Home > > Blossom Goodchild, April 24, 2013

Blossom Goodchild, April 24, 2013

بلاسم گودچایلد- 4 اردیبهشت 1392

صبح بخیر. چند نفری در نوشته های خود از من خواسته بودند که از شما بپرسم آنها چطور می توانند با شما، راهنمایان (روحی) خود و فرشته ها، ارتباط برقرار سازند. می دانم کهقبلا نشانی آنرا داده بودیم و می دانم که بهترین کاری که میتوان انجام داد، مدیتیشن است. با این حال متعجبم، اگر برایتان مقدرو است جزئیات آنرا بیشتر توضیح دهید، چراکه میدانم خیلی ها از انجام آن خسته شده و احساس می کنند که از این طریق هیچ ارتباطی برقرار نمی گردد.

شما تو چه دنیای عجیبی زندگی می کنید. آیا واقعا نمی توانید ببینید؟... دیدن این همه زیبایی در این راهی که تا پیش از این ممکن نبود؟

منظور شما را می فهمم... بنظر میرسد انرژی آسمان، در واقع ستارگان و صفای پیرامون آنها بگونه قابل توجه ای تغییر نموده است.

به همین دلیل است که ما به خود نهیب می زنیم تا به آنهایی که هنوز نتوانسته اند در زمین ارتباطی برقرار سازند، کمک شود. بگذارید بهترین توضیح را درخصوص سوال شما،ارائه دهم. هنگامی که شخص در آرامترین حالت ذهنی قرار دارد... انرژی نشات گرفته از وجود او، با انرژی که در صدد اتصال با آن می باشد هم راستایی بیشتری دارد. هنگامی که فرددچار استرس باشد، خطوط (ارتباطی) او قطع شده و به بیراهه میرود.

می دانیم که خیلی ها به قصد ایجاد ارتباط، خود را در حالت آرامش قرار می دهند، اما با این حال هنوز هم احساس می کنند که "هیچ کس در خانه نیست". در حالیکه ما حضور داریم. آنچهرا که شخص باید بپذیرد این است که فاصله ای بین ما نیست... اینطور نیست که یکی در استرالیا باشد و دیگری در انگلستان. همانگونه که قبلا گفته بودم، ما یک "دم" ازشما دوریم. در هر صورت آنچه که بین ما وجود دارد، توده ای از میادین انرژی می باشد! مایلیم آنها را به خطوط ناخوانا" و بیشتر به "درهم و برهم" تشبیه نماییم، "ناخوانا" شباهتکمتری به یک ارتباط شفاف دارد.

خطوط انرژی شما باید تا حد امکان، جاری باشد. بنابراین مایلم پیشنهاد کنم که آنرا تجسم کنید تا ایجاد شود. البته بهترین روش آن به حالت "مستقیم رو به بالا" می باشد.اول از همه، تصور نمایید که پرتوی از نور از بالا بر فرق سرتان وارد میشود. و مستقیم به قلب وصل می گردد. سپس اجازه دهید (همراه) با گردش خون... تما بدن را پر کند. پس ازآنکه این کار صورت گرفت... تصور نمایید انرژی خلق شده، به قصد اتصال با فضا، از همانجایی که آمده بود، مستقیما به بالا باز می گردد.

آنچه که مایلیم بگوییم این است که... "طبقات بالا" (عبارتی) که بلاسم آنرا بکار می برد، چشم انداز وسیعی دارد، با این حال شما برای ارتباط با، روح، (روح راهنما)،فرشتگان، موجودات نورانی و هر آنچه که مشتاق ارتباط با آن میباشید، نیازی به جستجوی راهی که شما را بسوی انها هدایت کند ندارید. فرض کنیم که افکار (سطح) شما به"طبقات بالا" قد بدهد... شاید هم به "اتاق نشیمن"، انرژی مربوط به آنجا، که فرد در اشتیاق اتصال به آن بوده است... بلافاصله از طریق برهم کنش با انرژی آن فرد، قابلاحساس خواهد بود.

در برقراری تماس از راه دور با هر موجودی، خواه از زمین یا از هر جای دیگری، هرگز درنگی وجود ندارد. آیا گاهی شده است که نتوانید صدای شخص را از تلفن بوضوح بشنوید ... یااینکه مزاحمی بر روی خط باشد؟ (در واقع) تماس برقرار است... اما به جهت مواج بودن انرژی... و یا عدم آن... گاهی تماس آنطوری که مطلوب شما است برقرار نمی گردد.

آنچه که ما آرزومندیم تا شما به آن آگاه باشید این است که تمامی اندیشه های (شما)، (از سوی ما) حس شده اند.

خیلی ها از ایجاد ارتباط با ما مایوس شده اند. ارتباط با ما تنها از طریق اندیشه امکانپذیر می باشد.

می فهمم... اما هنوز هم احساس یاس با کسانی که نتوانسته اند دریافتی داشته باشند، باقی است.

آنها صرفا با این (روشهای) پیشنهادی که بیشترشان نیز مشابه هستند، می توانند احساس یاس را پس بزنند و به این ترتیب عبور از خط، رخ خواهد داد.

