Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 11, 2011

SaLuSa, July 11, 2011Kâ jau tika solîts viltîbu un nepatiesîbu plîvuri pakâpeniski tiek livkidçti un pieaug atklâsmepieaug ik ar katru dienu. Tie parâda kâ tika samaitâtas autoritâtes un nepiecieðamîba atbrîvoties no visâm iesaistîtajâm pusçm. Ja jûs kâdreiz izveidosiet uzticamu un godîgu valdîbu, tad acîmredzami bûs nepiecieðamîba azvietot katru personu ar to, kas lieliski pârzin to laiku, kurâ jûs patreiz esat. Daudzi no jums tika piekopti ðâdam gadîjumam un ja jûs patreiz nestrâdâjat Gaismas labâ, tad jûsu laiks drîz vien pienâks. Mçs aicinâm palîdzçt ikvienu, kâ tik vien var, pat ja tikai ir jâizplata Mîlestîba un Gaisma. Jûsu ieguldîjumam nav jâbût îpaðam, ja vien tas nâk tieði no sirds un dvçseles. Kâ Cilvçces Kolektîvs, jûs patiesîbâ rîkojieties ïoti labi un tâdâ veidâ enerìija turpina pieaugt eksponenciâli, kâpinâjoði.

Mçs redzam, ka cilvçkiem vairs nav bailes runât par patiesîbu un uzticîba aug, jo ar katru dienu jûs pietuvojaties ar vien tuvâk bûtisku notikumu sâkumam. Jums ir jâsaprot, ka vilcinâðanâs agri vai vçlu ir jâapstâdina, jo tumðo radîtais spiediens pâr mûsu sabiedrotajiem, bremzç viòu virzîðanos. Pienâk laiks, kad cilvçkiem ir jâapspieþ tie apstâkïi, kas ir ap viòiem un jâatzîst, ka tie vairs nav pârâki pâr viòiem. Mûsu vçlme ir dot atklâðanas sâkðanâs signâlu un lîdz ar to tiktu izpausta patiesîba par mûsu kosmosa kuìa klâtbûtni un arî loìiski viòu personâla esamîbu. Mierîgu iemeslu dçï jums ir jâbût arî uzmanîgiem par tiem daudzajiem kontaktiem, kurus mçs esam izveidojuði, gan jûsu militâriem gan politiskiem pârstâvjiem. Tiks uzdoti daudzi jautâjumi, kad tiks atklâti, cik daudz reiþu mçs mçìinâjâm panâkt mieru pasaulç.

Veidojot kontaktu ar jums, ir ïoti dabiska attîstîba, kâ jûsu izaugsmes daïa. Jau sen jûs esat piedalîjuðies Visuma iekaroðanâ un nu jums ir pienâcis laiks tikties ar jûsu visuma ìimeni. Patiesîbâ, jus nevarat riskçt daudz vairâk, nekâ spçjat to darît tagad, tâkâ jums nav dota atïauja òemt savus ieroèus ârpus jûsu Zemes atmosfçras. To varçs darît apgaismots cilvçks un patiesi jûs mums pievienosieties kosmosâ. Mûsu kuìis nav paredzçts tikai mûsu transportçðanai, bet tas ir arî autonomiski izveidots tâlâkiem ceïojumiem, pat uz citiem Visumiem. Daþi no tiem ir stacionçti netâlu no jûsu Zemes jau apmçram kâdus 50 gadus. Pçc mûsu gribas mçs lidojam ar mazâkiem kuìîðiem, kas ir paredzçti, lai ieceïotu jûsu atmosfçrâ un tie ir tie, kurus jûs visbieþâk redzat.

Jums ir jâveic liels daudzums lçcienu tâlâk nâkotnç un mçs esam ðeit lai pârliecinâtos par panâkumiem. Patlaban jums vajadzçtu bût diezgan labâm idejâm par to, ko tas viss iever sevî, bet tomçr mçs zinâm, ka tas joprojâm jûs pârsteigs. Jûsu straujâ celðanâs no tumsas uz Gaismu nekâdâ ziòâ nenozîmç, ka tâ ir pabeigta, bet visu laiku strâdâjot ar sevis paðizaugsmi, jûs paâtrinât izmaiòas. Miers un apmierinâjums var bût daþu indivîdu pieredzçts, bet mçríis ir pacelt ikvienu, lai sagatavotu Augðâmcelðanai. Uz to ved daudzi ceïi un katram indivîdam tie dod savu redzçjumu, kâ tas viss parâdîsies. Tam nav nozîmes, kam jûs ðobrîd ticat, izòemot to, ka jûs esat gatavi varenajai dienai, kad visas kârtis tiks izspçlçtas, kâ jumstas arî tika stâstîts.

