Home > Dansk > Matthew Ward - January 11, 2010

Matthew Ward - January 11, 2010

Global opvarmning; Jordens genoprettelse; klima-konferencen i København; årsag og virkning i tredje tæthedsgrad; økonomien; lysspiralen over Norge; status om TVannonceringen i forbindelse med tilstedeværelsen af udenjordiske; årsager til at sjæle vil forlade planeten; vold; underholdningsverdenen fra 2012 og frem; forbindelsen mellem hjernen og sjælen

1. Med kærlig hilsen til jer alle, dette er Matthew, der taler på vegne af alle sjæle på denne station. Alt som i træder ind i det andet årti af dette århundrede, er den globale økonomi stadig det tema, der optager jeres tanker mest, men lige efter kommer det, der oftest omtales som ”den globale opvarmning”. Dette kontroversielle emne er ikke blot en integreret del af den strandede økonomiske situation, det er ligeledes et glimrende eksempel på, hvordan dualiteten stadig påvirker jeres verden – de selvtjenendes interesser i modsætning til befolkningsmassernes og Jordens egne interesser.

2. De forskere, der hævder, at klimaændringerne er en naturlig cyklisk hændelse og ikke er skabt af menneskehedens egne handlinger, ignorerer det faktum, at verden aldrig tidligere har været plaget af den menneskeskabte giftige forurening, der eksisterer i dag. Store klima-ændringer er rigtignok sket før, når Jorden har været nødt til at skille sig af med negativiteten, som var blevet skabt af hendes menneskelige beboeres adfærd, men ingen af jeres videnskabsmænd på hverken den ene eller den anden side af klimadebatten kender noget til denne årsag og virkning. Dem, der udtrykker bekymring om smeltende gletschere og rekordhøje temperaturer, gør det ud fra en reel bekymring for de kommende generationer, mens dem, der udtrykker ringeagt omkring behovet for at begrænse forureningen, velvilligt støtter de selvtjenende, som profiterer klækkeligt på de mange processer, der forårsager forurenende stoffer. Når I til disse kilder tilføjer den bevidst skabte giftige regn forårsaget af toksiner fra chemtrails [dansk: kemikaliespor fra fly], det giftige affald på lossepladser samt radioaktivt materiale, der er usikkert opbevaret, da står det overvældende klart, at intet i jeres verden har kunnet undslippe menneskehedens uagtsomhed, som det mindste, og kriminelle forurening i værste fald.

3. Dem af jer, som er bekendte med disse beskeder, ved, at Jordens tilbagevenden til sit oprindelige Eden selv omfatter, at de ekstreme temperaturer, der findes ved polerne og i de tropiske områder, må vige for, hvad der i sidste ende vil blive et verdensomspændende moderat klima. Denne virkelighed er også ukendt for jeres videnskabsfolk, og ligeledes for det meste af resten af befolkningen, men selv hvis hver eneste person på kloden vidste, hvad der foregår, ville det ikke ophæve det kollektive ansvar for at stoppe vandaliseringen af Jorden og reparere de omfattende skader, der er blevet gjort mod hende. Andre civilisationer er ivrige efter at hjælpe i denne gigantiske opgave, men det er jeres planet og jeres hjem, så I skal gå forrest.

4. Og det gør I! Selvom det kun er lidt af betydning, der er kommet ud af den seneste klimakonference i København, inspirerer lyset fra utallige sjæle de deltagende til at indlede bevarelsesog restaurerings-bestræbelser på mange områder. Disse strækker sig fra enkeltpersoner, der fjerner invaderende planter, som tankeløst er blevet indført på bekostning af den naturligt forekommende flora og fauna; til love, der kræver at mineselskaber, der graver kul op fra åbne minebrud, skal genoplive den jord, de har voldtaget; til mineselskaber, som graver efter malm og erts, skal afgifte det vand, som de anvender til udvindingen; og til firmaer indenfor skovhugst skal beskytte dyrs levesteder. Mange enkeltpersoner bliver inspireret til at redde og rehabilitere sårede og forældreløse vilde dyr, skabe naturlige, vilde omgivelser for dyr i zoologiske haver, tilføje dyr på den truede liste over dyrearter, undervise krybskytter i at dyre-bevarelse kan være en anden måde at tjene penge på, og til at kastrere kæledyr.

