Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 13, 2011

SaLuSa, July 13, 2011Ir daudz pretrunîgu ideju, sakarâ ar to, kâdi bûs pçdçjie mçneði caur augðâmcelðanos. Mûsu atbilde tam visam ir ieteikt, lai jûs neturçtos pie saviem patreizçjiem uzskatiem pârâk stingri. Vienmçr esiet gatavi virzîties atkarîbâ no tâ, ko jaunu jûs apgûstat un esiet pârliecinâti, ka drîzumâ notiks daudz kas. Visas ainas kopskatu neredz tikai viens indivîds un daudzi ir iesaistîti jûsu zinâðanu palielinâðanâ. Intuitîvi jums ir jâzin kam ticçt. Lîdz ar laiku vairs nepaliks nekâdu ðaubu, par cik mçs bûsim spçjîgi bût daudz atvçrtâki kontaktçjoties ar sabiedrîbu caur televîziju un masu mçdijiem. Arî Meistari, kuri ir godâjami un kuru vârdi ir ievçrojami, atkal staigâs starp jums. Esiet pârliecinâti, ka lîdz ar laiku izvçlçm bûs jâbût darîtâm un cilvçki zinâs par ko tieði ir runa. Ar to saskarsies ikviena dvçsele un apzinâsies savas dzîves plânu un ja izvçle bûs darîta lai nepaceltos, tad tâ bûs apzinâta izvçle.

Kad cilvçki aptvers katras dvçseles nozîmîgumu îstenot savu brîvo gribu un veidojot savu ceïu, viòi sapratîs ka attiecîbas ar zemes pieredzi bieþi vien ir tikai pagaidu. Tâpçc esiet gatavi tam, ka jûsu draugi vai pat ìimenes locekïi domâ pavisam ko citu. Tikai iedomâjieties cik daudz attiecîbu jûs esat pieredzçjuði caur daþiem simtiem dzîvju virs zemes. Tâ iemesla dçï, lai kurp jûs dotos, jûs redzçsiet, cik daudz dvçseïu atpazîst viena otru. Mîlestîbas vibrâcija ir spçcîga enerìija, kas uztur dzîvîbas saikni starp jums. Kad starp Visuma draugiem jûs satiekat savu îsto ìimeni, tâ patieðâm bûs brîniðíîga atkalapvienoðanâs un jûs viòus uzreiz atpazîsiet. Daþi no jums satiksies pirms Debesbraukðanas, kad esat aicinâti uz viòu kuìa, bet tas neattiecas uz visiem. Kad jûs apsvçrsiet ðos daudz personiskâkos aspektus, jûs redzçsiet, kâda brînisíîga nâkotne jûs sagaida.

Haoss uz Zemes tieðâm pieaug, par cik tumðie spçki cenðas ignorçt iespçjamo iznâkumu. To darot viòu problçmas nekur nepazudîs, bet gan pastiprinâs viòu sabrukðanu un tas arî izraisîs pârmaiòâm bût daudz svarîgâkâm un cilvçki skaidri redzçs, ka nekâda pilnîgu pârmaiòu îstermiòa darbîba nenovedîs pie atbildçm. Jûs gandrîz vai esat pusceïâ uz mâjâm, kur jums ir jâizlemj starp palikðanu dualitâtç vai virzîðanos tâlâk uz pacelðanos. Mçs zinâm, ka daþi no jums uzdod jautâjumu, kâ tas var tikt prasîts no bçrniem vai mazuïiem bet mçs jums teiksim, ka viòu izvçle tika darîta jau pirms inkarnçðanâs. Jûs arî varat prasît kâda tad ir nozîme viòiem atrasties uz Zemes uz tik îsu laika sprîdi. Atbilde, Mani Dârgie, ir tâ, ka viòi vçlas savienoties ar savu Zemes ìimeni un tas visticamâk nozîmç, ka viòi virzîsies uz priekðu.

Ðî Visuma plâns ir nevainojams un jûsu mazajai Zemîtei ir ïoti svarîga nozîme galîgam iznâkumam. Jûsu ietekme uz visu, kas pastâv ir daudz lielâka, nekâ jûs iespçjams varat iedomâties. Jûsu vibrâcijas nav noderîgas citâm Saulçm un plançtâm un tas maz attiecas uz to, kâdi ir jûsu izmçri. Tâ ir zema vibrâcija, kas var izsist no sliedçm lietas, tâdas kâ viòu orbîtas. Lai gan ir jâsaka, ka Gaismai uz doto brîdi ir dominçjoðais spçks. Mçs darâm visu iespçjamo, lai viòu tâdu arî noturçtu, un mçs varam jums apgalvot, ka mçs gûsim panâkumus. Kad jûs nonâksiet lîdz paðiem pamatiem, jûs sapratîsiet, ka viss ap jums ir viena vai cita veida enerìija.

Enerìiju veidi, kas tika jums nosûtîti uz Zemi ir sasnieguði savu mçríi celt jûs augðâ. Daudzas dvçseles ir pamanîjuðas, ka lçnâm tâs kïûst daudz mierîgâkas, jo îpaði tajos apstâkïos, kas varçtu izsaukt viòâs dusmas. Tâ ir zîme,ka jûs sev piesaistât augstâkas enerìijas un tâ tam arî jâturpinâs. Gluþi kâ Gaismas bâkas, jûs palîdziet pârveidoties zemâkâm enerìijâm un paâtrinet laiku, kad tâs ir zaudçjuðas savus spçkus diktçðanâ pâr Zemes lietâm. Tâs jau pagrimst un viòu vilðanâs parâda kâ viòi cenðas izdarît savu bezcerîgo mçìinâjumu to visu saglabât. Gaisma pieaug lielâka un laiks joprojâm paâtrinâs un tas jums parâda, cik labi jûs tiekat galâ ar mçìinâjumiem novirzît jûs no Augðâmcelðânâs ceïa.

Kâ indivîdiem, jums ir grûti saprast kâ progresç izmaiòas, bet ziniet, ka mçs, no Galaktiskâs Federâcijas vienmçr esam iesaistîti daþâdâs darbîbâs, kas ir saistîtas ar Augðâmcelðanos. Daudzas no tâm tiek veiktas ârpus jûsu redzesloka vai arî ir tik smalkas, ka jûs tâs pat neievçrosiet. Tâs ir pateicoties mûsu augsti attîstîtajâm tehnoloìijâm un mûsu spçjâm slepeni uzraudzît notiekoðâs darbîbas. Viena no jomâm, kas varçtu jûs interesçt ir tâ, kur ir iejauktas íimikâlijas, tâ kâ mçs atbrîvojâmies no viòâm arî pagâtnç un uzturçjâm jûsu debesis tîras no kodlu izmeðiem. Tik daudz mçs vçl esam spçjîgi paveikt, tâ kâ tumðie spçki vçl joprojâm pieturâs pie sava. Vispâr piesâròojums ir kas tâds, ko mçs ierobeþojâm gan jûsu gan Mâtes Zemes interesçs. Kad mçs varam strâdât atvçrti un tumðo darbîbas nav tâs dominçjoðâs, tad mçs pabeigsim tîrîðanu un nâkotnç ar to jau vairs nebûs nekâdu problçmu.

Tâtad no skatu punkta, kur mçs darbojamies, jûs varat redzçt, ka jums par daudz ko nav jâuztraucas, tâ kâ mçs esam to problçmu virsotnç, kuras jûs aplenc. Mçs nedarbojamies tikai no Kosmosa kuìa, kas atrodas virs Zemes, bet mums arî ir daþas bâzes zem zemes un jûras gultnç. Daudzas ir pastâvçjuðas jau tûkstoðu gadu laikâ un liecîbas par to eksistenci ir saglabâjuðâs jûsu aizvçstures pierastos. Tikai salîdzinoði nesen jûs sâkât saprast ðâdu ziòojumu nozîmîbu. Jûsu ´lidojoðie vairogi¡, rati, uguns bumbas un pat Dievi atsaucâs uz Visuma Bûtnçm un viòu kuìu darbîbâm. Patiesîbâ mçs vienmçr bijâm ar jums un palîdzçjâm jums tikt galâ ar problçmâm, kurâm varçtu bût letâli iznâkumi.

Es esmu SaLuSa no Siriusa un mçs turpinâm jûsu apskaidrîbu un jûs esat nogâjuði tik garu ceïu salîdzinoði îsâ laika sprîdî. Jums ir laba izpratne par savu lomu ðajâ dzîvç un spçja uzdot jautâjumus, kas jums tiek doti. Mçs iesakâm jums pârliecinâties, lai jûsu pieòçmumi vienmçr saskan ar jûsu secinâjumiem. Mçs nekad neuzspiedîsim jums savu mâcîbu, bet vienkârði lûgsim, lai jûs uzmanîgi apsverat to, ko mçs jums sniedzam. Tagad jums ir jâzina, ka galu galâ paliks patiesîba un ka paplaðinot savu apziòu, ikviena dvçsele spçs sasniegt ðâdu izpratnes lîmeni. Turpiniet iesâkto un ceïð pa kuru ejat, pakâpeniski kïûs tîrâks un brîvâks no ðíçrðïiem.

Paldies Tev SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Translator: Latviesu Team.Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.