Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 12, 2012

SaLuSa, March 12, 2012Laiks Skrien uz priekðu par cik cilvçces nâkotne tiek cînîta ârâ Tuvajos Austrumos.Vismaz tas irtâ kâ tas, ðíiet, tiem, kuri vçl nav pamoduðies, un kuri paliek slikti informçti. Diemþçl mediji joprojâm ir apspiesti ar lîdzðinçjo pieeju, kas neïauj vârda brîvîbu un pçtniecisko þurnâlistiku, kas ïautu izcelt patiesîbu. Daudz kas notiek, kas bûtu jâpasaka, lai jums bûtu izpratne par to, kas notiek aiz notikumiem, kas apdraud mieru pasaulç. Vçl labâk bûtu patiesas atskaites, lai jûsu prâts tiktu izvirzîts atpûtai, zinot, ka gan ir mçìinâts uzsâkt vçl vienu pasaules karu, brt viòi ir izgâzuðies, un turpinâs to darît.

Mçs nevçlamies, lai jûs pçkðòi justos bailçs no nâkotnes, esiet pârliecinâti, ka viss ir labi. Tomçr, mçs atkal jûs informçjam, ka mûsu tehnoloìija ir tâda, ka mums ir pilnîga kontrole pâr to, kas notiek Tuvajos Austrumos, un visa konfrontâcija drîz tiks apturçta .Iestâdes ir informçtas, ka mçs neïausim kodolieroèiem tikt izmantotiem, un ka mçs esam pret jebkâda veida agresiju. Tâdçï ir diezgan bezjçdzîgi turpinât kara spçles, un piedalîties visu lielîbâs, kas aizkurina situâciju. Mûsu pacietîba nav daudz, un ja lietas neuzlabosies,mçs izmantosim mûsu pilnvaras, lai apturçtu visus mçìinâjumus iesaistîties kareivîgâs kustîbâs.

Mçs no Galaktiskâs Federâcijas esam ðeit, lai redzçtu, kâ jûs un Mâte Zeme droði nonâkat galamçríî, kas ir beigas ðî cikla dualitâtei. Âtrâk tumðie un to sabiedrotie tiks aizvâkti, un to ietekme paòemta prom no viòiem, jo âtrâk mçs visi varçsim koncentrçties uz jûsu ceïu uz Augðâmcelðanos. Tomçr mçs joprojâm uzturam lîdzsvarotas daþâdas enerìijas, kas spçlç uz Zemes, un pieaug eksponenciâli, un palîdz paaugstinât jûsu apziòas lîmeni. Jums joprojâm ir diezgan tâls ceïð ejams, pirms jûs nonâksiet kaut kam lîdzîgam pie pilnas apziòas, bet tas nâks pie jums âtrâk, nekâ jûs varçtu gaidît.Jûs tiekat gatavoti kïût par Galaktiskâm Bûtnçm un veikt savu vietu starp mums, kas ir jûsu dieviðíâ taisnîba.

Mçs varam saprast, ka tiem, kas ir pamoduðies uz to, kas notiek ar cilvçku rasi, joprojâm mâc baþas par tiem, kuri vçl ir miegâ. Mçs vçlamies Jums apliecinât, ka lîdz ðâ gada beigâm,katra dvçsele zinâs par Augðâmcelðanos un bûs iespçja izvçlçties, vai tâs sagatavosies tai. Laiks kïûst îss, bet daþi vçl joprojâm paspçs savlaicîgi atnâkt ðajâ dzîvç, lai padarîtu to par savu mçríi. Tas mîïie ir noteicoðais faktors, jo daudzi ir ðeit pçc pieredzes, kas vçl vairâk palîdzçs to attîstîbai, bet kuri nav gatavi veikt kvantitatîvu lçcienu apziòâ. Atbilde ir tâda ka nav jâuztraucas par lçmumiem, ko izdarîjuðas citas dvçseles, jo viòas bûs izvçlçjuðâs to, kas ir labâkais viòâm un apmierina viòu vçlmes. Esiet droði, visi tiks pieskatîti, un ka Dievs neðíiro nevienu dvçseli un visi ir vienlîdz mîlçti.

Daþâdas programmas, kas nesîs jûs uz priekðu, ir gatavas îstenoðanai, un preparâti tiek pabeigti. Daudz eòìes svârstâs ap valdîbas maiòâm nepârprotami un mums ir vajadzîgi cilvçki, kas var bût uzticami, un var novest jûs ar pilnîgu izpratni par to, kas tiek prasîts no viòiem. Ticîba saviem ieceltajiem pârstâvjiem ir salauzta tik daudz reiþu tie, kuri nav turçjuði savus solîjumus, un likuði jums vilties. Nâkotnç jûsu lîderi tiks izvçlçti no to gudrîbas un garîgâs pieredzes,un bûs uzticami un godîgi. Pârâk bieþi Jûs esat apvârdoti ar solîjumiem, kurus nekad nav paredzçts turçt, tiem, kas izvçlçjâs pakalpojumus sev, nevis citiem. Kad jûs attîstieties un turpinat pieaugt augðup pat augstâkâs dimensijâs, jûs sapratîsiet, ka neviena dvçsele nevar maldinât vai melot otram bez viòu nodomiem esot zinâmiem. Patiesi, jûs zinâsiet, vçrojot viòu auras izstarojuma noplûdes, kas sniedz daudz informâcijas par ðo dvçseli. Pat tagad jums ir cilvçki, kuri var redzçt un lasît auras, un tâ nodod diezgan daudz par jums. Piemçram, jûsu veselîbas stâvokli, var redzçt, un faktiski pat slimîbas sâkumu, pirms jûs faktiski to uzzinât. Jûs esat patieðâm diezgan sareþìîtas bûtnes un esat tumsâ par daudziem saviem aspektiem, piemçram, jûsu astrâlo íermeòi, kurus jûs izmantojat, kad izejat no íermeòa. Daudzas dvçseles izmanto to, lai apciemotu aizgâjuðos draugus un ìimeni, bet daþi atkal ir nomodâ par atmiòâm no tiem. Atcerieties, ka jûs dzîvojat bezgalîgas dzîves reizes un kâ dvçsele vienmçr pastâv vienâ vai otrâ veidâ, un galu gala kïûst par tîru Gaismas Bûtni.

Dzîves mçríis ir attîstîties, izmantojot pieredzi, un jûs esiet viens, kas izvçlas, kâ jums sasniegt to.Zeme ir grûta pieredze ko jûs zinâjât, ka tâ varçtu bût, un ðeit jûs esat pçc simtiem dzîvîbâm, daþâdâs civilizâcijâs, kas ir paplaðinâjuðas jûsu apziòas lîmeni. Nekas no jûsu pieredzes nav pazaudçts, un jums nav obligâti nepiecieðams atcerçties precîzus apstâkïus. Daþreiz viòus ir vislabâk aizmirst jo ekstrçma pieredze, kas bija nepatîkama var tikt izdzçsta no atmiòas. Jums ir liela pieredze, kas kalpos Jums un citiem ïoti labi,neatkarîgi no tâ ko vçlaties darît kâ savu nâkamo piedzîvojumu. Daþi no jums pievienosies mums, kâ Galaktikâs bûtnes un diezgan pamatoti bûs vienvçrtîgi mums.

Mûsu misija ir mainîjusies ïoti no brîþa, kad mçs sâkâm, un tagad jûsu ceïð ir skaidrâks mums, ir nepiecieðams vairâk iesaistîties jûsu lietâs. Tika cerçts, ka, tâ kâ beigu laiki tuvojâs tumðajiem redzot, ka viòu stâvoklis ir nepârliecinoðs, un ïaus pabeigt jûsu augðâmcelðanos braucienu bez iejaukðanâs. Kas nav izrâdîjusies par viòu lietu, un tie ir lauzuði savus solîjumus pârtraukt savas darbîbas. Tas mums neatstâj citas iespçjas, lai saòemtu atïauju tos aizvâkt, un kâ daudzi no jums ir konstatçjuði, tas ir gâjis uz priekðu. Neïaut turpinât ar savu iejaukðanos, mums nâcâs iznîcinât to aprîkojumu, kas galvenokârt atradâs pazemç. Tikmçr mçs koncentrçjamies uz Tuvajiem Austrumiem, kas ilgu laiku bija par iespçju izlausties velvienam pasaules karam. Mçs sagaidâm, ka tad, kad daþâdas valstis ðo bezjçdzîbu ignorçjot mûsu prasîbas, lai apturçtu karu, viòi pârtrauks savu darbîbu un ïaus mieram nolaisties uz Zemes. Tam jâbût tâ, jo tas ir dieviðíi izsludinâts.

Es esmu SaLuSa no Sîriusa, un priecâjos, ka mçs esam tik tuvu, lai atrisinâtu vienu no jûsu lielâkajâm pasaules problçmâm, kas stâv ceïâ pastâvîgam mieram.

Paldies SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Maris


Share |