5. Det stadig mere intensiverede lys afdækker også de selv-tjenendes interesser, der i lang tid har undertrykt jeres udvikling indenfor frie energikilder og andre teknologier. Snart vil disse "blive bragt frem i lyset", og sammen med jeres stjerne-families avancerede teknologier, vil de blive brugt til rensning af jeres jord, vand og luft, og forvandle metoderne for transport, lægehjælp, fødeproduktion, byggeri, fremstilling og kommunikation. Kort sagt, livet, som I kender det, vil ændre sig radikalt og vidunderligt, når Jorden er helt ude af tredje tæthed.

6. Det er den gennemtrængende dualitet i tredje tætheds menneskehed, som har forhindret indførelsen af en hvilken som helst innovation, som vil kunne gavne alt liv i jeres verden. Nu, hvor Jorden har nået de højere vibrationer, hvor de korrupte systemer af dem, der længe har haft kontrollen, er i en uoprettelig nedbrudsperiode, er "folkets magt" ved at blomstre op over hele planeten. Sammen med de forskellige miljømæssige skridt i retning af at genskabe jordens sundhed og skønhed, begynder nye metoder for virksomhedernes fremfærd at trives; genbrug [engelsk: recycling] og "vær grøn" er ved at blive almindelige; private og lokalsamfundets haver og parker blomstrer; deling af værktøj og udstyr er ved at erstatte, at hver enkelt skal have det hele selv; at udveksle varer og tjenesteydelser tilfredsstiller mange; og bevægelser for at erstatte ineffektive eller korrupte embedsmænd er voksende. Det er en glæde for os at se folk fra alle "hjørner" af verden opdage deres styrke til at VÆRE den forandring, de ønsker at se i verden!

7. Lad os tale lidt mere om dualitet, bestræbelserne på at forstå denne, og hvorfor den har været en del af Jordens menneskehed i så lang tid. Som århundrederne gik, og den ene generation efter den anden forsøgte at definere "den menneskelige natur”, er dualitet indenfor religionerne blevet fortolket som gudfrygtige mennesker i modsætning til syndere; indenfor kunst og litteratur som dæmoniske i modsætning til engleagtige; indenfor filosofi som karakterstyrke kontra svaghed; og indenfor samfundsvidenskab opførsel forårsaget af miljømæssige påvirkninger. De ældre udtryk fremstiller personer som enten "gudelige" eller "onde", og i de nyere bliver der fremsat, at kapaciteten for både godt og ondt ligger i alle mennesker. Der er rigtignok potentiale for begge former for adfærd, men ingen ende af dette "god/ond" dualitets-spektrum er forudbestemt.

8. Mørket trives i tredje tæthed, hvor energi-serpentiner er fyldt med vold, vrede, grådighed, begær, jalousi, uærlighed, uretfærdigheder og ønsket om magt og kontrol. Forud for fødslen vælger sjæle at overvinde et hvilket som helst negativt træk, de måtte have udviklet i andre livstider, men det er glemt, når de er tilbage i deres tætte kroppe, og de igen udvikler opførsel i henhold til deres frie viljes valg inden for de miljømæssige påvirkninger, som sjælen ligeledes valgte og siden hen glemte igen. For at opnå den afbalancerede oplevelse nødvendige for åndelig vækst, kan en sjæl bruge flere hundrede eller endnu flere livstider for at udvikle sig ud af dualitetens negative potentiale og i retning af den positive ende af spektret, hvor energien af kærlighed, fred, generøsitet, harmoni, ære og venlighed er fremherskende.

9. I denne enestående tid i universet, hvor alle erfaringsdannelser bliver accelereret, har sjæle fået en enestående mulighed for at udvikle sig ud af tredje tætheds lave vibrationer og fysisk ledsage Jorden ind i de højere energiplaner. Desværre er det ikke alle, der benytter sig af denne mulighed, og det er grunden til at dualiteten stadig er så fremherskende. Dette vil ikke hindre Jordens opstigning en døjt, fordi denne er sikret, men det er ved at bringe disse sjæle i fare for ikke at kunne nå den "gode" destination, de sjæle, der stadig vælger at fortsætte med deres negative adfærd i stedet for at absorbere det lys, der ville sætte dem i stand til for evigt at forlade tredje tætheds begrænsninger for vækst i åndelig bevidsthed og intelligens.

10. Individer indenfor Illuminatis rækker handler ud fra dybt indlejrede tredje tætheds vibrationer, for eksempel i forbindelse med den globale økonomi. De manipulerer stadig bankvæsenet og handel gennem korrupte procedurer og bestemmelser på en helt ufattelig skala. De har manøvreret deres banker ind i mastodonter, der holder på deres midler, i stedet for at sprede dem for at stimulere virksomheders vækst. Hvad der er beregnet til at fremstå som et tilbagevendende aktiemarked er i virkeligheden simpelthen computere, der flytter Illuminatis store formuer frem og tilbage over hele verden, og deres multinationale selskaber har samtidig opslugt eller ødelagt konkurrerende virksomheder. Deres "under jorden" industrier indenfor sexslaveri og illegale stoffer føjer ligeledes milliarder til deres pengekister.

11. Men nu optrevles strukturen af dette ondsindede globale netværk foran jeres øjne! Via mainstream medierne, taler "whistleblowers" [dansk: ”En, der afslører ulovligheder inden for en organisation til offentligheden eller til personer, der befinder sig i stillinger med autoritet”] om ulovlig bank- og virksomhedsdrift, og respekterede forskere indenfor mange områder er blevet interviewet om deres kendskab til de omsiggribende forseelser. Så energien er ved at samle sig, som til sidst vil rense jeres verden fra alle Illuminati-baserede aktiviteter, og enkeltpersoner, der forsøger at sammensamle og genopbygge deres ruinerede systemer, vil snart blive nødt til at indrømme deres miserable nederlag.

12. Vær venlig ikke at forvente, at I allerede i morgen hører, at Federal Reserve Systemet, [dansk: USA’s modstykke til Danmarks Nationalbank og SKAT] som et eksempel på de omfattende reformer rundt om i verden, vil blive afskaffet, men den amerikanske centralbanks ende vil komme, sammen med alle de andre samvittighedsløse mørke aktiviteter, som har forårsaget fattigdom, krige, sygdomme, uretfærdigheder, brutalitet og undertrykkelse. Disse betingelser og sindene bagved, der skabte dem, kan ikke og vil ikke eksistere i de energi-planer, som Jorden hastigt nærmer sig. Det er altafgørende at holde i jeres tanker, at jeres lineære tid accelererer ind i det tidløse kontinuum, hvor Jordens Gyldne Tidsalder allerede er kommet!

13. Nogle af jer sætter spørgsmålstegn ved de modstridende oplysninger om oprindelsen af lysfænomenet i luften over Norge for nogle uger siden: Var det skabt af en anden civilisation, som vi og andre udenjordiske kilder har fortalt jer, eller kom det fra den nærliggende HAARPinstallation, hvorfra en spændingsbølge blev opdaget? [engelsk: ”power surge” = Et overudbud af spænding fra et elselskab. Overspænding er en almindelig årsag til skader på computere og elektronisk udstyr] Vi vil sige, at dette er et spørgsmål om forskellige konklusioner på grund af observationer fra meget forskellige synsvinkler. Ved at huske, at alt er energi, og at alt derfor er forbundet med hinanden, gør det nemmere at forstå, at da den enorme kraft genereret af jeres rumfamilies teknologi forårsagede en forholdsvis mild reaktion i jeres menneskeskabte teknologi, da henførte nogle dette storslåede himmelskue til den sidstnævnte teknologi. Hvor logisk end denne fortolkning kan synes, så rammer den ved siden af i forhold til den dybe symbolik, der ligger i spiralens design, samt dens timing og placering.

14. Vi ved, at jer, der er bevidste om den forestående officielle anerkendelse af andre civilisationers eksistens, er ivrige efter at høre de seneste nyheder om dets fremskridt, og vi har bedt Hatonn om at tale om dette.

15. HATONN: Tak, Matthew. Jeg ville glæde mig over at kunne rapportere, at der er sket en masse fremskridt siden sidst, men det kan jeg ikke. Vi vidste godt, at der ville komme en afmatning i dynamikken i Jordens juleferie-periode, og vi imødeså også den stærke mulighed for en afledningsmanøvre, der blev smidt i hjulene. Vi blev ikke overrasket i denne henseende, men afledningsmanøvren har forårsaget mere ballade og forsinkelse, end vi havde forventet.

16. Disse juledages terrorforsøg på et amerikansk passagerfly var en af den slags mørke, skjulte operationer, som CIA udfører, og som vi ikke kan forhindre [Læs evt. her - > http://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/article1275429.ece]. Det var den perfekte finte for at få hele jeres verden op på barrikaderne igen i forhold til "den globale terror", og det har lige nu præsident Obama's primære opmærksomhed. Som om fod-slæberiet i forhandlingerne omkring de nye lovforslag om lige ret til sundhedspleje og landets store ledighedstal ikke har været nok til at okkupere hans opmærksomhed i de seneste måneder! Han har været den drivende kraft i diskussionerne, og indtil han kan få den tidligere intensitet og drivkraft op i fart igen, vil forhandlingerne fortsætte med at indeholde flere skænderier end at være konstruktive.

17. Det er en god ting, at ingen beslutninger tages uden Obama's medvirken. Han favoriserer meget en omfattende og hurtig offentliggørelse, og de fleste af jeres andre vigtigste politiske repræsentanter er sarte i forhold til dette. Vi kan foreslå og anbefale men ikke pålægge vores dom over jeres repræsentanter, endsige træffe foranstaltninger, fordi det kunne betragtes som vilkårlig i bedste fald eller unilateralt i værste fald. Så vi er tålmodige. Det er det eneste vi kan gøre, enten indtil jeres repræsentanter bliver enige om alle de vigtige spørgsmål vedrørende dette TV-program, eller Gud i hans visdom afgør, hvad der skal ske og hvornår.

18. Forstå, at Jordens kurs er sat, det er hendes folk, der har en tidsplan, de skal opfylde for ikke at blive ladt tilbage. De har brug for et opvågnings-kald [engelsk: ”wake-up call”], ligesom at blive fortalt, at der er mange af os i dette univers sammen med jer.

19. Tak for indbydelsen til at tale, Matthew. Jeg håber - lysvæsener i hele universet håber! - at der snart vil være en overensstemmelse, der siger, ”alle systemer klar!” [engelsk: ”all systems go!”]

20. MATTHEW: Hatonn, tak for din rapport. Vi venter ligeledes tålmodigt på denne begivenhed, der vil være et dramatisk vendepunkt for Jordens folk. Ikke blot vil deres regeringer endelig afsløre sandheden om, at der findes "intelligent liv" andetsteds, men denne åbenbaring vil fremkalde, at der fra befolkningens side på en bestemt måde vil blive stillet spørgsmålstegn ved, om andre oplysninger, der tilbageholdes fra offentlighedens kundskab - åbningen af pandoras æske, så at sige.

21. Vi vil for et øjeblik vende tilbage til dualiteten for at uddybe Hatonn's kommentar: "Forstå, at Jordens kurs er sat, det er hendes folk, der har en tidsplan, de skal opfylde for ikke at blive ladt tilbage". Det universelle "vindue" for Jorden for justering og stillen op på linje for helt at forlade tredje tæthedsgrad bliver tiltagende smallere, og individer, der ønsker at gå med hende rent fysisk, må have lys nok for at imødekomme denne exit-tidsplan. Jordens passage til hendes endelige destination er sikret. Det er bestemmelsesstedet for hendes menneskelige beboere, der er til debat her: Vil de absorbere lyset, der omdanner kulstof-baserede celler til krystallinsk, der muliggør fysisk overlevelse i fjerde tætheds vibrationer?

22. For dem i den negative ende af dualiteten at absorberer lys kræver det, at de skifter fra vold til fred og ro, fra grådighed til generøsitet, fra korruption til ære, uretfærdighed til retfærdighed, fra vrede til fornuft og fra undertrykkelse til frihed. Kroppene af de mennesker, der nægter at stoppe deres negative adfærd, der boostede dem til deres magtfulde stillinger, vil dø, og sjælene vil gå videre til verdener, hvor energien er den samme, som de skabte i deres fysiske levetid.

23. Men vær sød ikke at tro, at alle, der forlader planeten fra nu af, vil gøre det af denne grund! Sjæle, som kom fra avancerede civilisationer, nogle som walk-ins og andre født ind i jordiske familier, for at hjælpe jer i disse omtumlede tider, vil vende tilbage til deres egne verdener, når de har fuldført deres missioner. Mange af Jordens beboere vil opfylde deres sjælskontrakter, hvori de valgte at færdiggøre tredje tætheds karmiske oplevelser, og efter en levetid i ånden vil de reinkarnere i fjerde tæthed, hvis ikke tilbage på Jorden, så i en anden avanceret verden. Andre vil på sjæle-plan anmode om at forlade livet tidligt, fordi livsomstændighederne har været langt hårdere end deres kontrakt-valg. Efter at have afsluttet deres kontrakter i det åndelige liv, vil deres næste fysiske levetid ligeledes være i en fjerde tæthedsgrads verden. Når sandheden om de religiøse dogmer kommer frem, vil mange på sjæls-plan vælge at forlade livet. Senere vil de igen inkarnere i en tredje tætheds verden, hvor deres tro kan forblive intakt, indtil sandheden om religioners falske lære endnu engang kommer frem, og de atter engang vil have mulighed for at åbne deres sind og acceptere sandheden.

24. Hvis det kan siges, at dualitet har en "den gyldne middelvej" så kan det måske være denne: En læser, der godt kan lide voldelige former for underholdning, spurgte: "Er det nødvendigt at afskaffe dette i verdenen fra 2012 og frem" og "Hvad vil mange mennesker som mig så gøre for at lade sig underholde?" For kort at besvare hans første spørgsmål: Ja. For at besvare det udførligt, vil vi sige, at vold af nogen som helst art mod en hvilken som helst form for liv, har været en svøbe for Jorden at håndtere siden længe, længe før jeres optegnede historie - det er, hvad der forårsagede, at jeres planet bevægede sig i en nedadgående spiral fra femte tæthed og ned i tredje tætheds dybde, hvor dualiteten gennemsyrede den kollektive bevidsthed.

25. Omkring halvfjerds år siden, da fjerne civilisationer startede med at sende deres intensive lys for at redde Jordens planetariske liv, kom lys-modtagelige folks tanker, følelser og handlinger i samstemning med lyset. En voldelig verden blev uudholdelig, og alt som folk begyndte at slå til lyd for en stopper for volden, ændredes den kollektive bevidsthed i overensstemmelse hermed.

26. Udryddelsen af vold skal stadig realiseres i jeres lineære tid, men i det store kontinuum er det en fait accompli; og derfor kan vi sige, at ophævelsen af voldelige former for underholdning ikke vil komme som et dekret, men ud af et fælles ønske. Alt som I fortsætter med at absorbere lys, vil respekten for alt liv naturligt fjerne aflivningen af dyr for "sportens skyld", og at lade dyr stille op mod hinanden samt tyrefægtning vil ophøre af samme årsag. Glæden ved at leve fredeligt og harmonisk vil helt naturligt ende interessen i vold i enhver form, herunder spillene i de populære elektroniske underholdningsapparater.

27. Med hensyn til underholdningen i 2012 og frem, vil alle ikke-voldelige sportsgrene, som nydes i dag, stadig eksistere, men de nuværende "at vinde for enhver pris" og "slå dem ihjel!" holdninger vil ikke være en del af nogen individuel eller nogen hold-konkurrence. Vandrere, campister, bjergbestigere og dykkere vil have endnu flere smukke områder at udforske end nu. De fremherskende vibrationer vil øge hjernens brug, og mange vil blive tiltrukket af spil, der kræver mental skarphed. Læsning, der i de seneste år har måttet lade pladsen til fjernsyns-kigning, vil vende tilbage til dets tidligere tiltrækningskraft. Historiebøgerne vil beskrive det, der rent faktisk fandt sted og videnskabelige bøger vil indeholde universel viden. Selv uden vold, som vi kender det i dag, vil film i biografer og på tv være fremragende, og spillene på de håndholdte apparater vil være lige så spændende. Uanset hvilke kreative hobbyer der i øjeblikket bliver nydt, vil de fortsætte, og mange vil finde stor glæde i havearbejde med blomster og grøntsager. Med en større påskønnelse af alle kunstarter end nu, vil kulturelle tilbud være et populært rekreativt valg. Det betyder, at rejse hen overalt i verden vil være tilgængelige for alle, og mange vil vælge at gøre det. I vil være så samstemte med naturen, at de fleste vil sætte stor pris på ensomhed et særligt favoritsted. I behøver ikke have betænkeligheder omkring, hvad jeres "voldelig underholdning" tilhængere vil finde at udfylde fritiden med i Jordens Gyldne Tidsalder!