ممکن است راجع به "عبور از خط" بیشتر توضیح دهید؟ منظورتان کدام قسمت از گفته هایتان است؟

این مفهوم که روحهای زمینی تلاش میکنند ارتباط برقرار سازند... و اگر پاسخی عایدشان نشود، اعتماد به نفس خود را از دست می دهند. چون استدلال آنها اینگونه است... (از خود)می پرسند که آیا این گمان خودشان بوده... یا از جای دیگری تلقین شده است؟

برای کسانی که احساس نیاز به ایجاد ارتباط با عوالم دیگر می کنند... واقعا این مصلحت در الویت قرار دارد که بجز عشقی که از سایر موجودات بسوی آنها روانه می گردد، توقعدیگری نداشته باشند. همانطور که می دانید... حقیقتا تجربه عشق حقیقی به هر فرم آن، بسیار تاثیر گذارتر از آن است که در قالب کلام یا عبارتی بگنجد. چرا که اگر ماپذیرای عشق ارسالی باشیم... حجم عظیمی از انرژی ... و آگاهی... همراه با آن موج خروشان عشق، دریافت می گردد.

همه روحها، جزیی از یک کل می باشند. ما همه، یکی هستیم. بنابراین، فرد نمی تواند با "دیگران" ارتباط برقرار نماید... زیرا آنها، "دیگران" هستند. (در واقع دیگرانی وجودندارد، همه یکی هستیم)

اتصال برقرار است... یک موطن پیدایش(که همه از آنجاییم)... که همه ما را بهم پیوند می دهد. ما همگی، بخشی از آن موطن می باشیم. هیچ موجود زنده ای نیست که از سیاره شما یا هرجای دیگری، به "کسی" وصل نباشد... که (در واقع آن کس) "تو" هستی.

از کسانی که بخاطر (عدم توانایی در) گفتگو با ما یا دیگران سرخورده هستند... عاجزانه درخواست می کنیم که این یاس را کنار بگذارند. زیرا آنچه را که شما در تلاش براینائل شدن به آن هستید، سود چندانی ندارد.

آیا موضوع اصلی، صرفا گفتگوی مستقیم با ما است؟ همه شما باید آگاه باشید که ما با روح درونتان، گفتگو می کنیم. ارتباط با "خود برتر" فرد، بسیار سودمندتر است...چرا که اینگونه، به هر طریق، شما "با همه ما" در ارتباط خواهید بود.

به این ترتیب شاید بتوانیم به شواهدی بر آن دست یابم. ما به مفهوم مدیتیشن و تنفس پی بردیم... آیا می توانید روش دیگری را پیشنهاد نمایید که شخص، بدون یکجانشستن، بتواند احساس واقعی از داشتن تماس با آن بخش از خود برترش داشته باشد؟

هدف نخست، همین است... و انگیزه ای که در پس این عمل نهفته است.

سوال شما این است که آیا نیت دیگری در پس بهبود وضع ظاهر زمینی روح (جسم خاکی) وجود دارد؟ شما متعجب خواهید شد.

منظورتان چیست؟

این که کسانی هستند... که هدفشان از ایجاد ارتباط، نفع شخصی می باشد، از طریقی که برای (خود) برترشان مفید نمیباشد.

واقعا؟ من فکر می کردم که آنها ارتباط کمی داشته باشند... و این دسته (افراد) در جای دیگری بدنبال آن باشند. مطمئنا، خود برتر، قدرتی عظیم و (همان) عشق می باشد که نمی توانچیزی مفیدتر از آن برای روح، پیشنهاد نمود. بنابراین من هیچ نفعی برای کسی که به نوعی قصد ایجاد ارتباط دارد، آنهم به روشی که به صلاح خود و دیگران نمی باشد، نمیبینم.

ما نگفتیم که آنها پاسخی را که مایلند، دریافت می کنند. زیرا عشق، همانا والاترین بخش روح می باشد.

ارواح بسیاری هستند که هنوز در هیچ طریقی به گشایش، آنچنان که موجودات روشن ضمیر هستند، نائل نشده اند (روشن ضمیر نشده اند). بنابراین شگفت زده خواهید شد ازاینکه آنها به چه جایگاهی و چگونه می خواهند دست یابند.

بیایید روشنتر... ادمه دهیم. بین خود برتر و ظاهر زمینی، هیچ قطع ارتباطی امکانپذیر نیست. گاهی ممکن است که شبیح آن بنظر برسد، با این حال این ریسمان ناگسستنیاست... تا اینکه فرد، خیمه زمینی خود یعنی کالبد فیزیکی را که منزلگاه روح می باشد، ترک گوید. پس از آن ارتباط زمینی قطع گردیده و فرد بطور خودکار با خود حقیقیخویش در تماس خواهد بود. آگاهی حقیقی خویش.

ایده خوبی است... پس از چند تنفس عمیق، چند بار با خود بگوییم... "من می دانم کی هستم! من می دانم کی هستم!"

همچنین... هنگامی که در حال مدیتیشن هستید... و در وضعیت "هیچ کجا" و "هیچ چیز" جویای خویش هستید، علاوه بر آرامش و زدوده شدن تیرگی ها... عمیق ترین ارتباط نیزایجاد می گردد. بی آنکه عبارتی شنیده شود، گفتگو صورت می گیرد، به واضحترین شکل.

به همین دلیل است که ما مرتبا اهمیت "زمان سکوت" (مدیتیشن) را به شما خاطر نشان می کنیم. البته مناسب ترین زمان برای انجام آن .... زمانی است که خودتان مناسب بدانید.با این حال پیشنهاد ما، هنگام طلوع آفتاب و غروب آفتاب می باشد.

هنگامی که تماس بصورت قلب به قلب باشد، عمیق ترین ارتباط برقرار می گردد. ما به "گفتگوی قلبی" علاقه مندیم. احساس آن که در قالب کلام نمی گنجد، از هر چیزیگرانبها تر است. هنگامی که قلب شما تمامی عشق درون خود را بیرون بریزد... با یک جریان ثابت به سوی همه.... (به سوی) هر چیزی... آنگاه است که به خود اجازه داداه اید که درعشق بسر برید. به این ترتیب شما، تماس واقعی را با ما.... با روح راهنما... و با همه موجودات، احساس خواهید نمود.

برای ما دشوار است که آنرا در قالب کلمات ادا کنیم! با این حال تلاش خود را می کنیم.

هنگامی که در این "قلمرو" بسر می برید... هنگامی که در بالاترین قسمت عالم بسر می برید... هنگامی که "سرشار از لذت" و "انرژی شادی" هستید... هنگامی که ازشگفتی های موجودات زنده آگاه هستید، آن تجلی خود حقیقی شما است (در حالت مدیتیشن).

در آن هنگام شما به معنی واقعی کلمه می توانید احساس کنید که با همه در ارتباط هستید.

بنابراین، ما بدنبال نا امید کردن شما نیستیم، اما مایلیم بگوییم که برای شما به مراتب بهتر است که در پی شادی و شناخت خویش باشید... تا اینکه بدنبال ارتباط با ما یاهمنوعان ما باشید.

در خصوص (روحهای) راهنما و فرشتگان... باید بدانید که هر یک از شما تعداد زیادی از آنها را دارید. چون آنها صرفا مانند جغجغه سرو صدا ندارند، به این مفهوم نیست که حضورندارند.

تنها با یک "سلام" گفتن ساده به آنها... ارتباط برقرار می گردد.

دلسرد نباشید، زیرا برخی از مردم قادر به گفتگو یا اخذ نشانه یا دیدن دوستان راهنمای (روحی) خود هستند. این دلیل بر آن نیست که آنها اشخاصی "معنوی تر" از شما هستند.هیچ کس از دیگری معنوی تر نیست، چرا که درنهایت، همه شما روح هستید.

آنها به سادگی از این مسئله آگاهند که این انتخاب خودشان بوده که هر گاه می توانند به کمک و راهنمایی شما بپردازند. هرگاه به ذهن شما یک ایده زیرکانه خطور کند... یا یک عملخاص هدایت شده از شما سربزند، از کجا می دانید که این کار خود شما بوده؟ شاید کار یاری دهندگان و دستیاران شما بوده.

عزیزترینان... موضوع اصلی واقعا این نیست.

آنچه اهمیت دارد این است که شما شادی را بیابید.

همه شما در جستجوی شادی هستید... هنگامی که آنرا بیابید... یافتن حقیقی... منظور ما الان یا بعدا نیست... بلکه یک شادی پایدار... آنگاه شما در تماس بامهمترین موجود خواهید بود. خودتان... و شما کی هستید؟ همه!

سپاسگزارم دوستان من. چقدر شما متبرک هستید. امروز به هیچ وجه قطع ارتباط نداشتیم!!!

بیایید تمام نگرانی ها را کنار گذاشته و آنها را به سوی بالاترین درک از عشق سوق دهیم. به نگرانی ها و ترسها در زندگی روزمره خود فرصت حضور ندهید. آنها هیچ جایگاهیندارند و صرفا بدنبال مشوش کردن شما هستند.

وقتی شما از این آگاه باشید که اینجایید تا خودتان را ابراز نمایید... خود حقیقی تان را... آنگاه خواهید دانست که این وظیفه شما است... خودتان به تنهایی... بهترین باشیدتا آنجا که می توانید.

به همین نظور اینجا هستید... عشق باشید، آنچنان که هستید.

این انتخاب خودتان بوده... به شما گفته نشده... خودتان درخواست نمودید... زیرا می دانستید که اعتبار لازم برای کسب این موقعیت را داشتید.

عشق باشید، آنچنان که هستید... خالص و ساده... شما در حال انجام کاری هستید که به خاطر آن به اینجا آمدید... عوض کردن دنیا.

و همچنان آنرا انجام می دهید.

دوستتان داریم.

مترجم: سعید

Website: Blossom Goodchild

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |