Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 28, 2012

SaLuSa, March 28, 2012Jaunumi par izmaiòâm trauc aizvien âtrâk pa visu pasauli, un tas apmierina mûs, jo tie jautâjoðie prâti meklç atbildes par to, kas notiek. Daþi baidâs no to nozîmes kas stâv aiz tiem, bet citi jût, ka kaut kas liels un aizraujoðs notiek ar pasauli. Par laimi patiesîba izplatîtâs tâlu un plaði, un mçs esam pateicîgi tiem no jums, kas ir priekðplânâ cenðoties sasniegt pçc iespçjas vairâk cilvçku. Kad mûsu izpauðana notiks, tas dos mûsu uzdevumam atvieglojumu, ja tie jau bûs informçti par to, ko gaidît. Laiks skrien âtrâ gaitâ, kur viss tiek steidzinâts, un ïoti drîz jûs varçsiet sagaidît daþus bûtiskus paziòojumus.

Cilvçcei ir bijis pietiekami daudz laika, lai sâktu pievçrst uzmanîbu daudzajiem dotajiem paziòojumiem, kas paredzçti, lai bruìçtu ceïu lielâkiem atklâjumiem. Tie kas ir lçnajâ joslâ bûs liecinieki daudzkam, kas bûs liels ðoks viòu domâðanas veidam, bet mums ir jâturpina kustçties uz priekðu. Nav daudz laika gaidît, kamçr lielâks procentuâlais îpatsvars no jums izpratîs par to, kas gatavojas notikt. Tas, protams dramatiski mainîsies, kad plaðas saziòas lîdzekïi tiks atbrîvoti no ierobeþojumiem, kuri iekïauti tiem no tumðajiem.

Patiesîba ir reta parâdîba pagâtnç, bet, tâ kâ kontrole ir noòemta tâ nâks atpakaï pilnâ spçkâ. Pat tie,kas domâ ka apzinâs par esoðo bûs pârsteigti pilnâ apmçrâ par meliem un dezinformâciju, kas tika vçrsti kâ patiesîba pagâtnç. Tas krietni pârsniedz to, ko jûsvarçtu iedomâties, un atklâs, cik lielâ mçrâ jûs esat zem kontroles.

Atgriezt jûsu brîvîbu ir pats svarîgâkais mûsu prâtos, un mçs noòemsim visus tos no vadîbas, kas ir izmantoti, lai saglabâtu jûs jûsu vietâ. Atbildîgâs personas kâdâ posmâ atbildçs par saviem noziegumiem pret cilvçci, tâpçc mçs lûdzam jûs pârâk daudz neuztraukties, kas notiks ar tiem. Tas ir vairâk svarîgi koncentrçties uz savâm vajadzîbâm attiecîbâ uz Augðâmcelðanâs sagatavoðanos. Dzîvojiet, lai jûsu augstâkais jçdziens ir spçjîgs sniegt beznosacîjumu mîlestîbu,rezervçt saprâtîgumu un tâ vietâ dâsni parâdît lîdzjûtîbu. Dariet ko variet un jûs apgûsiet veidus kâ bût Meistaram kas jûs patieðâm esat. Bez ikviena minçjumiem jums nav tagad ilgi vairs jâgaida lai piedzîvotu notikumus kas drîz materalizçsies. Mçs no Galaktiskâs Federâcijas pârraugam tos, un nodroðinâm, ka to îstenoðanâs notiks sekmîgi un efektîvi ikviena labâ. Atbrîvoðana no finansiâliem ierobeþojumiem un nelikumîgiem nodokïiem, atbrîvos jûs no pienâkuma ko tie novietot uz katras personas. Jâ, jums joprojâm ir jâmaksâ par citu dienestu, bet pie topoðâs pârpilnîbas tâ nebûs problçma. Îsâ laikâ jûs bûsiet lîdz tâdam lîmenim, kâdâ jums vajadzçja jau bût iepriekð, bet nevis ar apzinâtu iejaukðanos no Iluminâti un to sabiedrotajiem. No ðî brîþa Augðâmcelðanâs jûs virzîs vçl tâlâk, lîdz paða nauda vairs nebûs vajadzîga.

