Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 19, 2012

SaLuSa, March 19, 2012Ir skaidrs ðobrîd daudziem cilvçkiem, ka lielas pârmaiòas gatavojas notikt varas zâles,un tas ïaus vairâk tâlejoðâm pârmaiòâm iet uz priekðu. Ir svarîgi, ka tie, kas bloíç attîstîbu un vitâli nepiecieðamâs izmaiòas, lai atbrîvotu jûs no kontroles, ir pilnîbâ jâlikvidç. Ðis process jau ir sâcies, un tiem, kas stâv mûsu ceïâ labi apzinâs, ka viòu laiks ir beidzies.Viòiem nav kur sprukt un viòu noziegumu veids ir labi dokumentçts, ar absolûtiem pierâdîjumiem par to saistîbu ar tiem. Mçs runâjam par nedçïâm, nevis mçneðiem pirms mûsu rîcîba sâks kost. Tâpçc mçs ceram likt lielu soli uz priekðu ïoti âtri, un viens no tiem bûs tâds, ka jums bûs jâmâcâs no tâ. Mums ir daþas pamatnes medijos, un uzskatu, ka nebûs ilgi pirms tie ziòos par notiekoðo ar precizitâti. Mçs ne esam par sensâcijâm, bet tomçr notikumi bûs diezgan neparasti. Mçs vçlamies, lai bûtu zinâms, ka vecais reþîms vairs nav spçkâ, un ka tas tiks aizstâts ar tâdu,kas patiesi pârstâv cilvçkus.Gaisma atgrieþas mîïie, un tâ sasniegs ikviena dzîvi uz labâku.

Lai sasniegtu ðo punktu jûsu attîstîbâ ir paòemts ilgs laiks, un prasîja lielu ticîbu daþreiz.Jûs tagad par to tiekat atalgoti ar vairâkiem sekmîgiem notikumiem, kas atceï jûs no nabadzîbas, un sniedz jums ieskatu, kas nâks pçc Augðâmcelðanâs. Pçc tûkstoðiem gadu smalkas kontroles, kas pakâpeniski atòçmusi jums tiesîbas, tik daudz, ka jûs to akceptçjât kâ normâlu, jûs beidzot izjutîsiet brîvîbu tâdâ lîmenî ar kuru jûs esat maz pazîstami.Tumðie apzinâti radîja apstâkïus, kas radîjuði jums virtuâlo cietumsodu jûsu paðu mâjâs.Kâ garîgas bûtnes jûs esat Dieva bçrni, un varat brîvi izvçlçties savas pieredzes. Tomçr jâpiebilst, ka jûs izvçlçjâties dualitâti kâ lîdzekli, kâ paplaðinât un paâtrinât savu attîstîbu.

Kas palicis pâri no ðî tagadçjâ cikla vairs netur nekâdas bailes pâr jums, joTumðiem nav izdevies sasniegt savus mçríus. Jûs esat iemâcîjuðies daudz no viòiem, bet nebijât paredzçti, lai bûtu to pilnîgâ varâ, vai arî pilnâ kontrolç pâr jums. Jûsu lielâ mâcîba ir bijusi pieredzes gûðana atdaloties no Avota, lai redzçtu, kâ tas ir noteikt vçlreiz savu savienojumu ar gaismu. Jums tika dotas visas iespçjas veidot savu realitâti, un pie reizes agrâkâs civilizâcijâs jûs sasniedzât augstu mieru un râmumu. Tomçr Tumðie nekad nebija tâlu prom skicçjot jûsu kriðanu, un tur bija vienâdi periodi tumsai, kas rezultâtâ noveda pie pçdçjo divu civilizâciju sabrukuma.

Tas varçtu ðokçt jûs cik dîvaini, ka duâlismam ir divi mçríi, un galu galâ dod labumu visâm dvçselçm, kas piedalîjuðies tajâ. Katrai pieredzei ir vçrtîba katrai iesaistîtajai personai, un paturiet prâtâ, ka, lai gan ðodien esat pilnbâ Gaismas pusç, tur neapðaubâmi ir bijuði periodi, kad jûs arî kalpojât tumðajiem. Jo nav iesaistîts spriedums Jums nav iemesls skatîties atpakaï un vilkt savu vainu ar jums. Vissvarîgâkais ir tas, vai jûs no tâ guvât mâcîbu, kas jums lika iet cauri vairâk nekâ vienu reizi. Jûsu ego baros jûsu nomoda prâtu, un nav nekâdas teikðanas lçmumiem, ko veic jûsu apziòas lîmenis. Tas ir, kur jûsu Augstâkais Es tiek iesaistîts un, kur bieþi gribas kauja notiek. Mçs sagaidâm no tiem , kuri ir izveidojuði savu ceïu uz Augðâmcelðanos, novest savas dzîves un pieòemt lçmumus, pamatojoties uz Mîlestîbu un Gaismu un vadîties pçc sava Augstâkâ Es.

