Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 16, 2012

SaLuSa, March 16, 2012Jums ir uzjautrinoða izteiksme, par kurpei esot uz pretçjâs kâjas, un tas ir kâ tas ir jo Gaisma tagad diktç notiekoðo, lai gan Tumðie nekad nepadodas mçìinot izdarît savu kontroli pâr lietâm. Drîz viòi bûs spiesti padoties mûsu prasîbâm, jo tagad viòiem nav iespçjas aizbçgt un tas tieðâm nav viòiem par alternatîvu. Tas nozîmç, ka mçs kopâ ar mûsu sabiedrotajiem varam iet uz priekðu ar mûsu plâniem. Katrs projekts ir ceïâ, un tas radîs pçkðòu bagâtîgu informâciju sasniedzam jûs. Notikumi ir tâdi, ka fakti vairs nevar tikt noslçpti, un lîdz ar to bûs ´sprâdziens¡ ar cilvçkiem kas nâks uz priekðu, lai pastâstîtu to, ko viòi zina. Tas var aizòemt ilgâku laiku, kur Vatikâns ir iekíauts, jo tas ir lîdzîgs slepenai sabiedrîbai, kas ir saglabâjusi savus tumðos noslçpumus paslçptus krietni labi. Tomçr, nekas nepaliks apslçpts pârâk ilgi, jo jums ir tiesîbas zinât patiesîbu un apjomu, kâdâ jûs esat tikuði maldinâti.

Laikam ejot jums bûs jâpaïaujas uz mûsu patiesîbu, vai citiem informâcijas avotiem, kas parâdâs jûsu internetâ. Tas ir relatîvi brîvs no iejaukðanâs, lai gan Tumðie pievçrsîsies ziòotâjiem, kuri ir gatavi atklât daudz ko kas ir noticis vai notiek tagad,un tas ir drauds jums. Mçs iegûstam vispârçju priekðstatu par to visu, jo no mûsu skatupunkta debesîs, mçs varam kontrolçt visu kas notiek jebkurâ pasaules daïâ. Mçs aizsargâjam tos, kas no Gaismas, kas ir îpaði jâaizsargâ, jo tie ir ïoti svarîgi ikvienam uz Zemes, un tiem ir bûtiska loma lai pârmaiòas ietu cauri, kâ plânotas. Mçs esam neredzami spçki, kas darbojas jebkur un visur tumðie varçtu bût lîdzîgi. Daudzi no viòiem tagad zina lomu ko mçs spçlçjam, un ir negribîgi spiesti atzît, ka viòi nevar apstâdinât progresu. Nedz arî viòi var pârtraukt tîrîðanu kas paðlaik notiek, kas arî iekïauj panâkt to bâzes darboties nespçjîgas un to kodolieroèus neefektîvus un nelietojamus.

Esiet pârliecinâti, ka, tiklîdz mçs varçsim pârraidît pâraides Jums, mçs darîsim tâ ,jo ikvienam ir jâzina par mûsu nodomiem, kur jûs mâc baþas. Ir arî svarîgi, lai jûs zinât, ka, kamçr mums ir jânoòem kara objektus, tas nerada dzîvîbas zaudçðanu un lai vai tas ir gaisa kuìis vai kuìi, kas atrodas atklâtâ jûrâ, to apkalpes un citi personâli,tiek pçrcelti no plançtas. Un pienâcîgâ laikâ tie tiks atgriezti, bet ne kâ kara spçks, bet kâ miera spçki.Tas nozîmç, ka viòi var bût pârcelti uz darba vietâm, kas nav no kaujas. Tas parâda mûsu augstos nodomus nodot jums, ka mçs esam vçstnieki no Gaismas, un dot ziòu par mieru un vienotîbu. Ir pienâcis laiks nâkt kopâ kâ vienai lielai ìimenei, kurâ mçs patieðâm esam îpaði Dieva acîs. Tiem, kas nevar atmest savus aizspriedumus pret citiem, pamatojoties uz krâsas vai ticîbas, nebûs vieta Augðâmcelðanâs procesâ. Atrâk visi cilvçki pieòems, to ka jûs visi esat viens un dzîvojat ar to, tad bûs masu Augðâmcelðanâs.Pçc Jûsu izvçles vai rîcîbas jums tiksiet zinâms, un tas atklâs, kur tieði jûs esat uz sava evolûcijas ceïa,

