Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 9, 2012

SaLuSa, March 9, 2012Kas par ceïojumu jums ir cauri dualitâtei, un kâdu dienu jûs varçsiet atsaukt prâtâ jebkuru kalpoðanu kuru vçlaties apskatît. Jûsu paðreizçjais apziòas lîmenis ir tâds, ka ïoti mazscilvçku var darît to kontrolçtâ veidâ, bet reizçm jûs saòemiet îsu atsaukðanu atmiòâ kâ no zila gaisa.Tas var notikt, kad jûs apmeklçjat vietas vai valstis, kurâm ir jûsu pagâtnes dzîves jçga .Reizçm tas ir kaut kas vienkârðs, piemçram, smarþa, vai zinâðanas ar noteiktu laiku savâ vçsturç. Patiesîbâ viss no jûsu daudzâm dzîves pieredzçm glabâjas vçl jûsu zemapziòas atmiòâ. Tâs kalpo jums labi un veido piemçram, daudzas no jums pieòemamâm drçbçm, un jûs diez vai esat ievçrojuði, cik stili, ðíietami iet apkârt, un nâk atpakaï. Protams, jûs ietekmç jûsu apkârtne un kultûras audzinâðana, un atbilstîba ir bieþi gaidâma no saviem vienaudþiem, bet jûs joprojâm atrodat savu vçlmju virsmu.

Pçdçjâ laikâ jûs zinât, ka daudzi Zvaigþòu bçrni rotâ jûsu Zemi, un kâ jûs to redzat jûs varçtu arî uzskatît, ka tie nav ticîgi . Tie bieþi vien ir ïoti individuâlas Bûtnes, un daþos gadîjumos var apmeklçt Zemi pirmo reizi. Tos izmanto, lai izteiktu sevi tieði tâ, kâ viòi jûtas, un pçc to personîbas. Kâdam tie liksies dumpîgi, bet tas ir normâli, jo tiem ir spçjas redzçt iepriekð pasâkumus un pçc, ko "normâls" cilvçks dara. Tâs ir brîvâs dvçseles un nav izmantotas, kavçtas vai ierobeþotas tâdâ veidâ, kâ jûs parasti esat darot to, kas sagaidâms no jums. Tâpçc tâm ir jâdod iespçja brîvi pilnîbâ izteikt sevi, un bieþi vien pat ïoti jaunâm dvçselçm viòu gudrîba ir daudz lielâka nekâ vidusmçra cilvçkam. Tie bûtu jâmudina runât no sava prâta, un jâklausâs viòu vârdos un ieteikumos. Tas ir iemesls, kâpçc viòi ir ieraduðies uz Zemes ðajâ îpaðajâ laikâ, un viòiem ir daudz ko piedâvât, kâ jûs sagatavot Augðâmcelðanai.Teiciens saka, ka visas zinâðanas glabâjas iekðienç, bet nekatram ir iespçja iekïût tajâs, kad tie vçlas.

Tas ir tâ kâ jûs varçtu teikt par laiku, kad tas ir "visas rokas uz klâja" par cik jûs iesâciet periodu, kad izmaiòas notiks daudzâs kârtâs. Daudzu iemeslu dçï, tie kuri ir Gaismas bçrni tiks aicinâti iesaistît sevi daudzos uzdevumos, kuriem tie ir sagatavoti vairâk nekâ daudzâs dzîvçs. Bûs dvçseles, kurâm bûs to tik grûti saprast, kas notiek apkârt, atstâjot tos apjukuðus vai pat bailîgus. Ko jûs varat darît, ir likt viòu prâtus atpûsties mierâ un sniegt komfortu kur tas nepiecieðams. Jûsu klâtbûtne un mierîgâ pieeja bûs pârliecinoða, un atvieglos viòu rûpes. Konkrçtâ brîdî tas kïûs skaidrs, lielâkajai daïai cilvçku, ka no haosa jauna çra aug, tâda kas sniegs atbildes un panâks, lai cilvçkiem ir tas, ko viòi vçlas.