28. Læsere har spurgt, om ”lejlighedsvis” nydelse af pornografi, hasardspil, sex-fester, ”social narkotika”, et udenomsægteskabeligt forhold og "leg med sort magi" kan forsinke ens spirituelle udvikling eller forhindre den fysiske opstigning med Jorden. Når I sætter disse aktiviteter i sammenhæng med alt, hvad vi har tilbudt som vejledning for åndelig vækst, vil I vide, at svaret er "ja". Uanset jeres grunde for at hengive jer til den slags svinkeærinder, skaber de alle meget lave vibrationer, der danner en barriere mellem jeres bevidsthed og sjæl, og det dæmper det indre lys.

29. Vi glæder os over spørgsmålet om forholdet mellem hjernen og sjælen, og som svar vil jeg låne Imacas forklaring til min mor kort tid efter vores telepatiske forbindelse blev åbnet for 16 år siden.

___________________________________

IMACA: En tanke kan ses, fordi den har en væsentlig form, og den pulserer, hvilket fanger vores opmærksomhed. Straks er der en kognitive erkendelse af dine tankers hensigtserklæringer, men selve tankeformen kan bogstaveligt talt ses.

Suzy: Er det kun min hjerne, der er involveret, eller er det noget, der er indbygget i selve sjælen?

IMACA: Denne mentale aktivitet er sjælens domæne, som gør brug af hjernen som instrument, på samme måde, som I bruger en computer til at registrere jeres ønskede ord. Hjernen er kun et redskab. Det er ligesom jeres computere, der ikke fungerer af sig selv, men kun når du interagerer med den, så udfører den for dig. Sjælen og hjernen har det samme forhold i relation til aktivitet. Sjælen "tænder" hjernen, hvilket så stimulerer kundskab fra sjælens dybder og aktiverer det som en nyttig handling i sindet. Kundskaben befinder sig ikke i hjernen, bortset fra når den hentes ind fra sjælen, og det så anvendes af sindet for ræsonnement. Kundskaben akkumuleres, men det er ikke så let at få adgang til den i de nuværende livstider på Jorden, som i mange tidligere perioder af Jordens historie. Barriererne, der blev pålagt jer for lang, lang tid siden af væsener med negative intentioner, har været succesfulde i at skjule de fleste af oplysningerne fra jeres bevidste viden.

_______________________

30. Mor, tak, og nu for at bevæge os videre: Hvordan kan vi investere vores tid og penge for at hjælpe med at skabe et nyt økonomisk og finansielt system? Den globale økonomi er som alt andet i jeres verden, et produkt af de utallige tankeformer I har om det. Ligesom positive tanker og handlinger har en gavnlig virkning på udfaldet af enhver anden situation, er de også effektive i at hjælpe med at gennemføre økonomiske reformer.

31. Åndeligt og pragmatisk, den bedste måde at investere dine penge er at hjælpe dem, der kæmper på grund af tab af beskæftigelse, indkomst eller hjem, eller dem, der har en sygdom eller har andre alvorlige problemer. Den universelle lov om tiltrækning vil bringe tifold tilbage til dig, hvad du giver fra hjertet.

32. Med hensyn til at investere jeres tid, vil vi udover aktivt at hjælpe mennesker i nød tilbyde to forslag for jeres retning af energi. Hav tillid til, at situationen i dag vil blive løst af folk med visdom og åndelig integritet og vil blive belønnet med tilfredsstillelsen af at vide, at I har været med til at skabe denne løsning. Overflod betragtes almindeligvis som at have en masse penge og ejendele. Disse falske målestokke for en persons værdi vil forandre sig, og på samme måde vil jeres begreb om, hvad overflod er, gøre det. For at hjælpe til med at skabe en verden af sand overflod for alle, visualiser skarer af mennesker, der udstråler sundhed og lykke, og jeres verden med en klar himmel og rent vand i floder, søer og oceaner; vider med gyldent korn; træer fyldt med modne frugter; store haver fyldt med grøntsager; grønne græsgange, og parker med levende blomster; alle slags dyr, der græsser og bevæger sig rundt blandt folk. Og VID, at denne vidunderlige verden i dine visioner med overflod til alle, allerede FINDES!

______________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.