Home > Svenska > Matthew Ward - March 29, 2010

Matthew Ward - March 29, 2010

Detta är Matthew, med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station. Från underhållning till ekonomi till jordskalv, mörkret i vissa individer har motiverat dem att skapa distraktioner, omvälvningar och destruktion runt om i världen. Illuminati medlemmarna på toppen brottas ihärdigt med det för evigt intensifierande ljuset genom att använda alla medel de kan finna för att hålla ihop återstoden av deras sammanfallande globala herravälde. Oberoende av var och hur de riktar sina olika ansträngningar, och även om en del kanske förefaller att fungera för dem blir alla eventuella framsteg kortvariga.

Låt oss prata om ett specifikt exempel i detta avseende. Jordbävningen i Chile, precis som den i Haiti, orsakades av mänsklig teknologi och återigen var plats och tid strategiskt betingade. Jordbävningen var ämnad att skapa enorma återbyggnadsarbeten för Chiles nya president, vilket skulle förhindra hans intentioner att hålla hans land finansiellt starkt utan utländsk kontroll av dess rikedomar och naturresurser. Destruktivt såsom detta skalv och dess efterskalv var så använde vår rymdfamilj sin teknologi för att förhindra mycket större förödelse och dödstal som Illuminati grupperna hade tänkt sig. De misslyckades också i sin målsättning – President Pineras intention att stabilisera och öka landets välstånd och minska de multinationella företagens kontroll blir bara försenat, inte urspårat.

I ett tidigare meddelande pratade vi om de själar som gjorde övergången under Haitis katastrofala jordbävning: De flesta avslutade fysiska liv via sitt val av själs kontrakt, och de vars liv förkortades innan fullbordan av kontraktet ges möjligheter i Nirvana att avsluta karmiska val i tredje densiteten och utvecklas till fjärde densitet; samtidigt sänder de ljus för att lindra lidandet av deras familjer och för att lyfta alla i sitt land. Detsamma är sant för de mycket färre människor som dog i Chile, och precis som vi och en myriad av andra varelser av ljuset gör för de traumatiserade överlevande från Haiti skickar vi alla botande kärleksenergier till dem som sörjer och har svårigheter i Chile.

Oberoende av om den ursprungliga jordbävningen är konstgjord eller på Moder Jords initiativ så är efterskalven en naturlig effekt och kan kollektivt frigöra lika mycket negativitet som skalven vilka satte dem i rörelse. Dessutom kan ett kraftigt skalv inom ett område på planeten starta mindre skalv och vulkanutbrott på andra platser – precis som en felande cell i er kropp kan påverka otaliga andra celler så är det med varje kubikcentimeter av Jordens planetkropp.

Jorden har bestämt att inga mer geofysiska händelser från henne själv var nödvändiga, och att den återstående negativiteten kunde frigöras och transmuteras via det intensiva ljuset som genereras på planeten och som konstant strålar in från fjärran, så ni vet då att alla händelser av denna sort kommer hädanefter att vara konstgjorda. Ni skall också veta att ett uppdrag för en del av den enorma flotta av rymdskepp som omger er planet är att kontinuerligt observera så att de kan uppmjuka eller utplåna uppbrott på Jordens skorpa var helst det uppstår. Och eftersom mer negativitet måste frigöras och själakontrakt är nära fullbordan för många personer så kommer framtida mörkt betingade omskakningar av jorden att hjälpa i detta avseende.

Låt oss prata om era underhållningskanaler, vilka inte är menade att vara den ÅTERskapande fritid som ni alla behöver, utan en distraktion som planterar frön av rädsla. Detta är målsättningen med filmer om onda utomjordingar som förefaller goda och nya filmer om gamla krig, krigsföring i rymden mot civilisationer som vill invadera och erövra, och det potentiella ödeläggandet av er värld under 2012: och sedan har vi översvämningen av elektroniska spel med samma inriktning. De mörka sinnena vill hålla er i fruktan inte bara av utomjordingar, utan också alla olika sätt för ”tänk om…?”; och om de inte kan producera ren rädsla, så kommer denna översvämning av denna typ av tittande att ställa in ert sinne till oundvikligheten av brutalitet, krig och erövrande från utomjordingar. Ett annat mål med denna typ av underhållning är för att distrahera er uppmärksamhet från viktiga frågor eller att tänka på vad som ligger bakom ”nyheterna” eller att tänka på hur ni kan förbättra era liv och er värld.

Likaså i detta kommer Illuminati gruppernas målsättning till korta. Det har funnits så många observationer av rymdskepp runt omkring er planet att det nu finns ett allmänt accepterande att inte bara så existerar andra civilisationer, utan deras närvara här ovan bevisar att de är mycket avancerade teknologiskt och intellektuellt. Och tvärtom mot bilden som målas upp i ”underhållningsfilmer”, så tror de flesta av er att om främlingarna i dessa farkoster hade kommit med skadliga avsikter skulle de ha tagit över för länge sedan.

Upplysta själar producerar filmer, böcker, musik och andra konstformer med spirituella koncept; en del kyrkor börjar att tolka religiösa doktriner på sätt som tillfredställer behoven av de som söker; seminarium och grupparbeten på en spirituell och metafysisk bas frodas och likaså meditationscirklar; individer, grupper och organisationer expanderar sina ansträngningar att lokalt hjälpa de behövande samt i fjärran länder. I korthet, själar runt världen inte bara vaknar upp i medvetande och spirituellt, de agerar också! Från vår utsiktspunkt så ser ljuset ut, som skjuter ut från dessa många miljoner av människor och deras godhjärtade åtaganden, som eviga fyrverkerier i skyn hos er!

Ja, krig, förtryckande regeringar, korrumperade företag och finansiell girighet, sjukdom, giftiga föroreningar och fattigdom finns fortfarande i er 3D värld; men mitt under dessa förhållanden upptäcker själar gemensamma problem, gemensamma intressen, gemensamma mål; och samarbete tar över istället för tvister, apati och egoistiska intressen i grannskapet och kommuner runt om i världen. Denna oförhindrade kraft för det goda och förändringar expanderar i alla riktningar, och ofta är det kvinnor som visar vägen. Den feminina, eller gudinna energin, som flödar in för att balansera den maskulina energin som har dominerat Jordens invånare under tusentals år ger kvinnor överallt en inre styrka, kurage, självförtroende och beslutsamhet att höja sig utöver deras tidigare tillstånd av underlägsenhet eller som en ägodel, ett tillstånd pådyvlat dem av de kulturer och land där män anses som överlägsna. Vi menar inte att ni skall bli ett samhälle dominerat av kvinnor – det blir ni inte – eller att gudinna energin inte också påverkar män – det gör den i högsta grad; annars skulle denna inkommande energi bara skapa konflikt mellan könen istället för att åstadkomma en balans mellan de två energierna inom var och en. Det är dock förändringen av kvinnors självuppfattning – från accepterandet av kuvandet till erkännandet av sitt eget värde och en växande uppfattning att deras kombinerade kraft är en makt för kärlek, fred och harmoni – vilken inträder i det kollektiva medvetandet och för er värld allt närmre den Gyllene Åldern.

Vi skyndar oss att tillägga att detta inte betyder att kvinnor inte kan ha krigarens hänsynslöshet, vilken kan vara en aspekt av den manliga energin, eller att duka under till djupet av de mörkas motiv och handlingar! En del kvinnor arbetar för att uppnå Illuminati gruppens målsättningar med samma häftiga engagemang som männen i deras led; och andra kvinnor, i motsatts till deras val av själskontrakt, skadar andra i familjer, grannområden och samhällen. Detta är återigen tredje densitet i handling, och dess tid i er värld krymper snabbt. Män likväl som kvinnor som är fångade av mörkret lämnar nu planeten och kommer att fortsätta att göra så, var och en när som hans eller hennes vibrationsnivå överstigs då Jorden fortsätter upp i allt högre successiva vibrationsnivåer.

Vi vill också nämna ekonomin som ett exempel på de mörkas ansträngningar, och det var menat att vara distraherande, uppbrytande och destruktivt. Distraktionen är mediats falska beskrivning av den globala ekonomiska krisen som en konjunkturnedgång som nu är på tillbaka gång efter att ha nått botten så att massorna passivt kommer att acceptera en återgång till den gamla vanliga visan, samma gamla vanliga banksystem och affärsmodell. Uppbrotten i folks liv är klart i antalet arbetslösa, hemlösa och statistik när det gäller mat utdelning; den ekonomiska destruktionen var ämnad att påverka alla negativt förutom Illuminati grupperna dem själva. Det hade inte förutsätt i deras rävspel för att anskaffa sig än större förmögenheter att planen kunde gå i baklås och öppna dörren mot ett annorlunda ekonomiskt system som de inte kunde kontrollera. Det hade inte tänkt på kreativiteten och styrkan hos folk för att klara av svårigheterna eller den starka viljan att dela med sig och hjälpa andra eller den samarbetande produktiviteten, allt av detta frodas nu runt om i världen på gräsrotsnivå. De hade inte tänkt sig att ärliga människor med en sund ekonomisk expertis skulle skapa ett system för finans och kommers baserad på spirituell integritet och rättvisa för alla människor på Jorden. Och det är förändringar av denna breda dimension som nu händer ”under radarn av nyheterna”, så att säga.

Många av er ifrågasätter fortfarande President Obamas motiv och ledarförmåga, vi vill därför återigen kortfattat prata om denna högt utvecklade själ, som ni alla var överens om innan ni föddes skulle väljas till denna position och leda er värld in i en era av fred. Vi sa till er innan preliminär valen att han skulle bli president, och allt vi har sagt om honom och hans del i planen för den Gyllene Åldern i efterkommande meddelanden är också korrekt då liksom nu. (För de läsare som är intresserade kan de motsvarande delarna av dessa meddelanden lätt lokaliseras genom att söka på ”Obama” på sökfunktionen på Matthews meddelanden på sajten – www.matthewbooks.com.)

Medan oppositionen mot Obamas inriktning från republikaner i Kongressen i stort och från en del medlemmar av hans eget parti är allmänt känt så är makten bakom oppositionen – tryck från Illuminati gruppernas globala nätverk – inte känt. Förutom läsare av våra meddelanden och de från andra källor inom ljuset så är det inte bekant att de högröstade och hätska motsättningarna inom den amerikanska regeringen inte är som det förefaller att vara, ett envist partimotstånd eller icke flexibla ideologiska skillnader – det är istället påverkan av ljuset och av mörkret som spelar ut sig på scenen av den Amerikanska regeringen. Ja, de mörka kan åberopa en viss framgång här och på andra scener i andra länder likaså. Deras myriader av olika former av distraktioner, uppbrott och destruktion har försenat, urholkat eller helt förhindrat ansträngningar för positiva förändringar; förhalat officiellt erkännande från internationella ledare av existensen av andra civilisationer; och förhindrat framförandet av andra universella och jordnära sanningar.

Så det är förståligt om ni har blivit otåliga eller modfällda angående nyhetsrapporter om framsteg eller brist på det samma. Ni skall dock komma ihåg att dessa rapporter är medvetet ofullständiga eller felaktiga gjorda av sinnen i tredje densitet och skickade via tredje densitets nyhetsmedia. Vad som sinnen med högre densiteter åstadkommer på kanten av scener runt världen skulle högst förvåna er om ni bara kunde se ljuset som strålar från de olika källorna och de väsentliga gynnsamma förändringarna som tar form! Dessa förändringar leder ljusreceptiva själar ut ur illusioner och lögner av tredje densitet och in i den universella verkligheten av kontinuum, där härligheten av den Gyllene Åldern väntar!

