Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > فارسی > Matthew Ward - December 29, 2012

Matthew Ward - December 29, 2012

متیو وارد ۹ دی ماه ۱۳۹۱

با درودی عاشقانه از طرف همه روحهای حاضر در این ایستگاه ، من متیو هستم. روز ۱۲ دسامبر که مدتها در انتظارش بودید که چه پیش خواهد آورد ، آمد و رفت.

تجربیات فردی آن روز بصورتی خاص و منحصر به فرد برای هر روحی جدای از دیگران بود. با این حال ، بیشتر آنچه که کاربران نور (Lightworkers) حس کردند را می توان به لحظاتی از افزایش همسویی عرفانی برای برخی ، نوعی حس صلح آمیز و تندرستی برای دیگران ، دلسردی و از دست دادن اطمینان برای آنهایی که انتظار تغییر سرنوشتها را داشتند ، می توان تشریح کرد. بجز پیروان داستان (ساختگی) روز قیامت ، واکنش همگانی بقیه مردمی که درباره تقویم مایاها اندیشیده اند ، این بود که "من می دانستم چیز غیر معمولی روی نخواهد داد".

ای خانواده زمینی ما که عاشقانه دوستتان داریم ، چیزی کاملا" غیر معمول پدید آمده! همه کس درجهان شما در شادی ما شریک می شد اگر می دانست که انرژی نیرومندی که طی شب یلدا در کره زمین تثبیت شد ، منور کننده میلیونها روح بود. این امر شامل آنهایی که هیچ دانشی درباره عروج کره زمین نداشتند نیز می شود. البته با علم به اینکه ، همه آنها با شدت در هوشیاری جمعی مردم شرکت داشته ، خواستار و مصمم بر ترمیم نادرستیها در جهان شما هستند.

البته شما توان دیدن این مهم را از دیدگاه ما ندارید ، ولی اثرات این تزریق عظیم انرژی عشق -نور را خواهید دید. مردم در اطراف جهان ، بیش از همیشه ، احساس ژرف دلسوزی و محبت دارند نسبت به آنهایی که در بهت و اندوه بواسطه تیراندازیهای تصادفی و بدون برنامه و یا گروهی و برنامه ریزی شده یا آنهایی که بخاطر آزادی از زیر بار ظلم و ستم می جنگند و کشته می شوند و یا بی خانمان و گرسنه هستند.

همیشه افرادی بوده اند که برای یاری دیگران بهر شیوه ممکن پای پیش نهاده اند. آنچه که نو و تازه است اینست که ، یگانگی همگانی که تنها در سطح روحی شناخته شده بود ، در حال ظهور در هوشیاری است ، جایی که همبستگی با همه کسانی که در رنجند و عذاب به آرامی ظاهر می شود.

تابش شدید نور در روزهای اخیر ، اراده متحدی در سطح روحی بمنظور پایان خشونتها در جهان شما و رهایی بخشیدن توده های فقیر را بوجود آورده است. چرا که اندیشه ها و اعمال در این راستا و این اراده با باور همگانی مردم مبنی بر توان انجام آن همبسته و یگانه شده ، گامهای استواری برای دستیابی بدان برداشته خواهد شد.

شما می دانید که در این راستا و زنجیره ، این امر به مفهوم "انجام عمل" است. ولی اغلب مردم کره زمین هنوز در درجات مختلفی از آگاهی هوشیارانه بعد سوم هستند ، و در آن سطوح ، امکانات محدودند به احساست ، توانمندیها و اندیشه های بعد سوم.

اشتیاق قلبی مردم برای جهانی مملو از صلح و آشتی و خوبیها یک واقعیت است ، ولی محدودیتهای باورهای آنها ، ایجاد تردید در اینکه آیا اصلا" این آرزوها به حقیقت خواهند پیوست ، نموده است. آن قانون کیهانی که "باورها بوجود آورنده واقعیتها هستند" که بر زندگی هر شخصی اثر خواهد کرد ، چندان شناخته شده نیست ، بنابراین قابل درک است که پیش از این ، باورهایی که در اکثر تمدنها ریشه دوانیده ، بوجود آورنده شرایط بسیار متفاوت و شنیعی در جهان شما بوده بسی نیرومندتر از آن است که بسادگی بتوان در رفع آنها چاره ای اندیشید. اینک ، دانسته های سطوح روحی افکار را از "غیر ممکن است" سوق می دهد بسوی "بیایید سعی کنیم ، شاید که عملی شود"!

هم اکنون کره زمین در حال عبور از محدوده ای است که آخرین حلقه های بعد سوم بسیار ضعیف بوده بسختی در کنار نخستین حلقه های نورانی تر و نیرومندتر بعد چهارم ، قابل تشخیصند ، جایی که تاریکیها توان ورود به آنرا ندارند. در ضمن اینکه همه موجودات نورانی شاد از این پیروزی با شکوه ، که در تاریخ کیهان بی سابقه است هستند ، بدیهی است این بدان مفهوم نیست که کره زمین بطور ناگهانی تبدیل به بهشت برین خواهد شد.

همانگونه که توفان شدید ویرانیها و کشته هایی در پی خواهد داشت ، بهمین گونه نیز تاریکیها عمل می کنند. ولی یک توفان ممکن است چند ساعتی بدرازا کشیده و البته به تمامی جهان صدمه نمی زند. تاریکیها زمین و زمینیان را برای برای هزاران سال تحت کنترل خود داشته اند ، شرایط امروز جهان شما ، پس از دورانهای طولانی ویرانیهای بوجود آمده بوسیله تاریکیهاست. آنچه که از آنها باقی مانده صدماتی است که به کره زمین وارد آمده و نفوذی است که در بسیاری از مغزها و افکار دارد.

ما می دانیم که برخی از شما فکر می کنند که پاکسازی آنچه که از تاریکیها بر جای مانده تنها پس از حضور خانواده کیهانی ما در محل انجام پذیر است. بهمان اندازه ای که آنها مایلند که فن آوریهای خود را آورده و دوش بدوش شما کار کنند ، اگر چه امکانات چنین مساعدتی در هوشیاری همگانی شما هنوز لحاظ نشده. جنبه "مثبت" این امر اینست که روحهایی که در حال حاضر روی کره زمین هستند ، و دیگر روحهایی که بزودی به آنها خواهند پیوست ، ابتکار عمل را برای انجام تغییرات مورد نیاز بدست خود خواهند گرفت.

لطفا" از تغییراتی که مدتی است در حال روی دادن هستند چشم پوشی نکنید. بخش بزرگی از فریب و فساد فاش گردیده و در کشورهای متعددی مردم برای شکستن یوغهای ظلم و ستم به پاخاسته اند. جایی که دول متنخب ، ناتوان از ارایه نیازهای مردمی می شوند ، حرکتهای مردمی رشد نموده بر ایجاد تغییرات فشار می اورند. مردم بشدت از برنامه های اقتصادی ژنده و پوشالین ضریه خورده ، با ارایه راه حلهای ابتکاری خود می توانند نه تنها با سختیها مقابله کنند ، بلکه آنها را پشت سر نیز بگذارند.

این درست است که فرازمینیهایی که در جمع شما زندگی می کنند ، به این دستیابی کمک کرده اند ، ولی لطفا" بخش مربوط به کارهای خودتان را هم نادیده نگیرید. اقدامات خداگونه و استقامت خدشه ناپذیر شما در حفظ نور ، مشارکتی ضروری و غیر قابل انکار در این دست آوردهاست!قدرت دعاهای شما ، مجسم کردن کره درخشان زمین ، کمک به نیازمندان ، و حمایت از سازمانهایی که درگیر پروژه های زیست محیطی هستند و دیگر عملیات سودمند همگی شگفت انگیز بوده اند!

بدیهی است هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شود ، و همانگونه که تلاشها ادامه داشته و حرکت نور سریعتر و گسترده تر می شود ، شما نیز خواهید دید که طرحها و نقشه ها به نتیجه می رسند. مقاومتها و کج خلقیها مبدل به مذاکره و همکاری شده ، روح وحدت همچون سال جدید شما ، هماهنگ با تمایلات قلبی شما به زندگی در صلح و آرامش و همسویی با طبیعت ، گسترده می شود.

در این راستا ، آزمایشها و اشتباهات و حرکتهای نامناسبی دیده خواهند شد ، ولی نه تنها از پیشروی جلوگیری نکرده ، بلکه موجب نیرومندتر شدن اراده همگانی در حل و فصل قضایا و ادامه پیشرفت در ساخت جهانی صلح آمیز ، سلامت و زیبا که آرزو دارید ، خواهد شد.

اعضای بیشتری از خانواده کیهانی به شما خواهند پیوست ، تردید نکنید ، ولی این جهان "متعلق به شماست" و شما مسوول آنید. درحالیکه برخی از کاربران نور (Lightworkers) در مسوولیتهای رهبری قرار دارند و یا بزودی بدانها گمارده خواهند شد ، اغلب شما راهنمایانی هستید برای روحهای در حال بیداری و آنهایی که هنوز به مرحله لازم برای بیداری نرسیده اند ، و بسادگی زیستن در نوری که "خود شما هستید" کافی است.

ارتعاشات غالب ، که هم اکنون در سطوحی هستند که برای میلیونها سال در این کره وجود نداشتند ، بهمان نسبت سطوح ارتعاشی شما را افزایش داده و سبب شده که نور ذاتی شما با شدتی فزونتر از همیشه بدرخشد. این امر اثری سودمندانه بر افکار و احساست آنهایی که در دسترس شما زیسته ، هنوز در جریان و روند تاریکیها هستند داشته ، کیمیاگرانه باقیمانده آثار منفی در آنها را ، در هر کجا که هستند ، به نور تبدیل می کند.

درخشندگی شما موجب تقویت روحی اقوام شما که بواسطه عدم وقوع انتظاراتشان در روز ۲۱ دسامبر دلسرد شده اند ، می شود. البته موقعیت جهان در آن روز بهبود زیادی نداشت.

بیایید درباره انتظارات گفتگو کنیم. اشاره می کنیم به قانون کیهانی که "باورها واقعیتها را می سازند" و افزون برآن می گوییم که این قانون شرطی دارد: "این باور باید در محیط خود واقع گرایانه باشد".

بعنوان مثال ، کسی ممکن است باور داشته باشد علیرغم دیدن قطاری که با سرعت در حرکت و تنها چند متری با او فاصله دارد ، او می تواند در نهایت سلامت از مسیر راه آهن عبور کرده به سوی دیگر خط برود. بدیهی است که او نخواهد توانست ، نه در محیطی مشابه زمین ، که هوشیاری همگانی شامل باور بر جلوگیری از خطر از طریق مادیت زدایی (خروج از شکل فیزیکی Dematerialisation) و یا انتقال (سریع و مخابره گونه Translocation) نیست. بنا بر این عملیات فوق در جهان شما ، نه واقعیت دارند و نه عملی.

این امر مستتر است بر انتظارات برآورده نشده ۲۱ دسامبر. اکثریت عظیمی از مردم شما ، تازه شروع به باور کرده اند که تبدیل جهان شما به مکانی بهتر ممکن است امکان پذیر باشد. ظهور تغییرات ژرف در هر روز مشخصی ، در سیستم باورهای جهان شما نیست ، بهمین ترتیب در آگاهی و هوشیاری همگانی که نیروهای سازنده یک تمدن هستند نیز نقش قدرتمندی ندارد. بنابراین داشتن انتظار تغییرات بزرگ جهانی در هر روز مشخصی در محیط کره زمین واقع گرایانه نیست.

در ارتباط با باورهای افرادی مبنی بر روز قیامت ، که نه تنها در هوشیاری همگانی مردم کره زمین نمی گنجد بلکه امری است "کاملا دور از ذهن و خارج از هر موضوعی". باور بر اینکه کره زمین خود را نابود کند یا بهر دلیل دیگری نابود شود ، براستی برخلاف دیدگاههای گایا (روح کره زمین) مبنی بر برقراری دوران طلایی (Golden Age) برای جسم سیاره ای خود و همه انواع زندگی در درون و برون آن است که البته خداوند هم به خواسته او احترام قایل است.

بهمین دلیل ما در پیامهای قبلی خود تصریح کردیم که روز پیش از ۲۱ دسامبر بسیار شبیه همان روز و روز پس از آن خواهد بود. و بشوخی ، گفتیم که "مراسم قطع نوار سه رنگ" ، هنگامی که زمین به بعد چهارم که شهرت یافته بود در حوالی آن روز خواهد بود ، وجود نخواهد داشت. [نهم سپتامبر ۲۰۱۱ که زمین از آخرین وزشهای انرژی بعد سوم عروج کرده و به دوران اولین وزشهای انرژی بعد چهارم وارد شد ، شما متوجه تفاوت غریبی بین هر روز و روز دیگر نشدید. بازهم چنین بگوییم که مراسم قطع نوار سه رنگ در کار نخواهد بود] .

موضوع دیگری وجود دارد که باید بر امر هوشیاری همگانی تمدن شما درباره ورود خانواده فضایی ما از دیگر جهانها افزود. شما مشتاقانه منتظر فرود سفینه های فضایی و نیز ملاقات اعضای آنها که در جمع شما زندگی می کنند بوده اید.

اگرچه ، نه تنها این امر هیجان اکثریت بزرگی از مردم شما نیست ، بلکه در حال حاضر آمدن"بیگانگان" برای کمک یا اینکه در روی این کره و در حال زندگی با شما هستند ، در سیستم باور آنها نیست. افزون بر آن ، در بیشتر بخشها ، دیدگاهشان درباره فرازمینیها ، بشکل موجودات هیولایی هستند که بسان فیلمها در صدد تسخیر کره زمین هستند ، می باشد.

همانگونه که ما در پیامهای پیشین گفتیم ، بالاترین شورای کیهانی پیش از این مسوول زمانبندی ورود و معرفی خانواده فضایی بود ولی اینک تصمیم با خداوند است. خداوند شورا را از مسوولیت سنگین اتخاذ تصمیم ، که کی مردم زمین از دیدگاه روانی آمادگی دیدن فرود تعداد زیادی سفینه فضایی بهمراه موجوداتی با ظواهری بشدت غیر معمول را دارند ، رهایی بخشید. خداوند هنگامی خواهد گفت "بروید" که ملاقاتها با استقبال روبرو شوند و نه با ترس ، و او بهمان اندازه مشتاق بر انجام این حرکت شادمانه است که همه ما هستیم ، نیز می دانیم که روی خواهد داد.

بدست گیری این امر بوسیله خداوند تغییری است بر آنچه که ما در پیامهای خود گزارش کردیم. تغییرات در راس کیهان پدید می آیند ، درست مشابه آنچه که در زندگی شما پیش می آیند! بنابراین چنین نیست که ما به شما اطلاعات گمراه کننده می دهیم و بعد از آن مجبور به رفع و رجوع آن باشیم - ما آنچه را که در زمان ارایه پیام می دانیم بشما می دهیم ، و اگر بعد از آن تغییر بزرگی روی دهد ، آنرا هم گزارش می کنیم.

برخی از شما پرسیده اند که ما اخبار خود را از کجا آورده ایم. برخی از آنها دانسته های سطح روحی ماست که از طریق کشفیات درونی به ظهور می رسند یا به یاد می آوریم ، و این می تواند درست ترین و موجزترین توضیح باشد درباره "دانش کیهانی". ما هیچ دانشی بیش از هر یک از دیگر روحها نداریم ، ساده تر بگوییم ، از طریق تحول بیشتر عرفانی و هوشیاری ، ما فرصت بیشتری داشته ایم که به یاد بیاوریم چیزهایی را که در آن "اندوخته دانشها" وجود دارند تا روحهایی که تکامل و تحول کمتری داشته اند.

دانسته های ما درباره حوادث زمین و زمینیان از طریق تعداد دیگری از منابع مختلف حاصل می شوند ، و هنگامی که اخبار از منابع مختلف تشابه تقریبی دارند ، می توان گفت ، ما با اطمینان آنها را با شما در میان می گذاریم.

یک منبع خداوند است ، که بما گفته که چه بگوییم درباره اینکه چه زمانی او به شورا خواهد گفت که به فرماندهان ناوگان اعلام حرکت کنند! شورا خود منبع دیگری است و همچنین است دوست خوب ما هاتون (Hatonn) ، که فرمانده ناوگان بین کهکشانی است و رییس امور ارتباطات زمین است با بقیه گیتی. ما همچنین با افرادی در نیروان (Nirvana) که تحرکات روی زمین را زیر نظر دارند و نیز با تمدنهایی که از دیدگاه عرفانی ، فکری و فن آوری بشدت تکامل یافته اند ، بنحوی که حتی در این ایستگاه اعمالشان جادویی بنظر می آید ، در ارتباط هستیم.

ما به بایگانی آکاشیک (Akashic Records) دسترسی داریم ، هوشیاری عمومی گیتی و نیز هوشیاری همگانی کره زمین ، و می دانیم چه چیز بالقوه ای در فضای انرژی زمین وجود دارد. در همین فضای انرژی است که امکانات به احتمالات و احتمالات به تقین تبدیل می شوند. بسته به میزان انرژی اندیشه ها ، احساست و اعمال همگانی شما ، که پدیده ویژه بالقوه ای را بوجود می آورند.

گذر زمین پس از این نرمتر و آرامتر از چندین ماه گذشته که تغییرات طبیعی ناشی از همترازیهای سیاره ای موجب بروز امواج شدید انرژی در منظومه شما می شد ، خواهد بود. در حالیکه آن امواج امکان جهشهای لازم را برای زمین در رسیدن به دروازه بعد چهارم فراهم آورده است. بسیاری از شما تجربیات ناراحت کننده ناهنجاریهای جسمی ، احساسی یا روحی داشته اید ، چه بدن شما دایم در حال تنظیم خود با افزایش ارتعاشات بالا بود.

پس ، ترکیب ساختار بافت سلولی کریستالی و تشدید نور در راستای عروج زمین ، این توان را به بدنهای شما می دهد که بسی آرامتر و پایدارتر باشند. و شما قادر خواهید بود با قضایا با متانت ، اطمینان بخود بیشتر و عقل و درایت ذاتی خود ، در هر شرایطی که پیش آید برخورد کنید.

با استثناهایی چند ، دانشمندان شما نور را در بافت آستروفیزیک (Astrophysics) و فن آوری ، و ادیان شما ، عشق را بعنوان ماوای روح خواهند دید. کشف خواهد شد که نور دانش و فن آوری و نیز عشق روح در واقع یکی و دارای یک نوع انرژی هستند که قویترین نیرو در گیتی است. اینک که این انرژی بگونه ای وافر در جهان شما و بیش از هر وقت دیگری که گایا (روح کره زمین) و جسم سیاره ای او در تکامل خداوندی آفریده شده ، در جریان است ، زخمهای ساکنانش و نیز خود او می تواند شفا یابند.

به سال ۲۰۱۳ وارد شده بدانید که موجودات نورانی در سراسر کیهان حامیان و یاران نادیده شما بوده ، هستند و بسی بیشتر خواهند بود. چه شادی و سروری خواهد بود ، هنگامی که همان عشق بی قید و شرطی که ما نسبت به شما داریم ، شما هم نسبت به ما داشته باشید.

______________________________________

با عشق و صلح

سوزان وارد


Website: The Matthew Books
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید

Att: Behi

arcturian.nation@gmail.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge