Home > Latviešu > Alfas Zvaigžņu kuģis, April 1, 2010

Alfas Zvaigžņu kuģis, April 1, 2010

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sveicieni no Zvaigžņu kuģa Alfa!

Mūsu solītais- sargāt un aizstāvēt jūs no visiem biediem un draudiem- ir mūsu brīvprātīga izvēle, kas turpināsies līdz jūs sasniegsiet punktu, kurā spēsit gādāt paši par sevi un mūsu palīdzība jums vairs nebūs vajadzīga. Tad mēs būsim jums jau pavisam tuvi, vairāk kā varat iedomāties, un esat pilnīgi droši- mēs pildīsim savu misiju visā pilnībā un bez vilcināšanās vai kavēšanās.

Būtne, kas mīl tāpat kā mēs, nešaubās ne mirkli, lai piedāvātu un atdotu visu sevi citiem, kas vēl nav sasnieguši tādu pašu mīlestības līmeni; tāds līmenis ietver daudz plašāku apziņas stāvokli, mazāku koncentrēšanos uz sevi (egoismu) un koncentrēšanos uz prieku ko sniedz citu būtņu vēlmju apmierināšana (altruisms). Jo tas, kurš mīl, tam sevi ziedot nešķiet grūti vai uzspiesti (laiks, ģimene, personīgās aktivitātes), lai tikai palīdzētu citām būtnēm būt laimīgām. Mums rūp visa Visuma būtņu labklājība, tāpēc, ka mēs zinām – mēs visi esam Viens un tas pats. Katru dvēseli mēs redzam kā gaismu, kas mirdz visu citu unisonā dejojot kosmisko cildināšanas deju Radītājam Tēvam un Mātei. Un, ja jūs zināt, ka citi ir daļa no jums, kā gan mēs varam būt priecīgi un laimīgi, ja redzam citas dzīvas būtnes, cilvēkus un citas būtnes, ciešot?

Būtne, kas atrodas pašaizliedzīgā, nesavtīgā apziņas līmenī, ar atvērtu sirdi un bez bailēm par atraidījumu vai noliegumu, kuru neskar zobošanās vai kādi citi emocionāli ievainojami, ir vislielākā no visām būtnēm. Tāpēc, ka patiešām, vislielākā perfektas būtnes īpašība ir Mīlestība. Ja mēs mēģinātu definēt Dievu, tad vistuvākais vārds tā izteikšanai ir- Dievs ir Mīlestība, un tāds, kas domā tikai par došanu nevis ņemšanu, negaidot atalgojumu vai uzslavas, patiešām kļūst savā būtībā Dievs.

Trīs dimensiju plānā, kurā dzīvojat, vīrietis vai sieviete, kuri atstāj savu fizisko ķermeni „nomirstot” un esot sapratnē, ka mēs visi esam vienādi, visi esam vienlīdzīgi Dieva bērni, ka Viņa Gaisma apgaismo un silda visus vienādi, tādi cilvēki pāriet „uz citu pusi” ar neaprakstāmu prieku, iekšēju laimību, kas nav salīdzināma ar neko tādu ko varat sasniegt vai iegūt savā 3 dimensiju pasaulē. Tad šī būtne sāks dzīvot miera un mīlestības stāvoklī, ko saucat par Paradīzi vai Nirvānu, bet tas ir viens un tas pats iekšējais stāvoklis. Tā nav tā vieta, kur uzturas dvēseles pēc ļoti labi nodzīvotas dzīves uz Zemes, tas ir iekšējās apziņas stāvoklis, kas izpaužas no iekšienes. Faktiski, jūs varat sajust šo svētlaimes vai laimes stāvokli jebkurā eksistences plānā vai dimensijā.

Tā, ja tiecaties sasniegt šo nesalīdzināmo ne ar ko stāvokli, kas ir nesasniedzama nelāgām un negodīgām dvēselēm, jums jācenšas dzīvot visu laiku izstarojot no savas sirds uz visām būtnēm vistīrāko mīlestības formu. Pat tāds, kas nav radis mīlēt citus, var iemācīties, ja vien ir stingrs nodoms to darīt. Viss atkarīgs no vēlmes un prāta koncentrācijas un pilnas uzmanības un atdeves, lai attīstītu savās sirdīs mīlestību.

Ja neesat raduši mīlēt citus tāpēc, ka nekad to neesat centušies darīt, mēģiniet sākt izjust mīlestību pret visu, kas jums varētu šķist viegli, piemēram, skatoties uz bērniem, apbrīnojot pļavā puķes, kāpjot kalnā un vērojot saulrietu no tā galotnes vai jebko, kas iedveš jums lielāku labsirdību, maigumu un mīlestību. Pastāv šāds Kosmiskais Likums- jūs pievelkaties sev līdzīgām vibrācijām; bieža rīcība vai darbības, kas modina vai attīsta jūsos mīlestību, liks šai mīlestībai izplesties ar katru brīdi lielākai un jūs kļūsiet par labāku cilvēku, mīlošāku un jūtīgāku un piesaistīsiet savās dzīvēs visu labo, visu jauko un visu skaisto, ko vien dzīve var piedāvāt.

Mēs vēlamies, lai lielākā cilvēces daļa sasniedz paaugstinātu mīlestības līmeni, un šādā veidā jūs palīdzat pacelties Zemes iedzīvotāju lielākajam vairumam. Jūs taču zināt- viss ir savstarpēji saistīts. Mēs cenšamies sasniegt vienotību, jo šīs planētas cilvēce jau ir sagatavota tai. Citādi mēs te nebūtu, citādi Visums nebūtu pielicis tik daudz pūļu, ne arī Dievs lūdzis tādai sadarbībai, šis rezultāts ir sasniedzams: planētas Zeme cilvēces apziņas paplašināšana.

Jūs varat rēķināties ar pilnu mūsu atbalstu un visu to, ko mēs varam dot, lai jums sekmētos. Kultivējiet savās sirdīs mīlestību! Nekas nav lielāks vai cildenāks par to!

Jūsu brāļi no Alfas Zvaigžņu kuģa Zemes orbītā.

Avots: Komandieris Sohins

Kanāls: Kris-Won
Tulkotāja: Māra


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.