Home > > Matthew Ward - January 19, 2013

Matthew Ward - January 19, 2013

متیو وارد ۳۰ دی ماه ۱۳۹۱

با درودی عاشقانه از طرف همه روحهای حاضر در این ایستگاه ، من متیو هستم. تعمق و تعجبدر اندیشه های برخی از کاربران نور دیده می شود. هم اکنون شما تقریبا" سه هفته است که وارد سال ۲۰۱۳ شده اید ، نه تنها چیزی در مورد اصلاحات اساسی پدید نیامده ، بلکه سخن از منطقه جنگی دیگری است با گروگانگیری خونین در الجزایر ، خشونتهای گاه و بی گاه همچنان ادامه داشته و مشکلات پناهندگان رو به افزایش است. آیا اینها نشانگر آن نیستند که زمین هنوز در تاریکی است؟

ما فکر کردیم که در پیام پیشین خود توضیح دادیم که چرا جهان با سرعتی که برخی از کاربران نور امید داشته ، پیش بینی می کردند نمی تواند تغییر کند. اگر چه ، اندیشه های پرسجوگر ، ما را بر آن داشت که با بررسی اطلاعات داده شده در بسیاری از پیامهای پیشین ، دریابیم که چیزی درباره تفاوت بین تاریک ، تاریکی و سیاهکاران نگفته ایم.

نیروهای تاریک ، نیرومندترین و غول پیکرترین فضای انرژی حاصل از انواع اندیشه های منفی (که موجودی زنده است) و در حال پیچ و تاب خوردن در سراسر کیهان بوده ، بدنبال تمدنهایی با تکامل و تعالی پایین تر می گردد تا در تاریکی بپوشاندشان. هر چند این فضای زنده عظیم توان اینرا دارد که بشکل هر فردی که مایل باشد ظاهر شود ، ولی این کار را بندرت انجام می دهد ، چرا که هدف بزرگ او پوشاندن همه تمدن در تاریکی است.

بنابراین "تاریکی" محصول و زاییده نیروهای تاریک است ، که شما می توانید آنرا همچون ابری تشبیه کنید که چنان فشرده است که مردم در آن گم و مفقود می شوند. براستی که آنان مفقود می شوند تا جایی که "هوشیاری" آگاهانه وجودشان ، خدای خویشتن خودشان و ارتباط ناگسستنی با خالق یگانه جهان آفرینش و همه دیگر انواع حیات را از کف می دهند.

"سیاهکاران" افرادی در این تمدنهای پوشیده از نیروهای تاریک هستند که تمایل به حرص و آز ،ظلم و ستم و قدرت طلبی دارند. ارتعاشات پایین این تمایلات ترکهایی در روان این افراد بوجود می آورد و بنابر قانون کیهانی جاذبه ، این ترکها محل ورود انواع و اقسام اندیشه های منفی که سازنده تاریکی است ، می شوند.

بنابراین تاریکیها بر افکار ، اهداف و اعمال این افراد نفوذ کرده آنان را کنترل می کند. آنها عروسکهای خیمه شب بازی تاریکیها شده در جهت اهداف نیروهای تاریک برای به بردگی گرفتن تمدنها از طریق استبداد ، ایجاد ترس ، فریب ، فساد و دوری از حقایق تاریخ پیدایش خود ، زندگیهای (تناسخهای) متعدد ، قوانین کیهانی یا واقعیت وجود تمدنهای کرات دیگر ، می پردازند.

اینک به بینیم که آن سه منبع تاریکی چه رابطه ای با زمین دارند؟

نیروهای تاریک در حال خروج از منظومه خورشیدی شمایند ، پس از تزریق نور بوسیله تمدنهایی در فواصل دور که زندگی سیاره شما را چند سال پیش بطور جدی نجات داد ، نیروهای تاریک گریختند چون نور برای موجودیت آنها بسیار خطرناک است - درست مشابه اینکه شمعی در اتاقی تاریک روشن کنید که تاریکی را سوراخ می کند. بهمین شیوه انرژی نور - عشق نیز انرژی هر نوع تاریکی اطراف خود را سوراخ می کند.

