Home > > Matthew Ward - 22. srpen 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 22. srpen 2004


3. ... Podle informací ze světla ne každá duše na planetě přijala světlo a bude doprovázet Zemi na její cestě vzestupu. Mezi temně nakloněnými reptily, reptoidními lidskými bytostmi a lidmi stále existují tvrdí zpátečníci a ti nepatří k mnoha duším, které se vzdaly svých temných tendencí a přijaly nedávnou speciální světelnou nabídku. To nesnižuje naši radost z těch, kdo to udělali. Odlišná DNA v lidském a reptilském a reptoidním lidském těle je pouze definujícím fyzickým prvkem, předmětem sporu jsou ale duše.

4. ... Kdyby každá duše přijala světelnou nabídku, byl by vidět nezaměnitelný důkaz. Ve všech válčících oblastech byste viděli příměří, s bojovníky šťastně skládajícími zbraně a připravujícími se na návrat k rodinám. Odhalila by se úplná pravda o dlouhodobém mocnými elitami a vládami, které je ovládají, obnovu a humanitární pomoci v ohromných částkách miliónům lidí v zoufalé situaci. V tomto okamžiku nejste.

7. ... Rok 2012 má vesmírný historický význam. Zahrnuje nebeské orbitální cykly a jejich vlivy na vaši planetu a život vytvořené vysoce vyvinutými bytostmi, které plánovaly vyšší vesmír, lidmi s atributy spirituality a inteligence, která dalece překračuje současnou populaci Země. Příležitosti k návratu k vyšším hustotám byly nabídnuty v předchozích cyklech a zmeškány, a tentokrát, když je opět energetické sladění optimální, asistují pokročilé civilizace rozhodnutí Země, aby se dostala na svou dřívější vibrační úroveň. To, co se děje na Zemi, ovlivňuje vesmír, a proto je pro pokročilé civilizace nanejvýš důležité, aby temné věky na vaší domovské planetě byly smířeny ve světle a vy jste vědomě zaujali své oprávněné místo mezi svou vesmírnou rodinou.

8. ... Datum není problém - jsou to přicházející vibrace, které zvyšují tempo vzestupu Země do čtvrté hustoty. Kdyby se dnes Země stále potýkala s životem, jaký byl před 50 lety, „čas“ průchodu dalších osmi let by se v těchto nižších frekvencích jevil jako věčnost.

10. ... Politické ideologie ve čtyřicátých letech přivedly Zemi k jejímu stavu blízké smrti. Negativita nahromaděná v průběhu tisíciletí krutých a nespravedlivých vůdců, ovlivněných temnotou, aby vytvořili zmatek, zármutek a devastaci, se uvolňuje planetární očistou. Pokud byste nechápali co děje v božském kontextu, nerozšířil by se tolik strach, nenávist, zoufalství a beznaděj. Právě ty emoce, které nesou zvýšenou negativitu, se snažíme rozptýlit světlem spolu s našimi poselstvími, abychom vás osvítili v tom, co se děje a proč.

13. ... Kdybyste mohli v pohybu vidět tempo minulých století s dominancí temnoty a jen občasnými záblesky světla, vedle rychlosti posledních několika desetiletí rostoucího světla, obdivovali byste rychlost změn. Ve čtyřicátých letech se vaše planeta blížila k zničení - Země byla tak slabá, že potřebovala masivní pomoc technologie vyspělých civilizací, aby zůstala na oběžné dráze. Zbožně si přejeme, aby všichni věděli, jak je teď Země zdravější - raději pociťujte vděčnost zda její obnovenou sílu, než abyste se cítili odrazeni, že světlo úplně nepřekonalo tmu.

15. ... Všechno je energie, která vibruje na jedné nebo druhé frekvenci, a když byla Země v prvotním zdraví, v dobách, na které si nepamatujete, všechny její formy života harmonicky vibrovaly. Když byla téměř před desítkami let blízko smrti, neexistovala žádná harmonie, žádná rovnováha přírody - sotva dostatek světla na udržení jakéhokoli druhu života, včetně jejího. Nyní na její cestě k úplnému omlazení se stabilizují jiné formy života, aby znovu dosáhly rovnováhy. Dévické království, které je málo známo, bude mít zásadní a uznávanou úlohu v obnově, včetně měnícího se počasí, takže bude mnohem větší rovnováha teplot než v současnosti. Druhé vydání zahrady Eden bude hojné v kráse a zdrojích. S různými alokacemi energie z toho, co je vám známo, vytváří vzájemnost potřebnou pro rovnováhu.

17. ... Zaměřte se na pozitivní, na to, co chcete, aby váš svět byl!

