Home > > Wanderer of the Skies - March 14, 2012

Wanderer of the Skies - March 14, 2012Ko vçl var piebilst par visu, kas ðobrîd norit uz jûsu plançtas. Mçs esam teikuði Jums par ðiem pretîmnâkoðajiem notikumiem un ka tie nâks âtri un secîgi. Jûs tikai tagad sâkat saskatît domino efektu par visu, kas notiks.

Drîzumâ daudzu tautu lîderi tiksies slepeni lai apspriestu vçlreiz tçmu par citplançtieðu izpauðanu, kas ir bijusi nolikta plauktâ nesenâ pagâtnç lai pievçrstos citiem jautâjumiem un notikumiem, kas vairâk domâti priekð ðiem individuâïiem un viòu nacionâlajâm interesçm. Tagad, tomçr,ârpasaules dzîvîbas izpauðana atkal ir nolikta "pirmajâ plânâ", un tiks apspriesta daudz agresîvâk, starp ðiem dalîbniekiem. Mçs tomçr neuzskatâm, ka viòu rîcîba sasniegs jebkâdas izmaiòas, jo kâ mçs esam redzçjuði viòus"kavçjas ar savu rîcîbu"jau pagâtnç. Vairâki jautâjumi kas attiecas uz ðo ir nesuði tos vçlreiz izlikt galdâ.

Viens no ðiem jautâjumiem ir atklâjumi anomâlijâm iekðâ un apkârt saulei, ko nevar izskaidrot jûsu zinâtnieki. Tiek uzskatîts varas hallçs, ka tâ ir tieða zîme no Federâcijas iejaukðanâs pasaulîgajâs lietâs par tieðâku pamatu ,lai tçma atkal priekðgalâ. Vçl viens jautâjums, kas radies ir tieðais kontakts, ko federâcija veikusi ar treðâs pasaules valstîm, kas ir radîjis lielas baþas ''Iluminâtiem''. Viòi redz to kâ krasu pavçrsienu enerìijas bilancç, un kopâ ar viòu zaudçjumu pozîcijâs un noturîbu finanðu tirgos, un apkopojoðas vçtras augsti organizçtas un spçcîgas opozîcijas pret viòiem no visas pasaules, viòi ir panikâ ar savu citâdi metodisko pieeju, kas iestrâdâta lai spçlçtu savu "gala spçli", un radîtu savu pasaules valdîbu.

Jums ir uz daudz ko skatîties ðajâs nâkamajâs dienâs, jo arvien vairâk domino krît daudz vçrîgâk un straujâk. Jûs jau sâkat redzçt laimes pagriezienus notiekam finanðu jomâ. Tam sekos âtri mçdiji, kur daudzi sâks maksât par saviem noziegumiem un daudzi citi savukârt atklâs, godîgumu uz izmeklçðanas ziòojumiem.Tam, savukârt, sekos pâreja uz "tîru mâju" ar saviem politiskajiem lîderiem un izvirzîðanos uz priekðu tiem, kas apzinâti ir sâkuði mosties varas zâlçs jûsu daudzajâs valdîbâs lai noteiktu savu lomu kâ rûpçties par sabiedrîbu . Tas ir laiks, kad tieslietas tiks uzklausîtas un bezcerîba atmesta. Jûs kïûstat, un tâ vizija kas jâredz. Mçs noskatâmies ar izbrînu ðajâ procesâ, un nevaram saturçt savu saviïòojumu par to, kas nâk priekð visiem un par labu visam Visumam.

Precîzâki pierâdîjumi mûsu eksistencei jums ir darbos un vairâk par to tiks atklâts tuvâkajâs nedçïâs. Jûs varat, protams, sagaidît arvien vairâk novçrojumus debesîs visâ pasaulç. Mçs pçdçjâ laikâ koncentrçjamies uz konkrçtâm treðâs pasaules valstîm kâ daïai no plâna un mçs esam tieðâ saskarsmç ar ðiem reìioniem. Tagad, tomçr, mçs pievçrðam mûsu uzmanîbu atpakaï uz tâm valstîm, kas var dot izmaiòas mûsu izpauðanas procesâ. Gaidiet, ka milzîgi un bijîbu iedvesmojoði notikumi tagad notiks ar aizvien pieaugoðu frekvenci.

Mçs esam ar jums vairâk nekâ jebkad ðajâ aizraujoðâkajâ laikâ. Tas ir tas, kam jûs esat dzîvojis ilgus iemiesojumus uz zemes,un kas jums ir plânots lîdz pat sîkumam, un tas ko jûs tagad piedzîvojat. Tâs ir jûsu tiesîbas un pelnîti tâ. Mçs esam ar jums mîlestîbâ, ar cieòu, un bijîbu jûsu neticamajâm spçjâm.

Esiet mierā.

Tulkoja Arturs


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Wanderer of the Skies,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.