Home > > Sheldan Nidle - March 14, 2006

March 14, 2006

A Spirituális Hierarchia és a Galaktikus Föderáció
Sheldan Nidle közvetítése

11 Lamat, 11 Ceh, 1 Caban (2006. március 14.)

Univerzum: A Mennyek és a fizikalitás kapcsolata

Legyetek üdvözölve, kedves Szívek!

Egy további üzenettel érkeztünk.
Ha majd a teljes tudatosság „szemével” tekintetek az univerzumra, akkor meglátjátok benne az élőlényt, amit mi a „teremtés gyermekének” nevezünk. Ez az élő világegyetem rendkívül sokrétű. Egy szellemi [spirituális] szintből áll, ami egy további szintet tartalmaz, amit ti „fizikalitásként” ismertek. Mindegyik szint összefonódik a másikkal. Tehát nem léteznek konkrét határok. De van egy természetes energiacsere, ami körülbelül megkülönbözteti az egyik szintet a másiktól. Ennek a „gyermeknek” mindegyik része ismeri a többi rész felelősségét. Ebből jön létre egy természetes adok-kapok egyensúly, ami a Mennyei Rend és Tanácsok különböző aspektusai által kommunikál egymással. Ezeken a masszív energia-membránokon belül működik az Isteni terv, melyben csodálatosan és grandiózusan irányítja a segítő részek együttműködését, hogy a szent lények kiteljesedhessenek, ami minden teremtés sajátja. Minden teremtésnek magának kell megértenie, hogy egy jelentős szerepet játszik és ez a [lélek] „rész” egy időben a végtelen számú realitásokban és dimenziókban nyilatkozik meg.

Ez a „veleszületett” összeköttetés, kapocs minden teremtés aspektusában különösen segített, hogy tisztázzuk a fizikalitás működését. A fizikalitás olyan rétegelt, mint egy óriási hagyma héjai. Mindegyik héj [réteg] egy óriási számú különálló részleget [szekciót] tartalmaz. Ezek a szekciók saját maguk is hasonló típusú realitásokból tevődnek össze, amik egy rendszer kisebb egységét [cluster] képezve, minden fizikai dimenzió egy bizonyos része körül rendeződnek el. Ezekben különböző galaxisok, csillagok stb. találhatók, amik fizikai valósággal rendelkeznek, ahogyan azt ti ismeritek. Világotok őslakos népei ezt az Isteni tervet primitív szinten megértették és környezetük minden részére élőlényként tekintettek. Valójában ez csak a történet egy darabkája. Mert a tudatosság mindenben jelen van. Még az általatok előállított, látszólag mű dolgok is ennek a nagyszerű design-nak rendszerét hordozzák magukban. Ezt az energiát a „lélekerő” táplálja, amit ti magatok bocsátottatok saját rendelkezésetekre, amikor ez a valóság egykor létrejött. Ez a lélekerő a szükséges alap, amire mindegyikőtök a mérhetetlen mennyiségű folyamatos életciklusát építette. Ezek az életciklusok egy lélekcsoporton belül és a hozzájuk kapcsolódó csillagcsaládok által jönnek létre.

A Menny egy szent rend szerint épül fel, ami a jelenlegi ’logikai’ felfogásbeli képességeteket meghaladja. Hogy képesek legyetek megérteni az Isteni Rendet, a Menny sok idővel ezelőtt sok tudásszomjas léleknek átadta a szent tanácsok és szent rendek koncepcióját. De ezek valójában a ti világotok [fizikai] tanácsaitól és rendjeitől eltérően működnek. Mindegyik (mennyei) Rend olyan, mint egy folyam, ami egy Isteni Forrás eonjaként ered. Ezek a Rendek hajtják végre a Teremtő mennyei dekrétumait. Mindegyik folyamként viselkedik, ami a hordalékát [iszapot] és más szerves anyagot a folyam torkolatához vagy egy másik folyam kereszteződési pontjához ragad magával. Ily módon vannak szabad kölcsönhatásban a Szent Rendek; valójában egyik sincs ’elválasztva’ a többiektől. A Tanácsok ’kiutalási-állomásként’ működnek. Itt találkozik miriádnyi Rend, akik intuitíven szablyák meg, hogy az Isteni terv dekrétumai, hogyan, mikor és hol nyilatkozzanak meg. Ha ezek a Mennyei Rendbeli csoportosulások és a hozzájuk kapcsolódó Szent Tanácsok a fizikai szintre jönnek, akkor lélekcsoportokat és nagyobb lélekcsaládokat képeznek.

A fizikalitás síkján sokfajta formában van jelen a FÉNY és a sötétség. Ezek a variánsok valójában csupán egy összetettebb terv részét képezik, minden egyes valóságban rejlő összes lehetőség kifejezésére. Gondoljatok arra, hogy a fizikai valóság egy szent tesztfelület, ahol minden lehetőség felkutatható. Az ebből eredő számtalan eredményben az Isteni terv mindenkori ösvénye bontakozik ki, mely a menny által egy időben, egyszerre [szimultán] valósul meg. Ebből az következik, hogy a Mennyek azon részei vagytok, akiknek az a feladata, hogy egy sor fontos specifikus drámát kitapasztaljanak. Bennetek a tapasztalat mértéke szerinti bölcsesség rejlik, mely a Mennyek eszköze, hogy a nagyszerű sokszínűséget kibontakoztathassa, mely minden Isteni Teremtés magját képezi. Az Isteni lélekcsoportotok és a velük kapcsolódó lélekcsaládotok közötti párbeszéd, létezéseteket az egész teremtésen keresztül áthatja. Ezen Isteni folyamattal a fizikai szint minden része kapcsolatban áll a Mennyekkel. És ezt a rendszert ti is egyre inkább feltérképezitek [észlelitek], minél tovább tágul tudatosságotok. Egy jelentős ’mellékterméke’ a fokozott észlelésnek, hogy ráéreztek, hogyan működik a világok közötti „fátyol”, ill. hogyan „lebbenthető fel”.

Számunkra a különböző dilemmák, amikkel megküzdötök, részét képezi az imént leírtaknak. Átmeneti időszakban vagytok most, az általatok jelenleg ismert világból az általatok lassan világosan érzékelhetőbe. A végső erőfeszítéseitek, az útjelző mérföldkövek, a jelenlegi kozmikus drámátok utolsó felvonásában. Mi magunk is abban a birodalomban tartózkodunk, amihez nagy gyorsasággal ti is közeledtek. A mi átlépésünk eonokkal korábban más módon ment végbe, de most az a szerepünk ebben a drámában, hogy legmagasabb szinten tegyünk eleget a szükséges felügyeletnek. Eközben egy másik lehetőségen is dolgozunk, ahol a speciális beavatkozásunk közvetlenebben nyilvánul meg, ott és ahol szükség van ránk. Ez a különleges szerep nagy felelősséggel jár, hogy sikeresen vezessünk ki a mostani meglehetősen ’zilált’ birodalomból, mely valamennyire hasonlatos a miénkhez, ahol mi tartózkodunk. Ténylegesen egy nehézségeken alapuló birodalomból vezetünk ki benneteket egy olyanba, ami a Szereteten alapszik.

Nemrégiben leírást adtunk az Anyahajóinkról és elvittünk egy rövid kirándulásra benneteket a Belső Földre, hogy világossá tegyük számotokra a különbségeket. Valóságotok elért egy olyan pontot (2006), amikor vagy túléltek vagy részt vesztek a világotokon élő fajok gyors tömeges kiirtásában. Ez a lehetséges forgatókönyv a környezetetekről szóló összes tudományos irodalomban megtalálható és a globális társadalmatok működéséről szóló tanulmányokban is [infó, amiket az emberiségről gyűjtöttek ford. megj.]. Amit azonban ezek a tanulmányok nem vesznek figyelembe, az a ti gyorsuló spirituális növekedésetek és a folyamatosan emelkedő tudatszintetek. Egy további, figyelembe nem vett szempont a tény, hogy mi teljes mértékben részesei vagyunk az átalakulási folyamatotoknak. Ez az ’Első kapcsolatfelvétel küldetés’ az elmúlt évtizedben nőtte ki magát egy ’Átalakulást segítő műveletté’. Ez a küldetés jelenleg több szempontból is különös körültekintést igényel, de más szemszögből nézve sokkal direktebb. A legfőbb szempontunk az időzítés. A legfőbb célunk pedig a mi világunkat elhozni nektek! Az ’Első kapcsolatfelvételhez’ vezető utolsó lépések most is zajlanak. A hatalmi pozíciókban lévő emberek a glóbuszotokon zárótáncukat járják. Ebben a táncban meg van a lehetőség, hogy elvezessen benneteket oda, ami még a ’hideg háború’ alatt is ’lehetetlennek’ tűnt. És ez a lehetőség minket is arra kényszerít, hogy világotokat nagy gonddal felügyeljük és minden szükséges intézkedést megtegyünk, hogy az ’Első kapcsolatfelvétel’ létre jöhessen. Számunkra teljesen világos, mennyi veszélyt rejt a globális helyzetetek! De ezek között a szörnyű lehetőségek között ott szunnyad az új valóság magja is. Egy speciális világméretű művelet végre megvalósulni látszik, hogy elérje a nyilvánosságot. Arra kérünk benneteket, hogy továbbra is támogassátok egymást és keressetek utakat [lehetőségeket], hogy egy új örömteli valóság ’születését’ elősegítve cselekedjetek. Mi továbbra is egy új valóság hírnökei vagyunk és rendkívül fontosnak tartjuk aktív támogatásotokat, abban, ami Isten akarata szerinti és meg kell történnie. A bolygótokon rátok leselkedő veszélyek mellett kérünk benneteket legyetek ti is résztvevői a folyamatosan növekvő spiritualitásnak világotokon. Ez a spiritualitás a Szeretetben fejeződik ki, a kölcsönös együttműködésben és egy mélyreható érzékelése az emberiség és az Isteni közötti köteléknek. Örömmel látjuk, amint egy hatalmas meggyőződéseiteket reprezentáló hálózat növi ki magát a glóbuszotokon. Nagyon hálásak vagyunk, hogy elköteleztétek magatokat a Szeretet mellett és bátorítunk benneteket, hogy haladjatok tovább ezen az úton. Ezen lélekcsoportok és lélekcsaládok növekvő hálózatának az akciói, valóban nagyszerű forrása Földanya népeinek és azok belső büszkeségének. Mélyen tiszteljük azt a sok őszintén meghozott áldozatot. Mint azt már megjegyeztük, ekkor cselekedeteitek összetalálkoznak Lord Surea Isteni akaratával. Ez a szent erő, mely mellőz minden kétséget és lehetővé teszi az ’Első kapcsolatfelvétel’ elkerülhetetlen megvalósulását!

Ne feledjétek: "Együtt vagyunk valóban sikeresek!”
Ma ismét a tudat átalakulási folyamatban betöltött szerepéről beszéltünk. Beszéltünk arról is, hogyan kapcsolódik a Menny a fizikalitással. És ismételten tolmácsoltuk mély kötelességtudatunkat az „Első Kapcsolatfelvétel küldetés’ kapcsán.
Kérünk benneteket, kölcsönösen támogassátok egymást és tartások meg pozitív jövőszemléleteteket. Ne feledjétek, nem vagytok egyedül és a Menny, ill. az ’Első kapcsolatfelvétel küldetés’ eltökélt, hogy minél gyorsabban beteljesedhessen az átmenet. –

Ismét búcsút veszünk. Legyetek áldottak Kedvesek! Tudjátok szívetek mélyén, hogy tiétek az ég örök és végtelen gazdagsága!
Selamat Majon! Selamat Kasijaram! (Szíriuszi nyelven:
Örvendjetek! Legyetek áldottak szeretettel és örömmel!)

Csatornázta: Sheldan Nidle
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://paoweb.com


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.