Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 2, 2012

SaLuSa, March 2, 2012Dzîvojiet katru dienu kâda tâ nâk, jo jûs nekad nezinât ko gaidît, kad tik daudz izmaiòas ir uz robeþas notikt. Nevar bût ðaubu, ka mûsu sabiedrotie ir panâkuði lielu progresu daudzâs jomâs, un ka drîz jûs varat cerçt uz sprâgstoðiem notikumiem. Jau jûs redzat, cik plaðas mûsu zondes ir lai novçrstu korumpçtâs personas kas veido banku brâlîbu, un tas vçl nav pabeigts. Tâtad, kâ jûs varat redzçt, ne tikai korupcija ir atklâta, bet arî tie, kas atbildîgi. Kad ðîs atklâsmes savâks tvaiku, jûs varçtu bût pârsteigti, cik daudzi cilvçki nâks klajâ ar plaðâku informâciju.Sasniegumiem ir nesegtie gabali, kur ir iesaistîti triljoniem dolâru, un visvairâk neþçlîgos un pârdroðos aktos nozagt no to likumîgajiem îpaðniekiem. Mçs plânojam, ka ðie naudas lîdzekïi tiks atgriezti un mçríi sniegt to likumîgi tiks atgûti pirmajâ vietâ. Daudz naudas, kas ir izmantota ïaunprâtîgi, ir nâkusi no valsts lîdzekïiem, un patiesîbâ astronomiskas summas tiek iesaistîtas.

Vai tas nav brînums, ka jums tika liegta pieeja jûsu vajadzîbâm, jo tâs tika novirzîtas uz privâtajiem kontiem, un melnâm darbîbâm. Mçs peiliksim galu ðâdâm noziedzîgâm darbîbâm, lai karu var uzskatît par pagâtni, un miers pasaulç tiktu atzîts. Lai to visu paveiktu mums ir jâbût atbalstam no lielâkajâm valdîbâm, bet tikai tad, ja tie tiks iztîrîti no tiem, kuriem nav savu pilnu intereðu no sirds. Pie tâ tiek strâdâts, un pret viòiem lieta tiek sagatavota. Tas bieþi vien ir par to, vai katrs dalîbnieks ir uzticîgs savam zvçrestam, un diemþçl ïoti maz ir.

Tâtad, mîïie, mçs protams zinâm, kas ir nepiecieðams spiedienam, bet daþkârt uzdevums ir tik liels, ka tas prasa veikt ïoti daudz sarunu. Kad mçs un mûsu sabiedrotie streiko, jûs varat bût pârliecinâti, ka mçs esam uz izkalkulçjuði visas iespçjas un bûsim veiksmîgi. Daþus gadus mçs esam plânojuði kârtîgi ðim laikam, un mûsu bagâtîgie resursi nodroðinâs ka mçs sasniegsim savu mçríi. Viens no mûsu lielâkajiem trumpjiem ir mûsu spçja iet, kur vien mçs vçlamies paliekot neatklâtiem. Tas nozîmç, ka mçs zinâm tumðo plânus, taèu tas nenozîmç, ka mçs vienmçr varam ietekmçt tos. Ir Universâli Likumi, kas reglamentç visas darbîbas, un mums ir jâievçro jûsu tiesîbas izteikt savus brîvâs gribas lçmumus. Lai gan to var bût grûti saprast, kas ietver arî tumðos. Kas bieþi notiek ir tas, ka jûs atdodat savu brîvo gribu, pat neiebilstot pret to, ko jums ir norâdîjuði tumðie. Duâlisms ir vairâk kâ spçle, nekâ jûs iedomâjaties, un diezgan nopietna spçle tajâ. Tomçr, tagad varat sâkt atpûsties jo tumðie un viòu organizâcijas ir cietuðas lielus varas zaudçjums dçï mûsu darbîbâm.