Uzticîba tumðajiem ïoti âtri nobâl, par cik viòi vairs nav spçjîgi komandçt savus sekotâjus lai tie viòus paklausîtu. Daþi no tiem mostâs Gaismas dçï un savâs dzîvçs veic dramatiskas pârmaiòas. Tas nav nekâds pârsteigums, jo îpaði tâpçc, ka daudzi bija spiesti strâdât viòu labâ un bieþi vien ðíita, ka nav citas izejas. Tas viss mainâs un mûsu sabiedrotie òem virsroku pâr jebkuru vâjîbu, kas iziet no tumðajiem, lai viòi nespçtu vadît savu nâkotni. Tâs lielâs sabiedrîbas, kurâs tumðie bija iefiltrçjuðies tiks identificçtas un viòi tiks atbrîvoti no saviem pienâkumiem. Ðajâ sakarâ jûsu Apvienotâs Nâcijas nav nekâds izòçmums. Noslçpumu nevar paturçt zem mûsu vçrîgajâm acîm un burtiski nav nekâdas slçptuves, par kuru eksistenci mçs nezinâtu. Faktiski neviena nav tâda, kas bûtu nelokâms un mums ir lîdzekïi lai aizvâktu tâdas personas, kas joprojâm ir kâ draudi iedzîvotâjiem. Dieviðíais Plâns sâkas ar to, ka bûs daudzas daþâdas aktivitâtes daþâdâs autoritatîvâs vietâs, tâdâs kâ Pentagons.

Mçs daþreiz nogurstam no jûsu politiíu nepârtrauktajiem íîviòiem, kas norisinâs starp viòiem. Nâkotnç nekâ tamlîdþîga nebûs, par cik bûs cita lçmumu pieòemðanas sistçma, kas bûs par labu ikviena interesçs. Nebûs nekâdas slçptâs darba kârtîbas un visi darîjumi tiks darîti zinâmi, lai clvçkus darîtu zinoðus par to, kas notiek. Mçs neizdabâjam politikai, bet mums ir savi Padomnieki, kas patiesi pârstâv visu viedokïus. Mçs viòu apgaismotajiem viedokïiem pilnîgi uzticamies, jo mums nav nekâdu jautâjumu, kas bûtu iesaistîti mûsu paðu interesçs. Jûsu politiskâs sistçmas ir sakropïotas, kas ignorç pat jûsu paðu Likumus un Statûtus. Viòiem ir jâizgâþas, tâkâ jebkurâ gadîjumâ viòi paði pieðíils sev uguni. Tas varçtu bût tik savâdi, bet jums nav pietiekams daudzums Gaismas cilvçku, lai saglabâtu godîgas un taisnîgas sabiedrîbas lîmeni.

Lai nu kâ, dzîvojot dualitâtç jûs daudz ko esat iemâcîjuðies, un tas palielinâja jûsos tâs spçjas, kas nepiecieðamas, lai stâtos pretî negatîvâm enerìijâm. Bet ja nu neiemâcîjâties, tad tas ir apðaubâmi, ka jums ir pretçjas tendences uz sevis paðiznîcinâðanos. Tagad jums ir solîjumi par pârmaiòâm, kas nodroðinâs jaunu dzîvi, kas salîdzinâjumâ ar jûsu paðreizçjo, nebûs nekâda tur debeðíîga un svçtlaimîga îstermiòu dzîve. Miers apmetinâs uz jûsu Zemi neatkarîgi no tâ, ko jûs domâjat un kara dienas ir gandrîz beiguðâs. Uz jûsu bailçm nu ir atbildçts un jûs varat koncentrçties uz laimîgu dzîvi, kas aust jûsu priekðâ.

Mâte Zeme mierîgi turpina savu paðattîrîðanos, kas vçl ir tâlu no pabeigðanas. Daþas bûtiskas izmaiòas tiek paturçtas aiz muguras un labâkais laiks, kad tâm ïaut sâkt darboties ir kad mçs esam kopâ ar jums un varam atvçrti uzraudzît un kontrolçt tâs. Nav tâ kâ daþi uzskata, ka mûsu nodoms ir iznîcinât daþas Zemes daïas ar daudzu cilvçku sekojoðu nâvi. Tas ir gluþi pretçji, un mûsu centieni nodroðinâs, ka tikai tie, kas organizçs pamest Zemi pirms Debesbraukðanas, darîs to.

Es esmu SaLuSa no Siriusa un esmu pateicîga par iespçju apgaismot jûs par mûsu paðreizçjo darbîbu. Paldies Tev SaLuSa

Paldies Tev SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Translator: Latviesu Team.Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.