Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 14, 2012

SaLuSa, March 14, 2012Tumðie ir ar priekðgalu uz leju no spiediena, kas tiek piemçrots tiem no jums. Viòi nekad neuzskatîja, ka jûs varçtu izmantot ðîs pilnvaras, ka tiem varçtu bût liegts sasniegt savus mçríus. Sakarâ ar jauno apziòas lîmeni, kas pastâvîgi sasniedz jaunas virsotnes, viòiem nav enerìijas, lai izdarîtu to kas ir nepiecieðami, lai bûtu veiksmîgi. Viòu noslçpumi ir beiguÿsies, un ik uz soïa viòi sastopas ar izaicinâjumiem savâs iestâdçs. Viòi redz savas bâzes iznîcinâtas, un ieroèus, iznîcinâtus vai arî atòemtus, lai novçrstu viòu izpildi savos plânos. Tie ir nekârtîbâ, bet joprojâm nespçj saprast un pieòemt, ka viòu dienas ir beiguðâs. Tomçr, mçs konfrontçjam tos ik uz soïa, lai nodroðinâtu, ka tiem tiek liegts radît lielu incidentu. Mçs zinâm visu par viòu viltus karoga darbîbâm, un viòi atbild par saviem mçìinâjumiem rîkot vçl vienu pasaules karu. Mçs piekodinâm atkal, ka karð netiks atïauts, un ir lûgts iluminâti lai apturçtu mçìinâjumiem izveidot vienu. Jaunâ çra attîsta sevi tieði tagad, un tâs progress netiks apturçts vai apstâdinâts no jebkâdas ârçjâs iejaukðanâs.

Tâpçc, mîïie jums nav nekâda iemesla bût bailçs par ko jûs dzirdat par plâniem radît kavçðanos, un tos bûtu labâk ignorçt, jo esam mçs Galaktikâ federâcija kas ir pie atbildîbas.Ne jûs, nedz mçs netikâm veikuði tik garu ceïu lai tiktu novçrsti vai vîluðies, un kâ mçs to bieþi pasludinâm, uzvara ir mûsçjâ.Tumðo ielenkðana ir sâkusies, un tie tiks novietoti tâ,kur viòi vairs nevarçs traucçt jûsu evolûcijai. Visuma likumi ir diezgan skaidri un neatsaucami, un gan tumðajiem un gaismai ir jâievçro tos.Viens, kas ir ievçrojami izmantots, ir piesaistîðanas likums, lai gan lielu daïu no jûsu dzîves jûs neçsat sapratuði, ko nozîmç jûsu darbîbas. Tumðie ir sapratuði, un izmantojuði jûsu nezinâðanas pilnvarojot sevi uz jûsu rçíina. Tomçr, par cik jûs esat pieòçmuði Gaismu, jûs esat piesaistîjis vçl vairâk to uz Zemes, un tâ ir pagriezusi galdus jûsu labâ.

Tas ir fakts, ka beigâs Gaisma vienmçr uzvar kaujâs ar tumsu, pat ja tâs nes îslaicîgu peïòu. Kas gan ir par lielâku balvu ja tâ nav jûsu Augðâmcelðanâs, kuras dçï jûs esat nogâjuði garu ceïu prasot pçc tâs. Pie reizes esat saucis Dievu domâjot, ka jûs esat bijis pamests, kad patiesîbâ jûs paði izveidojât savu atdalîðanos. Jûs vainojat Dievu nâvçs un iznîcîbâs, tomçr tas bija cilvçks, kurð devâs uz karu no alkatîbas un iekâres par viòa kaimiòa îpaðumu. Ta sir prasîjis ilgu laiku, lai redzçtu, cik bezjçdzîgi tas viss ir bijis, un patiesi nav uzvarçtâji un visi irzaudçtâji. Beidzot jûs pilnîgi pareizi pieprasât izbeigt karu, un ðîs lûgsnas ir atbildçjis Dievs. Tagad Dievs ir izsludinâjus, ka karð ir beidzies, un mûsu vieta ir nodroðinât, ka tâ tas ir.

Tas nenotveramais miers ko jûs meklçjât gadu tîkstoðos drîz bûs jûsu, un visas agresijas formas tiks liegtas tiem, kas ignorçs Dieviðío dekrçtu. Tâs dvçseles, kuras veljoprojâm domâ ðâdas domas, atklâs, ka viòu vibrâcijas ir tâdas, ka tie netiks ielaisti augstâkâs Gaismas vibrâcijâs. Tur nav vietas nekam citam, kâ Gaismai un Mîlestîbai, kas pastâv augstâkâs dimensijâs. ja jums ir nodoms pacelties, pârliecinieties, ka Jums ir iztîriîta bagâþu ko esat nesuði lîdzi. Jebkurð vârds, rîcîba vai akts, kas ir zemâkâs vibrâcijâs jutîsies nevietâ, tâtad jums bûtu jâspçj pakâpeniski noòemt tâs no savas normâlâs mijiedarbîbas ar citiem. Esiet pret citiem tâds, kâ jûs vçlçtos lai darîtu jums, un jûs radîsiet mieru un harmoniju sev apkârt.

Kâ jûs pamanât laiks ir paâtrinâjies âtrâk nekâ jebkad agrâk, un nedçïa liekas nieka daþas dienas, un katra nedçïa ir piepildîta ar tik lielu potenciâlu, kas mainîs jûsu dzîvi. Mçdiji joprojâm ir atturîgi un maz par to, kas îsti notiek sasniedz jûsu acis vai ausis. Tomçr, mçs veiksmîgi strâdâjam, lai atvçrtu brîvu presi, un kad ierobeþojumi tiks atcelti Jûss tiksietapbçrti ar ziòojumiem par ikdienas notikumiem. Kad tas bûs droði mums parâdîties jums, tad regulâras televîzijas programmas notiks, ïaujot mums platformu, lai pastâstîtu par mûsu plâniem un jûsu nâkotni.Vissvarîgâkais aspekts ir apslâpçt tautu bailes un pierâdît, ka mçs nâkam ar mieru, un ka mçs esam jûsu nâkotnes paði. Viss kas tiek plânots, ir jûsu pacçlumam un atbalstam, un lai kâdas izmaiòas, notiks jûss bûsiet tie kas iegûsiet daudz vairâk, nekâ jûs varçtu zaudçt.

Par cik jûs pacelsieties ar Mâti Zemi, pilnîgai attîrîðanai ir jânotiek, un tas bûs no zemes, jûras un atmosfçras, kas ir bijuðas slikti piesâròotas. Tas ir daïçji noticis caur mûsu klâtbûtni un izmantojot mûsu augstâkâs tehnoloìijas. Mûsu vçlme vienmçr ir bijusi saglabât lîdzsvaru uz Zemes, un mçs esam darîjuði, to pat tâdâ mçrâ, kas neïauj tai noliekðanos pârâk tâlu no tâs asem. Zemestrîces ir diezgan dabiski, bet mçs esam mazinâjuði tâs postîbu kur viòa radîja lielus draudus cilvçcei. Tie ir Mâtes Zemes veidi iesaistîti viòas attîrîðanâ un vitâli nepiecieðami, ja viòa tiks atgriezusta viòas senatnîgajâ stâvoklî.

Agrâk vai vçlâk katram no jums nâksies saskarties ar patiesîbu par savu uzturçðanos uz Zemes. Kas jums ir tikts teikts, ir tâlu no patiesîbas, un bieþi tâ ir izkropïota, lai atbilstu cçloòiem tiem, kas kontrolç jûs. Tomçr jûs piedzimstat brîvi un tiesîbas izteikt sevi kâ garîgâm bûtnçm, kam ir fiziskâ pieredze. Tâ brîvîbas pakâpe bûs jûsu ïoti drîz, un jûs aizmirsîsiet grûtos laikus dualitâtç kaut gûtâ mâcîba paliks ar jums. Jûs novçrtçsiet to, cik lieliska pieredzi Jums ir bijusi, un cik daudz tas ir veicinâjis jûsu evolûciju. Tas patieðâm ir tas, pçc kâ jûs esat nâkuði uz Zemes, un tas ir lieliski apgaismots laiks, ka galu galâ jums nebûs noþçlas par jebko.

Es esmu SaLuSa no Siriusa, un mçs esam tik priecîgi redzçt jûs saòemot pierâdîjumus, tam ko vçlaties, kas apstiprina ka tumðie ir vientulîbâ. Nav vietas, lai paslçptu vai izbçgtu no taisnîbas, tâpçc jums nav jâbaþâs par viòu likteni. Kâ ar katru dvçseli, kas gâjusi uz Zemes, visi no jums ir saistîti ar Visuma Likumu, un neviens nav virs tâ. Likumi tomçr nevar dot sodu, bet tâ vietâ iespçja darît labu savâm kïûdâm. Viss notiek, kamçr jûs tesat Beznosacîjuma Mîlestîbas enerìijâ, tasa jums bûtu jâzina, cik daudz jûs esat mîleti no Dieva.

Paldies SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Maris


Share |