Ïaujiet aiziet jebkâdâm saiknçm j kas jums vel ir, lai ðajâ periodâ, jûs varçtu veikt piemaksas par jauno dzîves veidu, kas pâròem. Esiet gatavi un ziniet, ka tas nebûs pilnîbâ piedzîvojams, lîdz Jûs pacelsieties austâk, un tad cits posms sâksies, kad jûs bûsiet iecelti kâ Galactiskas Bûtnes. Jûsu evolûcija gatavojas veikt daþus lielus soïus uz priekðu, un atgriezt jûs tur nokurienes nâcât kâ pilnîbâ apzinâtass Bûtnes. Lîdz tad jums bûs jâapvienojas ar jûsu Augstâko Es un jâbût par Kristus apziòu. Paðlaik, tas droði vien ðíiet tâlu prom, bet esiet pârliecinâti, ka tas ir jûsu liktenis,jo jûs ceïojat cauri augstâkajâm pasaulçm. Pçc tam jums bûs iespçja ceïot jebkurâ Radîtâja karaïvalstî.

Tikmçr mçs esam aktîvâkie ðajâ laikâ, kâ jûs varçtu gaidît, un esam ieinteresçti atseviðíâs pozitîvâs iezîmçs, kuras varçtu sûtît jums attiecîbâ uz izòemðanu no tiem, kuri ir izveidojuðit Iluminâti eðalonu. Viòi ir jutuðies neaizskarami agrâk, bet tagad jûtas tik neaizsargâti, jo to piïu sienas ir iznîcinâtas, un viòiem nav kur paslçpties, par ko mçs nebûtu informçti. Mçs arî atòemsim îpaðumu gandrîz noteikti gûtu nelikumîgu ïaunprâtîgu vai atklâtas noziedzîgas darbîbas ietvaros. Tie bûs jâatdod tiem, kam likumîgi tie pieder , un ies tâlu, lai pârvarçtu daudzas vajadzîbas pret cilvçkiem.

Prezidents Obama ir joprojâm galvenâfigûra gaidâmajâm izmaiòâm, un viòs vadîs misiju celt mieru pasaulç. Tiem, kas spçlç par kariem nâksies atrast citu veidu, uzjautrinât sevi,un mçs liksim izmantot savu karaspçku uz labu,nevis tâ vietâ strâdâs cilvçki. Kâ jûs zinât, tur ir daudz ko darît, lai padarîtu labu Zemes kaitçjumiem, un nodroðinât, ka tim kam visvairâk vajadzîgs ,âtri bûs pienâcîgs dzîves lîmeòa nodroðinâjums. Tas ir mazâkais, ko cilvçki var sagaidît, un tas tiks pievienots, tik lîdz jaunâs tehnoloìijas tiks izmantotas, lai padarîtu dzîvi vieglâku. Karð ir ierakstîts vçstures grâmatâs, par to kas patiesi notika, un par to, kas bija aiz tâ patiesîbâ. Viss, kas jebkad noticis ierakstâs Atmiòu zâlç, un, ja nepiecieðams, tiek izmantots, lai ilustrçtu patiesîbu par jums.

Viena svarîga iezîme inkarnâcijai ir tâ, ka tad, kad jûs pârskatiet savu dzîvi, tâ tiek redzçta un pieredzçta tieði tâ, kâ tas notika. Nav vieta ðeit faktu sagrozîðanai vai patiesîbas noliegðanai, tas ir tur un visu var redzçt. Tie, kas uzskatîja, ka viòi "tika sveikâ" uz Zemes saòems triecienu zinât, ka tas nav gadîjums, tâpçc ne meli vai ar ko vainot citus netiks pieòemts. Ja tas tâ nebûtu tad daþas dvçseles izvairîtos uzòemties atbildîbu,par to ko viòas ir darîjuðas uz Zemes.Patiesîba ïauj rûpîgi apsvçrt savu darbîbu un vçl svarîgâk jûsu nodomus. Tâdâ veidâ noteiktâm nodarbîbâm nepiecieðams, lai novçrstu atkârtoðanos ,var tikt izvietoti tâ, ka vajadzçtu dot dvçselei iespçju pierâdît, ka viòa var dzîvot no augstâka lîmeòa sapratnes. Mîïie, neviens negrib redzçt jûs izgâþamies, un tas ir iemesls, kâpçc jums ir dotas visas iespçjas gût panâkumus, kurus Jûs agrâk izdarîjât.

Sajûtiet pârmaiòas, ko îsteno ar augstâkâm enerìijâm, kuras tiek ieskautas uz Zemes, un pievienot jûsu arî, izplatot savu Gaismu, cik vien iespçjams tâlu un plaði. Jo dienas skrien garâm, jûs kïûstat spçcîgâki un ir daudz spçcîgâkas pilnvaras radîðanai, izmantojiet tâs saprâtîgi par labu visiem.

Paldies SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Maris


Share |