Home > > Blossom Goodchild, November 26, 2012

Blossom Goodchild, November 26, 2012

بلاسم ۶ آذر ۱۳۹۱

خوب … هفته ای دیگر بسرعت گذشت … بیش از پیش به پایان سال نزدیک شده ایم … و خدای من ! امسال عجب زود سپری شد در حالیکه هنوز کاری نکرده ام … شما "احساس" مرا بخوبی می دانید …

گرمترین درودها بر هر یک از شما. درباره گذشت سریع زمان صحبت می کنید و ما هم موافقیم ، چه برای شما این چنین است. در حالیکه در جهان نو ، زمان سریعتر خواهد گذشت … بسی بیشتر ، چنانکه زمان "وجود ندارد". چرا که زمان بخشی از الگوی قدیمی و گذشته (بعد سوم) است و هرچه شما در تعالی خود پیشرفت بیشتری داشته باشید ، زمان نیز اهمیت خود را بیشتر از دست خواهد داد. در هفته های آینده یک روز بسان دقیقه ای بنظر خواهد رسید.

در حال حاضر عشقی فراوان بر شما می تابد … غیرقابل درک برای برخی … در حالیکه بسیاری از جریان آن بهره می برند. چنین است ای عزیزترینها … که قلبهای شما باز شده ، خوش آمد گویند به سیل انرژی که وجود شما را در بر می گیرد.

همواره یادآور خود باشید که "شما خود عشق هستید" و اینکه وقت آن رسیده که خویشتن را با عشق و چون عشق دریابید.

ممکن است که شما کمی "احساس" گیجی کنید که این گفتار چه مفهومی دارد و ما نیز می دانیم که در این باب به دفعات سخن گفته ایم … با این حال به یادآوری آن ادامه می دهیم. چون وقتی که دو ریالی افتاد ، در بخت آزمایی برنده خواهید شد!

از دیدگاه هر روح … بسته به اینکه آن دیدگاه چه باشد … امواج خستگی پیش از رویدادها را خوهد داشت … ما بسادگی می گوییم که آنرا تشخیص دهید. این مهم نتیجه دومی هم دارد و آن آماده سازی خویشتن است برای دریافت "انرژی برتری" که خواهد آمد.

بسیاری از مردم درباره پدیده های مربوط به انرژیهای خورشیدی سخن می گویند … من خود آنرا مطالعه نکرده ام … آیا ممکن است که نوری به آن به پاشید (موضوع را توضیح دهید)؟

در واقع این خورشید است که نور می پاشد! آنچه که ما در این باره میگوییم اینست که فعالیتهای بسیار خورشید ، امواج زیادی را بطور مستقیماز خود پخش خواهد کرد. دیگر بار ، ما تصمیم داریم که درباره شگفتی آن سخن نگوییم ، در حالیکه تصدیق می کنیم که "خدای خورشید" در بخش بزرگی از آنچه که نمایان خواهد شد نقش دارد.

"کسی نباید انتظار آنچه را که منتظر آنست باشد".

کفتار ما اینست که در لحظه "حقیقت مطلق" … جسم ، ذهن و روح شخص هم سوی با یگانگی آنچه که تجربه می کند خواهد بود.

چه برای هر کسی متفاوت از دیگری خواهد بود … در حالیکه "بستریمشترک" دارند ولی "همه" این تغییر را تشخیص خواهند داد.

در ژرف ترین سطوح ، تنفس کرده تمامی "وجود" خود را بر "آنچه کهخواهد شد" بگشایید.

ساکنان عزیز کره زمین … روزهای پایانی به آخر رسیده اند. روزهای نو در شرف درخشیدن و دادن "امید" زمینی نو به "همگان" هستند. کره ای زیبا که "شما" در شرف خلق دوباره آن در نهایت شکوفایی اش هستند.

شخص در درون روح خود به تفاوتها پی خواهد برد … صرف نظر از هر سطحی از عرفان که تا کنون در آن بوده. چون نور عشقی که خواهد تابید امکان تعالی روح را به سطحی که باید باشد ، می رساند.

آه که چه شادی شما تجربه خواهید کرد. چه شما خواهید گفت … شادی و مسرت حاصل از آن از محرمانه ترین رویاهای ما برتر و بالاتر است.

و آیا آن شادی باقیماندنی خواهد بود؟

تا درجه ای … آن هنگام "طلوع" بسیار عظیم خواهد بود … و سپس کمی آرامتر تا شخص بتواند خود را با سطوح بالاتر عرفان و نور هماهنگ کند.

"هیچ کس" … بدانگونه که پیش از آن بود باقی نخواهد ماند.

و در عین حال … زندگی همچنان ادامه خواهد داشت؟

نه "فقط" تداوم ، بلکه تعالی تازه ای خواهد داشت.

برای "آنهایی که چنین تصمیم بگیرند" … آنها خود را در سرزمین شگفتیهایی خواهند یافت که از قلب خودشان سرچشمه می گیرد …"بدیهی" است که تفاوت میان آنچه که شخص هست و آنچه که می خواهد"بدرستی انجام دهد" بخوبی عیان خواهد شد.

آیا می توانید کمی توضیح دهید … "بدرستی انجام دهد"؟

تمایل بر تسلط به نفس آشکار خواهد شد، چون شخص مدت درازی زیر کنترل شدید و غافل از تکامل مطلق نژاد بشر بوده. او توان آنرا بدست خواهد آورد شرایط سابق خود را بررسی کرده ، هر حرکت و تلاشی برای ترمیم آسیبهای وارده بر خود و دیگران انجام دهد.

این مهم برترین تمایل شخص خواهد بود … چون هنگامی که این جست و خیزها اصلاح شدند ، تعالی نیز با جست و خیزها خواهد بود … و نوع جهانی که او به رسیدن به آن اطمینان داشت … در آستانه درگاه او خواهد بود … با درهایی کاملا" باز.

ای روحهای زمین … ای روحهای زندگی … همچنان که این نور شما را شستشوی می دهد … آنرا در درون خود یافته درخواست عفو و بخشش کنید … عفو و بخشش خودتان ، چه هراز گاه شما را به گمراهی کشانده … و بدنبال راههایی بودید که بجز درگیر کردن شما چندان فایده ای نداشتند.

همچنین درخواست عفو و بخشش کنید برای آنهایی که براستی به راههای تاریکتر رفته و قادر به یافتن راه آزادی نبودند … چه آنان چنان در آن راه گمراه و تثبیت شدند … که همه افکار آفتابی تمامی اندیشه ها و در نتیجه روح آنها را ترک کردند.

هنگامی که این نور بیاید … و "شما" را بیابد … "حقیقت شما" را … ژرف ترین عشق را به شما و "آنکه همه وجود از اوست" عرضه خواهد نمود.

عشق را "حس" کنید … چون ما می گوییم … که بسیار قوی خواهد بود.

آیا این امر برای مدت مشخصی خواهد بود؟ چون من به تازگی ویدیویی از مرد محترمی از قوم مایا دیدم که می گفت این موضوع که ما را آگاه از هوشیاری برتر خواهد کرد فقط برای مدت هشت دقیقه ادامه خواهد داشت و پس از آن بستگی به خود ما دارد که "آن روش را دنبال کنیم" … یا چیزی شبیه به این !!!

همانگونه که می گوییم … این جریان نور مستمر نخواهد بود … در عین حال برای "لحظه ای" در مقایسه با سیستم عظیم تداوم چیزها خواهد بود.

منظور من … اگر کسی مشغول کاری بود … آیا احتمال می ورد که آنرا از دست بدهی؟؟!!

نه … این امکان نخواهد داشت. آنچه که در شرف روی دادن است از نوع ارتعاشات آنچه که پیش از آن آمده "نخواهد بود". چنان که تو قبلا هم گفته بودی که برخی آنرا دریابند و برخی نه … نخواهد شد. چون بعنوان مثال … شبیه باز شدن یک دروازه ستاره ای خواهد بود.

آنچه که در شرف آمدن است نمی تواند بی اثر از کنار کسی بگذرد …

به همه احترام … آنچه که می گویید همگی برای خود شما خوب هستند … شما می دانید که درباره چه چیزی سخن می گویید … ولی ما نمی دانیم! ما باید حدس بزنیم و یکی را از میان آن همه گمان گزاره های مختلفی که دراین باره به ما گفته شده انتخاب کنیم. می دانم که وقت زیادی تا پدید آمدن آن نمانده … ولی باید بگویم … هرچند که حداکثر تلاش خود را می کنم که در بهترین فضای روحی ممکن تا زمان رسیدن آن پدیده باقی بمانم … ولی برای من … یادآور داستان ۱۴-۱۰-۲۰۰۸ است … هنگامی که انتظار کشیدن کاملا غیر قابل تحمل شده بود … با مخلوطی از هیجانات و پیش بینی ها و تصورات فراوان!

در این صورت ما پیشنهاد می کنیم که تا آنجا که ممکن است در مدیتیشن باشید تا "دانسته های" روح بر حالات شما "صلح و آشتی" حاکم کند.

"بدانید در قلب خود و اطمینان دهید به ذهن خود … که هرچه روی دهد به قدرت الهی قویتر و عظیم تر خواهد بود".

"بیاد داشته باشید این مهم را … صرف نظر از هر شیوه و شکلی که آن پدیده خود را نمایان نماید ، آنچه که در دورن و اطراف شما روی می دهدهمانا طرح و نقشه الهی است که عمل می شود".

هنگامی که شما می گویید چیزهایی مثل آن … منظور اینست که شرایط خشن خواهند بود یا نرم؟

جریان نرم خواهد بود اگر شما تصمیم بگیرید که مخملی باشید (آنرا به نرمی بپذیرید) … و خشن اگر بخواهید همچون سنگ باشید.

ما علاقمند به اشتباه انداختن شما در این برهه نیستیم … ما فقط مایلیم که افکار شما را با ، با ارزشترین اطلاعات همراهی کنیم.

سپاسگزارم … من همچنین لازم می دانم که یادآور باشم که شما برای آنچه که در شرف روی دادن است تاریخی مشخص نکرده اید … آیا دلیلی بر این کار است؟

تو چه چیزی را بخاطر می آوری؟

تا آنجایی که مربوط به شما می شود ، من تصمیم گرفته ام که به "زمان"نچسبم …

ما هم با شما هم عقیده هستیم.

چنین تصور کنید … "بدانید" آنرا … نوری که از سیاره شما ساطع می شود بی نهایت درخشان است … چرا که تعداد بسیار زیادی از شما از درون قلب خود "می دانند" که طلوع "جهان نو" ممکن است در هر لحظه روی دهد.

انرژی که هم اکنون (از کره زمین) بخارج می تابد ، به آن چنین عظمتی بخشیده است.

"تصور کنید" … همه چیز "هم اینک" است … تپش قلب شما در"یگانگی" و ارتعاشات اندیشه های شما همان فرکانس ارتعاشات"عشق" را داشته مشتاق آوردن این جهان نو است.

در ژرفنای قلب خود از ماموریت خود آگاهید … شما مدت ها منتظر بوده زمان زیادی نگرانی قلبی خود را "حس" کرده اید … این همانست که شما را به زمانی منتقل کرده که خواستار دستیابی به آن بودید.

"و بدان دست خواهید یافت".

اندیشه های خود را از هرگونه تردید خالی کنید … خود را در شکوه تجلی زرین دستاوردهای خود غوطه ور کنید. راهی که پیموده اید خالی از مشکلات نبود ، در حالیکه راهی که همچنان باید پیمود یکی از شکوهمندترین آنهاست … آنرا صاف و هموار کنید با احساسی که مشتعل نموده به هیجان آورد.

ای عزیزترین روحها … ما با شما هستیم … شما با ما هستید.

ما "می دانیم" که "شما" بجلو و بسوی این اوقات راه درازی پیموده اید … قرنهای پی در پی … و آن اینک اینجاست.

بهشتها صلح و آشتی را منعکس می کنند … همچنانکه زندگی مفهوم بکلی تازه ای می یابد … و در عین حال … این قدیمی ترین داشتان کتاب(آفرینش) است.

سپاس فراوان … (این گفتگو کمی کوتاه بنظر می رسد در حالیکه ۲ ساعت بصول انجامید … وقفه بزرگی در این میان بود … که من بخشی از مدارم این گفتگو را از دست دادم! … ستایش گوگل را!).


Website: Blossom Goodchild
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |