Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 7, 2012

SaLuSa, March 7, 2012Vairâki no jums sâk domât, ka izmaiòas kïûst nozîmîgas, un ziòas ir tur priekð tiem, kuri ir gatavi meklçt tâs. Pçc vairâkiem vilðanâs posmiem tagad ir sasniegts posms, kad notikumi ir pârcçluðies lîdz punktam, kur Tumðie tos nevar apturçt vai mainî notiekoðo. Viòu dienas ir skaitîtas, un viòi saskaras ar apmulsumu zaudçt savus amatus un bagâtîbu. Bieþi gan nav abi iegûti, izmantojot kukuïoðanu un korupciju, un priekð tiem neizsakâmais notiek. Ne tikai tie ir spiesti pamest savas pozîcijas, bet arî zaudçt savus slimos sasniegumus. Taisnîgums tiks piemçrots saskaòâ ar viòu noziegumiem, un vçrtîga pieredze bûs gûta. Tie tiek aprûpçti ne mazâk vai savâdâk kâ jebkura cita dvçsele, un tie atlîdzinâs kaitçjumu, ko tâs ir paveikuðas.

Ne viena lieta netiek izlaista, kad jûs pârskatat katru savas kalpoðanas laiku, un ne viena lieta nevar bût paslçpta. Viss bûs redzams un saprotams, tieði tâdu iemeslu dçï kâpçc tas notika, un, ja nepiecieðams, skaidrîbas labad jums bûs vçlreiz jâizdzîvo aspekti nojauna. Tas attiecas uz visiem kurus jûs esat iesaistîjis savâ dzîvç, un, protams, kad laiks pienâks tie arî pieredzçs lîdzîgu atsaukðanu. Ja jums ir vainuma noslçpumi tad tagad jums ir vislabâk ieteicams piedot sev, jo neviens cits nevar darît to jûsu vietâ. Tâdâ veidâ jûs izvairîsieties no sevis nosodîðanas, kas ir nevajadzîgi, jo katra pieredze tiek uzskatîta par mâcîbu jums.Tieciet galâ ar savu dzîvi un pârliecinieties, ka Jums nav jâatkârto tâs paðas kïûdas atkal, kâ jûs varat bût pârliecinâti,ka jûs tiksiet pârbaudîti no jauna. Karma var tikt attîrîta vienâ dzîvç, kurâ tâ notika, lai gan lielâkâ daïa parasti tiek pârnesta nâkamajâ mûþâ.

Mçs jau iepriekð minçjâm, ka pastâv Þçlastîbas likums, ko var izmantot, lai atbrîvotu jûs no karmas, un tas stâsies spçkâ vairâk kad tuvosieties beigu laikam. Patiesîbâ, no visâm jûsu dzîvçm jûsu paðreizçjâ redzçs vairâk tîru Karmu, jo jums nevajadzçs to nçsât uz priekðu ar sevi lai Augðâmceltos. Tâtad, mîïie, òemiet vçrâ savu pieredzi un, ja tâ ir piekð jûsu evolûcijas uzzinât, ko viòa jums var mâcît. Daþi no Gaismas jau nonâkuði aiz punkta, kur viòu dzîvçm ir kâdas noderîgas mâcîbas priekð viòiem. Viòiem jau ir abas kâjas uz Augðupcelðanâs laika lînijas, un ir pacelts savs apziòas lîmenis un sava saikne ar zemâkâm vibrâcijâm pârauta. Jûs instinktîvi zinât, kâdi tie ir, un varat lûgt pçc palîdzîbas, ja jums ir kâdas grûtîbas, attîrît tos. Jûs bieþi strîdaties ar sevi, atmest to, ko jums patîk darît, pat ja tas ir kaitîgs jûsu fiziskajai labklâjîbai un garîgi nepieòemami. Atkarîbas var tikt grûti kontrolçtas, bet, ja jums ir stingra griba pârvarçt tos, tad jûs bûsiet veiksmîgi.

Tas ir ne tikai slikts uzturs, kas kaitç jûsu miesai, bet arî ïaunprâtîgums kas izriet no sliktiem ieradumiem, un negatîvâ enerìija, kas rada sliktu valodu un mûziku, kas ir nesaskanîga.Traucçjumus ko tie rada, var novest jûs lîdz fiziskai gan garîgai slimîbai, ja jûs tos atkârtojat atkal un atkal .Jûsu íermenim ir ievçrojamas paðdziedçðanas pilnvaras, kas pâròem, kad jûs izvçlaties citu ceïu dzîvç. Augðâmcelðanâs nâk pavisam tuvu, un tas ir gudri novçrtçt tieði to, ko vçlaties,un kâ jûs gatavojaties to sasniegt. Tâ ir jûsu izvçle, tâpçc izlemiet, ko vçlaties darît un strâdâjiet pie tâ.

Skaòai ir nozîmîga vieta jûsu dzîvç, un jums apkârt ir tik daudz kakofonijas no daþâdiem uzòçmumiem un daþi pat ir ârpus jûsu dzirdes sajûtâm. Tâpçc Jûsu izvçlei mûzikâ ir liela ietekme uz to, kâ jûs jûtaties. Tîras skaòas, kâ jûs varçtu iedomâties ir ïoti izdevîgas, un veiks dziednieciskas îpaðîbas, kas ir iemesls, kâpçc viòas tiek lietotas terapeitisku iemeslu dçï. Jûsu galvenâs èakras ir virkne enerìijas ar centriem no Jûsu Root Chakras lîdz jûsu kroòa èakrai, un atbilstoði to stâvoklim jûs izbaudîsiet veselîbu vai slimîbas. Skaòa var dot lîdzsvaru vai izkropïot to kopâ ar atbalstoðo dziedzeri, kas kaitç Jûsu veselîbai un labklâjîbai. Skaòa var iznîcinât vai pat nogalinât, tâ ir, tik spçcîga un daþreiz to izmanto kâ ieroci karâ.

Augstâkajâs dimensijâs nesaskanîgas skaòas nav, un jums apkârt ir enerìijas, kas ir lîdzsvarotas un skaistas. Tâs pacels jûsu smalko íermeni un dvçseli, un to var raksturot kâ juteklisku pieredzi. Pajautâjiet ikvienam, kas ir bijis astrâlajos laukos pazîstamiem kâ Summerland, kâ tas ir, piemçram, un tie neizbçgami pateiks, ka jums apkârt ir enerìija, kas ir mierîga un pilna mîlestîbas. Taèu ðis ir tas, ko jûs saucat par 4. blîvumu, un kad jûs pacelsieties jûs gatavojaties pâriet pat augstâkos 5.(dimensijas) blîvumos.Vai tagad Jûs varat gûtu priekðtatu par to kâ justies tajos, piemçram, un tas nav brînums, ka dvçseles nevçlas atstât ðâdu lîmeni. Jûs salîpat ar Zemes zemajâm vibrâcijâm, jo jûs esat pieraduði pie tâm, bet atðíirîbâ no augstâkajâm tâs ir smagas un grûti kontrolçjamas. Tomçr, jûs esat kïuvuði par meistariem kas tajâs strâdâ, un ikviens no jums ir ïoti atzinîgs.

Ne visi no mums Galaktiskajâ Federâcijâ esam izgâjuði cauri cilvçka pieredzei. Tâpçc mçs esam ïoti ieinteresçti jûsos un kâ jûs rîkojaties ar sevi.Tas, ka jums tiek sniegta palîdzîba,neòem prom jûsu fantastisko sasniegumu pârvarçt grûdienu pâr zemâko enerìiju. Jûs esat varenas bûtnes, kas pierâda, cik gudri jûs esiet, darbîbâs pret tumðajiem. Kâdu dienu nâkotnç pat viòi apbrînos jûsu apbrînojamâs pilnvaras pârvarçt visu to ko tie izmetuði pret jums.Jûsu kolektîvâ pieredze tiks saglabâta atmiòu zâlç kur visi varçs redzçt un mâcîties no viòiem.

Augðâmcelðanâs bûs ne tikai apsveicams pârtraukums no dualitâtes problçmâm, bet dzîves maiòa uz tâdu, kas ir visvairâk atalgota un dzîvespriecîga. Tas bûs kaut kas ko jûs pieòemsiet kâ gluþi dabisku, jo tas ir tas, ko jûs lietojât pirms jûs atstâjât Augstâkajâs pasaules .Ilûzija, ka jûs dzîvojât uz Zemes bûs garâm, bet ne bez paplaðinâjumiem jûsu apziòas lîmenî. Visas pieredzes sekmçs jûsu vispârçjo izpratni par zemajâm vibrâcijâm.Tas nenozîmç, ka jums jâbût pilnâ apziòâ par tâm, bet tikai par gûto pieredzi.

Es esmu SaLuSa no Siriusa, un varu apstiprinât to, ko jûs mâcâties tieði tagad no vairâkiem avotiem, ka galvenais ir sâcies, lai novçrstu tos, kas stâvceïâ uz panâkumiem. Mûsu darbîbas arî tiek pastiprinâtas, lai atbalstîtu mûsu sabiedrotos, un mûsu mîlestîba iet ar jums visiem.

Paldies SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Maris


Share |