Vi vet att ni skulle vilja ha fasta tidsramar för specifika händelser, och vi önskar vi kunde ge detta, men att försöka skulle vara dåraktigt. Ingenting i Jordens energifält av potential är klart markerat – strömmar som förefaller att gå rakt fram börjar helt plötsligt att sicksacka och övertas av andra aktiviteters strömmar. Om ni kommer ihåg, vid en viss tid för några månader sedan förfall det som att tiden för TV uttalandena om utomjordingarnas närvaro var mycket nära. Men en hop av mörkrets aktiviteter har sedan dess förhindrat att slutställandet av delar av de avgörande aspekterna av det programmet. Och för ett flertal månader sedan föreföll det som att den händelsen skulle följa avslöjandet av vissa sanningar som länge har gömts; det beslutades senare att eftersom Illuminati grupperna höll locket på angående dessa sanningar så skulle TV programmet komma först. Vi kan säga med säkerhet att presentationen av våra systrar och bröder i rymden är på väg, men tidpunkten är obestämd.

Även om den stora händelsen inte än ligger vid dörren så frambringar det större ljuset ett annorlunda avslöjande av stor signifikans: den utnyttjande aspekten av dualitet på toppen av den katolska kyrkan, Vatikanen. Vi dömer inte påven eller prästerna som har brutit lagen, utan snarare visare det att högsta vördnad för en man och lydighet till en mänskligt sammansatt religion är felplacerat. Varje själ är en del av Gud och ingen själ är större eller mindre än en annan i Guds ögon! För dagen förefaller det som att tidpunkten för avslöjandena om forntida arkiv och den samma meningen med religioner ligger en bra bit in i framtiden, men med alla andra källor av energi i tumult så kunde den tidsramen förändras i ett ögonblick.

Därför ivrar vi på att ni håller hårt fast vid ljuset och förblir tålmodiga när det gäller när och hur händelserna utvecklar sig. Med den enorma mängden av sanningar som skall avslöjas så är det av högsta vikt att uppnå en balans mellan hur snabbt överraskande information kan ges ut och hur mycket som psykena kan hälsosamt assimilera. Så, var vänliga att avfärda all oro angående existerande eller framtida lagar, motioner, doktriner, vanor, rekommendationer, avtal eller procedurer som är baserade i orättvisa eller åsamkar skada till sinne, kropp eller själ. Som allt annat i er värld som härstammar från mörkret så kommer dessa att stegvis ta slut längs Jordens väg mot fjärde densitet, där mörker inte längre kan existera. Och inga mörka dåd kan försena eller spår ur hennes steg mot upplyftning – hon följer just nu tidtabellen för att totalt lämna tredje densitet bakom sig.

Vad som står på spel är ödet av hennes spirituellt och medvetandevis sovande befolkning: Kommer de att följa sin intuition, meddelandena från sina själar, för att vakna i tid för att fysiskt följa med Jorden? Många av er har vänner och familj som sitter fast i tredje densitet tänkande och trossystem. För all del erbjud att dela med er av era uppfattningar till dem som är intresserade, men var så snälla att inte pådyvla det på andra – precis som ni inte skulle känna det bra att bli påtvingad åsikter som står i konflikt med ert naturliga vetande så skulle det kännas fel för dem som är övertygade om sin tro som skiljer sig från er.

Bli inte ledsna om en person som ni håller kär i ert hjärta väljer att inte vakna upp i detta liv. Respektera deras godhet och ärlighet med kunskap om att det varken är ert ansvar eller rättighet att försöka att förändra deras val att fortsätta att sova vidare. Efter ett liv som ande kommer de reinkarnera i en värld av tredje densitet med en ny möjlighet att ”se ljuset” och att spirituellt utvecklas; och som de oberoende men ända sammanbundna själar som ni alla är så kommer ni återförenas med era älskade medan ni sover då era och deras vibrationer tillåter.