Daudzi no jums ir pârdzîvojuði lîdzîgu laiku, piemçram, nâves un iznîcinâðanu Atlantis periodâ. Ðîs atmiòas joprojâm glabâjas dziïi jûsu zemapziòâs un var izraisît bailes, kad jûs jûtat jûs skar cita katastrofa. Tomçr, ðoreiz kâ lielâkâ daïa no Jums zina, bûs atðíirîga galotne kas dieviðíi izsludinâta. Tas nav svarîgi, ko ievieto jûsu ceïâ, nekas nepârtrauks Augðâmcelðanai notikt. Mçs apliecinâm, atkal, ka tas ir jûsu nodoms, pacelties, kas vedîs jûs cauri, jo nâkuði klajâ ar ðo lçmumu jûs uzreiz palîdzçjât to sasniegt. Tas ir par sekoðanu ceïam, kas paceï jûsu vibrâcijas, lai tad, kad laiks pienâks jûs bûtu gatavi.

Zinot to, pçc kâ jûs tiecaties dzîvç, sniegs jums pârliecîbu sevî, un arî pieticîbas lîmeni, neatkarîgi no tâ, kas notiek ap jums, jûs netiksiet atrauti no sava mçría. Domâm lai novestu savu laiku dualitâtç lîdz beigâm vajadzçtu dot jums lielisku impulsu, un spçju turçties stûrgalvîgi uz jûsu izvçlçtâ ceïa. Gaismas bçrni ierodas paði tagad, jo drîzumâ tie bûs vajadzîgi, lai palîdzçtu nodot ziòas apkârt par to, kas notiek un kâpçc. Ja daþas dvçseles noraida to tad pieòemiet to kâ viòu izvçli un ïaujiet viòiem izjust to, ko viòi ir izvçlçjuðies. Tas viss notiek ar nolûku, ka beigâs, kâ jûs zinât, tas bûs izpildîjis savu uzdevumu. Pieredze jebkurâ formâ vai veidâ ir tâ, kâdçï jûs esat nâkuði uz Zemes, lai palîdzçtu turpinât savu garîgo attîstîbu. Nevajadzçtu izdarît kïûdu nosodot sevi kâ nepiemçrotu, lai paceltos, jo neatkarîgi no jûsu dzîves lîdz ðim jûs vienmçr varat spert soli uz jauna ceïa.

Mîïie, dzîve uz Zemes nav pikniks, bet nav domâts, lai sasmalcina tevi putekïos.Esat piekritis tam, ko jûs spçjat panest un jums vçl joprojâm ir brîva izvçle par to, cik tâlu jûs vçlaties doties. Patieðâm, ðî konkrçtâ dzîve ir tik svarîga, lai jums bûtu iespçja noteikt, ierakstît taisni un izdzçst visu atlikuðo karmu. Daþi no jums jau ir sasnieguði savu posmu un var veltît sevi strâdâjot Gaismai. Ja Jûs esat viens, kas vçl nejûtas piepildîts ðâdâ veidâ, vienkârði palaidiet domu, ka jûs vçlaties kalpot Gaismai jebkâdâ veidâ un jûsu spçjas to ïaus. Esiet pârliecinâti, kad bûsiet to paveikuði, jûs tiksiet izmantoti atbilstoðâ laikâ,un daudzi Gaismas bçrni tiks iesaistîti pçdçjos mçneðos pirms Augðâmcelðanâs. Tiklîdz mçs varçsim atklâti parâdît sevi un strâdât ar jums, tur bûs daudz aktivitâtes, kurâs mçs varçsim jûs izmantot.

Paðlaik mçs esam aizòemti ar Tuvo Austrumu konfrontâciju, un kaut arî tas draud izraisît karu, mçs kârtçjo reizi atgâdinâm, ka tas netiks atïauts. ´Jaunâs valsts kârtîbai´ netiks ïauts izmantot jebkuru situâciju, kas varçtu novest pie vienas, jo mçs varam jebkurâ gadîjumâ atslçgt ieroèus, ja mçs to vçlamies. Jûs varçtu teikt, ka mûsu darbîbâm, miers ir pasludinâts un beigas karam ðajâ ciklâ. Bûtu prieks mums, ja jûsu lîderi varçtu atzît ðo attîstîbu, un paziòot par to pasaulei. Prezidents Obama ir iespçjams pirmais kas dos lielu paziòojumu, kas skaidri norâda savu vietu kâ miera uzturçðanas spçku karavîrs. Viòð ir daudz maldinâts un vainots par darbîbâm, kuras viòð nevar kontrolçt, bet tas viss mainîsies ïoti âtri.

Es esmu SaLuSa no Sîriusa, kas vçl jums visiem neierobeþotu mieru, prieku un mîlestîbu.Jûs to visu izbaudîsiet tuvâkajâ nâkotnç un nebûs atpakaï ceïa uz to, kâ tas bija.

Paldies SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Maris


Share |