Home > > Wanderer of the Skies - April 14, 2012

Wanderer of the Skies - April 14, 2012Sveicieni no Federācijas:


Ir lieliska cerîbas sajûta kas attîstâs ðodien jûsu pasaulç ,jo jûsu kolektîvâs domas koncentrçjas uz Iluminâti arestiem un Jûsu finanðu sistçmas pârstrukturçðanu. Tas ir kâ paredzçts. Tie tiek izspçlçti pa visu pasauli, koordinçtâ veidâ, kas varçtu pâròemt jûs savâ stratçìiskajâ attîstîbâ, ja jûs varçtu zinât tâ dziïumu un elpu. Mçs esam ðeit, lai runâtu par to, ko mçs varam neapdraudot darbîbas, kas jau ir spçlç, kuras jûs redzçsiet piepildamies turpmâkajâs nedçïâs. Sagatavojieties lielajâm informâcijas pârmaiòâm visâ jûsu pasaulç, kas koncentrçs tos, kas nesasaucas ar to, ko jûs esat izpildîjuði visu ðo laiku. Tas bûs nâkamais,un lielâkais lîdz ðim masu pamoðanâs no personâm, kas bijuðas aizmiguðas, cauri procesu lîdz ðim. Ðî informâcija nâks no daþâdiem avotiem, ieskaitot jûsu mçdijus, kas nu pat tagad sâkuði atðíetinât Illuminati kontroli par tiem. Patiesîba apgâþ tos, kas pretojas, un tiem, kas vienmçr gribçja ðo informâciju, lai tâ "izkïûtu laukâ" tagad neredz ðíçrsli tâs darbîbai, lai to panâktu. Ðis sûces tagad kïûs par informâcijas slûþâm, kas ir priekðnosacîjums nlo atklâðanai.

Patiesi, ka mçs esam pielikuði savu roku raíeðu palaiðanai kas neizdevâs un tagad ir pilnîgi skaidrs, ka nevar bût nekâda atriebîba pret negodîgâm militârâm operâcijâm par mûsu darbîbu pasaulç. Bet bailes turpinâs radît daudziem koncentrçjoties uz kodolieroèiem un to potenciâla izmantoðanu teroristu darbîbas aizsegâ, mçs sakâm, kâ mçs esam vienmçr teikuði,ka baildîties nav pamata .

Jûsu tauta no Islandes tiek izmantota kâ izmçìinâjumu vieta finanðu stratçìijâm, jûsu plançtas labklâjîbai. Tas bûtu prâtîgi, sekot viòu progresam ðajâ ziòâ, jo tas bûs liktenis visâm tautâm ïoti îsâ laika periodâ. Mçs vienmçr esam teikuði, ka ðâda rîcîba nekad nenâk no lielâkâm pilnvarâm un tautâm pasaulç, bet viòi sekos to pçdâs kad darbîbas uzsâks savu domino efektu.

Ðaubu laiks ir beidzies.Cerîbu laiks ir sâcies. Tagad, jûs varçsiet redzçt reâlas pârmaiòas notiekam, sataustâmas un novçrojamas visiem. Ðie notikumi nâks tik âtri ka tas liks griezties jûsu galvâm. Turieties cieði tagad sâkuma sâkumâ. Un par cik ðîs izmaiòas nâk, tâ Gaia (zeme)reaìçs uz jûsu cerîbu un mîlestîbu. Viòa jau ir veikusi izmaiòas, no kâ gûs labumu visi. Ir vçl vairâkâm masveida zemestrîcçm vçl jânotiek, visâm ar minimâliem zaudçjumiem pret dzîvo,par cik izmaiòas turpinâsies.

Mçs esam uz visiem laikiem ar jums, mûsu ìimene. Mçs ceram uz mûsu apvienoðanu un iespçju dalîties ar Jums mûsu mîlestîbâ un aizrautîbâ par jûsu nâkotni.

Esiet mierā.

Tulkoja Arturs

< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Wanderer of the Skies,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.