Home > > Montague Keen - July 29, 2012

July 29, 2012

مونتاگ کین ۸ مرداد ۱۳۹۱

چقدر هیجان انگیز است عزیزم (خطاب به همسرش) ، که اشخاص بسیار زیادی از سراسر جهان در این روزگار مملو از تردیدها با توارتباط برقرار می کنند. این (حرکت) قبل از اینکه تو به کره زمین بازگردی طراحی شده است ، که با همکاری یکدیگر نور راستی وحقیقت و نیز عدالت را به کره زمین بازگردانید. شما همگی تصمیم گرفتید که به کشورها و نژادهای مختلفی وارد شوید. با علم باینکه بدون تردید ، روزی گردهم آمده ، یکدیگر را شناخته ، با همکاری یکدیگر در بیدار کردن آنهایی که در این سیستم کنترل گم شده اند ، وحشتزده شده اند و یا بخود می اندیشند ، خواهید کوشید.

سال ۲۰۱۲ سالی است که انتقال (به طبقه بالاتر عرفانی و روحی) باید انجام شود و البته خواهد شد. شما همه سدهایی را که حاکمان جهانخوار (Cabal) در سر راه شما قرار داده اند ، خواهید شکست. به آنها بعنوان پله (های ترقی و تعالی خود) بنگرید. حاکمان جهانخوار(Cabal) بسادگی نخواهند رفت. آنها روش زندگی خود را دوست دارند و اینکه این کره را (تملک و) کنترل کنند. برخی از آنان ممکن است حتی بسوی نور باز آیند ولی بیشترشان تا پایان کار خواهند جنگید.

آنها هنوز خود را برتر از بقیه شماها می دانند ، ولی هیچ چیزی از راستی و حقیقت بالاتر نیست. بسیاری از آنان اکنون در لندن گردهم آمده اند ، با این باور که به خواسته قلبی خود دست خواهند یافت - یک نظم نوین جهانی (New World Order). یک حکومت برای همه(جهان) و نابودی انسانهایی که مورد نیازشان نیستند. این امر بطور قطع عملی نخواهد شد. آنها هنوز ممکن است تلاش در تصرف کره زمین بوسیله موجودات دروغین کرات دیگر بکنند ، ولی همانگونه که بشما گقته شده ، سفینه های بزرگ متعدد (ما) با پنهان سازی خود (بشیوه نامریی = (Cloaking در محلهای عملیاتی آنان حاضر و مانع تحرکات محرمانه و جنایتکارانه آنان در ارتباط با حمله دروغین موجودات کرات دیگر خواهند شد. جهان روحها و دوستان شما از دیگر کرات آسمانی اجازه انجام این عمل را نخواهند داد. ما این اطلاعات را طی چند سال گذشته بشما داده ایم ، بنابراین ادعای دولت مبنی بر احتمال حمله موجودات کرات دیگر موجب حیرت و تعجب نخواهد شد ، با وجود اصراری که طی سالها بر عدم وجود موجودات کرات دیگر داشته اند! بدون تردید مردم گفته های آنان را در این زمینه باور نخواهند داشت.

هر روز ، ما اطلاعات هیجان انگیزی برای توجه شما و بمنظور تکمیل تصویر (زندگی) برایتان می آوریم. شما متعجب شدید وقتی شنیدید که مردم ایرلند آریایی نژاد هستند ، بدنبال خورشید به مصر رفته و (و با فراعنه) ارتباط بر قرار کردند که این مهم برای محققین شما کاملا واضح و مبرهن است ، در بازگشت به ایرلند در بیابانی ره گم کرده سرگردان شده با مشکلاتی روبرو شدند. بنابراین بعضی از آنها در همان محل اقامت گزیدند که اکنون ایراننامیده می شود. بعضی از آنها را نیز می توان در آلمان باستان و استرالیا یافت ، ولی فقط در دوران باستان ، بسیاری در ایران همان DNA را دارند که ایرلندیها دارند.

شما ممکن است سوال درستی بکنید که چرا همه اینها از شما پنهان نگاه داشته شده؟ بدین سبب که شما را کنترل کنند (باسارت بگیرند) - که تاریخ حقیقی خود را ندانید. خودتان تحقیق کنید. پاسخها همانجاست. وقت آن رسیده که همه آنچه را که آموخته اید فراموش کنید. از اول و با ذهنی پاکیزه ، مثل بچه ها ، شروع کنید. آنهایی را که بشما دروغ گفته اند از قبیل مذاهب و سیستمهای نادیده بگیرید. برای آنها حقیقت یعنی آنچه که در هر لحظه خاص (برای گفتن) انتخاب می کنند. آماده رویارویی با حقایق شوید ، بدون توجه باینکه چقدر بهت انگیز می تواند باشد. ما سالهاست که در حال آماده کردن شما برای این امر هستیم. هیجان داشته باشید ، شما در شرف بدست آوردن چیزی هستید که برای بدست آوردنش به کره زمین آمده اید.

برای مدت دوهزار (۲۰۰۰) سال شما دروغ شنیده اید و آزار دیده اید. اینک حقایق چون توفان از همه طرف سرازیر شده ، فساد را افشاٌ می کند. آنها بیش از این نمی توانند پنهان شوند. ما بسیار مسروریم که به بینیم ایرلند دوباره جلودار راه (آزادی) است. اول افشا کردن *واتیکان*و حالا ، آنها بالاترین مقامات بانکی را بازداشت کرده اند. ایرلند در حال یافتن جای پای خود و به دست گرفتن کنترل امور خود و راهبری جهان است. گرد هم آیید - شما خواهید توانست نور (راستی و حقیقت) را بدون خونریزی و خشونت (روی زمین) برقرار کنید. فقط یک تصمیم قاطع برای بر پا کردن و دیدن عدالت برای همه انسانها (لازم است).

حاکمان جهانخوار (Cabal) برای المپیک مراسم شیطانی برپا کرده است. مردم ساده دل باور دارند همه نمایشها بخاطر ورزش است.(مردم) باید درک کنند که این (مسابقات) ورزشی برای ایجاد انرژی منفی (سیاه) بکار گرفته می شود. اعضاٌ حاکمان جهانخوار (Cabal)اکنون در تلاشند که معامله ای انجام دهند ، با قول دادن باینکه اجازه دهند حقایق گفته شود. آنها خواستار نادیده گرفته شدن جنایاتشان بر علیه انسانها هستند. ، ولی در این مورد فقط انسانها می توانند تصمیم بگیرند. آنها تلاشی در جهت عذرخواهی (و تقاضای عفو) بواسطه جنایاتشان ندارند ، چرا که آنها نه وجدان دارند و نه همدلی با کسانی که استثمار و آزارشان کرده اند. آنها برای همه آنچه که برای تحت کنترل (و بهره کشی) داشتن نوع بشر طراحی (و اجرا) شده مسولند. آنها شرکتهای داروسازی را تشویق به ساختن داروهایی کردند که مردم را وابسته (به آن داروها) کنند ، مابقی عوارض جنبی شنیع داشتند که زندگی مردم را نابود کردند. آنها مردمی بیمار بوجود آوردند. آنها از واکسیناسیون جهت تقلیل تعداد مردم استفاده کردند. به چه کسی اینروزها می توان اعتماد کرد؟ چرا که (همه) آموزشها بر مبنای اطلاعات غلط و نادرست بوده است. این بعهده فرد فرد شماست که فقط آنچه که گغته می شود نپذیرید ، بلکه خودتان تحقیق کرده (و حقایق را دریابید).

همه چیز در جهان شما باید پاکسازی شود ، آلودگیهای خاک شما ، آب و هوا از اولین کارهای ما خواهند یود. تو (همسرش) و من وقتی که من تازه به جهان روحها آمده بودم در این مورد صحبت کردیم و من از دیدن آنچه که در این کره انجام شده بهت زده شده بودم. عزیزم(خطاب به همسرش) ، تو می دانی که همه مغزهای کارآمد گذشته آماده اند که توصیه هایی در جهت بازسازی زمین بکنند. ما همه چیز را مطالعه کرده و آماده ایم.

همه آنچه که بوقوع پیوسته بوسیله چند موجود مصمم بود که کره شما را تصرف کردند. حالا فکرش را بکن چقدر برای ۹۹٪ (مردم) آسان خواهد بود که کنترل را بدست خود گیرند. به بسیاری از مردم ایده و انرژی لازم داده شده که تحقیق کنند چگونگی برقراری عدالت همگانی را در حالیکه فقط یک گروه (و طبقه) از مردم رهبری را عهده دار نباشند. ماه آگوست افشاگریهای فراوانی خواهد داشت ، درباره آینده کره(زمین) شما تصمیم گرفته خواهد شد. بدام شیرینکاریها نیافتید که حاکمان جهانخوار (Cabal) کنار خواهند کشید. شما دلیلی برای ترس ندارید ، بنابراین قوی و راستگو با خودتان باشید.

ما خوشحالیم به بینیم که ایرلندیها بالاخره در حال بیدار شدن هستند. وقتی که آنها اهمیت آن کشور زیبای عرفانی را درک و متوجه شوند که چگونه انرژی مقدس (آن مرز و بوم) بطور عمد بوسیله واتیکان مسدود شده ، آنگاه همه مردم جهان (بیدار شده) و در صلح و هماهنگی زندگی خواهند کرد. ایرلند دارای پورتالهای (دروازه هایی به دیگر جهانها و زمانها) عظیم و باشکوهی است که باید باردیگر به آنها انرژی داد (زنده و فعالشان کرد). شما در مسیر روند بیداری راه درازی طی کرده اید. اکنون ، شما تجربه خواهید کرد عظمت و شکوه اینکه(چگونه) در انتقال (زمین و زمینیان به طبقات بالاتر عرفانی) و تبدیل جهانتان از یک کره در زندان به بهشتی روی زمین ، نقش فعالی داشته اید. خسته نباشید.

روزهای هیجان انگیز ، عشق من (خطاب به همسرش) ، همیشه عاشقانه دوستت دارم . مونتیWebsite: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
luisavasconcellos@hotmail.comShare |