Tas bûtu pârliecinoði, lai jûs zinâtu, ka neatkarîgi no grûtîbâm, ko izjûtat ðobrîd, pirms gada beigâm tâs bûs jau izskatîtas. Mçìinât redzçt to, kur atlikuðâs karmiskâs mâcîbas ir saistîtas ar jûsu gala pieredzi, it îpaði bieþi jûsu vissmagâkie testi ir palikuði noslçguma dzîves posmâ. Mçs varam pateikt, ka jums nekad netiek dots vairâk nekâ jûs varat tikt galâ neraugoties uz to, kâ jûs varat par to justies. Neatkarîgi no situâcijas tai ir nepiecieðams tikai ierobeþota ietekme uz jums, un par cik jûsu apziòas lîmenis ceïas jûs spçjat labâk tikt galâ ar to. Ðîs ir reizes, kad tas ir svarîgi, ja Jûs esat aizskartas, jums nav jâdomâ atriebîbas, jo tas tikai apkraus jûsu karmu atkal.

Piedoðana ir svarîga un bûtiska prasîba, ja Jums ir tieksme pacelties, un jo âtrâk jûs varat atstât jautâjumus aiz sevis jo labâk. Tas ir îpaði svarîgi, kur ìimenei ir nesaskaòas, jo jûs vçlaties atstât dualitâti iesnieguði savu mieru ar visiem. Atceros, ka kâdâ posmâ jûs pârskatîsiet savu dzîvi, un atðíirîbas, kas iespçjams bijuðas ne vienmçr var bût tâdas kâ jûs saprotat tâs tagad. Tâs var bût diezgan atklâtas uzklausît otras puses strîdu vai argumentus,kuros Jûs esat iesaistîti.

Ar tâdu mazu laiku kas palicis ðajâ ciklâ, koncentrçjieties uz savâm tieðajâm vajadzîbâm, kas nodroðinâs ka jûs esat gatavs pacelties. To, ko jûs iedomâjieties jûs panâksiet to, un mçs varam apliecinât, ka tas ir salîdzinoði viegli dzîvot savu dzîvi tâdâ veidâ, kad jûs saglabâjiet savu Gaismu visu laiku. Redziet, kâ cilvçki ap jums atbild, un òemiet vçrâ, ka jûsu klâtbûtne bieþi palîdz cilvçkiem justies labi. Tas ir tâpçc, ka enerìija kas sniedzas ârpus no jums ir harmoniska un pacilâjoða. Lielâkâ attçlâ, kad daudzas dvçseles dara to,pacçlums notiek vçl augstâkâ lîmenî. Ja jûs izlemjat pretçju situâciju jûs arî redzçsiet, cik viegli tas ir par dvçselçm, tikt vilktâm uz leju ar zemâku enerìiju.

Jau ilgu laiku jûsu Zeme ir peldçjusies arvien austâkâs enerìijâs, un tîkla rezultâts ir tâds, ka zemâkâs tiek pârvçrstas.Tîrîðana turpinâs un ar Tumðo izòemðanu, kvantu lçciens uz priekðu notiks. Tas tiks pâròemts ar galîgo saskaòoðanu, kad Jûsu Saule nostâsies uz vienas lînijas lîdz ar daudzâm citâm plançtâm un Lielo Centrâlo Sauli. Tad jûs mainîsieties acumirklî, un saprotîsiet ka jûs esat Augðupcçlies skaistâ jaunâ Zemç. Viens, kas maz izsaka par to, ko jûs zinât tagad,ir tâs dinamiskums un visu Gaismas skaistâkâs krâsas, formas un izmçri, kas harmonizç viena ar otru.

Es esmu SaLuSa no Siriusa, un paldies par jûsu atbalstu Galaktiskajai Federâcijai kas tur tik lielu mîlestîbu pret jums, un par kuru jûs drîz mâcîsieties zinât daudz labâk.

Paldies SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Maris


Share |