När och hur kommer folk som har begått mörka handlingar att dö? Skulle det inte vara behjälpligt att veta vilka de är så att vi kan se skillnad på dem från folk av ljuset som dör därför att de har fullföljt sina själakontrakt? Det finns inget sätt genom vilket ni kan separera en person av mörka handlingar och de av ljuset som har avslutat sina kontrakt, och det finns ingen anledning att göra så. Eftersom det finns olika ljusnivåer hos individer, kan det inte bli någon massflykt av dem som är mörkt inriktade vid en specifik punkt i Jordens upplyftning. Varje sådan person kommer att göra övergången från detta liv när Jorden når ett energi plan som överstiger den personens frekvens och fysisk död kommer från alla de orsaker som nu finns.

Vart tar alla själar med olika densiteter vägen som nu bor på jorden om de inte följer med Jorden, och kommer de att komma ihåg varför eller kommer slöjan av förglömdhet att falla? De själar vilkas registrering av livs energi var av den lägsta densiteten – vilket en del skulle kalla rent onda – kommer att automatiskt att dras till den ända delen av Nirvana som är separerad från de flexibla lagren, den lilla globen nära er måne där densiteten är så hög att den håller fast dessa själar. De är medvetna om var de är och vad de gjorde som ledde dem till denna plats av hög densitet för Jordens andliga värld då det är där som de går igenom hela deras förgångna liv ögonblick för ögonblick och känner varje känsla de hade och dessutom varje känsla av de personer som de berörde på något sätt. Denna överblicksprocess är konceptet av helvetet som en del religioner pratar om. Ljus fortsätter att sändas till dessa själar, och om de väljer att acceptera ljuset, kommer de att förkroppsligas på en plats av första densitet i en primitiv form som har varken minne eller intelligens, utan bara en instinktiv existens. Detta tillåter dessa själar att starta på nytt, obehindrade av minnen om de mörka uppförandet som ledde dem till den mest kompakta platsen i er del av detta universum.

Personer vilkas livs energier hade en mycket låg densitet – de som ignorerade sina själakontrakt och vilkas utstuderade hänsynslösa handlingar förhindrade andra från att fullfölja deras egna kontrakt, men som inte var lika diaboliska eller tyranner av samma klass som de som förvisades till den lilla globen – är automatiskt dragna till en värld av första densitet och börjar från början igen. När de accepterar ljuset som kontinuerligt strålar mot deras plats kan de inkarnera in i en värld av andra densiteten, där de inte har några minnen av tidigare liv, men har ett medvetande, en förmåga att föra ett resonemang, och val av fri vilja. Med denna större grad av naturliga förmågor så framstår alternativen att handla inom ljuset eller mörkret, de kan på så sätt ha många liv i andra densiteten, falla tillbaka till första, eller göra framsteg och nå en värld av tredje densitet.

När det gäller ”slöjan av förglömdhet” som faller på innevånare av en värld i tredje densitet - hur många av er kommer ihåg varför och var ni är!?

Själar som nu är på Jorden vilka är vid fjärde eller högre densitet av spirituell utveckling och som inte fortsätter sin fysiska resa med Jorden kan välja att tillbringa ett liv i Nirvana, återvända till sitt hemland, gå vidare till en annan civilisation som är förenlig med deras utvecklingsnivå, eller att återvända till Jorden och njuta av livet inom hennes Gyllen Ålder. I alla dessa plan av spirituellt medvetande finns det en hel del av hågkomst i jämförelse med vad som finns i alla världar av tredje densitet.

Det eviga livet av en själ inkluderar dock återkomsten till Början hos Skaparen, så det finns mängder av lager av förglömdhet att avtäcka i det äventyr utan motstycke som kallas Livet. Ljus, det rena väsendet av Skaparkällan och den mäktigaste energin i kosmos är tillgängligt till varje själ i varje ögonblick, och genom att acceptera ljuset fortsätter varje själ att utvecklas genom ett medvetet ihågkommande av vad som är känt på en själsnivå.

Den Gyllene Åldern väntar på alla Jordens innevånare som har anammat ljuset och vilkas livs kontrakt inkluderar ett flertal mer år på denna planet. Var goda och kom ihåg detta: Ljus varelser från hela universum är med er som älskvärda andar, och hejar på er på er väg mot denna underbara värld.

                             _________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.