lai nodroðinâtu mieru. Lîdz ðim, mûsu iejaukðanâs jûsu vârdâ tika saîsinâta sakarâ ar karmiskiem iemesliem, bet tagad ar Dieva rîkojumu, mçs spçjam izpildît plânu jûsu garîgajai attîstîbai. Jûs atradîsiet, ka pçkðòi panâkumi izlauzîsies uz priekðu, un ka ir veikti tumðajiem pârsteigumi, kas nekad neatïâva ðâdus pagriezienus. Mçs spieþam uz priekðu un zinam, ka tagad ir kârta Gaismai suzòemties atbildîbu, un sâk veidot sabiedrîbu, kas var izteikt savu brîvîbu, lai izveidotu jaunu mierîgu ceïu uz priekðu. Protams, ne visi akti ir jâpârskata, bet daudzi ir nelikumîgi vai izdoti viltotos apstâkïos. Tâdi notikumi kâ 9/11 beidzâs ar daudzâm negodîgâm un netaisnîgâm izmaiòâm, kas tika vçrstas uz iespçjamo terorismu kas patiesîbâ nebija atbildîgs. Lîdzîgi incidenti ir notikuði arî, un katru reizi izmantoti, lai pastiprinâtu kontroli pâr jums.

No ðî brîþa, jums labâk apzinâsities to, kas notiek un tiksiet informçti caur daþâdiem informâcijas avotiem, kamçr mçs varçsim nodroðinât Jûs ar regulâriem un uzticamiem .Mçs plânojam atvçrt savu kanâlu, un tâdçjâdi pârliecinoties, ka jûs bûsiet nodroðinâti ar visu, kas nepiecieðams, lai tas bûtu brîniðíîgs Atlikums jûsu gadâ. Neuztraucieties par visâm mazajâm konfrontâcijâm, jo tâs neizvçrsîsies par neko vairâk bîstamu. Tâtad, pçc meklçtajâm daþâm pazîmçm, ka viss bija pârvietots uz priekðu, ir pierâdîjumu pârpilnîba, lai parâdîtu to. Ir vçl daþi avoti, kas ir izveidoti, lai dotu ârâ dezinformâciju, tâpçc izmantojiet savu rîcîbas brîvîbu un intuîciju, lai noteiktu, kuri no tiem ir ticami.

Jûs jautâsiet: "Ko mums vajadzçtu darît, kamçr vien pârmaiòas notiek", un mçs iesakâm pçc iespçjas dzîvot savu dzîvi kâ agrâk. Tomçr apzinieties, ka, drîz bûs îsa burvestîba ïoti âtri, kur jûsu dzîves ir iekïautas, nodroðiniet sev pârtiku un citas vajadzibas uz daþâm dienâm. Jebkurâ gadîjumâ mçs kopâ ar mûsu sabiedrotajiem pârliecinâsimies, lai darbîbas tiktu efektîvi pabeigtas, ar cik vien maz neçrtîbâm iespçjams. Kâ jûs varçtu gaidît, mums ir viss uz plaukstas un tas ietver jûsu droðîbu. Tumðie cînîsies lîdz pçdçjam un pat tagad plâno zvçrîbas, bet kopð mçs esam informçti par tâm mçs atvairîsim tâs no îstenoðanâs.

Jûs ieejat galçjâ fâzç Augðâmcelðanâ, un to nedrîkst aizmirst, ka izmaiòas ir daïa no sagatavoðanâs pasâkumiem, kas ir virzîjuðâs ïoti ilgu laiku. Kâ vienmçr, ir svarîgi, pirms, kamçr mçs varam atvçrt brîvu mçdiju kanâlu, lai jûs neattiektos uz viltus ziòojumiem, kas tiks paredzçti lai radîtu bailes. Daþs haoss ir neizbçgams, bet tajâ paðâ laikâ nebûs ilgstoðs. Ziniet, ka militârâ darbîba netiks vçrsta pret cilvçkiem, bet to atbalstam. Mûsu darbîbas tiek veiktas, lai dzîtu uz jûs, cik âtri vien iespçjams uz Augðâmcelðanos. Kâ mçs bieþi vien minam, mçs no Galaktiskâs Federâcijas esam no Gaismas, un veicam pasûtîjumus no Augstâkâm Bûtnçm, kas izdala jûsu likteni.

Es esmu SaLuSa no Siriusa, un tik apmierinâts, ka jautâjumus tagad var ievietot sabiedrîbas viedoklî. Informâcija tagad var tikt atbrîvota zinot, ka tâ sasniegs jûs, un nâkotnç bûs tieðâ lînijâ ar jums. Mums nav ko slçpt, bet saprotamu iemeslu dçï neatspoguïojiet mûsu roku tumðajiem. Visu informâciju, kâdu tie var uzòemt, viòi nevarçs uzhakot mûsu sistçmu, jo tâs ir tehniski ârpus viòu lîmenim. Tâ faktiski ir diezgan pretçja, jo mums ir pieeja viòu sakariem un nekas netiek turçts slepenîbâ vai ârpus mûsu skatienam. Mçs parasti esam soli priekðâ tiem,kas ir iemesls, kâpçc mçs esam pârliecinâti par rezultâtiem mûsu darbîbai. Uzvara ir mûsu, un mçs dalamies priekâ ar jums.

Paldies SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Maris

< previous message | next message >


Share |