18. ... Svět míru, lásky a harmonie vyžaduje více změn než jen absenci války a jiných hrozných okolností, které způsobují strach, smutek a utrpení. Ano, mnoho lidí zemře dříve, než přijde Zlatý věk. Jakkoli se vám tyto smrti mohou zdát smutné, co tyto duše zažili nad rámec svých dohod před narozením, jim dává náskok v růstu duše a životně důležitý význam pro jakékoli inkarnace bez ohledu na to, jestli jsou jen pomíjivým okamžikem jejich věčného života. Budou při svém návratu do Nirvány potěšení, protože ví, že pokud si zvolí jiný život na Zemi, bude to v nádheře a slávě oživeného světa a trvalé lásky mezi jeho obyvateli.

19. ... Duchovní poslání kytovců je ztělesňovat obrovské množství a obývat moře, aby absorbovalo a zakotvilo světlo, které je vyzařováno na planetu ze vzdálených civilizací. Tento cíl bude brzy naplněn a tyto duše, které jsou na vaší planetě druhově duchovně a intelektuálně nejrozvinutější, budou stoupat na své původní světelné stanice. Ti, kteří odcházejí fyzicky, pokračují v zahrnování vaší planety svou energií lásky.

20. ... Jak Země pokračuje ve svém vzestupu do vyšších vibrací, stravovací návyky se mění. Lidé se učí respektovat a ctít život zvířat, takže snížení zdrojů potravin z moří nebude problémem. Stáda hospodářských zvířat se sníží v důsledku zastavení chovu a přirozeného přechodu na rostlinnou stravu. Ty, které jsou geneticky upravené, ztratí své zdravotní riziko.

21. ... Rozdělování potravin a dalších základních životních potřeb, které jsou k dispozici v bohatších zemích, bude sdíleno na spravedlivém základě s chudšími zeměmi, dokud nebude dosaženo celosvětové výrobní vyrovnanosti. Masožravá zvířata se vrátí k rostlinné výživě, znovu se promění v mírné společníky a reprodukce zvířat bude přirozeně zpomalena, aby planetu nepřeplnila. Rovnováha přírody již nebude vyžadovat nemoci, takže nebudou přítomny žádné přenášející faktory.

23. ... Změny v zaměstnanosti budou značné, ale vaše větší duchovní jasnost a větší využití kapacity mozku ve vyšších frekvencích umožní radostný přechod do oblastí podporujících spolupráci a harmonii.

24. ... Klony nemají duši a nemohou přijímat světlo, ale intelektuálně mohou reagovat na vliv těch, kteří mohou. Proto vysoké bytosti směřují hojnost světla k lidem, kteří mohou vyvíjet největší tlak na prezidentská rozhodnutí. Vaše modlitby směřující ke klonovanému prezidentovi jsou stejně účinné, protože energetické proudy, které vysíláte, nesou tento záměr. Ano, George W. Bush je naživu a je mimo dohled veřejnosti, ale ne mimo dosah, aby na něj dopadly účinky světla, pokud si to přeje přijmout.

25. ... Tělo má svou vlastní životní sílu, takže bezduché klony jsou stejně fyzicky živé jako každá inkarnace duše. Klonům chybí vlastnosti duše - emoce, zejména schopnost dávat a přijímat lásku, vědomí správného a špatného, morální integrita a intuice. Klony bez duší fungují v míře intelektu a osobnosti, které byly staženy z osoby nebo předchůdce klonu a chovají se v souladu s tím, co pozorují v okolí. Proto, v závislosti na tom, co bylo zděděno po klonované osobě a prostředí, ve kterém žije, se bezduchý klon může chovat příjemným a užitečným způsobem. Klony mohou být, ale ne nutně, produkovány nějakou civilizací s technologickými znalostmi.

26. ... Duše se může rozhodnout vstoupit do klonu. Nicméně, protože jediné dospělé lidské klony na Zemi v tomto bodě jsou lidé s maximální mocí, kteří chtějí pojistit, aby v případě jejich smrti pokračovala kontrola nevědomé veřejnosti, jen nemnoho duší se rozhodne obývat tato klonovaná těla. Ti, kdo se rozhodnou tak učinit, pocházejí z nejvyššího světla a vstupují za účelem otáčení temně nakloněného člověka do světla. Někdy je to úspěšné a jindy to není. Když tomu tak není, je to proto, že temnota je v osobním charakteru tak vštípená, že i se silnou vůlí osvícené duše je v této hustotě chycená.

27. ... „Lidské klonování“ je kapitola v druhé knize Matouše, Zjevení pro novou éru.

28. ... Joseph Kennedy je velká světelná bytost. Jeho cílem při vstupu do prezidentského závodu je nabídnout vaší zemi stejné druhy ideálů a cílů, jaké měl Dennis Kucinich. Kennedy byl inspirován, aby nabídl stejné reformy. Obě tyto vysoce vyvinuté duše budou mít vliv v přechodném procesu na vládu s moudrým a spravedlivým vedením.

29. ... Kennedy nemůže ovlivnit výsledky voleb, ale kvůli tomu, co jsem právě zmínil, může ovlivnit obyvatelstvo Spojených států a díky globálnímu vlivu této země přesahuje do světa.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |