Home > > Montague Keen - May 26, 2013

Montague Keen - May 26, 2013

مونتاگ کین ۵ خرداد ۱۳۹۲

نور حقیقت در حال افشاگریهای زیادی است. اعضای حاکمان جهانخوار (Cabal) در ناامیدی دست و پا می زنند. مردم بیش از این آنچه را که به آنها گفته می شود بدون پرسش و توضیح نپذیرفته ، در عجبند که چگونه همه آن دروغهایی که در گذشته بدانها گفته شده ، باور داشته اند.

باور شما بر این بود که رهبران شما از صمیم قلب در جهت منافع شما تلاش می کنند. اینک می توانید به بینید که این حقیقت ندارد. حاکمان جهانخوار (Cabal) حکومت می کنند و شما در نقشه ها و برنامه های آنها نقشی ندارید! شما شاهد عملیات ساختگی و دروغین آنها یکی پس از دیگری بوده اید ، که همگی با ایجاد وحشت و هراس دشمنانی ساخته اند که مردم ساده لوح ، بدون اندیشه و پرسش با آنها جنگیده اند.

شما عروسکهای خیمه شب بازی نیستید. مسٌولیت پذیرفته ، از اعمال ناپاک حاکمان جهانخوار (Cabal) پی روی نکنید که کمک به نابودی خودتان است. با دیگر انسانهایی که همتای شمایند نجنگید. شما همه باید بسان همان ۹۹٪ گردهم آیید که همه شما تنها یک دشمن دارید که همه کره زمین را برای خود می خواهد. آیا آماده اید با کردار خود ، به آنها یاری رسانید که به هدفهای خود دست یابند؟ آیا این براستی همان چیزی است که شما می خواهید؟

به آنهایی که در این روزها افشاگری می کنند گوش فرا دهید. آنها روحهای شجاعی هستند که زندگی خود را بخاطر انسانها و بشریت به خطر افکنده اند. آقای دیوید آیک (David Icke) ، کوین آنت (Kevin Annett) ، گیلد آتزمون (Gilad Atzmon) ، مایکو پولد (Miko Poled) ، این چهار نفر چنین مردانی هستند که همه چیز خود را به مخاطره انداخته اند تا نقشه های بر علیه بشریت ، طراحی شده بوسیله کسانی که تشویق به اعتماد بدانها می شوید را فاش کنند.

بیاد داشته باشید که حاکمان جهانخوار (Cabal) در تمامی طول تاریخ از شیوه "اختلاف بیانداز و حکومت کن" بهره جسته و این بدان سبب است که انسانها گرد هم نیامده ، متوجه مشکل نشده ، برای رفع آن به ضرورت بیداری و هوشیاری خود پی نبرند.

دین و مذهب برای جدایی مردم از یکدیگر و ایجاد تردید و عدم اعتماد به هم طراحی و ابداع شده. تفاوتها و اختلافات مذاهب همگی ساخته و پرداخته دست بشر بوده با اهداف متمایزی بوجود آمده اند. چه خوب است که مردم نسبت به عملیات (خرابکارانه) دروغین بسیاری که در پیش روی خواهند داشت ، بیدار شده با هوشیاری بیشتری بدانها بنگرند. حاکمان جهانخوار دیر یا زود خواهند پذیرفت که نقشه های آنها هرگز جامه عمل نخواهند پوشید. واتیکان از طریق ایجاد وحشت از تنبیه الهی که براستی هرگز واقعیت ندارد ، اطمینان حاصل نمود که شما در کمال میل فرزندان خود را به روش غسل تعمید به زیر یوغ آنها در آورید. بهمین جهت ، آنها به تنهایی بر این روحها سلطه دارند. این عمل شیطانی باید متوقف شود. واتیکان بر سر پرتگاهی ایستاده و هر افشاگری آنها را به لبه پرتگاه نزدیک تر نموده بزودی سقوط خواهد کرد بی آنکه ردپایی از خود برجای بگذارد. امپراطوری شیطانی آن فاش و در شرف برچیده شدن است. دیگر بار هرگز بشریت در معرض چنین اهریمنی قرار نخواهد گرفت. هراس و وحشتی که واتیکان در آن رشد می کند ، افشا خواهد شد ، چرا که اساس واتیکان بر مبنای دروغی است که برای تحت کنترل گرفتن انبوه مردم طراحی شده است. همه جنبه های زندگی شما تحت کنترل آن است ، ولی در نهایت مردم در حال بیدار شدن و درک این مطلب هستند.

حتی ذره ای اهمیت ندارد که شما پیرو چه مذهبی هستید ، چرا که واتیکان همه آنها را زیر کنترل خود دارد. شاخکهای آن در تمامی جنبه های زندگی شما ریشه دوانیده ، بدون در نظر گرفتن نژاد یا عقیده. اینک هنگام آن فرا ریسده که عرفان راستین (رابطه آزاد خود با خدای خود ، بدون داشتن واسطه) را قوت بخشیده به آنچه که براستی هستید بدل شوید. در عشق زندگی کنید نه هراس.

شما باید سیاره خود را به نور و تمدن خود را براه عشق و بخشش بازگردانید. دست دوستی بسوی کشورهایی که با آنها جنگیده اید و مردمی که تشویق به عدم اعتماد و ترس از شما شده اند ، دراز کنید. همه چیز بدرستی شکل خواهد گرفت ، چرا که هنگام گرد آمدن و بیکدیگر پیوستن فرا رسیده. شما همه مساعدتهایی که نیاز دارید ، خواهید داشت. آنگاه ارتشیها یونیفورمهای خود را برکنده ، از کشتن خودداری خواهند کرد. آنها درک خواهند کرد که چگونه بمنظور حفظ کنترل حاکمان جهانخوار ، از آنها بهره گیری شده است.

عزیزم (خطاب به همسرش) ، تو تجربه دست اول چگونگی عملکرد حاکمان جهانخوار را داری. یاری به دیگران برای دیدن آنچه که (برای تو) بروشنی مشهود است ، برخی اوقات مشکل است. همیشه از پول برای جلب مردم و بیرون راندن آنها از راه نور و افتادن به زیر یوغ کنترل ، همچون عروسکهای خیمه شب بازی استفاده شده است. این امری احمقانه است ، در این واپسین اوقات ، به آن روی کردن ، چه بزودی ، پول چیزی متعلق به گذشته شده ، بیش از آن بدان نیازی نخواهد بود. هرچه بیشتر حاکمان جهانخوار تلاش در جلوگیری از تغییرات کنند ، بیشتر در گرفتاری و آلودگی فرو خواهند رفت. تغییرات اجتناب ناپذیر بوده بوسیله مغزهایی کارآمدتر از آنان طراحی شده باز نخواهد ایستاد.

تغییرات انرژی برای بسیاری از شما بروشنی قابل لمس است. کمی تحمل و تامل کنید که به موقع خود ، درک خواهید کرد که همه آنها دربر گیرنده منافع برتر شما هستند. پایان کار مفهوم آنرا توجیه می کند (جوجه را آخر پاییز می شمارند)! هنگامی که شما به پشت سر خود نگریسته دیدید که چه تلاشی شده تا عشق و نور به جهان شما آورده شود ، در خواهید یافت که ارزش هر لحظه از درد و ناراحتی که تحمل کرده اید ، را داشت. خواهید دید که بشریت در صلح و هماهنگی خواهد زیست. ارتباطات و گفتگوها به شیوه تله پاتی انجام و بدین ترتیب امکان بروز هیچ اشتباهی در ادراک وجود نخواهد داشت. بتدریج غذا و خواب ضرورت خود را از دست داده از یادها زدوده خواهند شد. شما به راهی باور نکردنی گام می گذارید. پس لذت آن را ببرید.

خود را آماده کنید برای یاری به کسانی که هنوز در راههای قدیمی زندگی گرفتارند. نوآوری مواردی که هنوز نجربه نشده اند نیاز به شجاعت و جسارت دارد. درهایی که اسرار محرمانه بسیاری در پشت آنها از شما پنهان داشته شده در حال گشوده شدن بروی شما در سراسر جهان هستند ، اسراری چون تاریخ راستین و حقیقت مبداٌ و منشاٌ اصلی بشریت و غیره. حقیقت مسلم اینست که همه شما موجودات توانمندی از نور هستید ، که به عمد ، نور شما را به دلیل به بردگی کشانده شما ، کم سو و خاموش کرده بودند (از طریق فریب و ایجاد هراس و جدایی).

هنگام آن رسیده که زنجیرهای اسارت را گسسته و نیرو و توان خود را باز پس گیرید. مردم همه کشورها باید به یکدیگر پیوسته و با دراز کردن دست دوستی ، یکدیگر را تشویق به تحرک نمایند. در حال حاضر شما داستان "ما" و "آنها" را دارید. شما بخوبی می دانید "آنها" چه کسانی هستند ، و به روشنی معلوم است "ما" چه کسانی هستیم. هنگامی که این "ما" با دوستی گرد هم آیند ، شما خواهید دانست که با موفقیت به امنیت کامل رسیده اید.

