Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 21, 2012

SaLuSa, March 21, 2012Nav ðaubu, ka pçdçjâ laikâ, jûsu apziòas lîmenis ir audzis diezgan ievçrojami, kur mçs esam iesaistîti. Tagad ir daudz lielâka interese par mums un mûsu kuìiem, kas daïçji izskaidrojams ar to frekvenci, ko mçs tagad redzam jûsu debesîs. Ja vien kâ aktu dezinformâcijai, nekad nav bijis ziòojums saistîts ar Galaktisko Federâciju, kur mçs esam bijuði naidîgi bez iemesla. Pat tad mçs neizraisâm nâvi, ja mçs esam spiesti veikt aizsardzîbas pasâkumus, piloti no jûsu kuìiem ir pirmie evakuçti pirms tie tiek iznîcinâti.Bieþi vien mçs esam spiesti ðâdâ stâvoklî, kad mûsu piepresîjumi tiek ignorçti, un mçs tikai sadodam viòiem, kur mums ir atïauts iejaukties. Par lielâko daïu gadîjumu tas ir, kad kodolieroèi var tikt izmantoti, un visas jûsu valdîbas ir brîdinâtas, ka mçs neïausim tam notikt. Ticiet mums, mîïie, daþi no jûsu karavadoòiem joprojâm ir ar nodomiem tos izmantot, lai sâktu jaunu karu.Augðâmcelðanâs ceïð ir aizsargâts ar mums un tâ nav mûsu vieta, lai glâbtu Jûs, bet nodroðinât iespçjai bût tur, lai jûs varçtu to veikt. Patiesîbâ, ne Jûs vai Mâte Zeme nebûtu ðeit ðodien, bez mûsu rîcîbas. Dievs ir runâjis par ðo jautâjumu, un mçs atbalstâm komandu, ka ðis cikls beigsies ar Augðâmcelðanos.

Zeme ir dârgakmens ar vainagu, un ili cietusi no citâm civilizâcijâm. Ir mçìinâts, lai Jûs pâròemtu un mçs esam kavçjuði tos, bet lielâkais drauds jûsu dzîvç ir pienâcis no iekðienes.Ïoti drîz jûs varçsiet mâcîties par savu vçsturi detalizçti, kur pçdçjais laiks ir iesaistîts. Jûs cînîjâties kaujâs faktiski neapzinoties pat to,par ko jûs bijât pret, un daudz no tâ ir noticis augstâkajos lîmeòos. Viss pa reâlo ir bijis starp gaismu un tumsu, un jûs tikai ieguvât uzvaru pçdçjâ laikâ. Jûs esat nonâkuði tik tuvu, lai uzvarçtu, un tas ir ievçrojams sasniegums pârvarçt tumðos. Atliek tikai pilnîgi nogriezt viòu saites,un noòemt viòus, kur tie vairs nav draudi jums.

Daudz ðobrîd ir atkarîgs no valdîbas izmaiòâm, kas tiek sakârtotas. Protams bûs iebildumi,bet tiem, kuru liktenis ir nolemts, nav argumenti, kas glâbs viòus. Mçs zinâm patiesîbu, un vçl svarîgâk dzinçjspçku aiz saviem nodomiem. Uzpirkðana un korupcija ir nikna daþâs jomâs, bet tas tiks mainîts, un, kad tas bûs, mçs varçsim iet uz priekðu, izveidojot jaunas valdîbas. Tad un tikai tad jûs redzçsiet dienas svinîbâm kïûstot par jûsu realitâti, un miers âtri deklarçsies visâ pasaulç. Vienâ acumirklî, kas liks jûsu kâjas stingri uz Augðâmcelðanâs ceïa, un vairs nebûs jûsu nâkotne apdraudçta. Piesaistiet savu laiku, kamçr tîrîðana turpinâs, un besiet pârliecinâti, ka nebûs aizkavçðanâs, vai iejaukðanâs atïauta mûsu attiecîbâs ar jums. Jûsu vajadzîbâm tiks sniegta arî dziedinâðana ar metodçm kas parasti bûs jauna jums, kas neprasa narkotiku lietoðanu vai íirurgu nazi. Tas bûs laiks doties tâlâk ar stingru soli 21.. Gadsimtâ ar visâm tâs jaunajâm tehnoloìijâm.Neiespçjamais bûs pierâdîts lietderîgs un âtrums un efektivitâtes mûsu iemiesojumam. Jâ, laiks skrien âtri tâlâk, bet mçs varam pielâgoties jebkurâm vajadzîbâm pâr mums, un tas ir lielâ mçrâ pateicoties mûsu resursiem, kas nodroðinâs pabeigðanu, kâ jûs to pieprasiet.

Mçs uzklausîsim jûsu raudas un ziniet savâ izmisumâ,par cik jûsu pacietîba paliek plâna, bet kâ mçs bieþi pieminam - ilgi gaidîtais bûs bijis tâ vçrts. Tur ir tik daudz kur skatîties uz priekðu un vairâk nekâ lielâkâ daïa cilvçku novçrtç, vai arî varçtu iedomâties. Jûsu komforts un laime ir prioritâte mûsu sarakstâ, un tas ietver visu, kas izraisa nabadzîbu un badu. Ir atbilde kas gaida atrisinât visas problçmas, kas paðlaik pastâv, un salîdzinoði îsâ laikâ viss tiks risinâts. Jûsu piedâvâjumi lai palîdzçtu, ir atzîmçti, un mçs zinâm, kur jûs visi esat jo tik daudzi no jums tiks aicinâti palîdzçt. Izglîtojoði un sagatavoðanas darbi tiks veikti iepriekð par mûsu kuìiem, bet jums nebûs nepiecieðams daudz tâdâ veidâ,jo kâ mçs zinâm,jûs ïoti âtri pielâgojaties un vçlaties mâcîties.

Tikai turieties pie savas ikdienas rutînas, un saglabâjiet savu redzi par apkârtçjiem notikumiem, no kuriem jûs varat uzzinât patiesîbu par to, kas notiek. Tas nebûs pârâk ilgi, pirms daþiem masu mediju dalîbniekiem nebûs izvçles, kâ ziòot par svarîgiem notikumiem.Apzinâta slçpðana vai faktu sagrozîðanas ideja pazudîs, ar jaunu rezolûciju, lai nodroðinâtu pienâcîgu þurnâlistiku, kas ir brîvîba ar patiesu pârskatu. Ir maz ,ja tâdas lielas organizâcijas, kurâm nav izdomâts pasniegt tikai to, kas tur jûs to kontrolç, un ar noþçlu reliìija ir viens no tiem vainîgajiem. Lielâkâ daïa reliìiju ir balstîta uz faktu sagrozîðanu. Tâpat kâ visi pârçjie viòi tiks iztîrîti, kamçr tikai patiesîba paliks, un ja kâds vçlas izdzîvot ðâdâ formâ tas bûs tikai atzîstot patiesîbu un to ievçrojot.

Kâ Jûs tagad saprotat izmaiòas bûs tâlejoðas, lai jûs vairs nedzîvotu melos, kas tika pasniegti kâ patiesîba. Vai jûs neesat bieþi domâjuði, ka ir jâbût kaut kam labâkam nekâ tam, ko esat pieredzçjuði. Ka tur ir jâbût kâdam dzîves mçríim, nevis bezmçríîgâm rutînâm, kas tur jûs saistîtus ar Iluminâtu diktâtiem. Vien fakts, ka jums tagad ir palîdzçts pacelt plîvuru, kas liedza jums redzçt patiesîbu, vajadzçja mudinât jûs stâvçt taisni un pieprasît brîvîbu, kas tika liegta jums.Katra dvçsele individuâli tiek mîlçta neatkarîgi no tâ, kâdu lomu viòa ðobrîd spçlç, un jums visiem ir vienâdas iespçjas virzîties uz Augðâmcelðanos. Jûs varat palîdzçt viens otram ðajâ ziòâ, atbalstot tos, kuri mostas, un daþreiz apjukt ar to, ko viòi saprot. Tas ir patieðâm ðoks saprast, ka esat apzinâti maldinâti par patieso dzîves mçríi.

Mçs nedrîkstam aizmirst radîbas uz Zemes, jo ar fiziskâm izmaiòâm daudzas sugas ir apdraudçtas. Cilvçks ne vienmçr ir bijusi laipns pret tâm, un tomçr viòi ir ðeit attîstîties tâ pat kâ Jûs. Mâjdzîvnieki ir pârsvarâ labi aprûpçti, bet kopâ ar tiem saucamajiem savvaïas dzivniekiem, viòiem visiem nepiecieðama laipnîba un mîlestîba. Daþas dvçseles veltî sevi ðâdam darbam, bet tuvâkajâ nâkotnç daudz palîdzîba bûs nepiecieðama.

Es esmu SaLuSa no Siriusa, un varu pateikt, ka mums ir radîbas uz mûsu plançtas, un ka mûsu attiecîbas ir no cieòas un mîlestîbas vienam pret otru.

Paldies SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Maris


Share |