Home > > Wanderer of the Skies - February 18, 2012

Wanderer of the Skies - February 18, 2012Sveicieni no Federâcijas:

Ðodien mçs runâsim par paâtrinâjumiem kas notiek katrâ jûsu realitâtes lîmenî. Tas nav laika"paâtrinâjums"notiekam , kam jûs varçtu ticçt. Daþreiz tas ir tikai jûsu priekðtatu veids, ,un nevis "realitâte" no laika paða kâ tâda. Drîzâk, mçs runâjam par paâtrinâðanos kas ir zem pamatârealitâtes jûsu pasaulç.

Lieli trokðòi tiek sadzirdçti jûsu debesîs. Tie ir reâli, un tie notiek, un tie ir daïa no ðî paâtrinâjuma procesa. Tas kïûst pavisam skaidrs tiem kas pie varas, ka viss ko viòi ir redzçjuði ar ðî laika tehnoloìijâm kïûst par realitâti ap tiem. Ðie trokðòi ir cits lîmenis pretî procesa sasniegumiem, kas nesîs izmaiòas kuras esat ilgi gaidîjuði. Bet ðîs izmaiòas nenâks lielos lçcienos. Tie bûs pakâpeniski, bet nenoliedzami.

Paâtrinâjums arî ietekmçs veidu kâ komunikâcijas tiek sniegtas visos jûsu realitâtes lîmeòos. Jums bûs aizvien vairâk un vairâk sajûta ka nepiecieðams mazâk un mazâk runai pieðíirt nozîmi. Jûsu tehnoloìijâs, kuras palîdz jums komunicçt arî notiek pârmaiòas paðâs. Vçl viens "Jaunatklâjums"tehnoloìijâ tiks paziòots tuvâkajâ laikâ, kas ietekmçs veidu, kâ radio viïòi tiek komunicçti visâ pasaulç.

Domu radîðanu fiziskajâ realitâtç arî ir ietekmçjusi ''paâtrinâðanâs''Laiks starp domu formu izveidei un tâs attçloðanu treðajâ dimensijas realitâtç ir kïuvis îsâks, piemçram, ka jûs tagad varçsiet paust ðos nodomus daudz efektîvâkâ mçrogâ. Ðie ir daþi no augstâkâs dimensijas eksistences labumiem, kas nâk uz jûsu pusi.

Un par cik ðîs izmaiòas turâs jûsu realitâtç un jûsu kolektîva prâts kïûst pieskaòots tâm kâ "dabisks" un "ikdieniðís" notikums, mçs arî varam sâkt procesu mûsu atklâðanai. Daudzâm lietâm jâspçlç sava loma lai tas îstenotos. Mçs gatavojam sevi pretî nâkamajam posmam uz plânoto stratçìiju par mûsu izpauðanu sabiedrîbai. Tas nozîmç daudz vairâk lietâm nekâ var izskaidrot ðeit. Tomçr, jûs varat sagaidît vairâk personiskâku pieeju mûsu eksistencei, nekâ esat pieradiði pie tâs pagâtnç.Pârçjais virzîsies pats.

Gaidiet nozîmîgus paziòojumus finanðu tirgos, kas vispirms var ðíist ka tam nav nekâda saistîba ar to kam esat sekojuði. Tas galu galâ izrâdîsies ievada sauciens, kas sâks pirmo no daudzajâm pârmaiòâm galvenajâs jomâs jûsu realitâtç,un tâ bûs norma nâkamajos mçneðos.

Glabâjiet vienmçr savu sirdi un savu mîlestîbu priekðgalâ. Dâvâjiet tâs un tâs atgriezîsies, lai barotu jûs un sargâtu jûs visos ðajos izmçìinâjuma laikos. Mçs paliekam vienmçr pienâkumâ par jums visiem un jûsu spçjâm. Mçs esam domas atâlumâ no jums.

Esiet mierâ.

Esiet mierā.

Tulkoja Arturs


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Wanderer of the Skies,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.