Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 27, 2012

SaLuSa, June 27, 2012

سالوسا ۷ تیر ۱۳۹۱

عملیات شروع شده اند ولی همانگونه که شما نیز متوجه شده اید هنوز اخبار به رسانه های همگانی نکشیده است ولی اخبار بسیار مهم خواهند بود بالاخص وقتی که بیش از این نتوانند پنهان نموده از آن بگذرند. حکومتها همیشه دوست دارند همه چیز را زیر کنترل داشته و همواره خبرهای مربوط به تظاهرات و شورشها را از عموم مخفی دارند ، گرچه وقتی که رسانه ها به اخبار واقعی پشت پرده پی بردند طرف مردم را خواهند گرفت . طبعا خواهند بود کسانی که با وقایع مقابله خواهند کرد از ترس از اینکه اثرات ناگواری در اوضاع آنها داشته باشد. معمولا مردم (قدرتمند) نمی خواهند با ایده از دست دادن قدرت و در برخی موارد ثروت ناحق خود روبرو شوند. هیچ کس نخواهد توانست از تغییرات مالی و یا تقسیم ثروت خود فرار کند که البته با گنجانیدن صندوقهای ذخبره امانی (Trust Funds) که فقط به این منظور تدارک شده اند قضیه بارزتر و قوی تر خواهد شد. اطمینان داشته باشید که برنامه ریزیهای بسیار زیادی برای تامین و تدارک مایحتاج عموم مردم در دوران بحران بعمل آمده است . البته رسیدگی به همه امور نیاز به وقت دارد ولی اول باید سیستم قدیمی از صحنه روزگار پاک و سیستم جدید جایگزین آن شود.

بدیهی است در آخرین لحظات احتمال وجود ناهماهنگیهایی وجود خواهد داشت ولی این امر هرگز در اجرای بافت اصلی ماموریت ما تاخیری بوحود نخواهد آورد. اگرچه فشار روزافرونی بر دوش نفرات خط مقدم است که کار را هرچه زودتر شروع کنند. این کار برنامه ریزیها و هماهنگیهای زیادی لازم دارد ، هرچند ما بیشتر پشت صحنه ایم ولی می تولنیم نفوذ کافی در بحرکت درآوردن کارها داشته باشیم. در واقع در برخی موارد خاص از جمله اوقاتی که حاکمان خونخوار تاریکیها (Cabal) قصد اجرای عملیات دروغین و گمراه کننده داشت ما خود (برای مقابله با آنها) در قلب صحنه حاضر بودیم. مثل همیشه تشویق ما اینست که شما خود کار خود را بدست گیرید چه هرگز این قصد نبوده که ما کار شما را انجام دهیم ، دلیل آن وجود اعمال گذشته (Karma) شماست و این انتظار می رود که شما آنچه را که خود کرده اید پاک کنید ، در حقیقت این موضوع به گذشته بسیار دور بر می گردد که شما خودتان هم در زندگانیهای (تناسخها) متعددتان در شرایط مشابه (سیاهکاریها) بودید.

بی تردید شما پیشرفت زیادی (در جذب نور و دفع تاریکیها) از زمان ورود به قرن جدید (قرن بیست و یکم) کرده اید ، با این حال باید تلاش بسیار زیادی برای جلوگیری از موفقیت نقشه مفسدان جهانخوار (Illuminati) بعمل آورید . ما خود بخشی از کار را با روشن (مطلع) کردن مردم درباره تهدیدهایی که بر علیه آزادی آنهاست عهده دار و البته بسیار هم موفق بوده ایم . قبل از آن مردم به آرامی در حال پذیرش تغییرات گام به گام خاینانه ای که پایمال کننده حقوق آنها بود ، بودند. این اندیشه که سیاهکاران (Dark Ones) خطاناپذیرند (همه کارهایشان تعمدی است) این اجازه را بما داد که با بهره گیری از شیوه استکباری خودشان آنها را غافلگیر کنیم.

باید که آینده نزدیک بر شما شیرین و خوشایند باشد چرا که شما خواستار بازگیری حاکمیت خود خواهید بود و این همان چیزی است که بر شما رواست چرا که برای مدتهای مدیدی با شما بسان بردگان رفتار شده است. بصورت شخصی اهمیت چندانی ندارد که در گذشته چه کرده اید چرا که شما به کره زمین آمده اید که دوگانگیها (Duality) را تجربه کنید . همه شما پستی ها و بلندیهای فراوانی داشته اید ولی آنچه که امروز (در این تناسخ) هستید مهم است . همگی موکول می شوند به درسهایی که آموخته اید و برای تعالی و تکامل شما لازم بودند و شما خود می دانید که در کجای کار هستید. اگر شما خود را از نور (راستی و حقیقت) می دانبد ، بدون تردید در همان راه گام برداشته اید و در حال تخلیه همه سنگینیها (تاریکیها) هستید که بر شما انباشته اند. شما شروع به درک واقعیت وجود خود خواهید کرد . زندگیتان را بر مبنای خواسته خود که نورانیت است ادامه دهید و البته شما خود بهتر از هر کس می دانید که چه می کنید. خوش قلب و مهربان باشید و همه روحها (مردم) را دوست بدارید و اگر توانستید چنین کنید شما بدرستی در راه عروج (Ascension) هستید.

وقت آن نزدیک است که جوامع مختلف نیازمند پیوستن بیکدیگر برای کمک و مساعدت به آنهایی که از اتفاقات روز جهان گیج و مبهوتند ، باشند . چنین بنظر خواهد رسید که جهان وارونه شده و آینده نامشخص است . در برخی از نواحی احتمال بروز دردسرهایی بواسطه کمبودهای حاصل از اعمال محدودیتها می رود . بنابر این مهم است که در چنین مواقعی بفکر یکدیگر باشید. مشکلات موقتی بوده بطول نخواهند انجامید ، چه ما بخوبی آماده ایم و حتی می دانیم چه مناطقی به کمک نیاز خواهند داشت . با آینده با پیش بینیهای شادمانه روبرو شده در حفظ صلح که در این ایام ضروری است بکوشید.

ما از فدراسیون کهکشانی (Galactic Federation) خوشحال خواهیم شد که بالاخره شما نتیجه کارها را که برای خاتمه دادن به تمامی محدودیهایی که زندگی شما را به بدی و دشواری کشانده به بینید. کنترل کنندگان (سیاهکاران) در حال خروج (از زندگی شما) بوده و محدودیتهای شدیدی بر قدرت وسیع مالی آنها که برای عملیاتشان استفاده می شد اعمال شده است و وقتی تغییرات در شیوه های بانکداری نیز بوجود آید ، بیش از پیش از قدرت آنها خواهد کاست . بیش از این معاملات پشت پرده و غیر قانونی غیر ممکن نخواهند شد و معاملات شفاف و روشن همه روزه انجام خواهد شد چون معامله گران سرکش از صحنه رانده خواهند شد . اگرچه بسیاری از این گونه معاملات از دستگاه بالاسر (دولت) سرچشمه گرفته اند که البته تغییرات در آنهم برای مسولیت پذیری بیشتر اعمال خواهد شد. شما مردم توانمندی هستید که بخوبی می دانید چه کارهایی باید انجام شود و ما هم روی ان کارها اقدام خواهیم کرد.

هوشیاری و بیداری شما در حال افزایش است و این خود علامتی خوب و اطمینان بخش برای شماست که در شرف رسیدن به سطحی (از هوشیاری) هستید که عروج کنید و مزیت آن بر اینست که احتمال عقب گرد شما خیلی ضعیفتر شده و آسانتر است که تمرکز خود را بر نور حفظ کنید. شما در حال دریافت کمکهای فراوانی هستید . ماههای آخرین (سال ۲۰۱۲) دارای نقاط کلیدی (مقاطع مهم) هستند که به تعالی شما کمک خواهند کرد . ما همچنان تایید می کنیم علیرغم همه تاخیرها ، همه کارها بخوبی در حال اجرا و ما آماده جهش برای عملیات خود بمجرد دریافت دستور هستیم. در واقع ما هم اکنون در روی کره زمین و بصورت غیر آشکار حضور داریم چه ما پایگاههایی در اختیار داریم که بما امکان دسترسی آسانتری به متحدانمان می دهد . این مهم همچنین بما این امکان را می دهد که آن عده از اعضا مفسدان جهانخوار را که در اندیشه تسلیم شدن نیستند ساده تر تعقیب کنیم.

آرزو می کنیم که رسانه های همگانی شما تردید خود را در پخش اخبار واقعی کنار بگذارند ، چه اگر صادقانه عمل کنند می توانند خبرها و اطلاعات را به مردم بیشتری که ایده اندکی از آنچه که می گذرد دارند برسانند. در همین احوال انتظار ما از شما اینست که خبرها را هروقت و هرکجا که ممکن است پخش کنید . بزودی متحدان ما این امکان را خواهند داشت که صدایشان را به عموم برسانند . ارتباطات در صدر لیستهای ما قرار دارد و ما بزودی سیستم جدیدی را به شما معرفی خواهیم کرد که بسیار پیشرفته تر از آنست که شما هم اکنون دارید . ما علاقمندیم همگان قادر به استفاده از آن باشند و البته آن بوسیله انرژی مجانی کار خواهد کرد.

من سالوسا و از کره سایروس و متشکرم از پشتکار مداوم شما.


Channel: Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Behi



Share |