اگرچه نیروهای تاریک گریختند ، ولی ابر غلیظ تاریکی هنوز روی زمین باقی است ، که نیروهای تاریکی بیهوده با استفاده از آن بدنبال تسخیر کامل تمدن شما بودند. تاریکیها به جلوگیری از عرفان و هوشیاری آگاهانه در سطح هوشیاری همگانی و جمعی ادامه می دادند و از طریق قانون کیهانی جاذبه ، ساکنان زمین نیز به ایجاد انرژی منفی مبادرت می ورزیدند تا جایی که کره زمین تا سرحد مرگ و نابودی کشیده شد.

این شرایط با تابش فشرده نور که برای پراکنده کردن آن ابر متراکم و دادن انرژی مورد نیاز به زمین برای خروج از ژرفنای بعد سوم و آغاز سفر عرفانی خود بسوی عروج تغییر کرد. تنها طی چند هفته گذشته بود که باقیمانده ضعیف آن ابر به نور تبدیل شده و سیاره پیروزمندانه از دروازه بعد چهارم عبور کرد.

پس ، اینک که زمین در این چگالی است ، چگونه ممکن است که خشونت و بی عدالتی همچنان ادامه یابد؟ زبرا جایی که سیاره در آن است یک نوع چگالی محسوب می شود و "وضعیت تعالی روح" ساکنان آن چگالی دیگری. مادر، لطفا" پیام روزی را که توضیحاتی درباره دو چگالی می دهد (۹ - ۹ - ۲۰۱۱) در این پیام دوباره بیاورید. سپاسگزارم.

برای آنهایی که چنین بنظرشان آمد که انتظارات طولانی برای ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ برآورده نشده چون تغییرات بزرگی ندیدند ، نیاز به یادآوریست که وسعت و گستردگی عشق - نور که سراسر جهان شما را طی آن مدت پر کرد ، دیدگاهی بود که باید در نظر گرفته می شد!

شتاب تابش شدید آن انرژی ، هوشیاری همگانی را روشنتر و نورانی تر نمود تا جایی که همچون خورشید نیمروزی ، برآورنده آرزوی قلبی زمین مبنی بر اینکه اکثریت ساکنان وی ، او را در مسیر عروج همراهی کنند ، شد. تعداد بسیار زیادی از مردم که در گذشته فاقد نور بودند ، توان آنرا یافته اند که همراه سیاره خود ، حداقل برای مدتی بیشتر نور کافی جذب نمایند.

اینک ، دیگر بار در باب "سیاهکاران" سخن بگوییم. افرادی روی کره زمین هستند که حدود ده سال پیش ، پس از پایان قرارداد روحی خود مبنی بر ارایه شانس تکمیل دوران بعد سوم به توده مردم ، از محترم شمرده قرارداد خود و پیوستن به نیروهای نور سرباز زدند. آنها با اهداف کنترل جکومتها و اقتصاد بین المللی به خرابکاریها و نابود کردنهای وسیع و دامنه دار ، رها کردن ویروسهای طراحی و ساخته شده در آزمایشگاهها ، دستکاری آب و هوا ، ایجاد زمین لرزه ها ، آغاز جنگها یا برقراری رژیمهای استبدادی ادامه دادند. آن اشخاص سیاهکاری که هنوز در جمع شما هستند نیز نوری بیش از آنچه که داشتند ، طی مدت تابش فراوان عشق - نور ، دریافت کردند ، که تنها جرقه ای در توان زیستن آنها محسوب می شود. ولی این امر به اندازه ای بود که به آنها امکان داد که از دیدگاه فیزیکی و جسمی در این اولین حلقه بعد چهارم که زمین در آن است زنده بمانند. اگر آنها نور بیشتری که در مسیر عروج زمین بصورت روز افزون می تابد جذب نکنند ، بدنشان تاب توان زندگی طولانی تری را نخواهد داشت.

اکثر کسانی که از این افزایش انرژی سود بردند "مردم خوبی" هستند که بشدت نگران امور جهان ترسیم شده در رسانه های گروهی و اخبار ترسناک و دلهره آور دروغین اینترنت می باشند. آنها"هنوز نور را ندیده اند" که احساس شما را داشته باشند - آنها در مسیرهای خداگونه ای زندگی می کنند ولی هنوز جهان را از دیدگاههای عرفانی و روانی در بعد سوم می بینند.

آنهایی که هنوز در تاریکی هستند همچنان پیرو دستورات مقاماتند و نور کافی جذب نکرده اند که بتوانند خود را از فضا و تلقینهای اطاعت بی چون و چرا بالا کشند. به برخی از آنها القاٌ شده و باور دارند که انتقام گرفتن از آنانی که به اجداد ، جوامع و کشورشان حمله کرده اند ، مسٌولیت آنهاست.

پس از آن ، هستند کسانی که در تضادند - آنها متوجه شده اند آنچه که انجام می دهند برخلاف رفاه همگانی است ، ولی وابسته به درآمدی هستند که از این راه کسب و صرف خانواده خود می کنند.

آن شرایط متفاوت فکری همراه صدمات عظیم زیست محیطی از "نتایج طبیعی حکمرانی هزاران ساله تاریکی" است ، همانگونه که ما در پیام پیشین خود برخی از آنها را بر شمردیم.

این بستگی خواهد داشت به اینکه افراد نامبرده بالا تا چه مقدار نور دریافت کرده ، تصمیم آزادانه آنان چه خواهد بود. هر یک از آنان با نوری که جذب می کنند تا کجا خواهند توانست همراه زمین به ارتعاشات بالا روند. ولی لطفا" بیاد داشته باشید آنچه که ما پیش از این گفته ایم. بواسطه دلایل مختلفی که در اغلب موارد تنها در سطوح روحی شناخته شده است ، بسیاری از کسانی که "مملو از نورند" اراده خواهند کرد که بجای ادامه عروج فیزیکی و جسمی ، کره زمین را ترک گویند.

اینک بیایید به بینیم که چرا همیشه گفته ایم که عروج زمین از ژرفنای بعد سوم ، در سرعت و دامنه ، در کیهان بسیار بی سابقه است.

صرف نظر از تجربه کره زمین ، در سفر طولانی و خسته کننده در بعد سوم که تاریکی بشدت در عمق آن جای گرفته بود ، ما به تجربه جهانی دیگر استناد می کنیم. همچون مردم باستان کره زمین ، آن تمدن هم از عرفان و هوشیاری آگاهانه بالاتری فرود آمدند تا مرز نابودی سیاره ، بواسطه شروع و تداوم جنگها. آنها یاری و مساعدت خانواده کیهانی ما را نیز نداشتند. تقریبا" پنجاه هزار سال بدرازا کشید تا نسلهای پس از آن توانستند خود را از عمق بعد سوم به بعد چهارم برسانند. بدین سبب عروج آنان اینهمه طول کشید که نور کافی در هوشیاری همگانی آنان برای اینکه تمدن و سیاره آنها به بعد بالاتری روز ، وجود نداشت.

مادر (خطاب به مادر خودش که کانال این ارتباط است) ، برای کسانی که علاقمند به دانستن بیشتر درباره تاریخ آن تمدن ، شکلهای ظاهری ، فرهنگ ، حکومت و غیره هستند ، لطفا نام کتابی که پیام طولانی از طرف نماینده مردم موجود آن تمدن است در اینجا درج کنید. سپاسگزارم.["Aeschyles" chapter in "Illuminations for New Era"]

زمین و انواع حیات روی آن کمکهای شایانی از اواخر دهه ۱۹۳۰ که عروج او آغاز شد ، داشته اند. این مهم با تزریق نور زندگی بخش از طریق بسیاری از تمدنهای قدرتمند و متعالی ، به صورتهای مختلف یاری رسانی آغاز شده و هنوز تداوم دارد که در پیامهای پیشین ما آمده.