Bûs daudz garîgâka pieeja visa veida lietâm, kas ietekmç dzîves kvalitâti. Pat reliìijai bûs atkârtoti jâizvçrtçtç tâs metodes un mâcîbas, lai tâ varçtu tikt uzskatîta par godîgu un patiesu gaismai. Daudzas reliìijas ir noteiktas, lai izmantotu savu stâvokli, lai bûtu kontrole un vara pâr saviem sekotâjiem, un diemþçl izmantojot bailes, lai saglabâtu jûs zem sevis.Fakts ir tas, ka jums nav nepiecieðama palîdzîba no ârpuses lai saprastu patiesîbu, jo tas viss tike glabâts iekðienç. Tomçr, jûs sekojat savam ceïam, un daþreiz tas jûs aizvedlîdz kâda,, kurð ir aizceïojis tâlâk nekâ jûs esat, kas var jums palîdzçt. Visi lçmumi, ko jûs pieòemat var tikt paòemti intuitîvi, lai atrastu veidu, kâ to var pieòemt diezgan brîdi , lai to izdarîtu atrodiet klusu brîdi vai pat divus.Problçma ir tâ, ka daþreiz cilvçki ignorç savu intuîciju, ja tâ neapstiprina to, ko viòi patieðâm vçlas darît.

Jums bûs daudz jâmâcâs îsâ laika posmâ kas palicis pirms Augðâmcelðanâs. Tomçr, tas bûs patîkams jo jûs uzòemsiet jaunu izpratni par dzîves mçríi, un sapratîsiet, kam tas ir domâts, lai bûtu laimîga un priecîga pieredze. Ne tikai tas, ka jûs pârvietosieties uz jauna ceïa, kas iepazîstinâs jûs ar to, ko jûs varat sagaidît pçc tam, kad pacelsieties. Tas ir pçc jûsu visu nodomiem atgriezties pie augstâkâm pasaulçm, tas ka esiet strâdâjuði tik grûti lai to sasnietu. Tas nâk gluþi dabiski, jo tas ir pazîstams ar jums no brîþa, kad devâties cauri 3..dimensijai. Jûs esiet cienîgas dvçseles, kuras pierâdîjuðas sevi spçcîgi, un ar spçju pârvarçt tumsu.

Galaktiskâ Federâcija ir tik apmierinâta, ka beidzot jûs saòemat pierâdîjumus pârmaiòâm ,tâdâ veidâ, ka nav noliegums tam, ka tâs notiek. Ar mûsu nodomiem atïaut lai jûs varçtu redzçt mûsu kuìus bieþâk, tas ir mazinâjis daþos aizdomas ka mçs esam potenciâlie iebrucçji. Mçs esam parâdîjuði, daudzus gadus, pat ja izprovicçti, mçs varam tikt galâ ar to bez agresijas vai izvirtuðâm darbîbâm. Mûsu pieeja ir vienmçr bijusi, atzîstot svçtuma dzîvi, ko mçs godâjam un pielûdzam, jo katrs no tiem ir daïa no Radîtâja.Tas pats attiecas tur kur tiek iesaistît iluminâti, kâ uz visu viòu ïaunumu mums ir pienâkums redzçt tos kâ dvçseïes Gaismâ kâ visas citas. To gaismas var bût vâjas, bet tomçr tâm joprojâm ir iespçja augt no ðîs pozîcijas atpakaï uz pilnu bâku. Viòu likteni lems uz Zemes, bet no garîgâ viedokïa, un tas nozîmç, ka tiem tiks parâdîta þçlastîba un lîdzjûtîba.

Es esmu SaLuSa no Siriusa, un par cik mçs virzâmies uz nâkamo posmu jûsu ceïâ uz Augðâmcelðanos, mçs jûtamies tik privilçìçti bût tie, kas ir ieíîlâti, lai nodroðinâtu jums pilnu sagatavotîbu. Tas bûs ïoti brîniðíîgs laiks, un jums patiks brîvîba,ko jûs neesat îsti piedzîvojuði savâ paðreizçjâ dimensijâ. Jums nav vairs ilgi jâdzîvo dzîves paðreizçjos apstâkïos, un drîz jûs bûsiet pârsteigti, cik âtri pârmaiòas notiks. Esiet drosmîgi un ejiet ar savu Gaismu patiesâ mîlestîbâ ko jûs turiet, un kurâ esiet.

Paldies SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Maris


Share |