Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > فارسی > Matthew Ward - December 15, 2012

Matthew Ward - December 15, 2012

متیو ۲۵ آذر ۱۳۹۱

با درودی عاشقانه از طرف همه روحهای ساکن در این ایستگاه ، من متیو هستم و سخنی دارم در رابطه با تیراندازی اخیر در مدرسه ای در ایالات متحده. در نظر گرفتن این امر بصورت یک رویداد هولناک منحصر بفرد و مستقل ، به مفهوم نادیده گرفتن اهداف آنهایی است که پذیرفته بودند در آن نقشی داشته باشند - تیرانداز ، بچه های کوچک ، بزرگسالانی که کشته شدند ، خانواده های آنان و تمامی آن جامعه.

تفاهم در سطح روحی برای شرکت در نقشهای مربوطه بمنظور بهتر شدن شرایط زندگی نژاد بشر بود ، و شرکت کنندگانی که هم اکنون در نیروان (Nirvana) هستند از موفقیت قراردادشان شاد هستند. پیام ژرف این قتل عام ، که اینک در هوشیاری عمومی (همه) مردم ریشه دوانیده ، اینست که قلبها و مغزهای انسانها بیش از این پذیرای کشتن ، کشتن ، کشتن نیست ، نوع بشر بیش از این تاب تحمل انرا ندارد! حیرت و اندوه در نیوتاون Newtown (شهر محل رویداد) ، کانکتیکاتConnecticut (محدوده ای که شهر در آن واقع است) مردم جهان را بهت زده نموده ، در دعاها و احساسات جوشانشان برای همه کسانی که بنحوی در این فاجعه صدمه دیده اند ، متحدشان کرد.

سالهاست که نفرت از عملیات خشونت بار و غیر قابل توضیح مشابه در هوشیاری همگانی مردم ثبت می شود. رویدادی نیرومند - تیراندازی بسوی آن نوجوانان در مدرسه مورد نیاز بود تا به خواست همگانی مردم قوام بخشیده ، به "اراده ای راسخ" برای پایان بخشیدن به کشتارهای بی معنی در همه جا ، بدل شود. و شدت ارتعاشات بالا که بر همگان در جهان شما اثر می کند ، این اراده عمومی را گسترش داده "همه" مرگهای قابل پیش بینی - جنگهای بین المللی ، نسل کشیها ، اعدامهای "قانونی" ، و گرسنگی و بیماری در جوامع فقیر را در بر می گیرد.

یاران فرازمینی شما اجازه یافته اند که ستونی از نور بر همه روحهای حاضر در روی زمین بتابانند ، که هوشیاری و آگاهی عرفانی آنهایی که پذیرای آنند افزایش می دهد ، ولی آنها مجاز به دخالت در پدیده هایی که شما در صورت تمایل ، توان تغییر انها را دارید ، نیستند. شما توان و تمایل جلوگیری از مرگها را ، بواسطه علل فوق الذکر دارید. اینک که "اراده" عمومی نیز بر آن است ، خواهید دید که کشتار و محرومیتهای جانکاه به آخر رسیده و صلح و فراوانی به بار می نشیند.

ما و همه دیگر موجودات نورانی در سرتاسر این کیهان ، عشق - نور به کمکهای شما به همه آنهایی که قلبشان شکسته نه تنها در نیوتاون Newtown ، بلکه در همه جای کره زمین که خانواده ها در اندوه کشته شدن عزیزان خود هستند ، می افزاییم.

عشق کلید شفابخشی همه جهان شماست.

______________________________________

با عشق و صلح

سوزان وارد


Website: The Matthew Books
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید

Att: Behi

arcturian.nation@gmail.comShare |
Tsū
Join the Galactic Channelings Community on Tsū!
Tsū is the only social network that shares its revenues with its members.
It works through invitation only, so you can use this link
to create a profile.