Ïaujiet mums atkal apliecinât, ka jûs nevarat sasniegt tâdu eksistenci, kas pârsniedz jûsu vibrâciju lîmeni. Jums var bût labi ìimenes locekïi, vai draugi, kas jums patîk un ar kuriem vçlaties pavadît savu ceïu uz Augðâmcelðanos. Tomçr, kad runa ir par viòu garîgo attîstîbu tie var nebût gatavi ðâdai attîstîbai, un jums ir jâïauj viòiem iet savu ceïu.Jo viss ir tagadnç, un augstâkajâs dimensijâs nav laiks tâdu kadu jûs izjûtat to, ðeit ir visas iespçjas ka jûs varat atjaunot saikni ar viòiem. Mîlestîba ir ïoti spçcîga saikne, ko nevar sadalît, un atnesîs jûs kopâ vçlreiz. Pacelsim vçl vienu svarîgu punktu, kas ir jâsaprot, ja jûs vçlaties gût izauksmi. Jûs nevarat gaidît lai to darîtu, ja jûs neatteiksieties ïaut aiziet no naida, kur cita dvçsele ir iesaistîta. Jûsu domâðana jums var bût labs iemesls justies ðâdâ veidâ,taèu tas jûs turçs atpakaï visu laiku. Esiet gatavam bût augstsirdîgiem un "piedot" tiem,kas jûsu prât ir grçkojuði pret Jums. Tâ ir lieliskâkâ rîcîba,ko iespçjams, varçtu veikt, lai pierâdîtu ka jûs esat attîstîjuðies, un tâ arî bûtiski palîdz citai dvçselei kas iesaistîta. Padomâjiet par to, mîïie, un dariet sev mieru vienam ar otru, pirms tas ir pâr vçlu.

Kad esat iestatîjis savu tçmçkïi par Augðâmcelðanos, pielieciet pûles, lai bruìçtu ceïu to, kas ir ceïð pilnîgai Gaismai un Mîlestîbai. Tas ir daudz vieglâk izdarâms, nekâ jums var likties, tam vienkârði ir nepiecieðams nedaudz domas un neatlaidîbas. Ja jûs paslîdat tad mçìinât darît labâk nâkamajâ reizç, un jums gandrîz noteikti izdosies. Jûs tieðâm jutîsiet atdalâmies no vecajâm vibrâcijâm, un tâm vairs nebûs nekâdas varas pâr jums.Atcerieties arî, ka jums tiek palîdzçts visâ ceïâ, iedvesmojot un mudinot pretî gaismai. Kad jûs to darât, jûsu ego ir mazâka ietekme pâr to, ko jûs darât,lai gan tas ir ieprogrammçts no jums bût uzticîgam sev. Tas bieþi nozîmç, likt sevi Pirmo situâcijâs, kad jums bûtu labâk domât pirms jûs rîkojaties. Doðana sevi citiem parâdîs, ka jûs saprotat vienotîbu ´Visu Kas Ir¡.

Jums ir daudzas, daudzas lietas jûsu prâtos, jo ðis cikls aizveras, un tas ir uz jûsu kredîtu, ka daudz no tâ ir sastîbâ ar citiem cilvçkiem. Tomçr, dârgie lûdzu atstâjiet laiku savâm vajadzîbâm, un nenolaidiet jûsu pienâkums savam dzîves plânam. Lielâkâ daïa dvçselçm piemît instinktîva sajûta par to, kâpçc viòi ir ðeit, un tas ir svarîgi, jo jums ir jûsu nodarbîbas, lai iemâcîtos izbeigt no sava laika dualitâtç. Meklçt lîdzsvaru ir bûtiski, un tad jûs varat iet tâlâk bez spiediena sajûtas, zinot, ka jûs esiet izpildîjuði savas vajadzîbas, kâ arî citu. Jûs drîz zinâsiet, kad esat atradis to, par cik dzîve iegûst jaunu nozîmi un tek daudz mierîgâk.

Es esmu SaLuSa no Siriusa, un daudz iedroðinos no progresa ko mûsu sabiedrotie ir veikuði. Mums ir draugi, ïoti augstâs vietas, kas ir gatavi izmantot savas pilnvaras, lai palîdzçtu mums pret tumðajiem, kuri, kâ mçs jau teicâm, ir tik labi pieveikti, kâ briesmîga jauda.Viòi domâja ka ir neuzvarami, bet ir iemâcîjuðies cietâ veidâ, ka tiem patiesîbâ nav paspçkiem pret Gaismas spçkiem. Mçs, kâ jûs varçtu teikt, lûdzâm viòiem iet klusi, bet, diemþçl tâpat kâ sabojâti bçrni viòiem nepatîk darît to, ko viòiem saka. Nebaidieties, mçs esam vairâk nekâ smagi priekð viòiem, un viòi tiks izòemti no apgrozîbas, un novietoti tur kur viòiem nav iespçjams traucçt jums. Mçs sakâm ejiet savâs ikdienas gaitâs ar mîlestîbu savâ sirdî, un mçs nevarçtu prasît vairâk no jums.

Paldies SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Maris


Share |