از تماشا و توجه به تفاوتها و اختلافها خودداری کنید ، چه همه آنها برای جدایی افکندن بین شما ، ساخته و پرداخته شده اند. عزیزم (خطاب به همسرش) ، تو که یک ایرلندی هستی ، در بسیاری از کشورها نباید احساس غربت کنی ، چرا که DNA ایرلندی در آنها فراوان است ، که این خود اثبات کننده اینست که در زمانهای باستان ، ایرلندیها برای گسترش عشق ، نور و دانش ، سفرهای دور و درازی داشته و همه آنها یک خانواده بزرگ شادمان بودند ، تا اینکه حاکمان جهانخوار با زور کنترل را بدست گرفته و با شمشیر همه خوبها و خوبیها را نابود کردند.

اینک ، همگی شما گرد هم آیید ، با عشق به بشریت ، و سیاره شما به آنچه که باید بدل خواهد گشت با افشا کردن اعمال گذشته سیاهکاران که سبب نابودی همه آنچه که خوب و ناب بود ، شد. شما حرص و آز گذشته ها را با انزجار نگریسته ، از پیوستن دوباره بدان خودداری خواهید ورزید. آین کردار آنها مسابقه موشهای صحرایی خوانده می شد ، و چه نام مناسبی بود! به جلو بنگرید و هرگز در پی انتقام نباشید. این عمل شما را تا سطح حاکمان جهانخوار پایین خواهد آورد ، در حالیکه شما بسی بهتر از آنهایید. تاریخ راستین کهن را مطالعه کنید ، چرا که آنچه که می خواهید بدانید در آن یافته و کشف می کنید.

عزیزم (خطاب به همسرش) ، تو بتازگی فرا گرفتی که در مصر باستان کلمه ای برای "مرگ" وجود نداشت. باور مصریان بر این بود که در زمان موعود و یا هنگام فوت ، به "غرب" باز خواهند گشت. آنها می گفتند که متوفا در واقع "به سوی غرب رفته" (Westing). چقدر این قضیه جالب است. بیاندیش که چه از این موضوع برداشت می کنی … آیا آنها به ایرلند باز می گشتند؟ آیا باور آنها این بود که آنها در اصل ایرلندی هستند؟

عزیزم (خطاب به همسرش) ، تو سرگرمیهای زیادی از تحقیق درباره تاریخ خواهی داشت ، و ما بنا نداریم که لطف آنها را برای تو از بین ببریم. هرمهای فراوانی وجود دارند که هنوز باید کشف شوند و تعدادی از شهرهای زیر آب نیز آماده اند که اسرار خود را فاش سازند. اوقات هیجان انگیزی در پیش است!

حقایق و راستیها شما را به هیجان آورده مبهوت خواهد کرد. بدنبال آن بگردید و به یکدیگر اطلاع دهید. زمان برای کار مناسب است.

توصیه ای برای احتیاط بیشتر … همیشه هوشیار باشید! هستند کسانی که از وضع موجود راضی اند. آنها قصد دارند همه چیز را به همین گونه که هست حفظ کنند ، بنابراین تلاش خواهند کرد با ایجاد عدم اعتماد در جمع شما نفوذ نموده کارها را مختل نمایند. همه شما نیازمند حفاظت از خود در قبال حاکمان جهانخوار و عوامل آنها هستید ، چرا که می دانید برخی اوقات مردم تحت الشعاع قرار می گیرند و شما مسٌول اعمال آنها نخواهید بود. باین امر باید توجه نمود. حاکمان جهانخوار (Cabal) از همه توان و نیروی خود برای حفظ سلطه و کنترل خود استفاده خواهند کرد. آنها جنگ کثیفی خواهند کرد و این همه آنچیزی است که آنها می دانند ، ولی تنها هنگامی می توانند به شما آسیب برسانند که شما از آنها بهراسید.

قدر دوستان و اعضای خانواده خود را بدانید و این قدرشناسی را به همه آنهایی که در نور هستند گسترش دهید.

عشق من (خطاب به همسرش) ، ما در کنار یکدیگر این راه را خواهیم پیمود.

عاشقانه دوستت دارم. مونتی
Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |