Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 20, 2012

SaLuSa, February 20, 2012No vienas dienas uz otru jûsu apstâkïi pasaulç mainâs ïoti strauji. Fakti nevar bût viegli pieejams jums, bet par cik atbrîvoðanâs no tumðajiem turpinâs jûs drîz uzzinâsiet vairâk par visu.Mûsu sabiedrotie kopâ ar mûsu atbalstu progresç ïoti labi, un nekas nenovçrsîs gala panâkumus. Piemçram, lai gan daudz ir mçìinâts uzsâkt Treðo pasaules karu,bet ar viòiem irtikts galâ, un kâ mçs esam apsolîjuði jums visiem, vçl viens karð nebûs. Ðî vçsts kïûst mâjvieta tiem, kas ir kara iniciatori, bet viòi sapratîs, ka mçs turam savu vârdu. Ir bijuði vairâki viltus incidenti, mûsu uzraudzîbâ, lai novçrstu iespçju lielai konfrontâcijai. Daþi incidenti ir pârâk lieli, lai pilnîbâ noslçptu, un daþas detaïas noplûst. Esiet vçrîgi un jûs neapðaubâmi uzòemsiet daþus neparastus ziòojumus.

Protams, mçs nevçlamies iesaistîties kaujâs ar tumðajiem, taèu mums ir dotas tiesîbas rîkoties jûsu vârdâ, lai aizsargâtu jûs. Jûs esat norâdîjuði savu vçlmi sâkt jaunu çru, kur karð vairs notiek, un miers pasaulç. To tiks nodroðinâts un izpildîts ja bûs nepiecieðams, lîdz kamçr tie kuri atbildîgi par ðâdiem ðauðalîgiem nodarîjumiem kâ karð vairs nespçs îstenot ðâdas pilnvaras. Tas ir Dieviðís dekrçts, ka jûsu cikls dualitâtç beidzas ar karu, kas tiek pilnîgi izskausts, un miers tiek stingri noteikts.Pârâk ilgi jûsu tiesîbas ir bijuðas atòemtas, un laiks ir sasniegts, lai tâs pilnîbâ atjaunotu.Vecâ paradigma ir tagad ''nelaiíis'', un netiks izdalîta vairâk enerìija, kas to uzturçtu. Jauna diena ir uzsâkta, kas zied savâ krâðòumâ ar Augðâmcelðanos.

Mîïie, òemot vçrâ to, ko mçs esam jums stâstîjuði par mieru netieciet lûdzu novesti bailçs sakarâ ar Tuvo Austrumu problçmâm. Bûs pçkðòi beigas visâm sadursmçm, un iesaistîtâs personas redzçs notikums, kas ïaus pastâvçt mieram visapkârt. Nav vietas vairs kodolieroèiem, un tie jau ir paredzçti iznîcinâðanai. Ziòa tiek beidzot novesta mâjâs, ka viòi nedrîkst lietot tos nekâdâ gadîjumâ. Jûsu valdîbâm ir zinâms par mums un par ðâdu ierîèu aizliegumu jau daudzus gadus, un beidzot saprot, ka mçs arî darâm ko sakâm.

Mçs esam ðeit, lai nodroðinâtu, to lai Gaisma tiktu atbalstîta visos iespçjamos veidos,neiejaucotiescilvçku brîvajâ izvçlç. Galaktiskâ Federâcija ir miera uzturçtâji no Visuma,un kur jûs atrodat mûs jûs atradîsiet Gaismu darbîbâ. Nekas neizbçg no mûsu paziòojuma, un nav slçpòi kur iluminâti un to lîdzinieki varçtu izmantot, lai izvairîtos no saviem likteòiem. Tiem ir piedâvâts veids ârâ no visa, ja vien viòi atkâpjas, taèu tas nenozîmç, ka viòi var tikt prom nesaòemot sodu par saviem noziegumiem pret cilvçci. Ir daudz lielâks spçks nekâ mçs, kas ir iesaistîts, lai nodroðinâtu, ka taisnîgums tiek sadalîts godîgi.

Galaktikas Federâcija nav bijusi tik aktîvâka kâ tas ir patlaban, jo haoss un veco veidu sabrukums iekïauj lielu daudzumu attîroðo enerìiju, kas ir bijuðas neaktivizçtas gadiem ilgi. Tâm nav vietas augstâkâs vibrâcijâs, kas pavada Augðâmcelðanos, un ðâ iemesla dçï tâs nevar uzspiest sevi tai. Visuma likumi ir svçti un piemçroti viss cauri un mçs esam tie, kas pârliecinâsies, lai tie tiktu veikti. Tas ir iemesls, kâpçc ar Augðâmcelðanos saistîtâs dvçseles nevar doties uz priekðu kamçr vien viòu vibrâcijas ir saderîas ar to.Izvçle ir joprojâm jûsu,bet jums ir jâsasniedz noteikts vibrâciju lîmenis lai paceltos. Visas dvçseles zina par to pirms tâs nâk inkarnâcijâ, un daþâm no tâm nav vçlmes pacelties, bet vçlçðanâs pievienot ðo periodu divdabîbâ savai pieredzei.

Jûs esat ïoti tuvu lai piedzîvotu aizraujoðu periodu, un lai redzçtu ciklu ârpus dualitâtes, un tas nevar îsti uzsâkties lîdz jûs drîkstçsiet dzîvot mierâ un bez bailçm. Jûs kïûsiet brîvi un citi iegûs no jûsu priekðrocîbas jutot lielu prieka vilni un laimes sajûtu kas nâks pârZemi. Mçs bûsim kopâ ar jums un piedalîsimies Jûsu svçtkos, jo tas bûs jums vçsturisks notikums. Mçs varam dzirdçt lielu nopûtu cauri visai pasaulei, kâ jûs baudât brîvîbas lîmeni kas ïoti atðíirâs no tâ ko esat piedzîvojuði gadsimtiem ilgi. Ejiet savâ ikdienâ ar ðâdâm domâm prâtâ, un ziniet, ka jums vairs nav ilgi jâpatur paðreizçjais haoss.

Jûs mâcîsieties bieþâk par tiem kuri vainojami noziegumos pret jums un ir spiesti atkâpties. Korupcija un kukuïi ir iedzimti politikâ un lielos uzòçmumos, bet tas mainîsies ar laiku ,jo tikai tie kuri ir uzticami un godîgi izdzîvos attîrîðanu.Lietas tagad notiek, lai izskaustu tos, kuri ir strâdâjuði tikai par labumu sev. Nâkotnç bûs tikai dvçseles ar gaismu sevî, kuras pârstâvçs Jûs un rûpçsies par jûsu interesçm. Ðîs funkcijas ir jâuzskata par privilçìiju un godu, un jums ir cilvçki jûsu starpâ, kas labprât kalpotu jums ðâdâ veidâ.

Jûs visi esat pavadîjuði daudzas dzîve uz Zemes, lai sasniegtu jûsu patreizçjo evolûcijas lîmeni. Bagâts cilvçks, vai kâ slikts cilvçks jûs esat pieredzçjis visu veidu problçmas, un ðodien jûs esiet daudz gudrâki un zinoðaki, nekâ tad, kad jûs pirmo reizi stâjâties zemâkajâs dimensijâs. Tas ir iemesls, kâpçc tik daudzi no jums ir gatavi pacelties, jo dualitâtei nav nekas vairâk,ko mâcît jums, lai gan pieredze noderçs arî nâkotnç. Tâtad, pat ja jûs ejat cauri grûtiem laikiem tagad, tâ var bût pçdçjâ reize, kad mâcîbas dualitâtç tiek novietotas pirms jums. Pat ja jûs esat salîdzinoði jauns, jums tomçr bija labs iemesls lai piedzîvotu ðos beigu laikus.

Kâda gan bûtu jçga dzîvei, ja tai nebûtu skaidrs mçríis. Protams, bez tâ nebûtu haoss un bojâjumi, un nebûtu patiesais mçríis tiekties. Tâ patieðâm plûst pa dieviðíi iesvçtîto ceïu,kas pacels Cilvçci sniedzot katrai dvçselei iespçju pacelties. Tâtad haosa ietvaros jûsu evolûcijas plâns ir gandrîz pabeigts, lai izbeigtu ðo stadiju. Tad jûs nokïûsiet jaucitâ ciklâ augstâkâs vibrâcijâs, ar mçríi iet vçl augstâk.

Es esmu SaLuSa no Sîriusa, un priecâjos, ka mums kopâ ar citiem ir dota iespçja pavadît jûs jûsu braucienâ mâjup.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translator: Maris.


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.