در مقام مقایسه ، تنها تعداد انگشت شماری از جمعیت شما از این کمکها آگاهند ، ولی کارهای دیگری که نور انجام داده براستی مستند هستند. همانگونه که در حال افزایش تابش به زمین است ، تعداد بیشتر و بیشتری از شما شروع به تولید نور وجود خود کرده اید که شدت و توان عظیم تری ایجاد نموده. کابران نور نیز در میان شما گامهای بلندی در کاهش اثر تاریکی با فاش کردن اعمال سیاهکاران برداشته اند.

به پیروزی بزرگ شما نیز که ما پیش از این درباره آن گفته ایم ، باید نیاز به ارتقاٌ موقعیت زنان در اجتماع و پایان ساخت سلاح را افزود. این جنبه های بشدت منفی جامعه که حاکم بر هوشیاری همگانی بودند ، اینک در مقابل چشمان همگان قرار گرفته.

مردم نسل پس از نسل پس از نسل قوانین ظالمانه فرهنگی را تحمل و با زنان رفتار کرده پذیرفتند جنگها و خشونت دایمی را بعنوان "بخشی از زندگی". اینک صدای جوامع شما در سراسر جهان می گوید: بس است.

موجودات نورانی سراسر کیهان افتخار می کنند به هزاران روحی که پذیرفته اند شرکت کنند در شرایط گوناگون غم انگیزی که مردم را بر آن داشته که در این دو محدوده و همه دیگر تغییراتی که بشدت مورد نیازند ، گامهای سخت و محکمی بجلو بردارند. روحهایی که پذیرفتند و آن ماموریتهای بشدت خشن را با عشق بی قید و شرط بسیار انجام دادند ، جهشی بزرگ در جهت تعالی روح خود داشتند.

ما هم درست چون شما ، آرزو داریم که همه تغییرات لازم یک شبه صورت پذیرد. ولی این امر مذاکرات متعدد ، گفتگوهای بسیار و برخی بن بستها خواهد داشت تا اینکه همه قلبها به توافق برسند. اساتید طرحهای دوران طلایی (Golden Age) می دانستند که شما نخواهید توانست جهانخود را به شیوه ای بجز گام به گام و تدریجی تغییر دهید ، و شما و همه دیگران روی کره زمینهم آنرا در سطح روحی خود می دانند.

حتی با یاری فرازمینیها ، تعالی یک تمدن بعد سومی به مردمی صلح جو و هماهنگ با طبیعت نیاز به یک روند انتقالی دارد. همه پیامهای ما و پاسخها به خوانندگانی که پرسیده اند ، در همین راستا بوده - تغییرات تدریجی خواهند بود.

در زیر گزیده ای از پیام دوم ماه جون ۲۰۰۷ را که بتازگی بوسیله یک خواننده جدید برای مادرم ارسال شده می آوریم که "بطور تصادفی آن را دیده". او همچنین نوشته که این دانسته ها باید در پیامهای بیشتری آورده شوند. ما نباید انتظار داشته باشیم که مردم آنچه که در پیامهای قدیمی هستند بیاد بیاورند.

"آیا در سال ۲۰۱۲ پایان عروج کره زمین و انتهای همه فازهای انتقالی به دوران طلایی است؟"

همه تاریکیها تغییر ماهیت داده و کره زمین و همه کس به تعادل رسیدند ، ولی این درست نیستکه بگوییم که بعد از سال ۲۰۱۲ همه دست آوردها تا آن زمان همچنان بدون تغییر خواهند ماند. بیاد بیاورید ، تنها چیز دایمی در کیهان همانا تغییرات است. تعالی و تکامل عرفانی و فکری و نیز پیشرفتهای فن آوریها تداوم خواهند داشت - شما هم شیوه دیگری را نخواهید خواست!

شما ای خانواده زمینی ما که عاشقانه دوستتان داریم ، ما هرگز انتظار نداشتیم بیاد بیاورید همه اطلاعاتی که ما به شما عرضه داشته ایم! نه تنها همه روزهای شما مملو از تعهداتی است که باید درباره آنها اندیشید ، بلکه زمان نیز سریعتر و سریعتر می گذرد. بهمین دلیل بسیاری از اوقات ما بخشهای مهمی را که شما باید بدانید تکرار می کنیم ، و البته این امر شامل این گفتار ما نیز می شود که شکوفایی دوران طلایی در آستانه درب نه نشسته و اینکه هر روز تفاوت دراماتیک و شگفت انگیزی با روز قبل و بعد از آن نخواهد داشت.

بمنظور جلوگیری از هرگونه برداشت اشتباه ، باید گفت که ما می توانستیم در مورد "رسیدن به تعادل" در پیام ماه جون ۲۰۰۷ بیشتر دقیق باشیم. اگرچه مطالب پیشین در شرایط بعد سوم ارایه شده ، ما باید مشخص می کردیم که تعادل بدست خواهد آمد و آنگاه زمین و ساکنانش خواهند توانست عروج نموده از بعد سوم خارج شوند. شما بعنوان ذره بسیار کوچکی از کیهانی که همیشه در تعادل است ، همچنان به کسب تعادل ادامه خواهید داد ، همراه با گسترش دایم عرفان و هوشیاری آگاهانه خود.

آنچه که در آستانه درب دوران طلایی در انتظار شما بود ، اثر شدید انرژی طی شب یلدا بود که آخرین تاریکیها را به نور تبدیل کرد. وفور این نور حرکت فضای انرژی زمین را شتاب بالقوه ای در جهت امکان خلق و ابداع شما و خانواده کیهانی شما با همکاری یکدیگر در همراهی با سفر زمین در سرتاسر بعد چهارم و بسوی مقصد نهایی او در بعد پنجم ، بوجود خواهد آورد.

ما نمی دانیم که بازگشت شادمانه زمین به منزلگاه اصلی (بعد پنجم) که سیاره و روح او نشات گرفته اند چقدر به درازا خواهد کشید. بدیهی است این پرسشی منطقی خواهد بود ، که شما می دانستید در چه زمانی سیاره از بعد سوم خارج خواهد شد ، پس چگونه است که نمی دانید کی به مقصد می رسد؟

عروج کره زمین تا این نقطه که در محدوده زمانی کیهانی هنگامی که همترازی سیاره ای به زمین امکان ورود به بعد چهارم را بدهد ، از پیش طراحی و تعیین شده بود. اکنون که زمین در این بعد قرار دارد ، جایی که تاریکیها توان حمله با انرژی منفی خود را ندارند ، سفر او از این پس در امنیت است. پس می توان گفت ، زمانی برای آن در نظر گرفته نشده.

درست مثل قبل - همیشه - سفر ساکنان زمین بستگی به تصمیمات شخصی هر یک از آنها دارد ، و مجموعه تصمیمات سازنده هوشیاری همگانی خواهد بود. بنابر این ، این افکار ، احساسات دلسوزانه و کردار شماست که زمانبندی سفر زمین را از این پس شکل خواهد داد ، که آیا شادمانه و زمزمه کنان در سراسر بعد چهارم خواهد بود و یا ترسناک همچون عقاب. گایا (روح زمین)بسیار شاد و خرم است - چرا که مرحله بسیار مشکل عروج به پایان رسیده!

شما نیز ، می توانید احساس شادی کنید - سرعت شما در نور ، دست آوردهای بی شمار و خیره کننده ای به عروج زمین افزوده. هرچند در طول زمان ، شما به پیشرفت خود بسوی هدف داشتن جهانی در عشق ، هماهنگی و سلامت ، همراه با فراوانی برای همه ، ادامه خواهید داد. در این زنجیره شما پیروز شده اید. هنگامی که شما درک کردید که چه منحصر بفرد است این دستاورد ، خواهید دانست که اگر روحها بخواهند اعلام کنند "کار بخوبی انجام یافته" ، آن تحسینی برای شما کاربران نور است.

ما شما را غرق در احترام و عشق بی قید و شرط خود نموده به همراهی با شما ادامه می دهیم ، اگر چه نادیده ، ولی در هرگام از مسیر با شماییم.

______________________________________

با عشق و صلح

سوزان وارد


Website: The Matthew Books
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید

Att: Behi

arcturian.nation@gmail.comShare |